Text na řeč

Výbory a komise

Finanční výbor

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 4 a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, 
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraje byly převedeny, 
c) provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost, 
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Mgr. Ing. Martin Doležal - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Jan Bartošek - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Petra Blížilová - členka zastupitelstva kraje
 • Ing. František Dědič
 • Mgr. Petr Hanzlík
 • Ing. Petr Holický - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Ivo Ježek
 • Ing. Petr Kalina
 • Mgr. Jaromír Novák
 • Ing. Tomáš Posekaný
 • Josef Soumar - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Jiří Šimánek
 • PaedDr. Jan Váňa - člen zastupitelstva kraje

Zápisy:

9. zasedání dne 30. 11. 2021

8. zasedání dne 11. 10. 2021

7. zasedání dne 30. 8. 2021

6. zasedání dne 14. 6. 2021

5. zasedání dne 10. 5. 2021

4. zasedání dne 19. 4. 2021

3. zasedání dne 8. 3. 2021

2. zasedání dne 1. 2. 2021

1. zasedání dne 7. 12. 2020

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti, 
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Bc. Jan Novák - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Miloslava Duřtová 
 • Petr Eliáš - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Ondřej Flaška
 • Mgr. Ing. Jiří Hořánek - člen zastupitelstva kraje
 • Jiří Iral
 • Mgr. Jan Kubeš
 • Štěpán Malík
 • Ing. Petr Maroš
 • Bc. Miloš Novák
 • Pavel Souhrada
 • Ing. Petra Šebestíková
 • Bc. David Šťastný

Zápisy:

5. zasedání dne 29. 9. 2021

4. zasedání dne 9. 6. 2021

3. zasedání dne 5. 5. 2021

2. zasedání dne 3. 3. 2021

1. zasedání dne 13. 1. 2021

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje, 
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje, 
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje, 
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Členové výboru:

 • předsedkyně: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - členka zastupitelstva kraje
 • Martin Boška
 • Ing. Miloš Cieslar
 • Mgr. Šimon Heller - člen zastupitelstva kraje
 • PaedDr. Jan Klimeš
 • Mgr. Lucie Korytářová - členka zastupitelstva kraje
 • RNDr. Jana Krejsová
 • Ing. Martin Maršík, Ph.D.
 • Mgr. Antonín Sekyrka
 • Mgr. Petr Stehlík
 • PhDr. Markéta Švadlenová
 • Mgr. Jusúf Traore, DiS.
 • Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Zápisy:

8. zasedání dne 8. 11. 2021

7. zasedání dne 13. 10. 2021

6. zasedání dne 16. 6. 2021

5. zasedání dne 12. 5. 2021

4. zasedání dne 21. 4. 2021

3. zasedání dne 10. 3. 2021

2. zasedání dne 3. 2. 2021

1. zasedání dne 16. 12. 2020

Hospodářský výbor

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se ke strategickým a koncepčním dokumentům kraje v oblasti rozvoje kraje, hospodářství, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovací,
b) ve spolupráci se vzdělávacími institucemi napomáhá vzniku, rozšiřování vědeckovýzkumné infrastruktury,
c) vyjadřuje se ke grantové politice kraje včetně Programu obnovy venkova,
d) vyjadřuje se k problematice záležitostí EU a přeshraniční spolupráce,
e) vyjadřuje se k investiční činnosti kraje jako prorůstových opatření,
f) spolupracuje s institucemi zapojenými do podpory podnikání na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce apod.) při řešení problémů v této oblasti,
g) spolupracuje zejména se zaměstnavateli a institucemi zapojenými do podpory lidských zdrojů a zaměstnanosti na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce, pakty zaměstnanosti, odbory, apod.) při řešení problémů v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti, napomáhá vzniku nových pracovních míst, zejména pro absolventy škol,
h) zaměřuje se na podporu spolupráce vzdělávacích institucí se zaměstnavateli,
i) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Radek Hloušek - člen zastupitelstva kraje
 • Jaroslav Havel
 • Jan Jelínek
 • Ing. Jiří Kulík
 • Ing. Pavel Mádl
 • Ing. Ivo Moravec
 • Bc. Miroslav Pekař, DiS.
 • Bc. Irena Ravandi, DiS.
 • David Šašek, DiS.
 • Josef Soumar - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Bohuslav Švehla
 • Ing. Milan Třebín
 • Ing. Václav Valhoda

Zápisy

6. zasedání dne 6. 10. 2021

5. zasedání dne 8. 9. 2021

4. zasedání dne 2. 6. 2021

3. zasedání dne 28. 4. 2021

2. zasedání dne 31. 3. 2021

1. zasedání dne 24. 2. 2021

Dopravní výbor

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje projednává a přijímá stanoviska pro rozhodnutí zastupitelstva kraje zejména v oblastech:

a) koncepční a investiční činnosti na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v kraji (R4, D3, obchvaty obcí, 4. železniční koridor apod.),
b) investiční přípravy a realizace staveb na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje (silnice II. a III. třídy a letiště České Budějovice) a to včetně přípravy a vyhodnocení koncepčních materiálů kraje, 
c) spolupráce s přípravou a zajištěním závazků veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti na území kraje (linková osobní a drážní doprava),
d) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předsedkyně: Ing. arch Petra Trambová - členka zastupitelstva kraje
 • Mgr. Pavel Eybert
 • Ing. Miroslav Joch - člen zastupitelstva kraje 
 • Mgr. Viktor Lavička
 • Ing. Martin Kákona, Ph.D. - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Jan Kubík
 • JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
 • Ing. Lukáš Mašín
 • Mgr. Pavel Mráček
 • Ing. Pavel Pavel
 • Ing. Václav Protiva
 • Bc. Jiří Švec - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Karel Vaškovský

Zápisy:

8. zasedání dne 12. 10 2021

7. zasedání dne 7. 9. 2021

6. zasedání dne 15. 6. 2021

5. zasedání dne 11. 5. 2021

4. zasedání dne 20. 4. 2021

3. zasedání dne 9. 3. 2021

2. zasedání dne 26. 1. 2021

1. zasedání dne 15. 12. 2020

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se k dotační a grantové politice Jihočeského kraje, zejména v oblastech životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti a vodního hospodářství, a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
b) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům zejména pro oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
c) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům odpadového hospodářství a v této věci předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
d) vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek vydávaných krajem v samostatné působnosti,
e) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje

Členové výboru:

 • předsedkyně: Ing. Hana Šťastná - členka zastupitelstva kraje
 • Ing. Marie Buzková
 • Stanislav Hlava
 • Jana Drobilová Holcová
 • Ing. arch. Veronika Kovářová - členka zastupitelstva kraje
 • Mgr. Dan Leština - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Filip Mencl
 • Mgr. Libor Moravec - člen zastupitelstva kraje
 • Zdeněk Mráz
 • RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.
 • Ing. Jiří Strachota
 • Ing. Jitka Šebelková
 • Václav Vostradovský - člen zastupitelstva kraje

Zápisy:

8. zasedání dne 18. 10. 2021

7. zasedání dne 6. 9. 2021

6. zasedání dne 16. 8. 2021

5. zasedání dne 14. 6. 2021

4. zasedání dne 10. 5. 2021

3. zasedání dne 19. 4. 2021

2. zasedání dne 8. 3. 2021

1. zasedání dne 1. 2. 2021

Výbor pro zdravotnictví

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se k dotační a grantové politice Jihočeského kraje v oblasti zdravotnictví a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
b) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům v oblasti zdravotnictví a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení, 
c) vyjadřuje se k rozvojovým a zásadním investičním plánům kraje založených a zřizovaných organizací v oblasti zdravotnictví a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
d) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje

Členové výboru:

 • předsedkyně: Mgr. Ivana Stráská - členka zastupitelstva kraje
 • Mgr. Tomáš Beck
 • Michal Doktor
 • MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
 • Ing. Petr Hladík
 • Bc. Jan Hošek - člen zastupitelstva kraje
 • MUDr. Lukáš Mareš - člen zastupitelstva kraje
 • Jindřiška Pokorná, DiS.
 • MUDr. Michal Přibáň - člen zastupitelstva kraje
 • MUDr. Ladislav Přívozník
 • MUDr. František Toušek
 • MUDr. Michal Turek, MBA - člen zastupitelstva kraje
 • MUDr. Libor Zdařil

Zápisy:

8. zasedání dne 11. 10. 2021

7. zasedání dne 30. 8. 2021

6. zasedání dne 14. 6. 2021

5. zasedání dne 17. 5. 2021

4. zasedání dne 19. 4. 2021

3. zasedání dne 8. 3. 2021

2. zasedání dne 8. 2. 2021

1. zasedání dne 11. 1. 2021

Sociální komise

Členové komise:

 • předseda: PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA - člen zastupitelstva kraje
 • doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
 • Hana Dufková Spoladore
 • Mgr. Tomáš Chovanec
 • Mgr. Věra Korčaková
 • Ing. Jaroslava Martanová - členka zastupitelstva kraje
 • Ing. Miroslav Nosek
 • Jaroslava Sýkorová
 • Mgr. et. Bc. Bronislava Šimsová
 • Dana Tobiášková
 • Mgr. Jusúf Traore, DiS.

Usnesení:

7. zasedání dne 5. 10. 2021

6. zasedání dne 8. 6. 2021

5. zasedání dne 18. 5. 2021

4. zasedání dne 5. 5. 2021

3. zasedání dne 13. 4. 2021

2. zasedání dne 3. 3. 2021

Pozvánky:

7. zasedání dne 5. 10. 2021

6. zasedání dne 8. 6. 2021

5. zasedání dne 18. 5. 2021

4. zasedání dne 5. 5. 2021

3. zasedání dne 13. 4. 2021

2. zasedání dne 3. 3. 2021

1. zasedání dne 19. 1. 2021

Kulturní komise

Členové komise:

 • předseda: Ing. Štěpán Pavlík - člen zastupitelstva kraje
 • MgA. Zuzana Benešová
 • Ing. Lenka Horejsková
 • Bc. Ladislava Krejčová
 • Jindřiška Kudrlová
 • Jan Michl
 • Bc. Jan Novák - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Barbora Šiftová - členka zastupitelstva kraje
 • Ing. Jaromír Talíř
 • Bc. Daniel Turek
 • Bc. Josef Vochoska
Komise pro cestovní ruch

Členové komise:

 • předseda: Mgr. Tomáš Polanský - předseda
 • Ing. Jiří Fišer - člen zastupitelstva kraje
 • RNDr. Ladislav Havel
 • Ing. Karel Kratochvíle
 • Bc. Martin Lobík
 • PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
 • Mgr. Radek Pileček
 • Ing. Jiří Roubíček - člen zastupitelstva kraje
 • Jindřich Soukal
 • Pavla Šádková
 • Ing. Milan Zálešák

Zápisy:

6. zasedání dne 7. 9. 2021

5. zasedání dne 20. 7. 2021

4. zasedání dne 18. 5. 2021

3. zasedání dne 30. 3. 2021

2. zasedání dne 23. 2. 2021

1. zasedání dne 12. 1. 2021

Sportovní komise

Členové komise:

 • předseda: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
 • Ing. Jiří Fencl - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Miroslav Janovský
 • MUDr. Jaromír Kopřiva
 • Zdeněk Kemény
 • Ing. Marek Liška
 • Ing. Karel Macků
 • JUDr. Ladislav Novotný
 • Pavel Ounický
 • Bc. Jiří Popelka
 • Mgr. Radek Sosna

Zápisy:

4. zasedání dne 14. 9. 2021

3. zasedání dne 8. 6. 2021

2. zasedání dne 4. 5. 2021

1. zasedání dne 19. 1. 2021

Komise pro inovace Jihočeského kraje

Komise pro inovace Jihočeského kraje je poradní orgán rady kraje.

Členové komise:

 • Ing. Miloslav Kamiš - předseda
 • Ing. Václav Filištein 
 • Ing. Michal Hojdekr, MBA
 • Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc. 
 • Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
 • Prof. Ondřej Prášil, PhD.
 • Ing. Ivo Moravec
 • Mgr. František Mlčák
 • Radovan Polanský
 • Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
 • Ing. Jan Kubeš
 • Ing. Petr Dvořák
 • Ing. Marek Metelec
 • Ing. Bohdan Zronek
 • Ing. Hynek Walner
 • Ing. Vlastislav Bříza
 • Ing. Milan Teplý
 • Ing. Miroslav Dvořák
 • Ing. Milan Šlachta (Ing. Václav Pixa)
 • Ing. Miloslav Mácha
 • Mgr. Ivan Nadberežný
 • Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
 • Ing. Martin Maršík, Ph.D.
 • Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Polanský
 • PhDr. Miroslav Žitný
 • Mgr. Jan Martínek

Zápisy:

Zápis komise pro inovace 28. 6. 2021

Zápis komise pro inovace 28. 2. 2021

Zápis komise pro inovace 21. 9. 2020

Zápis komise pro inovace 25. 5. 2020

Zápis komise pro inovace 10. 2. 2020

Zápis komise pro inovace 29. 11. 2019

Zápis komise pro inovace 14. 6. 2019

Zápis komise pro inovace 11. 12. 2018

Zápis komise pro inovace 23. 5. 2018

Zápis komise pro inovace 15. 12. 2017

Zápis komise pro inovace 16. 6. 2017

Výbory a komise ve volebním období 2016-2020