Rada kraje

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Složení Rady Jihočeského kraje
 MUDr. Martin Kuba

MUDr. Martin Kuba (ODS), hejtman Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Zastupování a reprezentace kraje
 • Zdravotnictví a nemocnice
 • LPS a ZZS
 • Krizové řízení a obnova území
 • Zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce
 • Vnější vztahy, poskytování informací dle zák. č. 106, vyřizování
 • Stížností na činnost samosprávy
 • Tiskové oddělení a marketing kraje
 • Koordinace velkých staveb a velkých projektů kraje
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Iveta Kůzlová, tel. 386 720 493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. František Talíř (KDU-ČSL)

Mgr. František Talíř (KDU-ČSL), 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, uvolněný - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
 • Cestovní ruch a přírodní atraktivity
 • Regionální rozvoj
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistenta:

Mgr. Jan Martínek, tel. 386 720 561, e-mail: martinek@kraj-jihocesky.cz


Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek (ODS), neuvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Finance a ekonomika
 • Investice
 • Krajský investiční fond
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Markéta Remtová, tel. 386 720 482, e-mail: remtovam@kraj-jihocesky.cz


doc. Dr. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (ODS), uvolněná náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Sociální oblast, komunitní plánování sociálních služeb
 • Řízení zřizovaných organizací v rezortu
 • Národnostní menšiny
 • Řešení otázek zaměstnanosti v kontextu svěřeného rezortu
 • Věda a výzkum
 • IT a e-government
 • Řízení záležitostí ROP II Jihozápad
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Bc. Pavla Paroubková, tel. 386 720 463, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. Pavel Klíma

Mgr. Pavel Klíma (TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy), neuvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Školství
 • Podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
 • Řízení zřizovaných organizací v rezortu
 • Veřejné zakázky
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Ing. Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. Bc. Antonín Krák

Mgr. Bc. Antonín Krák (SOCDEM) - uvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Doprava
 • Majetek
 • Územní plánování
 • Koordinace a metodické vedení společnosti JIKORD
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence


Kontakt na asistentku:

Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462, e-mail: dupalova@kraj-jihocesky.cz


Pavel Hroch

Pavel Hroch (Jihočeši 2012), uvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Problematika jihočeského venkova
 • Kultura a kulturní dědictví
 • Památková péče
 • Krajské dotace včetně POV
 • Řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu
 • Podpora MAS
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Bc. Zuzana Zavázalová, tel. 386 720 459, e-mail: zavazalova@kraj-jihocesky.cz


Další neuvolnění členové rady:

 Ing. Miroslav Joch, MBA

Ing. Miroslav Joch, MBA (SOCDEM)

 Ing. Olga Bastlová

Ing. Olga Bastlová (SOCDEM)

 Ing. Jiří Fišer

Ing. Jiří Fišer (Jihočeši 2012)

 Bouzek

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek (TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy)

 

Pravomoci Rady Jihočeského kraje

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno:

a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
b) stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
c) na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné,
d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje,
h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě,
j) rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
k) vydávat nařízení kraje,
l) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady,
m) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem,
n) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Rada rozhoduje o těchto právních jednáních kraje:

a) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
b) o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 200 000 Kč,
c) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč,
d) o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
e) o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
f) o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi nebo krajskému úřadu zcela nebo zčásti rozhodování podle odstavce 3.

Schůze rady jsou neveřejné, o jejich průběhu se pořizuje zápis, který je uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Pravomoc rady vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích.

Rada Jihočeského kraje má 11 členů.

Schůze a dokumenty Rady Jihočeského kraje