Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Rada kraje

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Složení Rady Jihočeského kraje
 MUDr. Martin Kuba

MUDr. Martin Kuba (ODS), hejtman Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Zastupování a reprezentace kraje
 • Zdravotnictví a nemocnice
 • LPS a ZZS
 • Krizové řízení a obnova území
 • Zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce
 • Vnější vztahy, poskytování informací dle zák. č. 106, vyřizování
 • Stížností na činnost samosprávy
 • Tiskové oddělení a marketing kraje
 • Koordinace velkých staveb a velkých projektů kraje
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentky:

Iveta Kůzlová, tel. 386 720 493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Paroubková, tel. 386 720 492, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. František Talíř (KDU-ČSL)

Mgr. František Talíř (KDU-ČSL), 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, uvolněný - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
 • Cestovní ruch a přírodní atraktivity
 • Regionální rozvoj
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistenta:

Mgr. Jan Martínek, tel.: 386 720 561, e-mail: martinek@kraj-jihocesky.cz


Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek (ODS), neuvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Finance a ekonomika
 • Investice
 • Krajský investiční fond
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Markéta Remtová, tel. 386 720 482, e-mail: remtovam@kraj-jihocesky.cz


doc. Dr. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (ODS), uvolněná náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Sociální oblast, komunitní plánování sociálních služeb
 • Řízení zřizovaných organizací v rezortu
 • Národnostní menšiny
 • Řešení otázek zaměstnanosti v kontextu svěřeného rezortu
 • Věda a výzkum
 • IT a e-government
 • Řízení záležitostí ROP II Jihozápad
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Miroslava Bodláková, tel. 386 720 463, e-mail: bodlakova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. Pavel Klíma

Mgr. Pavel Klíma (TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy), neuvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Školství
 • Podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
 • Řízení zřizovaných organizací v rezortu
 • Veřejné zakázky
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Ing. Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. Bc. Antonín Krák

Mgr. Bc. Antonín Krák (ČSSD) - uvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Doprava
 • Majetek
 • Územní plánování
 • Koordinace a metodické vedení společnosti JIKORD
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence


Kontakt na asistentku:

Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462, e-mail: dupalova@kraj-jihocesky.cz


Pavel Hroch

Pavel Hroch (Jihočeši 2012), uvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

 • Problematika jihočeského venkova
 • Kultura a kulturní dědictví
 • Památková péče
 • Krajské dotace včetně POV
 • Řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu
 • Podpora MAS
 • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Kontakt na asistentku:

Bc. Zuzana Zavázalová, tel. 386 720 459, e-mail: zavazalova@kraj-jihocesky.cz


Další neuvolnění členové rady:

 Ing. Miroslav Joch, MBA

Ing. Miroslav Joch, MBA (ČSSD)

 Ing. Olga Bastlová

Ing. Olga Bastlová (ČSSD)

 Ing. Jiří Fišer

Ing. Jiří Fišer (Jihočeši 2012)

 Ing. Jan Bartošek

Ing. Jan Bartošek (TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy)

 

Pravomoci Rady Jihočeského kraje

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno:

a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
b) stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
c) na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné,
d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje,
h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě,
j) rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
k) vydávat nařízení kraje,
l) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady,
m) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem,
n) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Rada rozhoduje o těchto právních jednáních kraje:

a) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
b) o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 200 000 Kč,
c) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč,
d) o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
e) o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
f) o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi nebo krajskému úřadu zcela nebo zčásti rozhodování podle odstavce 3.

Schůze rady jsou neveřejné, o jejich průběhu se pořizuje zápis, který je uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Pravomoc rady vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích.

Rada Jihočeského kraje má 11 členů.

Schůze a dokumenty Rady Jihočeského kraje