Text na řeč

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

• sestavuje rozpočet OREG na kalendářní rok jako celek, včetně komentářů, a  spolupracuje s ekonomickým odborem
• zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení OREG 
• průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s OREG, vypracovává reporty o cash flow rozpočtu 
• předkládá návrhy rozpočtových změn za OREG ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
• vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OREG 
• zajišťuje administraci a správu Statutu Fondu stavebního řádu zřízeného jako návratnou finanční výpomoc obcím se sídlem obecného stavebního úřadu
• provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu OREG, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
• zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem OREG a následné proplácení veškerých faktur za odebrané zboží nebo služby
• spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
• spolupracuje s ostatními organizačními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
• organizuje jednání související s činností celého odboru 
• vytváří podmínky pro uplatnění příslušných dotačních titulů v rámci vyhlášených projektů EU a vyhlášených dotačních programů Jihočeským krajem
• připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
• zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru 
• koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru 
• zajišťuje tematický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a Krajského úřadu pro potřeby odboru
• zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru 
• zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ 
• vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům. 
• zajišťuje spisovou službu na OREG
• koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
• připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
• koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečností
• koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje při tom s OPVV
• vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
• spolupracuje s oddělením krizového řízení a na odboru je koordinátorem při mimořádných situacích
• spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály vydané těmito orgány 
• koordinuje spolupráci odboru s městy a obcemi kraje
• sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
• zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
• zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
• zajišťuje podporu a marketing velkých projektů ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ, oddělením regionálního rozvoje, či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
• ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje 
• aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd. 
• zajišťuje právní službu pro potřeby OREG
• prostřednictvím pověřeného právníka odboru zastupuje JK-KÚ před soudy v řízení ve věcech náležejících do funkční působnosti OREG


Úsek vedoucího odboru

• zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobých koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje z hlediska zejména bytové politiky, kultury, infrastruktury (zejména silniční, železniční, vodní doprava atd.), zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu, venkova, zdravotnictví, sociálních věcí, péče o lidské zdroje, sportu, mládeže, tělovýchovy a školství
• zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje 
• analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje územního obvodu a jeho částí, včetně stavu rozvoje a rozmístění jednotlivých sektorů a odvětví z hlediska bytové politiky, kultury, infrastruktury (silniční, železniční, vodní doprava atd.), zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu, venkova, zdravotnictví, sociálních věcí, péče o lidské zdroje, sportu, mládeže, tělovýchovy a školství
• vyhodnocuje územní disparity hospodářského a sociálního rozvoje kraje, navrhuje základní cíle a hlavní věcné priority rozvoje jednotlivých mikroregionů a vymezuje mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje
• podílí se spolu s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů podpory regionálního rozvoje 
• zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí, řeší otázky rozvoje specifických oblastí (např. Šumava, Lipensko, Boleticko, lázeňství atd.) 
• analyzuje stav a navrhuje způsob a formu podpory malého a středního podnikání v rámci kraje 
• zajišťuje komplexní agendu prezentace investorských příležitostí pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání na území kraje a spolupracuje při prezentaci Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu zejména s JCCR, KHEJ, atd.
• vyhledává ekonomické zdroje pro rozvoj kraje 
• zabezpečuje a koordinuje kontakty s podnikatelskými subjekty podnikajícími na území kraje 
• spolupracuje a zabezpečuje kontakty s neziskovými nevládními organizacemi, nadacemi, komorami (Agrární komora, JHK), agenturami podporující rozvoj kraje (RERA, JAIP, RRA Šumava, JSRLZ atd.), odbornými pracovními skupinami (pro Šumavu, pro mimořádně události atd.), Euroregionem Šumava, Euroregionem SILVA NORTICA, dále spolupracuje s VŠ a výzkumnými ústavy 
• zajišťuje spolupráci KÚ s Úřadem RRRS NUTS II a konzultuje materiály pro jednání orgánů JčK, RR 
• zajišťuje a koordinuje činnosti v rámci strategie a koncepce rozvoje energetiky územního obvodu Jihočeského kraje 
• zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územně plánovacích podkladů a ÚP VÚC 
• zajišťuje a koordinuje činnosti spjaté s hraničními přechody 
• sleduje a projednává s příslušnými institucemi kraje a subjekty dotčenými průmyslem, dobýváním nerostných surovin a sanací těchto exploatací, jakož i s provozovateli těchto činností sídlícími na území kraje, vlivy těchto činností na rozvoj území kraje a to jak z hlediska hospodářského vývoje, tak i z hlediska sociálních aspektů zaměstnanosti 
• koordinuje koncepční otázky na úseku politiky bydlení, obchodu a služeb 
podílí se na přípravě podkladů potřebných v oblasti statistiky a marketingu 
• zajišťuje výkon funkce tajemníka Česko-bavorské pracovní skupiny pro regionální rozvoj, případně další obdobně zaměřené pracovní skupiny, jejichž činnost je na KÚ organizována v působnosti OREG
• v rámci rozpočtu odboru poskytuje veřejnou finanční podporu obcím i jiným subjektům např. v rámci rozvoje kraje, energetické koncepce, podpory vědy, výzkumu a inovací 
• zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu u jím poskytnutých finančních podpor
• spolupracuje s OEKO a MF ČR při stanovení pravidel čerpání Fondu solidarity EU, komunikuje se žadateli o dotaci, administruje a kontroluje skutečnosti rozhodné pro poskytnutí prostředků z Fondu solidarity EU, spolupracuje s OEKO při zpracování souhrnné žádosti za Jihočeský kraj
• navrhuje a vypracovává návrhy programů pro rozvoj venkova
• zajišťuje komplexní správu a administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
• aktivně se podílí na činnosti místních akčních skupin ČR, mikroregionů Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova a spolupracuje s nimi při rozvoji jihočeského venkova
• podílí se na přípravě a realizaci krajského kola soutěže Vesnice roku
• v rámci rozpočtu odboru poskytuje dotace obcím a mikroregionům v rámci POV a veřejnou finanční podporu dalším organizacím podílejícím se na rozvoji venkova např. MAS, SPOV atd.
• zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u poskytnutých finančních podpor v oblasti venkova
• koordinuje vypracování koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje z hlediska rozvoje venkova
• analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje územního obvodu a jeho částí z hlediska venkova
• zaměstnanec na pozici PM 1409 -„program obnovy a rozvoje venkova“ je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na ostatních referentských pozicích s názvem „program obnovy a rozvoje venkova“, tj. na pozicích PM 1408, PM 0657 a PM 0658


Oddělení stavebního řádu

• iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje, přispívá k řešení úkolů krajské samosprávy (podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje, poskytuje informace a materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje potřebné pro výkon jejich funkce), zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
• vyřizuje připomínky, náměty a stížnosti občanů i organizací postoupené vedoucím odboru
• v rámci legislativní činnosti JK se podílí na tvorbě návrhů právních předpisů územních samosprávných úřadů nebo obcí

 

Oddělení územního plánování

• pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje (dále jen ZÚR)
• pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na schválení zadání ZÚR a návrh na schválení pokynů pro zpracování návrhu ZÚR
• připravuje pro Zastupitelstvo kraje návrh na vydání regulačních plánů pro území vymezená v ZÚR 
• předkládá Zastupitelstvu kraje návrh na výběr nejvhodnější varianty  z návrhu ZUR po společném jednání
• předkládá Zastupitelstvu kraje k projednání zpracované územně analytické podklady, 
• pro Jihočeský kraj samostatně zpracovává ZÚR a její aktualizace a další koncepční materiály na úseku územního plánování (projekční činnost) 
• podílí se na tvorbě programu rozvoje kraje, jeho akčních plánů a na tvorbě dalších rozvojových, koncepčních a strategických materiálů kraje z hlediska územního plánování a urbanismu
• pro rozhodování orgánů kraje spolupracuje při vytváření podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí
• soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území kraje, předkládá zastupitelstvu kraje zprávu o uplatňování ZÚR, návrh zprávy konzultuje s obcemi kraje a s dotčenými orgány
• zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územně plánovacích podkladů, ZÚR a do územních plánů měst a obcí
• iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje
• podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
• poskytuje informace a připravuje materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje
• zajišťuje a koordinuje činnost pracovní skupiny Horní Lipensko
• zajišťuje činnost pracovních skupin týkajících se územního plánování, včetně jejich administrace
• zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením územních podmínek pro realizaci rozvojových záměrů na území kraje
• aktivně se účastní mezinárodních projektů kraje v oblasti územního plánování 
• je členem a prosazuje zájmy kraje v rámci konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR
• vyjadřuje se k rozhodnutím dotýkající se samosprávy (zejména takových, kde se JČK může odvolat proti rozhodnutí MŽP, popř. jiných ministerstev jako účastník řízení)
• zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
• zpracovává materiály propagující Jihočeský kraj a činnost úřadu, zejména tvorba posterů, letáků a jiných materiálů z oblasti územně plánovací činnosti
• zajišťuje velkoformátový tisk pro potřeby orgánů kraje
• zajišťuje administraci a správu agendy úhrady nákladů na pořízení změn územních plánů ve vazbě na ZUR
• je odborným garantem pro dotační programy kraje, majících vazbu na územní plánování
• pořizuje a zpracovává analýzy, studie, programy, projekty a jiné materiály jako podklady pro strategické rozhodování vedení kraje v rámci rozvoje kraje
• spolupracuje při provozování a dalším vývoji „Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ v rámci Digitální mapy veřejné správy (Geoportál Jihočeského kraje) a dále koordinuje využívání těchto nástrojů v Jihočeském kraji
• vyhledává a aktivně se podílí na projektech spojených s územně plánovací činností financovaných z fondů EU
• připravuje podklady pro zveřejnění územně plánovací dokumentace obcí na Geoportálu Jihočeského kraje
• koordinuje pořizování průběžných aktualizací územně analytických podkladů pro účely fungování Geoportálu Jihočeského kraje

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

• je gestorem uplatňování zákona o informacích na odboru.
• archivace příslušných materiálů

 

 Úsek vedoucího odboru

• realizuje ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
• zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s ekonomickým odborem
• zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných  hrobech a pietních místech

 

Oddělení stavebního řádu

• provádí řízení a vydává rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, popřípadě stanovuje, který z prvoinstančních stavebních úřadů povede příslušné správní řízení a vydá rozhodnutí
• vykonává činnost odvolacího orgánu vůči obecným stavebním úřadům  
• zabezpečuje činnosti týkající se vyřizování podnětů, stížností a petic, jejíž obsah se dotýká stavebního řádu 
• je orgánem příslušným k nápravě vad řízení a rozhodnutí vydaných za použití mimořádných opravných prostředků a opravných prostředků správního dozoru ve smyslu správního řádu 
• řeší rozpory ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu vzniklé v rámci rozhodovací činnosti stavebních úřadů 
• řídí, sjednocuje a kontroluje výkon státní správy prováděný, dle stavebního zákona 
• metodicky řídí obecné stavební úřady, za účelem sjednocení výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, organizuje pro ně pracovní porady, semináře a instruktáže 
• vyhrazuje si pravomoc stavebního úřadu u jednotlivých zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí v jejich okolí 
• vypracovává příslušná stanoviska k podnětům, stížnostem a podáním směřujícím proti činnosti oddělení stavebního řádu, které jsou vyřizovány na úrovni ústředních orgánů státní správy 
• spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku stavebního řádu při tvorbě právních předpisů 
• vydává souhlasy k uzavření dohody mezi obcí, která je stavebním úřadem s jinou obcí, pro niž bude vykonávat tato obec působnost stavebního úřadu 
• napravuje nesprávná opatření vydaná stavebním úřadem  
• řeší stížnosti týkající se umisťování staveb a stavebního řádu
• na žádost obce po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovává podklady pro nařízení kraje, kterým se určuje obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod
• pokud nebude stavební úřad splňovat podmínky pro řádný výkon působnosti po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj  zpracovává podklad pro nařízení kraje, kterým se odejímá působnost stavebního úřadu obecním úřadům
• přezkoumává oznámení stavebního záměru (o uzavření smlouvy stavebníka s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace) z hlediska souladu s právními předpisy a rozhoduje o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr stavebnímu úřadu  je v rozporu s právními předpisy, nebo o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost uplatněných k oznámenému stavebnímu záměru 
• podílí se na zabezpečování metodické činnosti v rozsahu funkční působnosti OREG pro obecní úřady, v tomto rozsahu poskytuje právní poradenství
• vykonává činnost odvolacího orgánu vůči vyvlastňovacím úřadům

 

Oddělení územního plánování

• pořizuje zásady územního rozvoje kraje (ZÚR) a jejich aktualizace, 
• pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu
• pořizuje územně analytické podklady jako ucelený geografický informační systém údajů o území Jihočeského kraje coby podklad pro zpracování ZÚR a územně plánovací činnost na území kraje,  a to včetně zpracování a aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje 
• pořizuje územní studie v působnosti kraje, zejména studie vymezené v Politice územního rozvoje nebo v ZÚR, popř. územní studie sloužící jako podklad pro aktualizaci ZUR 
• vydává závazná stanoviska pro záměry na území více obcí s rozšířenou působností
• vykonává práce spojené s archivací ÚPD  a ÚPP, vede přehledy o územně plánovací dokumentaci předávané krajskému úřadu
• provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti obcí iLAS
• provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti krajů iKAS
• zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace
• zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územně plánovacích podkladů, zejména územně analytických podkladů 
• poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje (§ 67 zákona o krajích)
• posuzuje návrhy územních plánů měst a obcí v Jihočeském kraji z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR, regulační plány vydané Jihočeským krajem) 
• uplatňuje požadavky na obsah návrhu zadání územního plánu a jeho změny, popř. ke zprávě o uplatňování
• vyjadřuje se v dalších zákonem stanovených případech k návrhu územního plánu
• provádí přezkumná řízení ve věci souladu opatření obecné povahy (vydání územních plánů, vydání regulačních plánů, vydání vymezení zastavěného území, stavební uzávěry) s právními předpisy podle §174 správního řádu
• zabezpečuje činnosti týkající se stížností a petic, jejíž obsah se dotýká územního plánování
• připravuje podklady pro nařízení kraje o stavební uzávěře a o asanaci území a rozhodnutí o výjimkách z těchto nařízení
• spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku územního plánování při tvorbě právních předpisů
• provádí kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku územního plánování
• organizačně zajišťuje porady úřadů územního plánování na území kraje, včetně jejich administrace
• zabezpečuje administraci radonového programu na území kraje
• organizačně zajišťuje porady pracovní skupiny ÚAP, včetně administrace porad
• vytváří metadata k již existujícím i novým geografickým datům krajského GIS
• vyhodnocuje úroveň územního plánování jednotlivých obcí a měst Jihočeského kraje
• zajišťuje výdej dat z ÚAP pro územně plánovací činnost kraje, včetně zajištění smluvních vztahů a předávacích protokolů pro užití digitálních dat
• vykonává další činnosti podle stavebního zákona na úseku územního plánování
• vytváří GIS KÚ pro potřeby územního plánování, navrhuje modely ukládání dat struktury datových vrstev a formy zobrazování dat v oblasti územního plánování a průběžně je aktualizuje
• připravuje podklady pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve vazbě na územní plánování
• vede seznam oprávněných investorů na území kraje
• vykonává státní odborný dozor na úseku územního plánování

Odborem zveřejňované informace

Územní plánování

Kompletní informace územně plánovací činnosti jsou zveřejněny na Portálu digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje

územní plánování

 

Na portálu jsou vytvořeny níže uvedené sekce:

Územně plánovací dokumenty a územně plánovací podklady Jihočeského kraje:


Územně plánovací dokumenty a územně plánovací podklady obcí v Jihočeském kraji:


Ostatní informace:

Spolupráce s neziskovým sektorem

Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství mezi Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. a Jihočeským krajem

Dne 13. ledna 2016 byla na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 23/2016/RK/-79 uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství mezi Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. a Jihočeským krajem. Jednotlivé odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje, v jejichž náplni je oborová spolupráce s neziskovým sektorem, samostatně spolupracují s Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s


Adresář nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. v prosinci 2015 za podpory Jihočeského kraje zpracovala mezioborový adresář nestátních neziskových organizací aktivně působících v Jihočeském kraji.

Adresář ke stažení

Aktuální znění adresáře naleznete na internetových stránkách Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s

Národní dotační programy MMR ČR v oblasti regionální politiky

Podrobné informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Jihočeský vědeckotechnický park
Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovicelogo

Jihočeský vědeckotechnický park

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) je infrastrukturní prostředí pro vědecké týmy s aplikačně zaměřenými výsledky, pro začínající podnikatele s vazbou na Jihočeskou univerzitu (JU) a na další výzkumné organizace v regionu, pro fungující technologické inovativní firmy a pro další firmy poskytující podpůrné a servisní služby především pro zasídlené firmy. Toto prostředí plní funkci podnikatelského centra, které disponuje vybavenými kancelářskými prostory, laboratořemi, poloprovozními halami a také přednáškovým sálem a zasedacími místnostmi o různé velikosti. JVTP je lokalizován přímo v akademickém kampusu JU a je orientován na aktivity podporující vznik a růst firem, průmyslový výzkum a vývoj, a na komercionalizaci výsledků výzkumu.
Vedle fyzické infrastruktury JVTP představuje také služby pro zasídlené malé a střední inovativní podniky a pro firmy z regionu. Podporuje zakládání nových technologicky zaměřených firem, pomáhá při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro zajímavé projekty, zapojuje malé a střední podniky do národních i evropských programů.
JVTP začal vznikat projektem „I. etapa koncipování VTP České Budějovice", jehož investorem a příjemcem dotace ve výši cca 30 mil. Kč byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Výstavba první etapy budovy JVTP, která je ve vlastnictví Jihočeské univerzity, byla dokončena v roce 2008. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu PROSPERITA, který byl součástí Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006. Dále poskytly prostředky Jihočeský kraj (5 mil. Kč) a statutární město České Budějovice (5 mil. Kč).

Realizací první etapy výstavby JVTP vznikly prostory o celkové ploše 600m2 pronajímané plochy (kanceláře, laboratoře, poloprovozní prostor, technické zázemí) a bylo pořízeno základní technologické vybavení. Tyto prostory jsou koncipovány především pro biotechnologické procesy, které jsou blízké zaměření Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i. Správcem první etapy JVTP se stala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP). 
Od počátku přípravy projektu Jihočeského vědeckotechnického parku bylo jasné, že vybudovaná plocha 600 m2 je nedostačující a proto již v roce 2011 začala příprava druhé etapy výstavby JVTP s názvem Rozvoj JVTP Etapa IIA. Uvedený projekt realizovala v letech 2012 - 2015 společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., kterou založil a jediným akcionářem se stal Jihočeský kraj. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a inovace - program Prosperita IV (neveřejná výzva). Dotace činila 75 % způsobilých výdajů, zbylé výdaje kofinancoval Jihočeský kraj, který také celý projekt předfinacoval. Celkové investiční náklady převýšily 130 mil Kč. 

Byla vybudována infrastruktura nabízející inovativním firmám vybavené kanceláře, laboratoře, ale také tzv. hygienické smyčky, technologické haly o rozloze 160 a 190 m2, zasedací místnosti a přednáškový sál pro cca 70 osob za zvýhodněné ceny. Celková užitná plocha činí cca 3000 m2. Správcem a vlastníkem druhé etapy JVTP je akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park. Prostřednictvím pronájmu těchto prostor za zvýhodněné ceny plní JVTP, a.s. jednu z podmínek poskytnutí dotace, a to předávat hodnotu dotace zasídleným firmám. Jihočeský kraj prostřednictvím své akciové společnosti vstoupil do tohoto projektu s vědomím, že chce podporovat rozvoj inovačního potenciálu ve svém regionu a bude tedy i finančně podporovat provoz JVTP.
Kromě velmi moderních, vybavených prostor je celý projekt jedinečný díky jeho rozšíření v roce 2015 o tzv. Chytrý energetický bod (CHEB), který tvoří fotovoltaická elektrárna v kombinaci s vanad-redoxovou úložnou baterií. Záměrem tohoto rozšíření bylo jednak vytvoření ještě příznivějších podmínek pro zasídlené firmy spočívající v úspoře nákladů na elektrickou energii, ale v neposlední řadě také úmysl uvedenou, jedinečnou technologii dále rozvíjet v rámci navazujících vědeckovýzkumných projektů ve spolupráci s dalšími subjekty. CHEB systém představuje nový přístup k využívání obnovitelných zdrojů energie, v daném případě střešní a fasádní fotovoltaické panely v kombinaci s úložnou vanad - redoxovou baterií. Tento systém, díky autonomní schopnosti ukládat veškerou elektrickou energii vyprodukovanou obnovitelnými zdroji a poskytovat ji ke spotřebě podle požadavku odběratele, překonává největší problém solárních a větrných zdrojů, tj. nesoulad a nepravidelnost ve výrobě a ve spotřebě této energie.

Snahou Jihočeského vědeckotechnického parku je podporovat v co největší míře vznikající inovační impulzy v regionu. Proto ve spolupráci s Jihočeským krajem realizuje projekt s názvem Jihočeské podnikatelské vouchery (JPV), ve kterém spolufinancuje prostřednictvím dotací do maximální výše 150 tisíc Kč výzkumné služby poskytované vysokými školami či výzkumnými organizacemi malým a středním podnikům regionu. Každý poskytnutý podnikatelský voucher znamená konkrétní podporu transferu technologií, navázání nebo prohloubení kontaktu mezi podnikatelským a vědeckovýzkumným subjektem. Celková alokace finančních prostředků určená na JPV činí 2 mil. Kč ročně. 
Cílem JVTP, a.s. je spoluvytvářet nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýšit konkurenceschopnost místních firem a přispět tak ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice
Jihočeské podnikatelské vouchery
jpvochery

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery"


Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům (včetně OSVČ) z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především podpora inovačního procesu u malých a středních podniků. Program by měl iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou tak, aby se obě strany naučily, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany. V obecné rovině by program měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji díky intenzivnějšímu využívání vědeckých poznatků.

Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. - vlastněn ze 100 % Jihočeským krajem.

Princip programu je velmi jednoduchý - podnik potřebuje vyřešit specifický problém při zavádění konkrétní inovační aktivity (např. složitou laboratorní analýzu), který vlastními kapacitami nezvládne. Tento problém může vyřešit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm ve výzkumné organizaci. Na podporu této spolupráce je určen podnikatelský voucher pokrývající 75 % nákladů služby výzkumné organizace, které by za uvedenou službu musel podnik hradit ze svého. Podrobné informace o programu je možné najít na webových stránkách www.inovoucher.cz.

Hodnocení žádostí je dvoukolové - administrativní, kterou provádí JVTP, a.s., a věcné prováděné hodnotící komisí. Schválené projekty jsou následně doporučeny představenstvu JVTP, a.s. k přidělení dotace. Dle podmínek programu jsou v případě převisu poptávky schválených žádostí nad celkovou alokací programu příjemci voucheru vybráni veřejným losováním za přítomnosti notáře. Doposud bylo nutné k veřejnému losování přistoupit ve všech výzvách, jak je patrné i z níže uvedeného grafu.

V rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery byly doposud vyhlášeny tři výzvy vždy s finanční alokací 2 miliony Kč, přičemž 100 000 Kč je vyčleněno na administraci. Počet žádostí se soustavně zvyšoval a s tím se také zvyšovala požadovaná dotace, která již ve výzvě 2015 přesáhla alokaci programu více než dvojnásobně. Celková výše přidělené dotace se dlouhodobě pohybuje blízko svého stropu 1 900 000 Kč. Nevyčerpané prostředky se vrací do rozpočtu Jihočeského kraje.

Aktuální výzva dotačního programu „Jihočeské podnikatelské vouchery"

Aktuální výzva pro příjem žádostí je otevřena od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2017. Na realizaci projektů bude přibližně půl roku (do konce března 2018). Více informací se můžete dovědět na webu www.inovoucher.cz, který slouží i pro podávání žádostí. V případě potřeby je možné zaslat dotaz na email info@jvtp.cz.

Parametry výzvy:

celková alokace 2 000 000 Kč
oprávnění žadatelé malé a střední podniky (vč. OSVČ) se sídlem v Jihočeském kraji
poskytovatelé služeb výzkumné organizace z celé ČR
výše spolufinancování 75 %
maximální výše dotace 150 000Kč
minimální rozpočet projektu 50 000Kč

 

O podporu mohou žádat všechny malé a střední podniky se sídlem v Jihočeském kraji, které prokáží spolupráci s vědeckovýzkumnou institucí. Úspěšný žadatel tak může na poptávanou službu získat dotaci až 75 %, maximálně však 150 000 Kč.
Žádost o voucher musí být vyplněna do on-line formuláře na webových stránkách www.inovoucher.cz, a odeslána včetně „Nabídky poskytnutí služeb založených na znalostech od výzkumné organizace. Po vyplnění a odeslání formuláře žádosti žadatel obdrží vygenerovanou žádost, kterou vytiskne se všemi přílohami a v tištěné podobě odevzdá na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje v zalepené obálce s názvem své společnosti a heslem "Žádost JPV". 

graf

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OREG

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Formuláře a tiskopisy ke stažení

V této sekci nejsou přístupné žádné tiskopisy a formuláře

ARCHIV

Projekt UNICREDS
unicreds logo

 

Webové stránky projektu ZDE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU UNICREDS

Zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity se spolu s delegáty ze šesti evropských regionů sešli ve Finsku na závěrečné pracovní konferenci projektu UNICREDS (University Collaboration in Regional Development Spaces - Rozvoj spolupráce university s regionem). Výsledky z této konference i z celého tříletého projektu, budou prezentovány v říjnu na závěrečném setkání v Cornwallu ve Velké Británii, v sídle koordinátora projektu.

Konference se uskutečnila dne 12. června ve městě Seinäjoki. Jejím hlavním tématem byla role inovace a jejich využití v rozvoji regionu, především pokud jde o jeho dlouhodobý ekonomický růst. Svůj projev přednesl i Marc Botman z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj. Ve svém projevu se zaměřil především na aktuální problematiku "chytré specializace (smart specialization)".

Marc Botman vysvětluje: "Chytrá specializace" znamená odhalení jedinečných možností a potenciálu každého státu a každého regionu, s ohledem na jeho konkurenční výhodu. V rámci „chytré specializace" je třeba, aby se zainteresovaní partneři sjednotili na tom, v čem je jejich region výjimečný a jak lze této výjimečnosti v budoucnu co nejlépe využít. Tato forma strategie bude podporována z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) v příštím programovacím období 2014-2020.

Co se týče Jihočeského kraje, tato forma strategie bude navržena jako jeden z cílů připravovaného střednědobého plánovacího dokumentu Programu rozvoje kraje na období 2014-2020.
Nicolas Wallet, projektový manažer projektu UNICREDS, uvedl: "Toto je naše závěrečná pracovní konference projektu. Každá z našich konferencí měla jiné zaměření, ovšem jejich společným, zastřešujícím tématem bylo zvyšování úrovně zkušeností a znalostní ekonomiky v regionech, které leží na okraji z hlediska geografické polohy i ekonomického rozvoje. Zlepšení podmínek ekonomiky regionu má být dosaženo prostřednictvím partnerství a spolupráce mezi univerzitami, podniky a veřejným sektorem. Konkrétní výsledky a případové studie budou zohledněny v politických doporučeních, která budou předložena Evropské komisi koncem letošního roku. Hlavním cílem těchto doporučení je pomoci ostatním regionům, které se potýkají s podobnými problémy jako regiony v projektu UNICREDS."

Konference je součástí €2 milionového projektu, který je zaměřen na rozvoj modelu rozvoje regionu, který může být přijat Evropskou komisí. Model je založen na myšlence spolupráce hlavních aktérů rozvoje regionu (univerzit, regionální správy a podnikatelů) s důrazem na roli vzdělání. Projekt UNICREDS (v rámci programu INTERREG IVC) je z velké části financován EU s finančním podílem každého z jeho 15 partnerů. Všechny regiony spojené s projektem UNICREDS mají podobné vlastnosti, jako je vzdálenost od hlavních měst, počet obyvatel a problémy se závislostí na tradičních průmyslových odvětvích.

První pracovní setkání účastníků projektu UNICREDS ve Švédsku

Ve dnech 22.6. až 25.6. proběhla ve Švédském univerzitním městě Skellefteå první pracovní konference mezinárodního projektu UNICREDS, který je zaměřený na rozvoj spolupráce mezi univerzitami a regionálními vládami a na sdílení zkušeností jednotlivých partnerů z různých zemí.

Konference se zúčastnili zástupci univerzit i regionů ze Švédska, Velké Británie, Finska, České republiky, Maďarska a Bulharska. Za Českou republiku byl zastoupen Jihočeský kraj a Jihočeská univerzita.
Hlavní příspěvky na této konferenci přednesli účastníci ze severního Švédska, o svoje zkušenosti se podělili také zástupci Velké Británie - Skotska. Tématem jejich přednášek bylo přizpůsobení vzdělávací struktury regionu složitým geografickým podmínkám. V obou případech šlo o rozlehlé oblasti s velmi řídkým osídlením a složitou dopravou.

Ve Švédsku založili tzv. „Multi-univerzitní kampus", což v praxi znamená, že několik menších univerzit a výzkumných institucí z různých míst severního Švédska navzájem spolupracuje na půdě kampusu umístěného ve městě Skellefteå. Tento kampus postavila, vlastní a podporuje obec města. Špičkové technické vybavení umožňuje i několik typů studia na dálku pomocí internetu pro studenty z odlehlých míst.

Pět evropských zemí zahájilo spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání

V jihoanglickém Cornwallu byl oficiálně zahájen projektu UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces (Rozvoj spolupráce univerzity s regionem). Jihočeský kraj zastupuje Jihočeská univerzita.

UNICREDS je tříletý projekt s rozpočtem dva miliony Euro, který zkoumá, jak různé modely vysokoškolského vzdělávání mohou přispět k regionálnímu hospodářskému rozvoji. Jeho cílem je předvést, jak spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a veřejným sektorem může pomoci při transformování opomíjených nebo okrajových regionů ve významná centra výzkumu a inovací. Partneři si mezi sebou budou předávat zkušenosti a znalosti s cílem co nejvíce stimulovat hospodářský rozvoj. Konečným cílem je rozvíjet tento přístup 'trojité šroubovice' (odtud také logo projektu) tak, aby budoucí vzdělávací programy a programy regionálního rozvoje vytvořily převoditelný model, který může být přijat Evropskou komisí.

V čele projektu UNICREDS, který je z velké části financován Evropsku unií, stojí Cornwallská Rada. Na jeho financování se podílí i každý z 15 partnerů ze Švédska, Finska, České republiky, Bulharska a Maďarska. Českou republiku v projektu UNICREDS zastupuje Jihočeský kraj a Jihočeská univerzita.

unicreds
Spolupráce s neziskovým sektorem

Setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v roce 2016

Dne 16. června 2016 se v prostorách sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v rámci partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Více než šedesát zástupců organizací celého spektra oblastí činnosti NNO, včetně některých úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje se zúčastnilo semináře „Dopady nového Občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“.

Tisková zpráva


Adresář vybraných nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji

V prosinci 2015 Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, z.s. zpracovala ve spolupráci a za podpory Jihočeského kraje mezioborový adresář nestátních neziskových organizací aktivně působících v současné době v Jihočeském kraji.

Adresář ke stažení


Setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v roce 2015

Dne 21. září 2015 se v prostorách sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo setkání jihočeských nestátních neziskových organizací za účasti téměř 60 zástupců 46 jihočeských nestátních neziskových organizací.
Materiály prezentované na setkání včetně prezentací lektorů:

Prezentace ke stažení


Týden charity 2014

Dne 15. září 2014 byla opět po roce slavnostně zahájena výstava Týdne charity v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, která se konala jako společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské. V týdnu od 15. do 19. září 2014 měli návštěvníci možnost seznámit se s činností Diecézní Charity na území Jihočeského kraje v oblasti zdravotně sociálních služeb. Informační panely představily projekty Dobrovolnického centra, Intervenčního centra Poradny Eva - poradny pro ženy a dívky v nouzi, Poradny pro cizince a migranty, Humanitární a rozvojové pomoci a také činnost Domu sv. Františka - chráněného bydlení ve Veselí nad Lužnicí. Případným zájemcům bylo v rámci celé akce poskytnuto bezplatné sociální poradenství.

Týden charity v roce 2013

V roce 2013 pokračoval společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice „Týden charity" zaměřený na podporu medializace a propagace činnosti Diecézní charity České Budějovice. V termínech 4. 6. - 25. 6. 2013 a 17. 9. - 31. 12. 2013 se uskutečnil projekt Konzultační semináře 2013 - představení terénního krizového týmu a činnosti Diecézní charity České Budějovice pro pracovníky obecních úřadů, zástupce místních charit a škol na území měst (Týn nad Vltavou, Kaplice, Vimperk, Milevsko, Netolice, Vodňany, Bechyně, Blatná, Trhové Sviny, Vyšší Brod, Nové Hrady) včetně malých obcí. V sálech jednotlivých obecních úřadů či místních charit byly uspořádány konzultační semináře, představen terénní krizový tým jako okamžité řešení aktuálních krizových situací, dále byla představena činnost a projekty DCHCB (Poradna Eva - sociální poradenství, Poradna Eva - terénní programy, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Poradna pro cizince a migranty, Dům chráněného bydlení pro seniory a lidi se zdravotním postižením - Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, Dobrovolnické centrum, Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka). Po dobu následujícího týdne byla o činnosti DCHCB formou výstavy prezentačních panelů informována veřejnost.

Týden charity 2012

Společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice „Týden charity" zaměřený na podporu medializace a propagace činnosti Diecézní charity České Budějovice pokračoval ve dnech 18. 9. - 30.10. 2012 zajištěním konzultačních seminářů pro pracovníky obecních úřadů na území bývalých okresních měst. Společná setkání a týdenní prezentační výstavy určené veřejnosti v Českém Krumlově, v Písku, v Táboře, ve Strakonicích, v Jindřichově Hradci a v Prachaticích seznámily účastníky s problematikou Diecézní charity, její strukturou a s projekty místních charit. Setkání poskytla prostor pro získání informací o možnostech řešení konkrétních místních problémů s využitím služeb charity či prostor pro výměnu zkušeností a navázání kontaktů.

Týden charity - Jihočeský kraj a Diecézní charita České Budějovice

Dne 7. června 2012 byl v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje zahájen Týden charity. Jde o společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice, konaný pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské. V rámci Týdne charity bude představena dvacetiletá činnost Diecézní charity na území Jihočeského kraje v oblasti zdravotně sociálních služeb. Úvodní konferenci zahájila Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Přítomné účastníky pozdravil Otec Biskup Pavel Posád, prezident Charity ČR a Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity České Budějovice. Konference pokračovala představením projektů Dobrovolnického centra, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, a dalších projektů Městské charity České Budějovice. Farní charita Prachatice prezentovala Pomoc lidem bez domova, Oblastní charita Vimperk seznámila hosty s projektem Domácí péče a domov pro seniory. Přítomní ocenili obětavou práci dobrovolníků i zaměstnanců. Ti zde pracují v období, které je z hlediska financování neziskových organizací velmi nepříznivé. Do své práce kromě fyzické péče přinášejí i duchovní rozměr, naději a lidskost. Ve 13. hod. proběhla vernisáž výstavy představující činnost Diecézní charity. Veřejnost může výstavu navštívit ve vestibulu Krajského úřadu do 14. června.

Fotogalerie ke stažení

Prezentace ke stažení - část 1.

Prezentace ke stažení - část 2.

Prezentace ke stažení - část 3.


Týden pro neziskový sektor

Ve dnech 14. - 23. března 2011 se ve vestibulu KÚ uskutečnila výstava prezentující činnost dvanácti neziskových organizací působících v Jihočeském kraji v rámci Týdne pro neziskový sektor. Druhý ročník Týdnů pro neziskový sektor vyhlásila Asociace NNO v ČR s cílem prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Regionálním koordinátorem akce v Jihočeském kraji byla ANNO JČK.

Výstavu zahájil společně s předsedou ANNO JČK Mgr. Krejsou vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Ing. Bc. Ludvík Zíma, který krátce představil dosavadní spolupráci mezi Jihočeským krajem a ANNO JČK, zdůraznil důležitost neziskového sektoru ve společnosti. Předseda ANNO JČK poděkoval Krajskému úřadu Jihočeského kraje za spolupráci, která byla navázána v závěru roku 2010 společným uspořádáním úvodního semináře pro NNO. Zahájení výstavy se zúčastnili pracovníci KÚ, místostarosta města Prachatice a dále zástupci neziskových organizací.


Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Jihočeským krajem a nestátními neziskovými organizacemi v kraji považuje Jihočeský kraj za důležité. Ve shodném zájmu o rozvoj regionu je potřeba vytvářet prostor pro komunikaci, konzultaci a vzájemnou spolupráci samosprávy a občanské společnosti. Prosazování společných cílů a zájmů, koordinace aktivit, výměna zkušeností a dobré praxe jsou oblasti spolupráce, jejímž cílem je aktivní účast dotčených subjektů na řešení krajských priorit a na posílení efektivity při realizaci rozvojových programů kraje.

Jihočeský kraj každoročně podporuje neziskový sektor v rámci svých grantových schémat, stává se součástí programových dokumentů. O konkrétních dotačních titulech informují odbory krajského úřadu samostatně na internetových stránkách kraje.

Činnosti nestátních neziskových organizací může pomoci Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, která byla založena v roce 2010 se sídlem v Českých Budějovicích. Cílem asociace je zejména napomáhat rozvoji občanské společnosti, dále společný postup při jednání s orgány státní správy i místní samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran. Asociace nabízí koordinaci společných zájmů v oblasti finanční, legislativní i informační, napomáhá prohlubovat vzájemnou informovanost mezi členy Asociace, koordinuje jejich aktivity. Asociace si klade za cíl vybudovat informační, poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji a jejich společnou prezentaci vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru. Více informací na internetových stránkách ANNO JČK http://www.annojck.cz/.

Společným jednáním ANNO JČK s hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou a s Odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic byla zahájena snaha o vytváření a posilování partnerských vztahů mezi samosprávou kraje a nestátními neziskovými organizacemi.

Úvodní setkání k problematice NNO v Jihočeském kraji

Společné setkání zástupců nestátních neziskových organizací a zástupců Krajského úřadu se konalo ve středu 15. prosince 2010 v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Akci organizoval Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Účastníci setkání byli informováni o činnosti a grantové politice odborů i možné spolupráci s NNO, představena byla Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, která vznikla v letošním roce.

Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic doporučuje nestátním neziskovým organizacím působících na území Jihočeského kraje účast a spolupráci s Asociací, zároveň však garantuje, že s neziskovými organizacemi bude spolupracovat jak přímo, tak i přes Asociaci. Je potřeba nadále hledat cesty k rozvoji spolupráce nejen na bázi finanční, ale i formou lepší komunikace.

konference

 

Podklady k registraci NNO v Jihočeském kraji v ANNO JČK

Dopis NNO

ANNO přihláška

Registrace členství ANNO JČK

ANNO Memorandum

Stanovy ANNO JČK