Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2014

 01 - Průměrný měsíční plat včetně odměn ředitele KÚ

 02 - Náplň práce ředitele KÚ, distribuce dokumentů v rámci KÚ a další dotazy

 03 - Rozpočet kraje na OINV MŠ a ZŠ v letech 2010-2013

 04 - Oblasti chovu koroptve polní

 05 - Kopie podkladových materiálů od MěÚ J. Hradec ze dne 16.8.2013

 06 - Kopie spisu ke stavbě Přeložka silnice I34 Č. Budějovice-Lišov, 1.a 2. úsek – sdělení o odložení žádosti

 07-Zásady územního rozvoje JČK

 08 - Šetření ve věci usnesení č.j. KUJCK3526-2014-OLVV-Bl ze dne 14.1.2014

 09 - Povolení provozu pro firmu BENTEX-Plast s.r.o. v Borovanech

 10 - Vybrané veřejné zakázky - cena, smluvní dodatky, sankce

 11 - Odpovědnost za průtahy ve správním řízení

 12 - VZ na poskytování služeb na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci z roku 2013

 13 - Kontrola obcí - nakládání s majetkem podle § 38 zákona č. 128 - 2000 Sb. v letech 2012 - 2013

 14 - Sdělení o odložení žádosti-Budoucí opatření ve věci slovního napadení žadatele sousedem

 15 - Proces SEA a stanovisko MK

 16 - Rozhodnutí OÚ J.Hradec a KÚ Jčk týkající se rodu Herbersteinů z roku 2002

 17 - Software pro hodnocení dopadů chemických havárií

 18 - Kodex etiky zaměstnance KÚ Jihočeského kraje

 19 - Autobusová doprava v JČK - mikroregiony Vimpersko, Pošumaví, Lipensko, ČK

 20 - Počet oznámení o konání sbírky dle z. 117 - 2001 Sb. v oblasti tradice hodů v rokce 2013

 21 - Kopie dokumentů k provozu zdrojů znečišťováni ovzduší Č. Velenice

 22 - Kopie smlouvy - provozování obchvatného kanálu z JIP Větřní na ČOV Č.Krumlov

 23 - Kopie stížnosti Zambelli - technik s.r.o. a její vyřízení ze strany KÚ Jčk

 24 - Subjekty s povolením na čerpání podzemních vod za účelem prodeje v balené podobě

 25 - Kopie dokumentu KUJCK 12772_2014_OREG ze dne 26.3.2014

 26 - Účel provedení změny v ROS v rámci agendy A32 - pohřebnictví

 27 - Pokuta od ÚOHS S29 - 12 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015

 28 - Kopie listin k podnětu provedení přezkumného řízení ÚP obce Jivno

 29 - Výběrové řízení Audit projektu rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

 30 - Poštovní adresy všech obecních,městských úřadů,městysů,městských částí v JČK

 31 - Seznam zakázek zadávaných v JŘBU + dotazník z oblasti informatiky

32- Záměr Šumavských Elektrických Drah (záměr „D16"), vymezený v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje/ 11.8.2014 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 33 - Způsob vyřízení el.upozornění na skládku u obce Zliv

 34 - Smlouvy mezi JČK a Centrem služeb pro silniční dopravu 2012 - 2014

 35 - Seniorská populace v Jihočeském kraji

 36 - Zápisy z jednání Odboru kultury a památkové péče JČK ve věci AJG-pobočka Bechyně

 37 - Britské centrum JU - vypovězení smlouvy

 38 - Záměr D 42 - obchvat města Trhové Sviny

 39 - Pobočka AJG v Bechyni

 40 - Správní řízení týkající se Energobloku společnosti CARTHAMUS a.s

 41 - Podklady stanovující podmínky provozu Teplárny Loučovice a.s.

 42 - Využívání informačních systémů ve státní správě a samospráv

 43 - Vozový park KÚ a podřízených organizací, ekologicky přátelská vozidla

 44 - Počet kontrol ve spádových okrskových volebních komisích 2013

 45 - Provoz letiště v Plané

 46 - Odhlučnění domů u silnice I.třídy

 47 - Dodávky elektrické energie v období 1.1.2012-31.12.2016

 48 - Financování krajem zřizovaných galerií a činnost AJG

 49 - Poskytování věřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnosti JČK linkovou osobní dopravou

 50 - Výše platů a odměn ředitele KÚ, vedoucích odborů a poradců v letech 2010 - 2014

51 - Rozhodnutí o udělení sankce společnosti Hebík transport s.r.o. / 13.11.2014 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 52 - Náhrada škody podle zákona č. 82_1998 v letech 2000 - 2013

 53 - Dokumenty vydané JČK o NKP zámek Vimperk

 54 - Záplavová oblast k parcele č. 2147_117 k.ú. Katovice

 55 - Veřejné osvětlení na silnicích II. a III. třídy

 56 - Dokumenty k územnímu plánu obce Jivno