Základní informace o Krajském úřadu Jihočeského kraje

 

Úloha Krajského úřadu Jihočeského kraje

Krajský úřad  plní úkoly v  samostatné působnosti uložené  mu zastupitelstvem a radou a napomáhá  činnosti výborů a komisí. Rada může ukládat  úkoly krajskému úřadu  jen v rozsahu  své působnosti svěřené jí zákonem. Krajský úřad  vykonává přenesenou  působnost s  výjimkou věcí,  které  jsou  zákonem svěřeny  zastupitelstvu  a  radě nebo zvláštnímu orgánu. Příslušný výňatek zákona 129/2000 Sb., o krajích je dostupný níže. 

Text zákona 129/2000 Sb.

Bližší vysvětlení pojmů samostatná a přenesená působnost:

Samostatná působnost (§ 2 odst. 1 a dále § 14 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpis, dále jen zákon o krajích"), je oprávnění kraje spravovat vlastními rozhodnutími věcech týkajících se dispozic s jeho majetkem a jeho správy, rozpočtu kraje, rozvoje kraje, spolupráce kraje s obcemi, ostatními kraji, jinými právnickými a fyzickými osobami a územními samosprávními celky jiných států a úpravy práv povinností právnických a fyzických osob na území kraje obecně závaznými vyhláškami. Při výkonu samostatné působnosti je kraj vázán zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Samostatnou působnost kraje vykonává zastupitelstvo kraje, příp. rada (§ 35 a 36 a § 59 zákona o krajích). Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů zřízených zastupitelstvem a komisí zřízených radou (§ 66 zákona o krajích).

Přenesená působnost  (§ 2 odst. 2 dále § 29 a násl. zákon o krajích) je oprávnění orgánů kraje vykonávat státní správu ve správním obvodu kraje v rozsahu stanoveném zákonem. Při výkonu státní správy v přenesené působnosti kraj rozhoduje o právech a povinnostech právnických a fyzických osob a v dalších věcech upravených zákony a jinými právními předpisy, příp. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů vydanými nebo přijatými na základě zákona. Přenesenou působnost vykonává krajský úřad, pokud její výkon není zákonem svěřen zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu (§ 67 zákona o krajích ).


Organizační struktura Krajského úřadu Jihočeského kraje

Krajský  úřad Jihočeského kraje tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí.
Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.
V čele krajského úřadu stojí ředitel, který je nadřízeným všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a další funkce svěřené mu zákonem.

Vnitřní organizace  krajského úřadu:
Pravomoc a působnost krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, ve vztahu k obcím zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Krajský úřad se člení na odbory a samostatná oddělení. Odbory lze dále vnitřně členit na nižší organizační stupně, kterými jsou oddělení. Oddělení se již dále vnitřně nečlení. V čele odboru a oddělení stojí vždy jejich vedoucí.

Organizační struktura Krajského úřadu Jihočeského kraje

Organizační řád Krajského úřadu Jihočeského kraje platný k 1. 2. 2024

 


Kontakty

CENTRÁLNÍ ADRESA:
 

Hlavní budova:         U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice PSČ: 370 76

Druhá budova:         B. Němcové 49/3, České Budějovice PSČ: 370 76

Telefonní ústředna: 386 720 111

Vyhledávání v telefonním seznamu

Telefonní seznamy:  Abecedně nebo   Dle organizačního členění

Telefonní seznamy ve formátu PDF: Abecedně nebo Dle organizačního členění

E-podatelna:              posta@kraj-jihocesky.cz

Bankovní spojeni:     informace o bankovních účtech kraje naleznete v sekci Povinně zveřejňované informace - ZDE

Identifikátor datové schránky: kdib3rr


V přiložených odkazech najdete plánky jednotlivých budov Krajského úřadu Jihočeského kraje. Většina odborů je dislokována v hlavní budově v ulici U Zimního stadionu. Do budovy v ulici B. Němcové, která byla zprovozněna v říjnu 2004 byly přestěhovány odbory: školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí a zdravotnictví a životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Před hlavní budovou v ulici U Zimního stadionu jsou omezené příležitosti parkování pro návštěvníky úřadu - povolení k parkování na vyhrazených místech po čas jednání na KÚ vydává ostraha budovy. Rubrika dále obsahuje plány a soubory bezbariérového přístupu do budov KÚ, které naleznete na konci této stránky.

Mapy:


Budova úřadu je veřejně přístupná (návštěvní doba):

Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
Úterý: 8,00 - 14,00 hodin (kromě podatelny a CZECH POINT - viz úřední hodiny)
Čtvrtek a pátek: 8,00 - 14,00 hodin

*Mimo provozní dobu ústředny volejte na vrátnici hlavní budovy krajského úřadu: 386 720 100


ÚŘEDNÍ HODINY

Podatelna a CZECH POINT:

Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
Úterý: 8,00 - 15,00 hodin
Čtvrtek a pátek: 8,00 - 14,00 hodin


Matrika:

Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
Pátek: 8,00 - 14,00 hodin


Vidimace a legalizace:

Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
Úterý a čtvrtek: 8,00 - 14,00 hodin
Pátek: 8,00 - 13,00 hodin


Pokladna:

Pondělí a středa: 9,00 - 11,30 a 13,00 - 15,30 hodin
Úterý a čtvrtek: 9,00 - 11,30 hodin
Pátek: 9,00 - 11,00 hodin


Úřední záležitosti na jednotlivých odborných útvarech Krajského úřadu Jihočeského kraje je možné vyřizovat:

Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Úřední jednání na odborných útvarech mimo výše uvedené úřední hodiny nutno dohodnout předem.

Podrobnější informace při návštěvě Krajského úřadu (o dislokaci kanceláří, přítomnosti zaměstnanců atp.) si můžete vyžádat v recepci.


 

Možnosti bezbariérového přístupu do budov Krajského úřadu Jihočeského kraje

Zobrazení možností bezbariérového přístupu do hlavní budovy z ulice U Zimního stadionu a z nádvoří krajského úřadu. Přístup z nádvoří a mimořádně i možnost parkování na nádvoří pro postižené občany je nutné předem dohodnout telefonicky (ústředna 386 720 111).

Bezbariérový přístup u zimního stadionu

Zobrazení možností bezbariérového přístupu do budovy v ulici B. Němcové. Přístup je možný jak z této ulice, tak i z ulice Ludvíka Svobody, kde je navíc lepší možnost najít místo k parkování.

Bezbariérový přístup Boženy Němcové

 


Pro zájemce z řad firem, škol i veřejnosti nabízíme bezplatné exkurze v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Seznámíme Vás s jednotlivými odbory a s náplní jejich činnosti.

Čas provádění exkurzí:

  • Pondělí a středa: 8,00 - 16,00 hodin
  • Úterý: 8,00 - 14,00 hodin
  • Pátek 8,00 - 14,00 hodin

Nutná je předchozí rezervace na mailu hocke@kraj-jihocesky.cz