Stížnosti

Co je stížnost a jak postupovat při jejím podávání

Základní informace

Za stížnost se považuje:

 1. ústní nebo písemné podání ve věci ochrany vlastních zájmů nebo kterým občané nebo právnické osoby upozorňují na nedostatky a závady u některého z orgánů kraje (krajský úřad, hejtman, Rada kraje, Zastupitelstvo kraje). Řeší se dle Směrnice Rady Jihočeského kraje pro přijímání a vyřizování stížností a petic (SM/4/RK)
 2. stížnost na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu při správním řízení, pokud nelze použít jiné prostředky ochrany (podle §175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
 3. stížnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.
 4. stížnost na postup vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb..

Podání stížnosti:

Stížnost je možné podat ústně nebo písemně. U elektronicky podané stížnosti je pro zahájení šetření nutný elektronický podpis. Telefonicky se vyřizují pouze obecné dotazy, které je možno zodpovědět bez nutného dalšího šetření.

V režimu stížností nelze vyřizovat:

 1. podání, která jsou svým obsahem řádnými či mimořádnými opravnými prostředky proti rozhodnutí správního orgánu
 2. podání, které se budou na základě svého obsahu řešit v rámci ochrany před nečinností dle správního řádu
 3. podněty k provedení dozoru nad výkonem samostatné nebo přenesené působnosti obcí
 4. stížnost dle zákona č.372/2011 Sb., kterou podá osoba, která není uvedena v tomto zákoně.
   

Kontaktní místo:

 • pro písemné stížnosti - podatelna, datové schránky - každý pracovní den v rámci provozní doby KÚ - Krajský úřad Jihočeského kraje, 370 76 Č. Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
 • pro ústní stížnosti - Po a St 8 - 16hod., Út, Čt a PÁ 8 - 13 hod. Krajský úřad, odbor kancelář ředitele - evidence stížností (č.3031).

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení, pokud není právním předpisem stanoveno jinak. Tuto lhůtu lze překročit ve zvláště složitých případech se souhlasem ředitele krajského úřadu. O prodloužení či vyřízení stížnosti je stěžovatel písemně informován. Pokud stížnost nepatří do působnosti krajského úřadu nebo Jihočeského kraje, je postoupena tomu, kdo je k jejímu vyřízení příslušný. O tomto kroku je stěžovatel písemně informován.