Odbor kultury a památkové péče

KULTURNÍ MOST

 

pc

 

OA

 

rejstřík

 

 

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení památkové péče

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při zpracování a schvalování koncepce rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s rozvojem státní památkové péče v ČR a úkoly při zpracování a schvalování návrhů plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, po projednání s Ministerstvem kultury ČR
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro usměrňování využití kulturních památek v kraji
 • je odborným garantem z hlediska památkové péče při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti památkové péče
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti památkové péče poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí o dotaci z hlediska památkové péče
 • v rámci kontroly vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytuje odbornou pomoc administrujícímu odboru

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při vytváření podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje profesionální a neprofesionální kulturní aktivity občanů kraje a zabezpečuje úkoly při poskytování dotací na ně
 • ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pečuje o udržování tradiční lidové kultury
 • je odborným garantem při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti kultury
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti kultury poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí z odborného hlediska
 • administruje krajské podpory v oblasti kultury (reprezentace, vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje)
 • v rámci administrace těchto podpor provádí kontroly formálních náležitostí žádostí o dotaci, zajišťuje rozesílání a vyúčtování přidělených finančních prostředků
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Alšova jihočeská galerie, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Muzeum Jindřichohradecka, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Jihočeská filharmonie, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
 • předkládá orgánům kraje návrhy zřizovacích listin organizací, které kraj zřizuje, včetně změn a dodatků
 • předkládá orgánům kraje návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných organizací
 • pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje přehled o stavu a činnosti příspěvkových organizací, které zřizuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky a problémy a předkládá návrhy opatření
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje a kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací, které zřizuje
 • ve spolupráci s ekonomickým odborem zabezpečuje ekonomickou a majetkovou agendu zřizovaných organizací
 • zabezpečuje, zpracovává a předkládá podklady pro tvorbu rozpočtu jednotlivých zřizovaných organizací
 • systematicky se podílí na plánech a koncepci činnosti zřizovaných příspěvkových organizací v souladu se strategií i plánem rozvoje Jihočeského kraje, zejména v oblasti prezentace a reprezentace
 • vykonává metodickou činnost vůči zřizovaným organizacím
 • koordinačně participuje se záměry ostatních oddělení odboru, zejména v oblasti cestovního ruchu
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení památkové péče

 • rozhoduje o opatřeních a vydává závazná stanoviska pro provedení obnovy národních kulturních památek pro vlastníky
 • v případě národních kulturních památek vydává vyjádření a stanoviska pro stavební úřady a pro orgány územního plánování
 • rozhoduje o podmínkách pro další výkon nebo zákaz činnosti organizace nebo občana, která by měla negativní vliv na národní kulturní památku
 • rozhoduje o podání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
 • na žádost Ministerstva kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda věc bude prohlášena kulturní památkou nebo bude zrušeno prohlášení věci kulturní památkou
 • požaduje na vlastnících věcí, které by mohly být prohlášeny kulturní památkou, údaje o těchto věcech, jejich prohlídku a informace o jejich zamýšlených změnách
 • pro Ministerstvo kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek lze prohlásit za památkovou zónu
 • metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji
 • plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud to nepřísluší Ministerstvu kultury ČR nebo vládě ČR
 • spolupracuje s Památkovou inspekcí Ministerstva kultury ČR
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných pro jeho provedení
 • provádí kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností
 • plní úkoly stanovené zákonem číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 • vykonává dozor nad výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. - řeší odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností), provádí kontrolu výkonu státní správy v obcích s rozšířenou působností
 • dohlíží na dodržování zákona č. 496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona

 

Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru

Seznam zřizovaných organizací 

Odborem zveřejňované informace 

Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic

Veškeré potřebné informace o nominaci Ceny hejtmana Jihočeského kraje naleznete na: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6526/cena-hejtmana-jihoceskeho-kraje-za-zachovani-rozvoj-lidovych

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání dne 13. června 2013 rozhodla o zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje a jeho metodického pokynu, a to ve smyslu vládního usnesení č. 11 z 5. ledna 2011 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 a 2016 až 2020 a Plán péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2023-2030.

Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Jihočeského kraje.

Do krajského seznamu budou na základě posouzení odborné komise a rozhodnutí Rady Jihočeského kraje zapisovány regionálně významné projevy tradiční lidové kultury, a to na základě vydaného Metodického pokynu.

Vedením krajského seznamu je pověřeno Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu, které zároveň bude přijímat návrhy na zápis nemateriálního statku do konce února kalendářního roku (tj. do konce února 2024).

Metodický pokyn


Kontaktní osoba: Mgr. Petra Luňáčková, telefon: 386 720 882, e-mail: lunackova@kraj-jihocesky.cz


Kontakt Jihočeské muzeum:

PhDr. Jan Šimánek - simanek@muzeumcb.cz

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021 - 2025

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021 – 2025 byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 218/2021/ZK-8 ze dne 24. 06. 2021.

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021 – 2025


Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Vítovcová, telefon: 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020

Koncepce podpory památkové péče JIHOČESKÉHO KRAJE v letech 2015 - 2020


Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Vítovcová, telefon: 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2021 - 2026

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2021 - 2026 byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 751/2021/RK-19 ze dne 10. 6. 2021.

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2021 - 2026


Kontaktní osoba: Mgr. František Chrastina, telefon: 386720881, e-mail: chrastina@kraj-jihocesky.cz

Metodický pokyn k posuzování umisťování fotovoltaických systémů

Metodický pokyn k posuzování umisťování fotovoltaických systémů na kulturních památkách a v památkově chráněných územích a ochranných pásmech v Jihočeském kraji.

Materiál byl vydán 16.11.2022 v rámci informačního listu Krajského úřadu orgánům státní památkové péče obcí s rozšířenou působností.

Metodický pokyn


Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Vítovcová, telefon: 386 720 890, vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OKPP


Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová, telefon: 386720431, bartosovae@kraj-jihocesky.cz

Formuláře a tiskopisy ke stažení

V současné době není za oddělení památkové péče vložen žádný obsah, ale je vhodné doplnit odkaz na https://www.kraj-jihocesky.cz/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6526.

Evropský projekt kraje "I-CULT"
Interreg

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT

Základní informace o projektu:

Název projektu: Mezinárodní kulturní platforma

Zkratka projektu: I-CULT

Číslo projektu: ATCZ59 

Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 - 31. 12. 2020

Podpora EFRR: 2 553 344.46 €

Vedoucí partner: Jihočeský kraj

Projektoví partneři: Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika je pokračováním řady programů a iniciativ přeshraniční spolupráce, které mají za cíl rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy, a posilovat tak hospodářskou, sociální a územní integraci Evropy. Program přímo navazuje na zkušenosti z předchozího operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. 

Program byl Evropskou komisí schválen 23. června 2015.

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT byl podán do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a následně byl projednán a schválen na zasedání Monitorovacího výboru programu.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2020. 

Do projektu je zapojeno 8 projektových partnerů: Jihočeský kraj (Vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz. Strategickými partnery jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Kulturvernetzung Niederösterreich a Weinviertel Tourismus.

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech.  Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Zprostředkující program Příběh hranice

Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program Příběh hranice. Spojujícím prvkem programu je společná hranice a její historie, která bude vyprávěna na poutavých příbězích muzeí a jejich sbírek. Tyto příběhy budou návštěvníky provázet po muzejní krajině česko-dolnorakouského příhraničí, zprostředkovávat jim kulturní dědictví prezentované v muzeích a propojovat jednotlivé paměťové instituce. Program využívá konceptu tzv. story telling marketingu. Paměťové instituce budou využívat společnou propagaci a jejich nabídka se vzájemně doplní a prostřednictvím Příběhu hranice si budou předávat návštěvníky.

Společná prezentace kulturního dědictví příhraničí

Aktivní spoluprací muzejních institucí na společných prezentačních (výstavních) projektech bude osvědčen nový standard jejich spolupráce na společném zpracování kulturního dědictví zapojených regionů a jeho následné, atraktivní prezentaci návštěvníkům a obyvatelům příhraničí. Tento nový standard je založen na třech pilířích spolupráce: společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu, společné a vzájemně propojené propagaci. Odborná muzejní práce má za cíl srovnat úrovně poznání zapojených muzejních institucí a propojit výstupy své dosavadní badatelské činnosti s ostatními partnery. Spolupráce na přípravě a realizaci výstavního projektu má za cíl realizovat obsahovou část výstavy tak, aby byla zajímavá pro návštěvníky ze zapojených regionů a stala se pro ně vyhledávaným turistickým cílem. Propojená propagace má za cíl oslovit návštěvníky ze všech zapojených regionů a motivovat je k meziregionálnímu turismu. K osvědčení tohoto nového přístupu spolupráce muzejních institucí jsou vybrána tato témata, která spojují zapojené regiony: Stavby, stavění a život ve středověku, Život a zvyky příhraničí, Sklářství.


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz

Webové stránky TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE (projekt I-CULT)

Webové stránky „Tradice jedné hranice“

„Kulturní dědictví našich předků prochází v dnešní době postupným zánikem, který v největší míře zapříčiňují moderní technologie. Mladší generace ztrácí zájem o své kulturní okolí a raději se podívá na web, video či fotografii a tím se vzdálí od zážitků spojených s předáváním tradic, řemesel a zvyků.

Tento web se právě snaží využít možností dnešních technologií a tím zaujmout i ty mladší a vzbudit v nich zájem o své kulturní okolí, aby udělali ten první krok a zažily tak to co se přes obrazovku dá jen těžko zprostředkovat. Možná se nám právě takto podaří tradice, řemesla a obyčeje minulé, ale i budoucí uchovat navždy.“

Na náplni celého webu se podíleli profesionální i amatérští etnografové, z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří přinesli výsledky dokumentace vybraných dochovaných lidových zvyků a tradičních řemesel v zúčastněných regionech. Výsledkem společné badatelské činnosti především z terénního výzkumu je bohatá foto a video dokumentace, která se stala náplní této webové stránky.

Prezentovány jsou především lidové zvyky tak, jak probíhají dnes v průběhu celého období zvykoslovného roku. Web již pracuje od září 2020.

Hlavní snahou je představit širokému publiku jak notoricky známé výroční zvyky, slavnosti a lidové zábavy, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, máje, poutě, Advent, Vánoce, Tři králové a masopust, tak také třeba méně známé smrtonošky, královničky, posejpky, konopická, barborky, lucky, klibna a mnohé další, které sice dnes již patří spíše ke vzácným jevům, ale přesto se stále na několika málo místech v prezentovaných regionech vyskytují. Pozornost byla věnována také nově vznikajícím a obnoveným tradicím, jejichž životaschopnost ukáže teprve čas.

Velký dík patří Muzeu Jindřichohradecka a Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, kde jsou jednotlivé obyčeje a řemesla našich předků k vidění v expozici nesoucí stejný název „Tradice jedné hranice“. 

V návaznosti na tyto výstavy je stále v Jindřichohradeckém muzeu, ještě k vidění výstava z fotosoutěže „Výroční obyčeje česko – rakouského příhraničí“, kde amatérští i profesionální autoři zachytili, jak přežívají tradice a obyčeje našich předků v 21.století. V březnu se pak výstava fotografií přesune do Třebíče (http://www.muzeumtr.cz/), od dubna bude pak k vidění ve Znojmě a na začátku června se přesune do rakouského Waidhofen an der Thaya.

Každý z Vás se může podílet na zachování a záchraně různých tradic, zvyků či řemesel. Můžete tak učinit zasláním informací (fotografie, videa, popis) o připravované nebo uskutečněné akci či aktivitě řemeslníka ve svém okolí. (viz. kontaktní info na stránce www.tradicejednehranice.cz

Web (www.tradicejednehranice.cz) vznikl v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

https://www.tradicejednehranice.cz/


 

Publikace „Pod jedním nebem/Unter einem Himmel“

Pod jedním nebem
O cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska

Dolnorakouská organizace Museumsmanagement Niederösterreich vydala ve spolupráci s projektovými partnery projektu I-CULT novou publikaci s názvem Pod jedním nebem, která vypráví o zajímavých místech, neobyčejných lidech, krásné krajině, a hlavně o muzeích a památkách v česko-rakouských příhraničních regionech. Publikace byla realizována v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT (program přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika) a spolupracovali na ní projektoví partneři Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Regionální muzeum v Mikulově.

Publikace ve 24 kapitolách představuje kulturní poklady i krásy krajiny, muzea, vynálezy, archeologická naleziště, regionální festivaly, židovské dědictví i kulinářské tradice tohoto společného regionu. Ukazuje, jak obyvatelé jižní hranice České republiky a Dolního Rakouska dokázali obrátit domnělé nevýhody ve svůj prospěch. Jak zaplavili neúrodné jižní Čechy i region Waldviertel tisíci rybníky a od roku 1350 vytvořili jednu z největších krajin s umělými vodními plochami na světě. Následný chov ryb ve velkém objemu přinesl do oblasti od 15. století bohatství. Jak na východě, kde podloží sestává téměř výhradně z písku, dokázali pod svými městy vyhloubit gigantické sklepní systémy. A jak přeložili tok řeky, aby mohli vytvořit jednu z nejkrásnějších zahrad v Evropě. 

Kniha představuje region, v němž se sice hovoří dvěma jazyky, ale často tu panuje stejné smýšlení. A to rozhodně stojí za bližší poznání. Tato kniha vás zve na objevitelskou cestu po jižních Čechách, Vysočině, jižní Moravě a dolnorakouském Waldviertelu a Weinviertelu. Připravte se na své letní výlety. Vydejte se po známých i neznámých cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska. 

Publikace Pod jedním nebem je už nyní k zakoupení v řadě muzeí, galerií a informačních centrech na Vysočině nebo je možné si ji objednat na adrese: Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč nebo na e-mailové adrese: v.sprincl@muzeumtr.cz. Publikace vyšla i v německé jazykové verzi s názvem Unter einem Himmel. 

Informace o publikaci zde: https://www.noemuseen.at/cs/pod-jednim-nebem/

Publikace „Pod jedním nebem/Unter einem Himmel“
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz
Virtuální prohlídka zemanského dvorce Archeoskanzenu Trocnov (projekt I-CULT, platforma Archeoskanzen Trocnov) 

Virtuální prohlídka zemanského dvorce Archeoskanzenu Trocnov

Stavba Archeoskanzenu Trocnov, který vzniká v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova, běží svižným tempem. Archeopark prezentující život v období přelomu 14. a 15. století, stavby a stavební postupy této doby, je rekonstrukcí středověkých venkovských staveb, které budou sloužit expozičnímu a výukovému využití. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice. Záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období.

Nyní máte unikátní možnost se virtuálně projít hlavním objektem celého skanzenu, kterým je obytná budova zemanského dvorce. Virtuální prohlídku vytvořilo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Podívejte se, jak byla taková stavba postavena, jak byly jednotlivé místnosti prostorově rozvrženy, nebo jaké byste v tehdejší době mohli očekávat vnitřní vybavení. Virtuální prohlídka je 360° a budete moci nahlédnout např. do síně s černou kuchyní, světnice, komor nebo sklepního prostoru.

Virtuální prohlídka zemanského dvorce Archeoskanzenu Trocnov

at


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz

Projekt ATCZ288 Kulinářské dědictví 
Interreg

Projekt ATCZ288 Kulinářské dědictví 

Základní informace o projektu:
Název projektu:
Kulinářské dědictví 
Zkratka projektu: ATCZ kulinarisch
Číslo projektu: ATCZ288 
Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 
Délka trvání projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Podpora EFRR:
Vedoucí partner: Jihočeský kraj
Projektoví partneři: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Museum Retz – Förderverein, Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, Universität Salzburg

Cílem tohoto projektu je zmapování společného kulinářského dědictví, nalezení společných kořenů stravování, zpracování databáze a položení vědomostní základy pro další navazující výzkum v oblasti stravování. Výsledkem projektu bude doplnění databáze o české a vídeňské údaje v oboru historie a kultury stravování. Výsledky výzkumu budou prezentovány veřejnosti ve formě publikací a putovní výstavy. Projektoví partneři společně zkoumají a digitálně archivují historické dokumenty o stravování z let 1750 - 1918 v Čechách, na Moravě a ve Vídni a provádějí rešerše pramenů historického vývoje vídeňských a českomoravských kuchyní. 


Kontaktní osoba: MgA. Josef Korda, telefon: 386720886, e-mail: korda@kraj-jihocesky.cz

Publikace Muzea v regionu – Region v muzeích (Mozaika historie a příběhů) – projekt I-CULT

Jihočeský kraj vydal publikaci, která je pozvánkou na objevitelskou cestu po jihočeských muzeích a galeriích

few

Odbor kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje vydal publikaci s názvem Muzea v regionu – Region v muzeích (Mozaika historie a příběhů), která je pozvánkou na objevitelskou cestu po jihočeských muzeích, galeriích ale také nahlédnutím do pozoruhodných soukromých sbírek vystavených v expozicích a menších muzeích v kraji.
Velká muzea jsou známá široké veřejnosti, jsou to především ta, která dnes zřizuje Jihočeský kraj, nebo ministerstva. Existují však poměrně velká muzea zřizovaná obcemi a také muzea soukromá včetně těch, která zřizují různé zapsané spolky nebo obecně prospěšné společnosti. Těchto muzeí vzniklo v posledních dvou desetiletích celá řada. Kniha o jihočeských muzeích s touto koncepcí je první svého druhu. Publikace vypráví příběhy muzeí a galerií, o jejich sbírkách i o neobyčejných lidech, kteří za jejich vznikem a rozvojem stáli. Kniha si neklade za cíl být encyklopedií muzeí Jihočeského kraje, ale nahlíží skrze muzea a jejich sbírky na silná témata, která je propojují, a hledá pomyslnou červenou nit, která se vine bohatstvím pozůstatků minulosti v muzeích a galeriích Jihočeského kraje.

Čtenář se díky této knize může na svoji objevitelskou cestu připravit a vybrat si místa, která navštíví. Kniha je rozčleněna do 14 tematických kapitol. Jednotlivá témata postupují od přeshraničního vztahu Čechů a Němců, přes přírodu v muzeích a dávnou minulost po léta válečná. Čtenáři se dále seznámí se sílou víry, židovskou tematikou v jižních Čechách, sběratelstvím, lidovou kulturou nebo poznají jihočeskou kuchyni. V kapitole Moderní doba se dozví o hospodářském rozkvětu jižních Čech, sklářství, rozvoji života ve městě, vývoji dopravy a dopravních prostředků či spolkové činnosti. Publikace se pak zaměřuje také na umění a krásu, specifické monotematické expozice ale i na malý svět hraček, vláčků či modelů.

Autory publikace jsou Mgr. Pavel Fencl, bývalý ředitel Prachatického muzea a Mgr. Helena Stejskalová, která pracovala jako náměstkyně ředitele a vedoucí knihovny v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace, jejímž autorem je Karel Jáchim.

Publikace vyšla také v německém překladu Die Museen in der Region – Die Region in den Museen (Ein Mosaik von Geschichte und Geschichten).

Publikaci lze zakoupit v kulturních institucích zřizovaných Jihočeským krajem (uváděné níže) nebo ji lze také zapůjčit v regionálních knihovnách Jihočeského kraje.

Publikaci lze zakoupit v těchto institucích: Alšova jihočeská galerie, Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Zoo Hluboká, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Muzeum Jindřichohradecka, Prácheňské muzeum v Písku, Prachatické muzeum, Muzeum středního Pootaví Strakonice.

Společná projektová publikace

Ojedinělý koncept publikace, kdy jsou jednotlivá muzea a jejich sbírky představeny na pozadí vybraných témat, byl převzat z dolnorakouské publikace „Das Universum im Kleinen“, kterou v roce 2015 vydal Museumsmanagement Niederösterreich. Ve spolupráci s dalšími regiony pak vznikla ucelená série čtyř průvodců muzejní krajinou jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska, které společně tvoří sousedský prostor v samém srdci Evropy. Toto společné dílo je zároveň milníkem, dokládajícím úspěšnou a fungující spolupráci těchto partnerských regionů v oblasti péče, zachování a prezentace společného kulturního a přírodního dědictví.


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz