Oddělení interního auditu a kontroly

Základní informace o oddělení

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti oddělení v samostatné působnosti kraje

Interní audit

 • stanovuje hlavní směry rozvoje kontrolního systému kraje včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v působnosti kraje
 • nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a účinnost vnitřního kontrolního systému
 • připravuje a předkládá ke schválení řediteli krajského úřadu střednědobé a roční plány interního auditu
 • na základě ročního plánu interního auditu vypracovává programy jednotlivých auditů
 • zajišťuje realizaci plánovaných auditů a na jejich základě analyzuje, zda jsou vytvořeny podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zda je postupováno v souladu s právními předpisy a stanovenými postupy a zda jsou vyloučena, popř. omezena provozní, finanční, právní a ostatní rizika při výkonu veřejné správy
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky finančních kontrol, poukazuje na závažné nedostatky zjištěné na základě provedených auditů, stanovuje jejich příčiny a navrhuje opatření k odstranění těchto nedostatků, kontroluje plnění těchto opatření
 • vypracovává roční zprávu o výsledcích auditů a podílí se na vypracování komplexní roční zprávy o výsledcích finančních kontrol
 • koordinuje činnost vnitřní kontroly, veřejnosprávní kontroly a kontroly podle mezinárodních smluv
 • vykonává metodickou a konzultační činnost v oblasti finanční kontroly
 • spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy v oblasti finanční kontroly
 • Přijímá, monitoruje a prošetřuje oznámení v souladu se Směrnici EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Kontrola

 • metodicky řídí a koordinuje finanční kontrolu v působnosti krajského úřadu
 • navrhuje a podílí se na vytváření systému následné veřejnosprávní kontroly podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kterým se zajistí kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
 • zabezpečuje konzultační činnost pro odbory krajského úřadu při výkonu následné veřejnosprávní kontroly
 • spolupůsobí při poskytování metodické pomoci kontrolovaným subjektům v oblastech, kde byly zjištěny nedostatky
 • zpracovává na základě podkladů odborů návrh pololetního plánu finančních kontrol krajského úřadu a plán předkládá ke schválení radě kraje
 • vykonává v případné součinnosti s ostatními odbory krajského úřadu následnou veřejnosprávní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, dodržování platných právních předpisů a prověřuje přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací zřízených krajem (kromě příspěvkových organizací ve školství)
 • zabezpečuje nahrazení funkce interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací (kromě příspěvkových organizací ve školství a těch organizací, kde byl interní audit zaveden)
 • vyhodnocuje a analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření, včetně návrhů na zkvalitnění činnosti a odstranění nedostatků
 • sleduje dodržování platných právních předpisů, vnitřních norem, stanovených pravidel, zásad či jiných rozhodovacích aktů
 • sumarizuje informace a předkládá pololetně radě kraje zprávu o výsledcích finančních kontrol za krajský úřad, zpracovává a předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Jihočeský kraj Ministerstvu financí ČR
 • podílí se na sledování plnění nápravných opatření přijatých na základě výsledků finančních kontrol
 • zajišťuje informace a podkladové materiály pro kontrolní výbor zastupitelstva
 • spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy při výkonu veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky

Oddělením zveřejňované informace

Informace o výsledcích finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje

Rok 2023:


ARCHIV:

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk, tel.: 386 720 433, mail: vanek@kraj-jihocesky.cz

Metodický návod pro příspěvkové organizace k finanční kontrole a k zadávání VZMR

Metodický návod pro příspěvkové organizace k finanční kontrole

Kontaktní osoba: Ing. Helena Plosová, tel.: 386 720 514, mail: plosova@kraj-jihocesky.cz


Zadávací proces pro VZMR u PO JčK

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk, tel.: 386 720 433, mail: vanek@kraj-jihocesky.cz

Informace a návod ke zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol

Od 1. ledna 2024 dochází k dílčí změně postupu pro předkládání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2023.

Oznamovací dopis MFČR 02.01.2024 (1.21 MB)
Oznamovací dopis MFČR 31.01.2023 (304.97 KB) vloženo: 03.02.2023
Oznamovací dopis MFČR 15.11.2021 (282.55 KB) vloženo: 31.01.2022
Oznamovací dopis MFČR 9.12.2020 (292.46 KB) vloženo: 18.12.2020
Oznamovací dopis MFČR 4.12.2019 (294.6 KB) vloženo: 18.12.2020
Příloha č. 1 - Formulář Zpráva 2023 (763.16 KB)
Příloha č. 1 - Formulář Zpráva 2022 (758.17 KB) vloženo: 03.02.2023
Příloha č. 1 - Formulář Zpráva 2021 (771.98 KB) vloženo: 31.01.2022
Příloha č. 1 - Formulář Zpráva 2020 (832.32 KB) vloženo: 18.12.2020
Příloha č. 1 - Formulář Zpráva 2019 (762.95 KB) vloženo: 18.12.2020

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk, tel.: 386 720 433, mail: vanek@kraj-jihocesky.cz

Informace a návod k Modulu závažných zjištění – MFČR

Metodický pokyn MFČR – MZZ

Prezentace Modulu závažných zjištění

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk, tel.: 386 720 433, mail: vanek@kraj-jihocesky.cz


ARCHIV

Oznamovací dopis OIAK – MZZ 27. 1. 2020

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OIAK

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová