Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odbor zdravotnictví

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení zdravotní péče

 • provádí metodickou, konzultační a poradenskou činnost ve vztahu ke zřizovaným organizacím a zakládaným obchodním společnostem
 • u zřizovaných organizací zajišťuje provozně-ekonomické záležitosti vyplývající z výkonu funkce zřizovatelského odboru
 • připravuje podklady pro zpracování rozpočtu kraje a rozpočtového výhledu v rozsahu působnosti odboru včetně příspěvkových organizací, obchodních společností kraje a subjektů zajišťujících další zdravotní služby, připravuje návrhy změn rozpočtu a zabezpečuje hospodaření podle tohoto rozpočtu
 • zajišťuje zpracování materiálů do orgánů kraje a podkladů pro výkon zřizovatelských a zakladatelských funkcí včetně materiálů pro jednání valné hromady obchodních společností v oblasti zdravotnictví
 • zajišťuje kontrolní činnost využití poskytnutých finančních podpor v oblasti zdravotnictví poskytnutých z rozpočtu kraje
 • organizuje a zajišťuje činnost lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • organizuje a zajištuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území kraje
 • vydává a aktualizuje plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění (zákon o ZZS)
 • zajišťuje administraci evropských projektů a dotačních titulů kraje v oblasti zdravotnictví
 • ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana a oddělením krizového řízení se spolupodílí na zajištění agendy odvodního řízení dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění, (branný zákon)
 • podílí se na krizové připravenosti za oblast zdravotnictví, spolupracuje na úseku IZS, podílí se na zpracování krizového plánu kraje a havarijního plánu kraje, zejm. na zpracování traumatologického plánu kraje dle příslušné legislativy, zejm. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 241/2011 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, vše v platném znění, (krizové zákony)
 • zajišťuje vytváření a zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti zdravotnictví
 • zajišťuje přeshraniční spolupráci na úseku zdravotnictví
 • zajišťuje ostatní činnosti týkající se celého odboru na úseku zdravotnictví, zejm. administrativní záležitosti
 • plní další úkoly uložené orgány kraje

Oddělení zdravotní správy

 • spolupodílí se na zpracování koncepčních materiálů na úseku zdravotnictví
 • spolupodílí se na zajišťování přeshraniční spolupráce na úseku zdravotnictví
 • plní další úkoly uložené ředitelem krajského úřadu
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení zdravotní péče

 • zajišťuje agendu související se žádostmi poskytovatelů zdravotních služeb o dotace k úhradě výdajů za činnosti uvedené ve vyhlášce č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, v platném znění, (vyhláška o TBC), kdy stát hradí výdaje prostřednictvím orgánu příslušného k registraci (oprávnění) poskytovatelů zdravotních služeb
 • organizuje a zajišťuje činnost lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • organizuje a zajištuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území kraje
 • vydává a aktualizuje plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění (zákon o ZZS)
 • ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana a oddělením krizového řízení se spolupodílí na zajištění agendy odvodního řízení dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění, (branný zákon)
 • podílí se na krizové připravenosti za oblast zdravotnictví, spolupracuje na úseku IZS, podílí se na zpracování krizového plánu kraje a havarijního plánu kraje, zejm. na zpracování traumatologického plánu kraje dle příslušné legislativy, zejm. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 241/2011 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, vše v platném znění, (krizové zákony)
 • zajišťuje ostatní činnosti týkající se celého odboru na úseku zdravotnictví, zejm. administrativní záležitosti
 • plní další úkoly uložené orgány kraje

Oddělení zdravotní správy

 • jako správní orgán uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb (popř. změně, pozastavení, odejmutí, zániku) a rozhoduje o změně a zrušení registrace dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, (zákon o zdravotních službách)
 • jako příslušný orgán kontroluje dodržování povinností vyplývající z legislativy týkající se oblasti zdravotnictví, zejm. ze zákona o zdravotních službách
 • jako příslušný správní orgán plní v souvislosti se zdravotnickou dokumentací poskytovatelů zdravotních služeb povinnosti mu dané zákonem o zdravotních službách
 • provádí archivaci a skartaci převzaté a uložené zdravotnické dokumentace dle zákona o zdravotních službách a dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, (vyhláška o zdravotnické dokumentaci)
 • řeší stížnosti proti postupu poskytovatelů při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, popř. provádí kontroly na základě podnětu v souladu se zákonem o zdravotních službách
 • na návrh uchazeče nebo zdravotní pojišťovny vyhlašuje a zajišťuje dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, (zákon o veřejném zdravotním pojištění) výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě ambulantních hrazených služeb
 • jako příslušný správní orgán přezkoumává lékařské posudky dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, (zákon o specifických zdravotních službách), zejm. o zdravotním stavu pro účely nemocenského pojištění a pro potřeby úřadu práce, o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání, o zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky, o zdravotní způsobilosti na vyžádání pacientem nebo pro potřebu a na žádost správních orgánů nebo jiných orgánů
 • jako správní orgán v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhoduje v odvolacím řízení o odvolání proti rozhodnutí o přestupku na úseku zdravotnictví dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, a proti rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění, dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění a dle zákona č. 250/2016 Sb., v platném znění a provádí kontrolu výkonu státní správy na tomto úseku popř. konzultační činnost
 • kontroluje u poskytovatelů zdravotních služeb a u obcí dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění, (zákon o návykových látkách)
 • jako správní orgán vede přestupkové řízení o pokutách dle zákona o návykových látkách, za přestupky dle zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které nabývají účinnosti od 1.7.2017
 • jako zástupce krajského úřadu se účastní zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona
 • spolupodílí se na zajištění předání informací o pozastavení používání léčiva, pozastavení jeho uvádění do oběhu, případně stažení z oběhu distributorům a poskytovatelům zdravotních služeb, které mají v Jihočeském kraji své sídlo dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění, (zákon o léčivech)
 • zajišťuje agendu, kdy stát prostřednictvím krajského úřadu hradí osobám oprávněným odstraňovat nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami náklady související  s jejich odevzdáním a odstraněním dle zákona o léčivech
 • zajišťuje kontrolní, popř. konzultační činnost v jednotlivých agendách na úseku zdravotnictví s odkazem na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a další zvláštní zákony, a projednává porušení povinností v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • je povinen předávat údaje do Národního registru poskytovatelů dle zákona o zdravotních službách
 • předává údaje do registru osob dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (zákon o základních registrech)
 • zajišťuje odborné posudky v souvislosti se šetřením stížností, podnětů a přezkoumávání lékařských posudků
 • připomínkuje právní normy na úseku zdravotnictví
 • plní další úkoly uložené ředitelem krajského úřadu
Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru
Název / Adresa Ředitel IČ: Telefon a IČ E-mail / web
Psychiatrická léčebna Lnáře
Lnáře 16, 387 42 Lnáře
Ing. Zdeněk Majer
tel:. 383 457 545
00668168 tel.: 383 457 545
IČ: 00668168
sekretariat@pllnare.cz
www.pllnare.cz
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M.
tel:. 387 762 115
48199931 tel.: 387 762 115
IČ: 48199931
sekretariat@zzsjck.cz
www.zzsjck.cz

Odborem zveřejňované informace

Jak vyhledat nového lékaře

V souvislosti s neustále se zvyšujícím počtem poskytovatelů zdravotních služeb – především lékařů a zubních lékařů, kteří ukončují svou činnost bez náhrady, krajský úřad doporučuje pacientům při hledání nového poskytovatele/lékaře řídit se pokyny uvedenými v manuálu České stomatologické komory „Jak si najít zubního lékaře“ a dále v případě, že nedojde ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou jejíž je osoba pojištěncem k nalezení příslušného poskytovatele/lékaře, lze využít interaktivního formuláře Ministerstva zdravotnictví České republiky „Stížnost na nedostupnost zdravotní péče“. Uvedené platí obecně i pro jiné poskytovatele (lékaře i nelékaře).

Jak si najít zubního lékaře - manuál České stomatologické komory

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Stížnost na nedostupnost zdravotní péče


Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Nápravník, DiS, tel. 386 720 610, e-mail: napravnik@kraj-jihocesky.cz

Pohotovostní služby - lékařská, lékárenská, zubní

Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji 

Principy zabezpečení PS a PTZ v Jihočeském kraji


Síť ordinací pohotovostních služeb v Jihočeském kraji

Síť ordinací pohotovostních služeb v Jihočeském kraji


Navýšení úhrady za účast na službách LPS

Informace o postupu (zdroj informace: VZP ČR)


Jihočeský kraj žádá všechny lékaře, kteří mají platné rozhodnutí o registraci NZZ nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb, aby se podíleli na zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v ordinacích poskytovatelů zdravotních služeb pověřených organizací pohotovostních služeb. 


Kontaktní osoba: Petra Šírková, tel.: 386 720 700, e-mail: sirkova@kraj-jihocesky.cz

Prohlídky těl zemřelých

Smluvní poskytovatel prohlídek těl zemřelých: 1. KORONERSKÁ, s.r.o., tel. č. 499 949 949 , 608 131 015


Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji

Principy zabezpečení PS a PTZ v Jihočeském kraji


Oznámení v případě úmrtí, nálezu těla nebo části těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení na území Jihočeského kraje

Jak postupovat při oznámení


Jihočeský kraj žádá všechny lékaře o součinnost s poskytovatelem, se kterým má v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona o zdravotních službách uzavřenou smlouvu za účelem zajištění prohlídky těl zemřelých, pokud se na ně obrátí s žádostí o spolupráci.


Kontaktní osoba: Petra Šírková, tel.: 386 720 700, e-mail: sirkova@kraj-jihocesky.cz

Přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví

Analýza možností rozšíření dostupnosti a poskytování zdravotních služeb v příhraničních oblastech

V rámci přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví je dlouhodobým cílem vytvořit podmínky pro udržitelnou spolupráci v oblasti poskytování zdravotních služeb v rámci příhraničního regionu Dolní Rakousko – Jihočeský kraj. 
Potřeby, možnosti a potenciály pro možnou kooperaci při přeshraničním poskytování zdravotní péče předkládá dokument Analýza možností rozšíření dostupnosti a poskytování zdravotních služeb v příhraničních oblastech. ZDE

Dokument je zpracovaný v rámci projektu Healthacross for future a jeho výstupy mohou být podkladem pro optimální využití zdravotnické infrastruktury v příhraničních oblastech.

Název projektu: Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj
Zkrácený název projektu: Healthacross for future
Registrační číslo projektu: ATCZ125
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020

Interreg Rakousko - Česká republika

 

Reforma péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji

Výzva Ministerstva zdravotnictví k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory

28. 5. jsme zveřejnili Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory.
Do programu se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro seniory v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 30. června 2020. Max. možná dotace pro multidisciplinární tým pro seniory je stanovena na 9 500 000,- Kč. Dotace na multidisciplinární tým pro seniory se stacionářem činí 11 650 000,- Kč.

Výzvu naleznete ZDE.
 
Seminář pro žadatele je naplánován na 18. června 2020 viz pozvánka v rámci zveřejněné Výzvy.

Paliativní péče v JčK

Konference Paliativní a hospicová péče v jižních Čechách

Dne 18.02.2020 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje uskutečnila konference určená pro pracovníky zdravotních a sociálních služeb, kteří se věnují oblasti paliativní péče.  

Hlavním posláním konference byla výměna zkušeností napříč službami paliativní péče, péče orientované na kvalitu života pacienta s nevyléčitelnou nebo život ohrožující nemocí a jeho rodiny. Jedním z cílů byla i snaha o uvědomění si potřeby nastavení integrované péče mezi zdravotními a sociálními službami, které se obě na péči o pacienta v závěru života podílejí.

Program - Konference paliativní a hospicové péče v jižních Čechách
Prezentace - Paliativní a hospicová péče v jižních Čechách


 

Průvodce mobilní specializovanou paliativní péčí v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj ve spolupráci s terénními domácími hospici vydal brožuru Mobilní specializovaná paliativní péče v Jihočeském kraji, která je stručným průvodcem oblasti specializované paliativní a hospicové péče. 

Brožuru najdete v elektronické podobě zde.


 

Setkání poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje uspořádal 05.12.2019 opětovné setkání s poskytovateli zdravotních služeb mobilní specializované paliativní péče. Pravidelná setkání jsou jednou z aktivit schváleného strategického dokumentu Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023. 

Hlavním tématem schůzky bylo představení pravidel dotačního programu na podporu paliativní péče v Jihočeském kraji pro rok 2020. Jihočeský kraj připravovaným dotačním programem opět podpoří jak týmy mobilní specializované paliativní péče, tak i možnost vzdělávání v této oblasti.  Celková alokace dotačního programu pro rok 2020 činí 3,6 mil. Kč. 

Kromě prostoru pro diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností byly na setkání představeny i další novinky a záměry Jihočeského kraje v paliativní péči. 


 

III. Setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí 

Odbor zdravotnictví uspořádal 20.11.2019 v pořadí již třetí setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí.  Kromě vzájemné výměny informací o aktuálním stavu projektu paliativní péče v jednotlivých nemocnicích přijal pozvání na setkání i MUDr. Ondřej Kopecký, vedoucí lékař Centra podpůrné a paliativní péče, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který prezentoval možnosti a způsob implementace paliativní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Jihočeské nemocnice tak mohly načerpat inspiraci pro další kroky, které povedou k nastavení či zlepšení paliativní péče v nemocnicích. Důležitost vzájemného kontaktu mezi poskytovateli nemocniční péče a domácími týmy mobilní specializované paliativní péče s cílem bezproblémové návaznosti péče o nevyléčitelně nemocné pacienty prezentovali zástupci Domácího hospice Jordán, o.p.s.

Prezentace ze setkání naleznete zde.


 

Setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí 

Dne 28.02.2019 se uskutečnilo v pořadí druhé setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí. Již dříve byla nemocnicím představena Koncepce paliativní péče na období do roku 2023. Zajistit dostupnost paliativní péče pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci v nemocnicích Jihočeského kraje je jednou z priorit a cílů schválené koncepce. Na setkání byly diskutovány záměry nemocnic v oblasti poskytování zdravotní péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacientů, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.

V problematice nemocniční paliativní péče je cílem vznik a podpora multiprofesních konziliárních paliativních týmů v rámci lůžkového fondu nemocnic pro indikaci a zajištění paliativní péče. Podpora Jihočeského kraje tak směřuje do oblasti společné vzájemné výměny informací, vzájemná komunikace a sdílení příkladů dobré praxe. S cílem zvyšování kvality poskytované péče je podporováno rovněž vzdělávání pracovníků nemocnic v oblasti obecné    i specializované paliativní péče. Komplexnost nabízených nemocničních zdravotních služeb pak doplňuje záměr tvorby paliativních lůžek v nemocnicích v kraji.  


 

Setkání poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti paliativní péče

Dne 26.11.2018 proběhlo v prostorách Krajského úřadu setkání s poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují či mají zájem v budoucnu poskytovat zdravotní služby v oblasti specializované paliativní péče. rámci setkání byla prezentována koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji, představen byl záměr Jihočeského kraje v dotační podpoře této oblasti. Kraj připravovaným dotačním programem "Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji" podpoří jak přímou péči poskytovatelů, tak i možnost vzdělávání v této oblasti. 

Zde naleznete prezentace ze setkání:

Setkání PZS v oblasti paliativní péče 1

Setkání PZS v oblasti paliativní péče 2


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 240/2018/ZK-15 dne 6. 9. 2018 dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 - naleznete ZDE.


Vypořádání připomínek k dokumentu Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 byl předložen Jihočeským krajem k veřejnému připomínkování v období od 22. 06. 2018 do 10. 07. 2018.

Vypořádání připomínek - Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

 


Veřejné připomínkování dokumentu Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Veřejnost má možnost se formou vyplnění formuláře vyjádřit ke zpracovaným návrhům a připomínkovat dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023.  Dokument v sobě zahrnuje analýzu výchozího stavu paliativní péče v kraji se závěry, na základě nichž jsou stanoveny konkrétní priority, cíle a návrhy aktivit programové části.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu do 10. 7. 2018 na e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

 

Došlé připomínky budou následně předloženy pracovní skupině a jejich vypořádání bude uveřejněno na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Koncepce paliativní péče v JčK - verze k veřejnému připomínkování - 22.06.2018

Formulář připomínkování Koncepce paliativní péče v JčK


Podpora a rozvoj vzdělávání v paliativní péči 

Ve spolupráci s poskytovateli mobilní specializované paliativní péče a díky spolupartnerství Jihočeského kraje v projektu podpořeného Nadačním fondem Avast podporujeme vzdělávání lékařů jihočeských nemocnic v paliativní péči. V červnu 2019 proběhne v Nemocnici Písek, a.s. seminář pro lékaře nemocnic kraje na téma Komunikace – základy pro klinickou praxi. Seminář je lektorován Centrem podpůrné a paliativní péče VFN Praha. Programem kurzu je problematika sdělování závažných zpráv, etický i právní kontext, vedení rozhovoru o paliativním plánu péče.  

Jihočeský kraj připravuje podporu i v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, zejména zdravotních sester či sociálních pracovníku jihočeských nemocnic. Ve spolupráci s Centrem paliativní péče připravujeme vzdělávací kurz paliativní péče – ELNEC, což je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí primárně určený pro všeobecné sestry, které pracují s pacienty v konečné fázi života. 

Vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče bylo v roce 2019 podpořeno rovněž z dotačního programu. V rámci dotačního programu bylo podpořeno vzdělávání nejen poskytovatelů zdravotních, ale rovněž pobytových sociálních služeb, přičemž podpora byla zaměřená na základní i specializované znalosti a dovednosti potřebné k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty, jejich rodiny a blízké s důrazem na efektivní způsob vzdělávání v oblasti paliativní a hospicové péče.

Oblast vzdělávání je jednou z priorit Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 s cílem podpory vzniku a rozvoje týmů paliativní péče a vytváření motivů, které by vedly ke stabilizaci kvalitních pracovníků v paliativní a hospicové péči. 

Průkaz osoby s poruchou autistického spektra (PAS)

PRŮKAZ OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) 

Představuje prostředek k zajištění odpovídajícího přístupu pracovníků resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a dalších k jeho držiteli z hlediska zajištění odpovídající komunikace, přístupu a respektu k jeho specifickým potřebám.

pasPrůkazy PAS budou v první vlně distribuovány všeobecným praktickým lékařům či praktickým lékařům pro děti a dorost v podobě přílohy časopisu VOX PEDIATRIAE, časopisu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a dále časopisu Practicus vydávaný Společností praktického lékařství ČLS JEP.

V případě potřeby více průkazů je možné kontaktovat přímo Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení podpory práv pacientů na adrese opp@mzcr.cz .

Lékaři mohou dále průkazy obdržet od krajských úřadů a dále od zdravotních pojišťoven na základě využití signálního kódu. Seznam krajských úřadů a více informací o možnosti využití signálního kódu pojišťoven naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Průkazy PAS již byly distribuovány na krajské úřady, kde jsou pro všeobecné praktické lékaře či praktické lékaře pro děti a dorost k dispozici na sekretariátu Odboru zdravotnictví v ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice (vchod naproti Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, č.dv. 2212, vyřizuje R. Ryklíková, tel. 386 720 602).

Písemná informace Ministerstva zdravotnictví ČR k průkazům PAS


Klíč pro komunikaci s osobami s autismem  

Toto stručné vodítko si neklade žádné nároky na úplnost ani na univerzálnost. Bez ohledu na to, že se vyplatí dodržovat určitá obecná pravidla, jsou lidé s autismem charakterově stejně pestří jako kdokoli jiný a nikdy nebude existovat žádný soubor pravidel, uplatnitelný na všechny bez rozdílu.

Klíč pro komunikaci s osobami s autismem  

Posudek o zdravotní způsobilosti fyzické osoby činné při škole v přírodě a zotavovací akci

Uvedenou problematiku řeší níže uvedený zákon včetně určení osob kompetentních k vydání předmětného posudku.

258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 10

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci

(1) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 11) nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických 13) a zdravotnických pracovníků, 14) vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

(3) Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst. 3.

------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
13) § 51 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
14) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

dopis Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se dané problematiky a určený sdružením praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost

Oprávnění/registrace - poskytovatelé zdravotních služeb

Podmínky vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně požadovaných příloh k žádosti můžete konzultovat na pracovišti:

B. Němcové 49/3, České Budějovice
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy
kanceláře č. dveří 2.214, 2.215, 2.216


Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů České Budějovice, Strakonice a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje u referentky:
Ing. Lenka Krejčová, tel. 386 720 609, e-mail: krejcova@kraj-jihocesky.cz

Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů Jindřichův Hradec, Prachatice a Tábor u referentky:
Bc. Zuzana Nápravník, DiS, tel. 386 720 610, e-mail: napravnik@kraj-jihocesky.cz

Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů Český Krumlov a Písek u referentky:
Mgr. Linda Opolcerová, tel. 386 720 612, e-mail: opolcerova@kraj-jihocesky.cz
 


*V případě nepřítomnosti příslušné pracovnice na pracovišti, kontaktujte ostatní uvedené pracovnice.

Korespondenci zasílejte na adresu:

Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice


Oprávnění/registrace - formuláře a informace:

Žádosti:

Oznámení změny / ukončení činnosti:

Pokud zcela končíte svou činnost – poskytování zdravotních služeb, je nutné zveřejnit informaci o ukončení této činnosti mimo jiné na úřední desce KÚ – viz formulář Žádost o zveřejnění informace o ukončení činnosti 

Prohlášení:

Seznamy zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli:


POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ (dle § 11a zákona č. 372/2011 Sb.)

Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. 

Preventivní péče je v §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. definována jako druh zdravotní péče, jejímž účelem je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku.

Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

Povolení lze udělit na žádost:

 • poskytovateli zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou výše uvedené zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení, 
 • na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.

Tiskopis žádosti

Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží:

 • kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud rozhodnutí nevydal krajský úřad příslušný k udělení povolení,
 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice.

Ukončení poskytování zdravotních služeb:

Žádost je nutné dle zákona č. 372/211 Sb. zaslat nejpozději 60 dnů před dnem plánovaného ukončení činnosti!!! K oznámení ukončení poskytování zdravotních služeb použijte formuláře pro OZNÁMENÍ ZMĚNY - oddíl VII.

Současně je poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce;příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti. Jde-li o postup podle § 23 odst. 3 (převod majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu), poskytovatel v informaci uvede, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Pro předání zdravotnické dokumentace na KÚ (při ukončení poskytování zdravotních služeb bez nástupce) a ohledně vyvěšení oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb na úřední desce KÚ kontaktujte BA Editu Sovovou, MSc., tel.: 386 720 613, e-mail: sovova@kraj-jihocesky.cz.


Přerušení poskytování zdravotních služeb a pokračování v poskytování zdravotních služeb (§ 26 zákona č. 372/2011 Sb.):

Přerušení:

Poskytovatel může poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na dobu 1 roku. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc.

Poskytovatel je povinen přerušení poskytování zdravotních služeb písemně oznámit nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá poskytování zdravotních služeb přerušit, příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; současně je poskytovatel povinen informaci o přerušení poskytování zdravotních služeb uveřejnit tak, aby byla přístupná pacientům. Pokud důvod přerušení poskytování zdravotních služeb neumožní poskytovateli splnit povinnosti uvedené ve větě první ve stanovené lhůtě, je povinen učinit tak bez zbytečného odkladu.

Poskytovatel je po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb povinen zajistit, aby v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče.

Pokračování:

Pokračování v poskytování zdravotních služeb po přerušení je poskytovatel povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Poskytování zdravotních služeb lze opakovaně přerušit po uplynutí 5 let ode dne uvedeného v oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po předchozím přerušení jejich poskytování.

Příslušný správní orgán přerušení a pokračování v poskytování zdravotních služeb oznámí místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 15 dnů ode dne, kdy mu tato skutečnost byla poskytovatelem oznámena.


Pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli (§ 27 zákona č. 372/2011 Sb.):

Zemře-li poskytovatel a nejde-li o osobu uvedenou v § 16 odst. 2 (poskytovatel ZS u jiného poskytovatele), může na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb pokračovat v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická osoba nebo právnická osoba, jestliže
a) je oprávněna užívat zdravotnické zařízení, v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý poskytovatel,
b) jsou splněny podmínky uvedené v § 16 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., jde-li o fyzickou osobu, nebo podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. a) až d) zákona č. 372/2011 Sb., jde-li o právnickou osobu,
c) do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele písemně oznámí příslušnému správnímu orgánu úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb, má práva a povinnosti poskytovatele.

Úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb je tato osoba povinna písemně oznámit do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele též zdravotním pojišťovnám, se kterými měl zemřelý poskytovatel ke dni úmrtí uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Oznámí-li úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb více osob, může v poskytování zdravotních služeb pokračovat ta z nich, na které se písemně dohodly; podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.

Další informace naleznete v zákoně č. 372/2011 Sb. § 27 nebo kontaktujte příslušného referenta.


Odkaz na Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb: https://nrpzs.uzis.cz/

Editace kontaktů a ordinační doby v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb/metodika v plné a zkrácené verzi/

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb#dokumenty

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--metodicke-dokumenty

Odkaz na Národní zdravotnický informační systém: https://www.nzip.cz/

Odkaz na ÚZIS: https://www.uzis.cz/  


Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Nápravník, DiS., tel.: 386 720 610, email: napravnik@kraj-jihocesky.cz

Nakládání se zdravotnickou dokumentací při úmrtí či ukončení činnosti lékaře

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě úmrtí či ukončení činnosti lékaře:

Nedojde-li k pokračování v poskytování zdravotnických služeb (tj. zdravotní péče) jiným poskytovatelem (lékařem), o čemž by byla informace ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, dojde k převzetí zdravotnické dokumentace krajským úřadem.

Příslušný krajský úřad zajišťuje pro pacienty do doby, než si zvolí nového lékaře nebo než bude lékaři zdravotnická dokumentace předána, kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti.  

Zdravotnická dokumentace bude nově zvolenému lékaři předána na základě písemné žádosti pacienta nebo lékaře, kterého si pacient v daném oboru zvolil. Lékař zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.

Náležitosti žádosti o předání zdravotnické dokumentace:

 • Žádosti pacienta: pacient uvede své jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu místa trvalého pobytu, telefonní kontakt*, identifikační údaje lékaře, u kterého byl dříve registrován a nově zvoleného lékaře (jméno, příjmení lékaře, eventuelně obchodní jméno provozovatele zdravotnického zařízení, adresa místa provozování). Žádost opatří svým vlastnoručním podpisem. Vzor žádosti umístěn níže.
 • Žádosti lékaře: lékař uvede písemné vyjádření pacienta o provedené volbě, jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu místa trvalého pobytu pacienta. Dále lékař uvede své identifikační údaje (tj. jméno, příjmení lékaře, eventuelně obchodní jméno provozovatele zdravotnického zařízení, adresa místa provozování, podpis a telefonní kontakt*) a identifikační údaje lékaře, u kterého byl dříve pacient registrován.
  • *Údaje označené hvězdičkou není povinné uvádět, ale mohou sloužit pro zajištění rychlejší a efektivnější komunikace mezi žadatelem a správním orgánem.

 

Žádosti adresujte na : 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Odbor zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2          
370 76  České Budějovice

ŽÁDOST OPATROVNÍKA NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O PŘEDÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

ŽÁDOST PACIENTA O PŘEDÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, od kterých byla zdravotnická dokumentace převzata

V případě potřeby kontaktujte:

Výběrová řízení – zdravotní péče

Kontakt    

Podmínky výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb můžete konzultovat u referentky:
Mgr. Patricie Šebková, tel. 386 720 750, e-mail: sebkova@kraj-jihocesky.cz

V případě nepřítomnosti Mgr. Šebkové na pracovišti kontaktujte referentku:
Mgr. Linda Opolcerová, tel. 386 720 612, e-mail: opolcerova@kraj-jihocesky.cz


Pracoviště: 
B. Němcové 49/3, České Budějovice
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
kancelář č. dveří 2.216

Korespondenci zasílejte na adresu:
Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice


Podmínky konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb upravuje následující legislativa:

§ 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Platné znění výše uvedené právní normy je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR - www.mzcr.cz.
Upozornění na změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění od 1. 4. 2012.
Upozornění na novelu č. 200/2015 Sb. zák. č. 48/1997 Sb. v platném znění od 1.9.2015.
Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec.

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení

 

Formuláře

Vzory návrhů na konání výběrového řízení

 • Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo mu byla vydána registrace nestátního zdravotnického zařízení) (Návrh ke stažení)
 • Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče) (Návrh ke stažení)
 • Návrh zdravotní pojišťovny na konání výběrového řízení (Návrh ke stažení)
 • Návrh obce na konání výběrového řízení (Návrh ke stažení)

Vzory přihlášek do výběrového řízení

 • Přihláška do výběrového řízení (uchazeče, kterým je poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru). (Přihláška ke stažení)
 • Přihláška do výběrového řízení (uchazeč, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče).( Přihláška ke stažení)

Korespondenci zasílejte na adresu:
Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
 

Informace k výběrovým řízením na Mobilní specializovanou paliativní péči a Centra duševního zdraví

Výběrová řízení na Mobilní specializovanou paliativní péči a Centra duševního zdraví

Uchazeči o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních výkonů odbornost 926 - domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu do návrhu na vyhlášení výběrového řízení uvedou:

rozsah hrazených služeb
Paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra

Uchazeči o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních výkonů v odbornostech multidisciplinárního týmu Center duševního zdraví do návrhu na vyhlášení výběrového řízení uvedou:

rozsah hrazených služeb
Centrum duševního zdraví

K přihlášce do výběrového řízení na Mobilní specializovanou paliativní péči nebo Centrum duševního zdraví přiloží uchazeč svůj záměr na zajišťování zdravotní péče, která je předmětem výběrového řízení, spolu s uvedením jeho možností splnit předpoklady pro personální, věcné a technické zajištění ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

Korespondenci zasílejte na adresu:
Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy 
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice


Evidence nekonaných výběrových řízení


Výsledky výběrových řízení – zdravotní péče

Rok 2023

Výsledky VŘ ze dne 13. 9. 2023 -  zubní lékařství, úvazek 1,0

Výsledky VŘ ze dne 13. 9. 2023 - chirurgie, ambulantní péče

Výsledky VŘ ze dne 13. 9. 2023 - paliativní medicína, ambulantní péče

Výsledky VŘ ze dne 13. 9. 2023 - psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická psychologie, ambulantní péče

Výsledky VŘ ze dne 13. 9. 2023 - všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péče (odbornost 925), úvazek 5,0

Výsledky VŘ ze dne 19. 7. 2023 - zubní lékařství

Výsledky VŘ ze dne 19. 7. 2023 - klinická biochemie, ambulantní péče, 20 hodin-týden

Výsledky VŘ ze dne 28.6.2023 - všeobecné praktické lékařství

Výsledky VŘ ze dne 7. 6. 2023 - urologie

Výsledky VŘ ze dne 7. 6. 2023 - zubní lékařství

Výsledky VŘ ze dne 24. 5. 2023 - dětská a dorostová psychiatrie

Výsledky VŘ ze dne 24. 5. 2023 - endokrinologie a diabetologie

Výsledky VŘ ze dne 24. 5. 2023 - logoped ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická logopedie, ambulantní péče

Výsledky VŘ ze dne 3. 5. 2023 - dermatovenerologie - pouze dermatologie, specializovaná ambulantní péče

Výsledky VŘ ze dne 26. 4. 2023 - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednodenní péče

Výsledky VŘ ze dne 26. 4. 2023 - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ambulantní péče

Výsledky VŘ ze dne 12. 4. 2023 - gynekologie a porodnictví, úvazek 2x 0,4, pro území město Nová Bystřice, město Deštná, město Nová Včelnice

Výsledky VŘ ze dne 22. 3. 2023 - gynekologie a porodnictví, jednodenní péče

Výsledky VŘ ze dne 22. 3. 2023 - chirurgie, jednodenní péče

Výsledky VŘ ze dne 22. 3. 2023 - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednodenní péče

Výsledky VŘ ze dne 22. 3. 2023 - všeobecná sestra - odbornost 925, úvazek 5,0

Výsledky VŘ ze dne - gynekologie a porodnictví, jednodenní péče

Výsledky VŘ - chirurgie, jednodenní péče

Výsledky VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost

Výsledky VŘ - psychiatrie, ambulantní péče

Výsledky VŘ ze dne 11. 1. 2023 - endokrinologie a diabetologie – pouze diabetologie, ambulantní péče

Výsledky výběrových řízení na poskytování a úhradu ambulantních hrazených služeb - rok 2022

Kontaktní osoba: Mgr. Patricie Šebková, tel. 386 720 750, e-mail: sebkova@kraj-jihocesky.cz

SÚKL - informace o léčivech

Informace o pozastavení používání léčiva, pozastavení jeho uvádění na trh, zákazu výdeje, používání nebo výroby, stažení z trhu nebo zrušení a pozastavení registrace dle ust. § 98 odst. 1, 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Měsíční přehledy informací naleznete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)


Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kučerová, tel.: 386 720 607, e-mail: kucerova@kraj-jihocesky.cz

Traumatologické plány poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologický plán poskytovatelů jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče

Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče je povinen v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat. 
Návrh traumatologického plánu a aktualizaci je poskytovatel povinen projednat s příslušným správním orgánem. Jedno vyhotovení traumatologického plánu předat správnímu orgánu do 30 dnů od jeho zpracování nebo aktualizace. Při zpracování traumatologického plánu se vychází z místních podmínek a možností a z výsledku jeho projednání s krajským úřadem.

Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání upravuje vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.


Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby

Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby a jeho povinnost zpracování je dána § 7 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby má povinnost traumatologický plán aktualizovat nejméně jednou za 2 roky a jedno vyhotovení plánu předat do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace krajskému úřadu kraje, na jehož území poskytuje zdravotnickou záchrannou službu. Návrh traumatologického plánu a návrh jeho změny je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen projednat s krajským úřadem. 
Podrobnosti obsahu traumatologického plánu upravuje § 13 vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.

Kontaktní osoba pro metodickou pomoc a konzultaci při zpracování a aktualizaci traumatologických plánů:

Mgr. Ivana Turková
odbor zdravotnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
tel.:386 720 774
e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

Realizované projekty

Realizované projekty

Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu


Projekt „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“

 

IROP + MMR

 

Dne 31.12.2017 končí realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Klíčovou aktivitou je pořízení simulačních modelů pro vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality přednemocniční neodkladné péče, dovedností a odborných znalostí zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje včetně pracovníků ostatních základních složek integrovaného záchranného systému. Pro praktickou výuku a odbornou přípravu byly nakoupeny moderní pacientské simulátory velice věrně napodobující anatomii a fyziologii člověka především u vlastností důležitých pro nácvik moderních nejen resuscitačních technik. 

Pořízeny byly pacientské trenažéry pro nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělých. Pro porodnický trénink byl zakoupen porodnický simulátor Sim Mom včetně novorozence, který imituje průběh porodu. Je určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence i v nestandartních situacích s možností simulace celého spektra možných porodních komplikací.  Celotělový model pacienta SimMan, který bude používán pro nácvik dovedností pro přednemocniční péči s programovatelnými reakcemi na všechny zásahy záchranářů. Simulátor umožňuje nastavit všechny základní životní funkce i řadu různých patologických stavů, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Dokáže hovořit, napodobit řadu klinických příznaků vedoucích k diagnostickému rozhodnutí a strategii léčby, v rámci které lze činit úkony, na něž model reaguje jako skutečný pacient. 

Realizovaný projekt „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“ svou klíčovou aktivitou přispěje k upevnění standartních dovedností používaných v přednemocniční neodkladné péči, ale i v přípravě na nestandartní situace, se kterými se mohou zasahující složky integrovaného zdravotnického systému v přednemocniční péči setkat.

Název projektu: Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/16_035/0003163
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Doba realizace projektu: 01.09.2016 - 31.12.2017
Operační program: Integrovaného regionálního operačního programu
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


 

Zahájení realizace projektu „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003163
Doba realizace: 01.09.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Jihočeský kraj zahájil realizaci projektu s názvem „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje". Projekt je financovaný z Integrovaného regionální operačního programu se spoluúčastí Jihočeského kraje.

Cílem projektu je zkvalitnění a posílení vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje pro rozvoj odborných znalostí a nácvik praktických dovedností vedoucích ke zvyšování kvality při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jedná se o nákup technického a technologického vybavení zejména simulačních modelů, výukového SW a výcvikových a školících pomůcek. Pro medicínskou výuku a nácvik dovedností bude pořízen model pacienta s možností naprogramování různých patologických stavů a klinických příznaků nemoci, na němž si zdravotníci mohou vyzkoušet nácvik jednotlivých výkonů a vyšetření. Jiným pořizovaným modelem bude porodnický simulátor včetně modelu novorozence určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence a to i v nestandardních situacích např. v situacích, kdy je účastníkem dopravní nehody těhotná žena.

Vybavení nakoupené v rámci projektu podpoří modernizaci vzdělávacího střediska, které plní důležitou funkci při zajištění úkolů zdravotnické záchranné služby v oblasti vzdělávání zdravotníků, ale i příslušníků složek IZS, čímž přispívá k profesnímu rozvoji pracovníků v činnostech souvisejících s poskytováním zdravotní péče a první pomocí. Pravidelný výcvik složek IZS na moderních simulačních technologiích vede k zmírnění následků a snižování negativních jevů záchranných a likvidačních prací konaných při řešení mimořádné události na území Jihočeského kraje.

Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj

Projekt realizovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020


Interreg logo
Název projektu: Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Zkrácený název projektu: Healthacross for future
Registrační číslo projektu: ATCZ125
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.05.2017 - 31.12.2021

Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb. Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedním Jihočeském kraji využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitostí k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu, zde konkrétně oblast České Velenice – Gmünd, optimálně využívat zdravotní služby na obou stranách státních hranic. 

Cílem projektu Healthacross for future bylo podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi regiony Dolní Rakousko – Jihočeský kraj.  Dlouhodobým cílem projektu bylo sladit služby příslušných systémů zdravotní péče, kdy bude možné umožnit rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranice a optimálně využít sítě zdravotních služeb na obou stranách česko-rakouské hranice. 
Podmínky a možnosti pro udržitelnou spolupráci v oblasti poskytování zdravotní péče přeshraničně shrnuje Analýza přeshraničního poskytování zdravotní péče, která je jedním z výstupů projektu. 

Výsledky projektu „Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj“ jsou shrnuty ve dvojjazyčném prospektu, který naleznete zde.

Realizovaný projekt navazuje na dva přeshraniční projekty „Healthacross“ a „Healthacross in Practice“ realizované v programovém období 2007-2013, v jejichž rámci byl ověřován základní potenciál pro poskytování přeshraniční zdravotní péče.    

Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Projekt realizovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020


logo

Název projektu: Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Registrační číslo projektu: ATCZ22
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.04.2016 - 31.12.2021

Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb nemocnic a spolupráce při zajištění akutní zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb.

Partnery Jihočeského kraje při realizaci projektu jsou Jihomoravský kraj a Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby byly dosud organizovány na národní úrovni a končily na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedních českých krajích – Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji – využívala vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitosti k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu optimálně využívat zdravotnické služby na obou stranách státních hranic.  

V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce je podpořena přeshraniční harmonizace zdravotnických záchranných služeb. Tento projektový záměr výrazně přispívá k zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Díky propojení zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb je možné společně disponovat vozidly záchranných služeb.

Aby bylo možné společně disponovat vozidlem, které může na místo události dorazit nejrychleji, bez ohledu na jeho „státní příslušnost“, byla v rámci projektu provedena technická úprava, která propojuje zdravotnická operační střediska v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Díky tomuto technickému řešení jsou dostupné prostředky záchranných služeb na obou stranách hranice viditelné pro zdravotnická operační střediska a je zaručeno vyslání prostředku, který může na místo dorazit nejrychleji.

Tento přístup přispívá k uspokojení potřeb místních obyvatel a zajištění rychle dostupné a vysoce kvalitní zdravotní péče v blízkosti místa jejich bydliště, neboť pomůže zkrátit dojezdové časy vozidel ZZS, což může být obzvláště důležité v akutních případech nebo u chronicky nemocných osob.

Výstupy přeshraniční kooperace v akutních případech zlepší spolupráci okamžitě, nadřazeným cílem projektu je však praktická spolupráce regionů Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj ve zdravotnictví a vytvoření kooperačních struktur pro podporu trvale udržitelné spolupráce mezi Dolním Rakouskem a českými regiony.
Realizace projektu byl úspěšně ukončena k 31. 12. 2021.

Další informace o projektu naleznete ZDE.

Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky

Projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“, realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s finanční podporou z Evropské unie.


IROP + MMR

 

Identifikační číslo: 117D03C000273
Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001084
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 19. výzva – TECHNIKA PRO IZS
Prioritní osa: PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: IP 5 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Specifický cíl: SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


Dne 30. 6. 2022 skončila realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Cílem projektu byl nákup moderní techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako základní složku Integrovaného záchranného systému.


Celkem bylo pořízeno devět sanitních vozů se zvýšenou terénní dostupností, tři dodávkové automobily (mikrobusy) s tažným zařízením k transportu osob a materiálu, devět transportních defibrilátorů/monitorů životních funkcí, sloužících k monitoraci srdečního rytmu a obnově správné činnosti srdce při kardiopulmonální resuscitaci, devět přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, které zajišťují vysoce kvalitní nepřerušovanou kompresi hrudníku pacienta při kardiopulmonální resuscitaci i během transportu a devět transportních ventilátorů s příslušenstvím k zahájení a provádění řízené umělé plicní ventilace pacienta. Pořízená technika bude sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí nebo krizových situací, ke zvýšení kvality záchranných prací a snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí na exponovaných územích Jihočeského kraje.


Realizovaný projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ pomůže k zachování funkčnosti a akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, ke zlepšení systému připravenosti na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí a povede ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatel Jihočeského kraje.

 

 


Práva pacientů

Stručný popis pacientských práv dle zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách) v návaznosti na další právní předpisy naleznete ZDE 

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka ve formě videí naleznete ZDE.

Informace pro občany týkající se podávání stížností

Informace pro občany týkající se podávání stížností na poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Jak podat stížnost, když nejste spokojeni s poskytováním zdravotních služeb


Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 372/2011 Sb.").

Slovníček pojmů

Poskytovatel zdravotních služeb - fyzická  osoba lékař, který poskytuje zdravotní služby jako fyzická osoba (např. všeobecný praktický lékař, ortoped, atd.)
Poskytovatel zdravotních služeb - právnická osoba lékař, který poskytuje zdravotní služby jako společnost, tj. jako právnická osoba (např. poliklinika, nemocnice, s.r.o., v.o.p., a.s., o.z.).
Zdravotní služby poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého, zdravotnická záchranná služba a další.
Pacient fyzická osoba, které jsou (nebo byly) poskytovány zdravotní služby.

Podat stížnost na postup nemocnice či lékaře je Vaše právo a nemůže Vám být na újmu, pokud to uděláte. Zkuste však vždy zvážit, zda svůj spor raději nevyřešíte dohodou.


Na co si mohu stěžovat?

Na poskytnuté zdravotní služby; tedy například, jak probíhala léčba, popřípadě na věci související se zdravotními službami, např. na podmínky v souvislosti s poskytováním zdravotní péče související s právy pacientů a povinnostmi poskytovatele.


Kdo si může stěžovat?

a) pacient, 
b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, 
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo 
d) osoba zmocněná pacientem, (dále také "stěžovatel").

Pokud nám napíšete, přestože nespadáte pod žádný z uvedených bodů, Váš dopis posoudíme a do 30 dnů Vám odpovíme, zda sami podnikneme další kroky, případně jaké. Pokud se nám nepodaří zjistit, kdo stížnost poslal, posoudíme její obsah a zvážíme další kroky. 


Komu mám stížnost poslat?

Stížnost podejte nejprve poskytovateli zdravotních služeb, tedy řediteli nemocnice nebo přímo lékaři (pokud jde např. o praktického lékaře, zubaře nebo jiného odborníka).

Poskytovatel stížnost musí vyřídit do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

Pokud nebudete spokojeni s tím, jak poskytovatel stížnosti vyřídil, můžete se obrátit na nás jako správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.


Konzultovat podání stížnosti můžete osobně na adrese:

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní správy
B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

 • odbor zdravotnictví - u referentky BA Edita Sovová, MSc., tel. 386 720 613, e-mail: sovova@kraj-jihocesky.cz, kancelář č. dveří 2.211. V případě nepřítomnosti příslušné pracovnice na pracovišti, kontaktujte:
 • odbor zdravotnictví - sekretariát tel. 386 720 602, e-mail: ryklikova@kraj-jihocesky.cz, kancelář č. dveří 2.212.

Korespondenci zasílejte na adresu:

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní správy
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Krajský úřad vyřizuje stížnosti ve lhůtách daných zákonem č. 372/2011 Sb., kdy lhůta počíná běžet dnem ustanovení odborníka či odborné komise. Délka projednávání případu je odvislá od charakteru stížnosti a od součinnosti subjektů, se kterými správní orgán v rámci šetření stížnosti spolupracuje. Postup správního orgánu při šetření stížností je stanoven zákonem č. 372/2011 Sb., včetně ustanovení odborníka či odborné komise.


Co napsat do stížnosti?

Stížnost pište konkrétně, co nejvýstižněji a soustřeďte se především na podstatné okolnosti svého případu.

Uveďte v ní:

 • jméno, příjmení a adresu (případně telefonní kontakt a e-mail),
 • poskytovatele zdravotních služeb - název nemocnice nebo jméno a příjmení lékaře, na kterého si stěžujete, a jeho adresu,
 • proč nesouhlasíte s tím, jak poskytovatel zdravotních služeb vyřídil Vaši stížnost,
 • stručný popis události (komplikace, dobu léčení, srovnání zdravotního stavu před a po události),
 • datum,
 • podpis.

Je vhodné poslat i odpověď poskytovatele zdravotních služeb na Vaši stížnost.

Abychom mohli posuzovat poskytnutou zdravotní péči, potřebujeme Váš souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace. V této věci Vás budeme kontaktovat.


Co když stížnost pošlu nesprávnému úřadu?

Pokud nám bude zaslána stížnost, k jejímuž vyřízení je kompetentní jiný subjekt, předáme ji do 5 pracovních dnů příslušnému subjektu k vyřízení. O tomto Vás budeme informovat.

Je možné přešetření stížnosti na poskytování zdravotních služeb jinými subjekty?

Nezávisle na šetření stížnosti příslušným krajským úřadem má stěžovatel právo danou věc řešit například prostřednictvím soudu, Policie ČR, České lékařské komory, Veřejného ochránce práv.

Souhlasy v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, k nahlížení do zdravotnické dokumentace (§ 94 odst. 2) udělený oprávněnou osobou v rozsahu  § 93 odst. 1

Souhlas s nahlížením do ZD zmocněná osoba

Souhlas s nahlížením do ZD zdr. stav

Souhlas s nahlížením do ZD opatrovník

Souhlas pacient


Kontaktní osoba: BA Edita Sovová, MSc., tel. 386 720 613, e-mail: sovova@kraj-jihocesky.cz

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 51/2022/ZK-15 ze dne 31. 03. 2022 dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027 jako základní koncepční listinu Jihočeského kraje v oblasti zdravotnictví. Ve svém obsahu prezentuje strategii, opatření, ale i rizika a výzvy jihočeského zdravotnictví do roku 2027. 

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

V souladu se Strategií reformy psychiatrické péče schválenou Ministerstvem zdravotnictví ČR byl zpracován návrh Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji. Cílem zpracované koncepce je změna přístupu a způsobu poskytování péče o osoby s duševním onemocněním a to jak v oblasti zdravotní, tak v oblasti sociální.

Pro dosažení cílů reformy je potřeba koordinovat probíhající proces v Jihočeském kraji v souladu s republikovou Strategií reformy psychiatrické péče České republiky, včetně implementačních dokumentů, a legislativními úpravami v této oblasti.

Koncepce reformy se snaží nalézt řešení, jak učinit segment psychiatrie komfortnější pro pacienty i poskytovatele, jak českou psychiatrii modernizovat.

Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 43/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016.

Ke stažení: Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

Plán pokrytí území Jčk výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Podle tohoto zákona je kraj povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zdravotnické záchranné služby v rozsahu stanoveném plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami. 

Plán pokrytí stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Při stanovení počtu a rozmístění výjezdových základen se zohlední případné poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje také poskytovatelem zdravotnické záchranné služby zřízeným jiným krajem.

Jihočeský kraj vydal Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 254/2013/RK-9 ze dne 21. 3. 2013. 

V souladu se zákonem o zdravotnické záchranné službě je plán pokrytí nejméně jednou za 2 roky aktualizován.


Kontaktní osoba: Petra Šírková, tel.: 386 720 700, e-mail: sirkova@kraj-jihocesky.cz

Přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby

Přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby

Vzrůstající pohyb osob mezi státy a trvalé zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče vedlo Českou republiku a okolní země k uzavření Rámcových smluv o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Praktická realizace smluv bude prováděna na základě uzavřených Ujednání o přeshraniční spolupráci mezi jednotlivými příhraničními územími.

Aby byla zajištěna spolupráce zdravotnických záchranných služeb po celé délce jižní hranice kraje, uzavřel Jihočeský kraj Ujednání o přeshraniční spolupráci se Spolkovou zemí Dolní Rakousy, Spolkovou zemí Horní Rakousy a Svobodným státem Bavorsko.

Cílem Ujednání o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby je usnadnění přeshraniční přednemocniční neodkladné péče a vzájemná pomoc při zásazích výjezdových skupin v situacích, kdy tyto služby nemůže včas zajistit vlastní zdravotnická záchranná služba daného státu.

V rámci zásahového území na obou stranách česko-rakouské či česko-německé hranice by měly být usnadněny zásahy posádek zdravotnické záchranné služby na příslušném státním území druhé strany. Zásahy se zpravidla omezí na pohraniční území, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště pacienta.

Sdělení č. 15/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby


Sdělení č. 53/2014 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Očkování proti tuberkulóze (TBC)

Očkování proti tuberkulóze (TBC)

Očkování proti TBC (selektivní BCG vakcinace) patří mezi pravidelná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění prováděná podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné plošné očkování proti tuberkulóze bylo ukončeno v roce 2010 a nyní jsou očkovány jen děti z rizikových skupin. V ostatních medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinaci) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte.

Ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděného podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace) připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Národní jednotkou dohledu nad TBC v ČR metodiku - viz níže odkazy:

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani/metodika-k-provadeni-pravidelneho-ockovani-proti-tuberkuloze-tbc-v-cr

Náklady spojené s takovou činností, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hradí stát v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, prostřednictvím správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

V Jihočeském kraji provádějí očkování v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů odborní lékaři pneumoftizeologové u smluvních poskytovatelů:

 • EUC Klinika České Budějovice s.r.o., Matice školské 1786/17, České Budějovice
 • Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, Tábor
 • Poliklinika Milevsko, spol. s r.o., Jeřábkova 158, Milevsko
 • Sdružená plicní a anesteziologická ambulance, s. r. o., Václavská 95, Jindřichův Hradec
 • Plicní ambulance, MUDr. Aleš Tauchman, T. G. Masaryka 205, Český Krumlov
 • Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec
 • Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Písek
 • Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice

Tiskopisy a informace pro poskytovatele zdravotních služeb:

Metodika

Příloha Metodiky a1) + a2) Smlouva s Přílohou č. 1

Příloha Metodiky b) Příloha č.1 k faktuře

Příloha Metodiky c) Poštovné

Příloha Metodiky d1) + d2) Telefonní poplatky

Příloha Metodiky e) Administrativní potřeby

Příloha Metodiky f) Administrativní činnosti spojené s prevencí - sestry

Příloha Metodiky f1) Administrativní činnosti spojené s prevencí - kalm. sestry

Příloha Metodiky f2) Administrativní činnosti spojené s prevencí - dispenz. sestry

Příloha Metodiky g) Administrativní činnosti spojené s prevencí - lékař

Příloha Metodiky h) + ch) Doprava kalmetizační sestry

Příloha Metodiky i) Ztráty testovací a očkovací látky

Příloha Metodiky j) Kontrola léčby antituberkulotiky

Přílohy č. 1 – 3 vyhlášky č. 537/2006 Sb

Čestné prohlášení


Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zrušil bez náhrady přílohu výkazu E(MZ)2-01, podle níž byl stanoven průměrný plat v platových třídách 9 a 14. Při výpočtu průměrného platu je tedy třeba vycházet z průměrného platu konkrétního zaměstnance, který danou činnost vykonával (sestra či lékař) a který by musel vykázat poskytovatel (zaměstnavatel). Jako jediné vhodné řešení pro podávání žádostí o vyúčtování nákladů kalmetizačních pracovišť (OSVČ) se považuje dokládat čestné prohlášení ke každé žádosti, a to vždy za vyúčtovávané období.

Metodický postup k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb.


Kontaktní osoba: Petra Šírková, tel.: 386 720 700, e-mail: sirkova@kraj-jihocesky.cz

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OZDR

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Odkazy na užitečné internetové stránky

Státní ústav pro kontrolu léčiv


Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Archiv odboru zdravotnictví

Individuální projekt MZ ČR - vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Možnosti čerpání zdrojů EU na vzdělávání ve zdravotnictví

MZ ČR představilo na jednání s kraji své připravované individuální projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeden z uvedených projektů se týká realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Projekt by měl být realizován po dobu 3 let a začátek vzdělávacích aktivit se plánuje od počátku května 2009. 
V této souvislosti byly kraje požádány o spolupráci při zjištění reálné potřeby vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na jejich území. V případě zájmu o zapojení se do tohoto projektu vyplňte za Vaše zařízení tabulky, doporučené MZ ČR, které jsou k dispozici v příloze. Takto vyplněné tabulky zřetelně označte názvem a adresou zařízení, zašlete je v elektronické podobě na adresu rajnova@kraj-jihocesky.cz, a to nejpozději do 11. srpna 2008.

Tabulky k vyplnění pro Jihočeský kraj

Postup k vyplnění tabulek

Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (KSP ZZS JčK)

Název projektu: Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.07850
Doba realizace: 1. 11. 2011 - 30. 11. 2015
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný operační program (IOP)
Oblast intervence: 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

 

Předmětem projektu financovaného z Evropské Unie, Evropského fondu regionálního rozvoje se spoluúčastí Jihočeského kraje je dokončení vybudování krajského zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Zdravotnické operační středisko by mělo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb občanům a současně by mělo dojít k zefektivnění spolupráce jednotlivých složek v rámci Integrovaného záchranného systému při ochraně zdraví obyvatel a při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

Projekt Jihočeského kraje je jedním z dílčích projektů připravovaného projektu Ministerstva vnitra ČR (MVČR) s názvem „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému". Jedná se o projekt v oblasti informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je systémová modernizace technologií a činností v rámci příjmu tísňového volání a operačního řízení na operačních střediscích základních složek integrovaného záchranného systému. Mimo zdravotnických záchranných služeb jednotlivých krajů, připravují dílčí projekty i Policie ČR a Hasičské záchranné sbory ČR.

Klíčové aktivity projektu:

1. Vybudování informačního systému operačního střediska IZS
2. Administrace a řízení realizace projektu s vazbou na projekt MVČR

Poskytování zdravotních služeb "vládním stipendistům"

Vládní stipendisti, kterými jsou zahraniční studenti z rozvojových zemí na českých vysokých školách, mají nárok na poskytování zdravotních služeb včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Jak vyplývá z přípisu Ministerstva zdravotnictví ČR, který je přiložen, tito studenti, kteří nemohou být vybaveni průkazy zdravotního pojištění, se prokazují kopií "Rozhodnutí o přiznání stipendia vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a potvrzením studijního oddělení příslušné vysoké školy o tom, že se jejich statut tzv. vládního stipendisty v aktuálním semestru nezměnil. Současně jim jsou přidělena i šestimístná kmenová čísla, která slouží mj. také k jejich identifikaci. Informaci o nároku stipendisty na poskytování zdravotních služeb je možné si ověřit telefonicky či e-mailem na kontaktu MZ ČR uvedeného v přípisu. V přípisu jsou rovněž uvedeny náležitosti faktury, kterou poskytovatel zdravotních služeb zašle k úhradě na MZ ČR.

dopis MZ ČR ke stažení