Odbor sociálních věcí

Sociální portál Jihočeského kraje

Sociální portál Jihočeského kraje

 

Přejít

 

Fandíme pěstounství

Fandíme pěstounství
Přejít

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI
Přejít

Duše v pohodě

Duše v pohodě
Přejít

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Úsek vedoucího odboru

 • Poskytuje právní konzultace odboru ve věcech výkonu samostatné působnosti.
 • Podílí se na zajištění odborné konzultace a metodické pomoci v oblasti poskytování sociálních služeb.
 • Zajištuje výkon kontrolní činnosti u poskytovatelů sociálních služeb.

Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

 • Zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, řídí a aktualizuje síť sociálních služeb.
 • Vytváří strategie a koncepce v oblasti sociálních věcí (SPRSS, KPVP).
 • Spolupracuje se subjekty, které působí v oblasti sociálních služeb (zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci obcí).
 • Spolupracuje na optimalizaci systému sociálních služeb v kraji, a to formou plánování a financování.
 • Spolupracuje s ostatními odděleními při zajištění předběžné, průběžné a následné finanční kontroly u poskytnutých finančních podpor odboru.
 • Koordinuje činnosti související s projektovým řízením a dotační politikou v sociální oblasti.
 • Získává finanční prostředky z EU do oblasti sociálních věcí. 
 • Připravuje a realizuje Individuální projekty financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, administruje žádosti o podporu z EU a agendy partnerských projektů.
 • Realizuje podporu rodinné a seniorské politiky kraje.
 • Zajišťuje obslužné činnosti OSOV.

Oddělení kontroly a financování

 • Vyhlašuje a administruje dotační řízení financovaná z rozpočtu Jihočeského kraje, účelovou dotaci na sociální služby z MPSV, poskytuje návratnou finanční výpomoc.
 • Připravuje materiály pro radu a zastupitelstvo kraje týkající se zejména rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé poskytovatele v rámci jednotlivých dotačních titulů, schvalování aktuálních Metodik, Pravidel, dokumentů týkajících se zřizovaných PO; podílí se na přípravě strategických dokumentů kraje.
 • Podílí se na vytváření koncepce rozvoje a zpracování analýz aktuálního vývoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.
 • Kontroluje podaná finanční vyúčtování a vypořádání a následně poskytuje podklady ekonomickému oddělení k vypořádání dotačního titulu s MPSV či v rámci kraje.
 • Odborně a věcně řídí PO zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti.
 • Provádí metodickou, konzultační, koordinační a kontrolní činnost PO v sociální oblasti z hlediska ekonomiky, účetnictví, personalistiky, investic. 
 • Zpracovává podkladové materiály pro jednání orgánů kraje při výkonu funkce zřizovatele včetně personálních, platových a dalších dokumentů.
 • Spolupracuje s ostatními odděleními při zajištění předběžné, průběžné a následné finanční kontroly u poskytnutých finančních podpor odboru.
 • Zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory a vykonává metodickou pomoc.
 • Zpracovává návrh plánu kontrolní činnosti a provádí vyhodnocení kontrol za každé pololetí.

Oddělení sociálních služeb

 • Zajišťuje úkony a působnost kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Podílí se v rámci OSOV na přípravě pravidel a následně i hodnocení žádostí subjektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje. 
 • Připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v působnosti oddělení sociálních služeb.
 • Zajišťuje prošetření a vyřízení stížností a podnětů obcí, občanů směřujících do oblasti poskytování sociálních služeb a dalších subjektů.
 • Připravuje strategie kraje pro oblasti protidrogové politiky, prevence rizikových forem chování a prevence kriminality a spolupracuje s příslušnými institucemi na národní úrovni, zajišťuje výkon funkce krajského protidrogového koordinátora, koordinátora prevence rizikového chování a manažera prevence kriminality.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • Zabezpečuje úkoly pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje při zřizování a spravování zařízení sociálně-právní ochrany.
 • Organizuje akce, které mají vést ke zvýšení podpory pěstounské péče v Jihočeském kraji, a tím ke snížení počtu dětí vyrůstajících v ústavech.
   
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Úsek vedoucího odboru

 • Poskytuje právní konzultace odboru ve věcech výkonu přenesené působnosti.
 • Zajišťuje metodickou činnost a kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti obcemi ve správním obvodu kraje v oblastech výkonu veřejného opatrovnictví.
 • Vykonává agendu nadřízeného orgánu ve věcech přestupků dle zák. č. 359/1999  Sb.
 • Vykonává agendu prvoinstančního orgánu ve věcech přestupků dle zák. č. 108/2006 Sb.

Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

 • Na úrovni kraje se ve spolupráci s MPSV podílí na stanovení jednotných celostátních postupů a zásad v oblasti procesu plánování soc. služeb a určování sítě.
 • Zpracovává připomínky k legislativě, týkající se oblasti sociálních služeb a jejich financování pro MPSV. 
 • Podílí se na zpracování analýz aktuálního vývoje sociálních služeb v daném regionu, včetně přípravy podkladů pro celostátní analýzy v uvedené oblasti.

Oddělení kontroly a financování

 • Na úrovni kraje se ve spolupráci s MPSV podílí na stanovení jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.
 • Podílí se na zpracování analýz aktuálního vývoje sociálních služeb v daném regionu, včetně přípravy podkladů pro celostátní analýzy v uvedené oblasti.
 • Zpracovává připomínky k legislativě, týkající se oblasti sociálních služeb a jejich financování pro MPSV.

Oddělení sociálních služeb

 • Vykonává agendu a působnosti  krajského úřadu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů ve věcech dle § 10 zákona č. 582/1991 sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve věci dle § 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Působí v oblastech sociálního bydlení, prevence bezdomovectví.
 • Předává informace, týkající se postavení národnostních menšin, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav (§ 29, 117).
 • Řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti (zákon č. 273/ 2001 Sb.).
 • Zajišťuje výkon funkce koordinátora pro romské záležitosti (129/2000 Sb., § 67), koordinuje a kontroluje činnost romských poradců a asistentů na obecních úřadech s rozšířenou působností.
 • Zajišťuje prošetření a vyřízení stížností a podnětů obcí a občanů směřujících do oblasti přenesené působnosti oddělení (§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • Vykonává metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti sociálně-právní ochrany.
 • Zajišťuje kontrolní činnost v oblasti sociálně-právní ochrany, včetně návrhů na opatření.
 • Vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a občanů v oblasti sociálně-právní ochrany.
 • Zabezpečuje podmínky pro jednotný postup v rámci kraje při aplikaci právních předpisů a metodických pokynů na úseku sociálně-právní ochrany.
 • Poskytuje konzultace občanům na úseku sociálně-právní ochrany a náhradní rodinné péče.
 • Zajišťuje agendu pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany právnickými a fyzickými osobami (rozhodování o udělení nebo odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany), včetně kontroly pověřených osob.
 • Zajišťuje agendu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Zprostředkovává náhradní rodinnou péči:
  • Vede pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče evidenci dětí a evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.
  • Vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
  • Vyhledává pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče pro děti vedené v evidenci krajského úřadu žadatele z evidence žadatelů vedené tímto úřadem a z evidence žadatelů vedené jinými krajskými úřady.
  • Zpřístupňuje údaje z evidence dětí a z evidence žadatelů Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.
  • Zajišťuje odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče - v souladu s ustanovením § 27 a § 27a zákona č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – posouzení dětí a žadatelů .
  • Zajištuje odborné posouzení jiné fyzické osoby dle § 30 odst. 3 ZSPOD. 
  • Posuzuje vhodnost náhradní rodinné péče a jejich forem u dětí.
 • Zařazuje žadatele vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny do příslušné evidence a děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení.
 • Vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat.
 • Zajišťuje poradenskou pomoc osvojitelům a pěstounům (včetně pěstounů na přechodnou dobu) a pravidelná setkávání pěstounských rodin.
 • Zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Zajišťuje přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.
   
Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru

Zařízení sociálních služeb

Odborem zveřejňované informace

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (dále jen SPRSS) je strategický dokument, který má výrazný vliv na oblast sociálních služeb a je podstatnou součástí sociální politiky kraje. SPRSS je doplněn akčními plány zpracovanými na období 1 roku. 

Informace o SPRSS, akčních plánech SPRSS nebo síti sociálních služeb v Jihočeském kraji najdete na Potřebuji si vyřídit.

 


Informace k aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji poskytne:

Mgr. Monika Hanzelyová, referentka pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
tel: 386 720 814, 724 164 073, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

Realizované projekty

Úplné informace o aktuálně realizovaných projektech vč. kontaktů naleznete na Sociálním portálu jihočeského kraje, viz Projekty.


Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sládková, email: sladkova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 776, 725 780 715

Výkon veřejného opatrovnictví - obcí

Veřejné opatrovnictví vykonávají obce na základě pravomocného ustanovení soudu. Jeho smyslem je zastupování osoby při právním jednání v rozsahu stanoveném soudem a hájení opatrovancových práv. Obce se nemohou výkonu veřejného opatrovnictví zprostit. Za výkon veřejného opatrovnictví náleží obci příspěvek na výkon státní správy. Opatrovnictví člověka, včetně práv a povinností opatrovníka, je upraveno zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Jihočeského kraje zajišťuje metodické vedení pro obce při výkonu veřejného opatrovnictví.

Veřejné opatrovnictví - vzorové účetní případy

Veřejné opatrovnictví – problematika účtování 9.12.2019 _ Ing. Ročárková KÚ OEKO

Veřejný opatrovník hájící zájmy opatrovance při poskytování sociálních služeb _ Mgr. Helena Kocmanová


Veřejný opatrovník - základní informace pro obce

Obce - veřejné opatrovnictví 29. 5. 2017 Mgr. Kocmanová

Seminář DP do KN 22. 9. 2017 Ing. Šťástková

Seminář pro veřejné opatrovníky 22. 9. 2017 Bc. Horská

Zdravotnické právo 6. a 7. 11. 2018 JUDr. Dostál


Odkazy na další dokumenty a webové stránky

Vydané publikace MV ČR k veřejnému opatrovnictví

Navržená výše příspěvku na veřejné opatrovnictví obcí v roce 2018_stav k 9/2017

Žádost o bezúplatný dálkový přístup do KN

Zvláštní odborná způsobilost dle stavu k 1. 7. 2017

Stanovisko MV k přenesené působnosti ze dne 20. 9. 2017


Nález Ústavního soudu ve věci exekuce z důchodových dávek opatrovance

Nález ÚS 121 16


Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy - nový § 215q (viz strana 44 VKŘ)

VKŘ novelizované úplné znění


Vzor Listiny opatrovníka

Vzor Listiny opatrovníka


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Alexandra Kindlová, tel.: 386 720 928, e-mail: kindlova@kraj-jihocesky.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb – odkaz na webové stránky MPSV


Kontaktní osoba: Mgr. Alena Schumann, tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624, e-mail: schumann@kraj-jihocesky.cz

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registracím sociálních služeb naleznete na Potřebuji si vyřídit.

 

Činnosti sociální práce

Sociální práce je teoretickou i praktickou disciplínou, jejímž hlavním cílem je snaha řešit na profesionální úrovni problémy osob nacházejících se v obtížných životních situacích. Podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociálních situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (celé znění zákona naleznete zde). Tento zákon dále mj. upravuje i předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, jakož i základní činnosti v rámci sociální práce. Poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám dále upravuje také zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (celé znění zákona naleznete zde).

Činnost sociálního pracovníka je obecně upravena v ustanovení § 109 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, následovně: "Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně-právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně-právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zajišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb." Jedná se o obecnou legislativní definici obsahu a rozsahu sociální práce. 


Na Krajském úřadu Jihočeského kraje realizuje a koordinuje činnosti sociální práce odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb. Kontakty na sociální pracovníky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení sociálních služeb aktualizované dle stavu k 14. 2. 2022 viz níže:

Mgr. Hana Kršíková
tel.: 386 720 622, 724 158 353, e-mail: krsikova@kraj-jihocesky.cz
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
pracoviště: B. Němcové 49/3, České Budějovice
kancelář č. 140 (přízemí vpravo)

Mgr. Alena Schumann
tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624, e-mail: schumann@kraj-jihocesky.cz
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
pracoviště: B. Němcové 49/3, České Budějovice
kancelář č. 141 (přízemí vpravo)


Kontakty na vedoucí pracovníky sociálních odborů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji – zde , aktualizováno dle stavu k 1. 1. 2024.

Kontakty na sociální pracovníky pověřených obecních úřadů v Jihočeském kraji - zde, aktualizováno dle stavu k 23. 11. 2023.


Informace zveřejňované Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti sociální práce a sociálních služeb naleznete zde

Financování sociálních služeb

Účelová dotace (§ 101a zák. č. 108/2006 Sb.)

Účelová dotace (dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb) je dotace z rozpočtu Jihočeského kraje určená na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Žádost o dotaci musí být zpracována výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel, kterou spravuje MPSV.

Informace o účelové dotaci vč. termínu pro podání žádosti a možnosti objednání konzultací k dotaci najdete na Potřebuji si vyřídit.

Tiskopisy a výsledky jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje. Můžete je najít v sekcích:


 

Krajský dotační program

Krajský dotační program je dotační program financovaný z rozpočtu Jihočeského kraje.

Cílem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje.

Žádost o dotaci musí být zpracována výlučně prostřednictvím aplikace Portál občana Jihočeského kraje.

Informace o krajském dotačním programu vč. termínu pro podávání žádostí a možnosti objednání konzultací k dotaci najdete na Potřebuji si vyřídit.

Tiskopisy a výsledky krajského dotačního programu jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje. Můžete je najít v sekcích:


Kontaktní osoby:

Návratná finanční výpomoc v roce 2024

Návratná finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb

Charakteristika:

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace o návratné finanční výpomoci najdete na Potřebuji si vyřídit.


Kontaktní osoba: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb

Přehled platných Pověření vydaných Jihočeským krajem včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby a roky je zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje,  sekce Financujeme / Vyrovnávací platba.

Vyrovnávací platba (VP) představuje maximum, které může poskytovatel sociálních služeb získat z veřejných zdrojů. VP se vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu jsou čerpány z výkazů sociálních služeb, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do aplikace OKslužby - poskytovatel ve stanoveném termínu do 30. 6. (za poslední uzavřený kalendářní rok).


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlíček, tel.: 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz

Omezení/přerušení provozu při poskytování sociální služby

Informace k omezení/přerušení provozu při poskytování sociální služby naleznete na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Registrujeme / Omezení/přerušení provozu.

Seminář pro poskytovatele pečovatelské služby z 13. 8. 2019

Pravidla poskytování pečovatelské služby - 13.8.2019
Pečovatelská služba - nedostatky z kontrol

Kriminalita a drogová problematika

Informace k drogové problematice v Jihočeském kraji

XVI. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 18.-20. 10. 2023 proběhl v Hluboké nad Vltavou XVI. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát na téma „Komu zvoní hrana“. Příspěvky byly zaměřené na problematiku oboru adiktologie. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje pod záštitou náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., akce byla podpořena i radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Organizátorem akce byla organizace Prevent 99, z.ú. Podrobnější údaje naleznete i na webu organizátora akce - www.akjck.cz.

01_Substituční léčba - M. Kořínková
02_Když chceš nepřítele porazit - P. Nevšímal
03_Méně často zneužívané substance... - V. Prášil
04_Dialektická behaviorální terapie - Essletzbichler
05_Poradenstvi a pece pro mlade_Vickers
06_Regulace_AT_Mravčík
07_Regulace hazardních her _Šebo, Řehola
08_Evidence based_Radimecký
09_DBT_Workshop_Essletzbichler
010_Národní linka pro odvykání_Dékány
011_NPC_Frydrych
012_Terén_plus_Skokanová
013_evaluace_Labský_Blažek
014_No limit_Karpíšková
015_Zvoni hrana_Podzimek
016_Kdo je klientem_Kovanda, Jelínek
017_známka PUNKU_Rothová, Buracinska


XV. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 19. - 21. 10. 2022 proběhl již XV. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát na téma „RESTART - nový začátek“. Příspěvky byly zaměřené na široké spektrum problematiky oboru adiktologie. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje pod záštitou náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., organizátorem akce byla organizace Prevent 99, z.ú. Podrobnější údaje naleznete i na webu organizátora akce - www.akjck.cz.

XV. Adiktologická_konference

01_VOBOŘIL_Závislosti_vs_Člověk
02_PALENICEK_Psychedelika a jejich terapeut potencial
03_HORÁK_Kdepak_je_to_dítě
04_RAMPACHOVÁ_APAS_Transformace
05_RADIMECKÝ_RETHINK
06_FABIAN_Z_minulosti_do_budoucnosti
07_SULC_Čekárna_na_sprchu
08_ANTONU_Testování_inf_nemoci
09_BLAŽEK_Kontrolovaná_ konzumace_alkoholu_nizkoprah
10_DÉKÁNY_Národni_linka_pro_odvykani
11_VLČEK_KRATOM_2022
12_VANĚK_Nikotinové_sáčky
13_ERET_Možnost_prežití v_době_pandemie
14_PLAČEK_Zkušenosti_personalistů_s_lidmi_pod_NL
15_KONEČNÝ_užívání_BZD_a_hypnotik_senioři
 


Strategie prevence a snižování škod se závislostním chováním Jihočeského kraje na období 2022-2024

ZZ 2022 - strategie závislosti


XIV. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 23. - 24. 9. 2021 proběhl již XIV. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát na téma " Vztahy (nejen v době koronavirové)". Příspěvky byly zaměřené na široké spektrum této problematiky v oboru adiktologie. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje pod záštitou náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., organizátorem akce byla organizace Prevent 99, z.ú. Podrobnější údaje naleznete i na webu organizátora akce - www.akjck.cz.

01 Vztahy vs.abstinence
02 Vztahy mezi výzkumem, politikou, praxí
03 Jak vznikají závislosti
04 Odbornost v ADI službách
05 Práce na malém městě 
06 Chemsex
07 Dilemata - veřejné zdraví, potřeby klientů
08 Revize standardu AS
09 Eliminace hepatitidy C
10 Vytvářeni jistého attachmentu
11 Zapojování recovery koučů
12 GAMBLING AMBULANCE
XIV adiktologická konference


Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 - 2020

Dokument obsahuje tyto dílčí strategické dokumenty:

 • Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2018 - 2020
 • Strategie prevence rizikového chování dětí a mládež Jihočeského kraje na období 2018 - 2020
 • Koncepce integrace romské menšiny a podpory sociálního začleňování v Jihočeském kraji na období 2018 - 2020
 • Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2018 - 2020

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 - 2020 ke stažení

Závěrečná zpráva o plnění Koncepce OPHČ za rok 2018

Závěrečná zpráva o plnění Koncepce OPHČ za rok 2019

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2020

Závěrečná zpráva o plnění Koncepce OPHČ za rok 2021


Model spolufinancování protidrogových služeb samosprávami Jihočeského kraje, dokumenty k realizaci

Postup při získávání finanční spoluúčasti obcí

Společné prohlášení (obce / kraj)

Úvodní dopis (obce)

VZOR - veřejnoprávní smlouva

VZOR - veřejnoprávní smlouva - pověření DEF

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2020 

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2021 

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2022


Zprávy o stavu ve věcech drog v Jihočeském kraji

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2020 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2021

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2022


Minimální síť protidrogových služeb

Síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015 - 2017

Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2012 - 2014


Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky

Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky


Odborné publikace

 Závěrečná zpráva projektu Škola bez drog

 Drogova závislost - publikace

 Monitoring situace a potřeb v oblasti protidrogových poradenských služeb pro děti, mládež a jejich sociální okolí v Jihočeském kraji. Pešek, Kotyzov

 Kouření aneb závislost na tabáku. Pešek, Nečesaná. Arkáda Písek

 Užívání návykových látek jako sympton, poruchy vývoje rodinného systému


Prezentace z předešlých ročníků Adiktologických konferencí Jihočeského kraje (I. - V. ročník) lze získat od protidrogového koordinátora JčK. Kontakt: nerud@kraj-jihocesky.cz

Prevence rizikového chování

Kontakt na pracovníky pro realizaci krajské a státní politiky v oblasti prevence rizikového chování v Jihočeském kraji:

Prevence rizikového chování dětí a mládeže je zacílena zejména na školní děti a mládež. Spadá do aktivit odboru sociálních věcí. Velká část je věnována metodické pomoci a spolupráci se všemi zainteresovanými složkami působícími v prevenci rizikového chování. Je zde realizována státní a krajská politika v oblasti prevence. 


Další kontakty

MŠMT - Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy

Kontakty na okresní metodiky prevence z PPP

Kontakty na místní poskytovatele programů specifické primární prevence rizikového chování

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Jihočeského kraje


Strategické dokumenty pro oblast prevence rizikového chování

Krajská strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2018-2020

Strategie a koncepce MŠMT v oblasti primární prevence

Metodické dokumenty MŠMT (doporučení a pokyny k primární prevenci rizikového chování)


Závěrečné zprávy Systému evidence preventivních aktivit (SEPA)

Závěrečná zpráva Systému evidence preventivních aktivit za období 2019/2020 – Jihočeský kraj 

Závěrečná zpráva Systému evidence preventivních aktivit za období 2019/2020 - Česká republika 

Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19 
 

Krajské konference primární prevence rizikového chování

XI. krajská konference prevence rizikového chování

XI. ročník krajské konference se uskutečnil 18. – 19. 10. 2023 v prostorách Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistil Odbor sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje. Konferenci podpořila i doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí.

X. Krajská konference primární prevence rizikového chovaní a prevence kriminality

X. ročník krajské konference se uskutečnil 13. - 14. 10. 2022 na Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistil Odbor sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje ve spolupráci s organizací Portus Prachatice, o.p.s. Konferenci podpořila i doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí. 

Prezentace lektorů a program konference naleznete v přiložených souborech:

IX. krajská konference primární prevence rizikového chování a prevence kriminality

Konference se uskutečnila 14. - 15. 10. 2021 na Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistil Odbor sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje ve spolupráci s organizací Portus Prachatice, o.p.s. Záštitu nad konferencí převzala doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí. 

VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování

Ve dnech 27. a 28. 3. 2019 proběhl na Střední průmyslové stavební v Českých Budějovicích již osmý ročník krajské konference primární prevence rizikového chování. Tématem letošního ročníku bylo Klima třídy/ školy. Jak jej vytvářet, formovat a uzdravovat. Aneb nemusíme být všichni kamarádi, ale žít spolu teď chvíli musíme. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistila organizace Portus Prachatice, o.p.s. ve spolupráci s Odborem sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje. Potřebné zázemí a technickou podporu poskytla Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice. 

Prezentace lektorů a závěrečnou zprávu z konference naleznete v přiložených souborech.

VII. Krajská konference primární prevence rizikového chování, s podtitulem "Jde to, ale dře to!"

VII. Krajská konference se uskutečnila 25.4. - 26.4. v prostorách českobudějovické Střední průmyslové školy stavební. Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Vlastní program Konference zajistili odborní a uznávaní lektoři, kteří se postarali o kvalitní a praktické příspěvky. 

Prezentace a doplňující texty ke konferenci naleznete v přiložených dokumentech. Fotografie z konference naleznete ZDE.

VI. Krajská konference primární prevence rizikového chování, s podtitulem "Bezpečné a pozitivní klima ve škole: Jde to vůbec?"

Konference se uskutečnila 26.4. - 27.4. 2017 tentokráte na Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s E. ON Česká republika, s. r. o. a zmiňovanou Střední průmyslovou školou stavební. Záštitu nad konferencí převzala doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládež a tělovýchovy. Prezentace a doplňující texty ke konferenci naleznete v přiložených dokumentech. Fotografie z konference naleznete ZDE.

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování, tentokrát nazvaná "Vztahy, spolupráce a komunikace s žáky, rodiči a kolegy v rámci školy" (dále Konference), se uskutečnila ve středu 4. května 2016 v Kruhovém sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s E. ON Česká republika, s. r. o. Záštitu nad ní převzali Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, a JUDr. Tomeš Vytiska, krajský radní pro školství, mládež a tělovýchovu.

 

 

STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE
NA OBDOBÍ 2022–2027

ZZ 2022 - STRATEGIE PP


Krajský projekt „Podpora odborného růstu metodiků prevence v Jihočeském kraji“ v roce 2019

Krajský úřad Jihočeského kraje v průběhu roku 2019 realizoval ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity projekt „Podpora odborného růstů metodiků prevence v Jihočeském kraji“ (PRCH-KP-0007/2019). V rámci tohoto projektu, financovaného z dotace MŠMT na aktivity z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže, bylo realizováno několik seminářů pro školní metodiky prevence, metodiky z PPP, ředitele ZŠ a SŠ či studenty PF JCU. Konal se i vícedenní výjezdní seminář, který byl zaměřen na problematiku primární prevence rizikového chování, osobnostně – sociální rozvoj školních metodiků prevence a zároveň byly účastníkům představeny prvky prožitkové pedagogiky.

V rámci projektu proběhl VIII. ročník Krajské konference primární prevence na téma „Klima třídy/školy. Jak jej vytvářet, formovat a uzdravovat. Aneb nemusíme být všichni kamarádi, ale žít spolu teď chvíli musíme“. Zázemí konference poskytla Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích. Z příspěvků přednášejících byl sestaven „Sborník textů“ (ke stažení zde).

Dalším výstupem z projektu je „Sborník metodických materiálů“, který byl vytvořen akademickými pracovníky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Základním východiskem metodiky je pomoci školním metodikům prevence orientovat se v trendech prevence a najít inspiraci pro inovace preventivních přístupů a programů. V metodice jsou obsaženy témata jako: Prevence a její význam ve škole, Role metodika prevence a jeho úkoly ve škole, Dokumentace a legislativní rámec preventivních aktivit pro školní metodiky prevence, Vybrané kapitoly z prevence šikany, Principy zážitkové pedagogiky, Třídnické hodiny. Nechybí ani odkazy na užitečné publikace vztahující se k výše zmíněným problematikám. 

Metodika bude distribuována ve formě datového CD během IX. Krajské konference primární prevence rizikového chování, která proběhne 22. – 23. 4. 2020 na Střední průmyslové škole stavební, České Budějovice. Následně bude uveřejněna ke stažení na webových stránkách Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí - oddělení prevence a humanitních činností. 


Granty a dotace Jihočeského kraje

Granty a dotace z Jihočeského kraje

Náměty a doporučení k psaní žádostí o grant


Granty a dotace ze státního rozpočtu

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, přípravné semináře, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu.

Odkaz na aktuální informace na stránky MŠMT


Legislativní dokumenty České republiky pro oblast prevence rizikového chování

Legislativní východiska prevence rizikového chování ve školách


Seznam realizátorů specializačního studia pro školní metodiky prevence v Jihočeském kraji:

DO SVĚTA z.s. 
kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org, 
webové stránky zde

Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice 
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., tel.: 387 773 360, e-mail: proch@pf.jcu.cz
webové stránky zde


Seznam akreditovaných programů PPRCH v Jihočeském kraji:

Theia, o.p.s. (České Budějovice)

Portus Prachatice, o.p.s. - pro pedagogické pracovníky

Portus Prachatice, o.p.s. - pro sociální pracovníky

Škola zdraví, s.r.o. (Dačice)

Do Světa, z.s. (Strakonice)

Společně k bezpečí (Orlík nad Vltavou)


Informace pro školy a školská zařízení

Stanovisko MŠMT Revolution Train

Stanovisko Sekce PP ANO Revolution train 2015

Stanovisko MŠMT ke Školnímu informačnímu kanálu (ŠIK)

Návrh řešení problematiky návykových látek ve školním řádu

Doporučená osnova zpracování MPP

Závěrečná zpráva o plnění MPP

Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení (materiál MŠMT)

Dokumentace školního metodika prevence 


Publikace/příručky

Co byste měli vědět o marihuaně

Děti a online rizika

Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat (publikaci vydala ARKÁDA 2011)

Rodiče, děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)

Primární prevence rizikového chování ve školství (Publikaci vydalo Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze)

Děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)

Děti a jejich problémy II. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)

Děti a jejich problémy III. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)


Kyberšikana a její prevence - příručka pro učitele (Publikaci vydala občansko prospěšná společnost Člověk v tísni ve spolupráci s PPP Plzeň)

Publikace Kyberšikana a její prevence ke stažení

Publikace Homofobie v žákovských kolektivech ke stažení

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících (materiál o. s. Arkáda)

Pravidla pro bezpečnější užívání internetu (materiál MŠMT)

Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati - Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče (materiál o.s. Arkáda)

Kouření aneb závislost na tabáku - Informační a poradenská příručka


Důležité odkazy

Školský ombudsman

Informační portál primární prevence

Pedagogicko psychologická poradna

Portus Prachatice

Arkáda - Sociálně psychologické centrum, o. s.

Metha, z.ú.

Škola zdraví, s.r.o.

Theia - krizové centrum o.p.s.

Porceta, o.p.s.

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.

MŠMT - sekce primární prevence

Národní pedagogický institut

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.

Elektronický systém výkaznictví preventivních aktivit (SEPA)

Do světa, z.s.

Společně k bezpečí, z.s.

Klinika adiktologie

SVP Homole České Budějovice, Strakonice, SVP Spirála

EDUin - Informační portál o vzdělávání

Rodiče vítáni - projekt EDUin

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Česká školní isnpekce

E-bezpečí - internetový portál

Národní konference primární prevence

Prevent 99, z.ú

Bílý kruh bezpečí (Pomoc obětem trestných činů)

Intervenční centrum Diecézní charita České Budějovice (domácí násilí)

Online katalog certifikovaných programů


Kontaktní osoby: 

Prevence kriminality

Strategické dokumenty pro oblast prevence kriminality

Strategie prevence kriminality v České republice

Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2022–2027

ZZ 2022 - Koncepce prevence kriminality


Odkazy:

 1. Ministerstvo vnitra ČR - prevence kriminality 
 2. Portál Prevence kriminality (provozuje Ministerstvo vnitra České republiky)
 3. Online aplikace "Mapa kriminality pro veřejnost"
 4. Policie ČR - prevence 
 5. Probační a mediační služba 

Webové stránky krajského projektu "Ozbrojený útočník ve škole"

Webové stránky projektu


Kontakty

Manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje - Mgr. Alena Schumann, tel.: 386 720 625, mobil: 724 267 624, e-mail: schumann@kraj-jihocesky.cz.


Dotační řízení - Program prevence kriminality

Typy projektů prevence kriminality

Náměty a doporučení k psaní žádostí o grant


Téma "Internetová kriminalita"

 • Přehledové listy (např. Hoax, Kyberstalking, Kyberšikana),
 • Publikace (např. Stalking a kyberstalking - nebezpečné pronásledování),
 • Příručky (např. Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče)

lze stáhnout na stránkách neziskového projektu E- Bezpečí Olomouc.

 

Publikace/příručky - téma "Drogová závislost"

Společně proti drogám (Společně k bezpečí, město Aš, město Trmice, 2013)

Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati - Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče

 

Publikace/příručky - téma "Bezpečná lokalita"

Bezpečná lokalita

Bezpečný byt - rady a informace

Posouzení ochrany majetku-rodinný dům

Renovace bytového domu z pohledu zvýšeného bezpečí obydlí

 

Publikace/příručky - téma "Zadluženost"

Obezřetnost se vyplácí (materiál Plzeňského a Olomouckého kraje)

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Půjčky a úvěry - manuál pro pracovníky pomáhajících profesí

 

Ostatní publikace a příručky

Bezpečná škola aneb Co dělat, když.... (Společně k bezpečí, pro město Sokolov, 2015)

Desatero pro rodiče aneb Co dělat, když.... (Společně k bezpečí, pro město Sokolov, 2014)

Strážník v okrsku (Společně k bezpečí, pro Městskou policii Pardubice, 2009)

Nezvaní hosté - publikace zaměřující se na nenávistné pochody, shromáždění atd.

Než naliješ - Praktická příručka pro zaměstnance a provozovatele restauračních zařízení

(Ne)bezpečný věk - doporučení seniorům

Community Policing - Role zastupitele, (Společně k bezpečí, pro Magistrát města Plzně, 2008)

Bezpečí na sportovních utkání - Manuál pro fotbalové kluby

Instruktážní manuál - obchod s lidmi (materiál MPSV)

Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže

Problematika společenských menšin

Národnostní menšiny

Kontakty:

Pracovníci krajského úřadu pověření agendou národnostních menšin:

Rada vlády pro národnostní menšiny - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, tel.: 224 002 111, e-mail: posta@vlada.cz.


 

Strategické dokumenty a základní legislativa pro oblast národnostních menšin

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad Úmluvy

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin

Právní rámec postavení národnostních menšin v ČR

Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR

 

Národnostní menšiny na regionální a místní úrovni

Postavení národnostních menšin

Národnostní menšiny v JčK - graf

 

Granty a dotace ze státního rozpočtu

Dotační program Ministerstva kultury ČR Regionální a národnostní kultura

Odkaz na aktuální informace a výzvy na stránkách ministerstva kultury

Dotační program MŠMT Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Odkaz na aktuální informace a výzvy na stránkách MŠMT

 

Publikace a příručky

Charta, co bychom měli vědět?

Informační publikace

 

Odkazy a informace

Odkazy na některé národnostně menšinové organizace

Rada vlády pro národnostní menšiny

Portál Mezikulturní dialog - společně napříč kulturami

Organizace na podporu integrace menšin

Poradna pro integraci

Český helsinský výbor

Portál veřejné správy

Integrace romské menšiny

Romská menšina - Jihočeský kraj

Koncepce romské integrace 2022-2024
ZZ 2022 - Koncepce romské integrace


Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 22/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 schválila koncepční materiál Strategie integrace romské menšiny v Jihočeském kraji na období 2018 – 2020.

Krajská strategie vychází z vládní Strategie romské integrace na roky 2015 - 2020. Na základě Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovala společnost GAC spol. s r.o. v roce 2015 lze konstatovat, že orientační odhad počtu obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Jihočeském kraji je cca 3500 obyvatel. Počet sociálně vyloučených lokalit (SVL) se oproti roku 2006 zvýšil z 16 lokalit na 37. Aktuální informace o problematice lokalit ohrožených sociálním vyloučením jsou nezbytné při zpracování konkrétních projektových záměrů, které mohou přispět ke zlepšení situace v daných lokalitách a mohou být realizovány prostřednictvím Operačních programů EU, grantových programů Jihočeského kraje a dalších zdrojů.

Cílem strategie je přiměřená, systematická a kontinuální podpora pozitivního rozvoje Romů, a to jednotlivců i rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách na území Jihočeského kraje. Pro jednotlivé prioritní oblasti stanoví strategie systém dílčích cílů a aktivit vedoucích k jejich naplňování v souladu s Národní strategií romské integrace v této oblasti pro další období. V první řadě je to priorita týkající se vzdělávání, které podmiňuje úspěšnost na trhu práce a sociální vzestup. Na oblast vzdělávání navazuje priorita dluhová problematika a dále zaměstnanost, protože uplatnění obyvatel SVL na trhu práce je základním předpokladem ke stabilizaci jejich životní situace a zlepšení socioekonomické pozice. Posledními řešenými tématy jsou problematika bydlení a s ním úzce souvisejícího zdravotního stavu obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Závěrečným řešeným tématem je oblast dostupnosti sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. 

Obec Pracovník Telefon E-mail
Blatná Bc. Kateřina Malečková 383416211 maleckovak@mesto-blatna.cz
České Budějovice Mgr. Miroslav Dobiáš 386804234 dobiasm@c-budejovice.cz
Český Krumlov Mgr. Bc. Lenka Dušková 380766404 lenka.duskova@ckrumlov.cz
Dačice Mgr. Miroslav Luks 384401250 kurator@dacice.cz
Jindřichův Hradec Mgr. Zdeňka Šindelářová 384351300 sindelarova@jh.cz
Kaplice Mgr. Adéla Cápová, Ph.D 380303189 adela.capova@mestokaplice.cz
Milevsko Ing. Ladislav Kotalík 382504106 ladislav.kotalik@milevsko-město.cz
Písek Mgr. Michaela Baslerová 382330810 michaela.baslerova@mupisek.cz
Prachatice Hana Rabenhauptová 388607533 hrabenhauptova@mupt.cz
Soběslav Magdalena Mikulandová, DiS. 381508137 mikulandova@musobeslav.cz
Strakonice Mgr. Pavla Babková 383700275 pavla.babkova@mu-st.cz
Tábor Hana Musilová 381 486 407 hana.musilova@mutabor.cz
Trhové Sviny Mgr. Lenka Řiháčková 386 301 444 lenka.rihackova@tsviny.cz
Třeboň Mgr. Simona Novotná 384342109 simona.novotna@mesto-trebon.cz
Týn nad Vltavou Bc. Edita Cíchová 385 772 296 edita.cichova@tnv.cz
Vimperk Mgr. Michaela Cwienczeková 380070122 michaela.cwienczekova@mesto.vimperk.cz
Vodňany Bc. Zdeňka Hečková 383 379 159 heckova@muvodnany.cz

Stav k 30. 5. 2024

Odkazy 

 

Dokumenty ke stažení 

 

Přehled služeb a dalších sociálních programů a aktivit v kraji pracující s romskou menšinou


Krajský koordinátor romských poradců:

Integrace cizinců a azylantů

Kontakty:

Pracovníci krajského úřadu pověření agendou integrace cizinců


Ministerstvo vnitra - Informace pro cizince

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Integrace cizinců

Další důležité kontakty

Informace z oblasti sociálního začleňování (vyloučení)

Kontakty:

Pracovníci krajského úřadu pověření agendou:


Rada vlády pro lidská práva - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, tel.: 224 002 111,

e-mail: posta@vlada.cz.


Strategické dokumenty JčK:

Monitoring lokalit ohrožených sociálním vyloučením v Jihočeském kraji

 

Strategické dokumenty ČR:

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 - 2020

Strategie sociálního začleňování 2021 - 2030

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Aktuální mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR

 

Odkazy:

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025

Koncepce bydlení České republiky 2021+

Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy

Sociální začleňování na stránkách MPSV

Rada vlády pro lidská práva

Sociálně-právní ochrana dětí

Náhradní rodinná péče

FANDÍME PĚSTOUNSTVÍ

 

Fandíme pěstounství LOGO

 

Pracovníci a kontakty:

Adresa pro doručování písemností:

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor sociálních věcí 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: Generála Svobody 1986/10
370 76 České Budějovice

Hlavní formy náhradní rodinné péče

Osvojení

Právní vymezení nacházíme v §§ 794 - 845 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Souhlas s osvojením

Do 31. 12. 2013 platilo, že souhlas s osvojením mohou dát biologičtí rodiče nejdříve po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte a tudíž, pokud dítě bylo zdravé, mohlo být už v tomto věku předáno do předadopční péče budoucím osvojitelům. O předadopční péči rozhodoval obecní úřad obce s rozšeřenou působností a od právní moci tohoto rozhodnutí se už budoucí osvojitelé nemuseli obávat odvolatelnosti souhlasu biologických rodičů.

Od 1. 1. 2014 může dát biologický otec souhlas s osvojením hned po narození dítěte, matka až po šesti týdnech věku dítěte. Ale oba dva mohou další 3 měsíce po udělení tohoto souhlasu svůj souhlas s osvojením odvolat. Po uplynutí této lhůty se výkon práv a povinností biologických rodičů vyplývající z rodičovské odpovědnosti pozastavuje (poručníkem dítěte se automaticky stává OÚ obce s rozšířenou působností).

Souhlas s osvojením může dát rodič dítěte starší 16 let.
Souhlas s osvojením má účinnost šest let ode dne, kdy byl dán.

Odvolání souhlasu s osvojením

Zároveň ale zákon stanoví podmínky odvolání souhlasu i po třech měsících, kdy byl dán. A to buď, pokud dítě ještě nebylo předáno do péče osvojitele před osvojením nebo proto, že soud rozhodl, že je v zájmu dítěte, aby bylo se svými rodiči a aby dítě bylo vydáno tím, komu bylo svěřeno zpět do péče rodičů.

Prakticky až do právní moci rozsudku o osvojení může být dítě na základě rozhodnutí soudu vráceno zpět do biologické rodiny. Na druhou stranu je nutné říci, že sice to možné bude, ale biologičtí rodiče musí zdůvodnit odvolání svého souhlasu a dokázat, že mají podmínky pro péči o dítě.

Souhlas s osvojením (případně odvolání tohoto souhlasu) mohou udělit biologičtí rodiče ústně do protokolu jedině před soudem (jakýmkoliv).

 

Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba

Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba v určitých zákonem stanovených případech. Potom souhlas s osvojením dává poručník, případně opatrovník dítěte. Rovněž tady platí, že nejdříve se hledá, zda někdo z blízkých příbuzných by byl schopný si vzít dítě do péče. Situace, kdy k osvojení dítěte není třeba souhlasu rodičů, jsou tyto:

rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas s osvojením (opět novinka pouhé zbavení rodičovské odpovědnosti nestačí) rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout rodič se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu ani jinému orgánu veřejné moci zjistit rodič o dítě zjevně nemá zájem (minimálně 3 měsíce u hrubého porušení povinností rodiče; pokud se nejedná o hrubé porušení rodičovské povinnosti je třeba nejdříve rodiče poučit o důsledcích svého chování, od tohoto poučení se počítají tři měsíce a teprve poté, je možné počítat další 3 měsíce, kdy se rodič o dítě nezajímá).

 

Nezrušitelnost osvojení

Dříve byly dva druhy osvojení - zrušitelné (kdy dítě mohlo být celý život zrušitelně osvojeno) a nezrušitelné (bylo možné u dětí starších jednoho roku). NOZ hovoří o zrušitelném osvojení, které automaticky (aniž by musel proběhnout soud) přechází po 3 letech od rozhodnutí soudu o osvojení do nezrušitelné podoby. Pokud je to v zájmu dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout o nezrušitelnosti osvojení i dříve než po uplynutí tří let.

Pokud budoucímu osvojiteli bude svěřeno soudem dítě do péče před osvojením a v době do právní moci rozsudku soudu o osvojení se ozvou příbuzní dítěte, opět mají přednost před osvojiteli a soud se jejich návrhem na svěření dítěte do péče musí zabývat. Rovněž biologičtí rodiče mohou do právní moci rozsudku o osvojení podat soudu návrh, aby zrušil své rozhodnutí, že není třeba jejich souhlasu o osvojení (ve smyslu, že měli důvody se o dítě nezajímat, ale už se zajímají a chtějí se o dítě starat).

 

Péče před udělením souhlasu s osvojením

Zároveň zákon stanoví, že je možné, pokud s tím budoucí osvojitelé souhlasí, předat jim dítě hned po udělení souhlasu biologických rodičů s osvojením (tj. nejdříve po 6 týdnech od narození dítěte) nebo dokonce pokud s tím souhlasí rodiče dítěte a pokud to umožňuje jeho zdravotní stav ihned po narození dítěte. Budoucí osvojitelé by si měli být ale vědomi, že jsou „pouhými" pečovateli o dítě, kdy zákonnými zástupci jsou nadále biologičtí rodiče se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají a až po třech měsících od udělení souhlasu, bude rodičovská odpovědnost biologických rodičů pozastavena a dítěti bude určen poručník. O předání dítěte do péče budoucím osvojitelům rozhodne soud.

Budoucí osvojitelé sice na jedné straně mohou takto pečovat o dítě od nejútlejšího věku a zároveň budou na „prvním" místě před ostatním zájemci o osvojení, na druhou stranu jsou vystaveni riziku, že se bude jednat o péči dočasnou, protože biologická matka v případě dítěte mladšího 6 týdnů slíbený souhlas vůbec nemusí dát či se přihlásí někdo z příbuzných, který projeví zájem o svěření dítěte do péče. Je tedy možné, že z péče budoucích osvojitelů přejde dítě zpět do péče rodičů, případně ústavu či neústavního zařízení z důvodu, že se změnily podmínky na straně rodičů dítěte nebo dítě nebude možné osvojit a bude svěřeno do pěstounské péče. Zároveň je třeba dodat, že biologičtí rodiče jsou v tomto případě účastníky řízení a budou znát přinejmenším adresu osvojitelů.

Soud by tedy měl v těchto případech svěřovat dítě do péče budoucím osvojitelům jen v těch případech, kdy je velká pravděpodobnost, že rodiče dají souhlas s osvojením či se o dítě nebudou zajímat (např. matka uteče z porodnice a před tím se jasně vyjádří, že dítě nechce a otec není uveden v rodném listě).

 

Péče budoucích osvojitelů a péče před osvojením

Do 31. 12. 2013 rozhodovaly o svěření dítěte do předadopční péče obecní úřady obce s rozšířenou působností. Od 1. 1. 2014 rozhoduje o svěření dítěte do péče před osvojením soud. Rychlost soudního rozhodnutí je různorodá (průměrně 1-2 měsíce). Budoucí náhradní rodiče by měli být připraveni na větší počet návštěv dítěte v ústavním zařízení či u pěstounů na přechodnou dobu před jeho svěřením do jejich péče.

Péče před osvojením trvá minimálně 6 měsíců. Dítě je v péči budoucích osvojitelů na jejich náklad. Po tuto dobu již biologický rodič nemá k dítěti vyživovací povinnost. Soud nemůže rozhodnout o osvojení před uplynutím 6 měsíců, návrh na osvojení ale již v této době lze k soudu podat.

 

Osvojení

Nelze o osvojení rozhodnout, pokud někdo z blízkých příbuzných dítěte podá návrh na svěření dítěte do péče. Musí se počkat na výsledek tohoto soudního řízení. To stejné platí, pokud muž, který tvrdí, že je otcem osvojovaného dítěte, podá návrh na určení otcovství.

Soud má v rámci řízení o osvojení povinnost znovu vyslechnout biologické rodiče, i když nejsou účastníky řízenía to z důvodu, zda se na jejich souhlasu s osvojením nic nezměnilo, případně zda k němu nebyli nějakým způsobem donuceni (neplatí, pokud rodič se zdržuje na neznámém místě; rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti a práva dát souhlas s osvojením; svéprávnost rodiče byla ve věci udělení souhlasu k osvojení omezena; rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout).

Bude záležet na konkrétním soudci jakým způsobem a v jaké fázi řízení o osvojení biologické rodiče vyslechne.

 

Dohled na úspěšností osvojení

Soud může i bez návrhu nařídit nad osvojencem a osvojitelem po dobu, kterou sám určí, dohled. Ten bude vykonávat sociální pracovník orgánu SPOD obecního úřadu. Je na soudu, kdy vyhodnotí, že je dohled potřebný či naopak zbytečný. Není to myšleno jako sankční opatření. Dohled má být uskutečňován zejména proto, aby tam, kde je třeba osvojiteli a osvojenci poskytnout radu nebo pomoc, se tak stalo operativně a řádně.

 

Utajení osvojení

Osvojitel nebo osvojenec může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte. To obdobně platí i pro utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení. Přesto může soud rozhodnout o odtajnění, odůvodňuje-li to velmi závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo na zdraví.

Osvojení dětí do ciziny a z ciziny, tj. mezinárodní osvojení

Osvojení dětí do ciziny a z ciziny je v České republice možné od 1. 6. 2000, kdy vstoupila v platnost Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého. Tento mezinárodní dokument spolu ze zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, umožňuje osvojení dětí z ciziny a do ciziny v případech, kdy se pro dítě nepodaří najít rodinu v zemi jeho původu. Takto je možné realizovat mezinárodní osvojení pouze mezi státy, které se staly smluvními státy této Úmluvy.

Haagská úmluva jasně stanovuje pravidla i postup příslušných orgánů při realizaci osvojení do ciziny a z ciziny. Podle uvedené Úmluvy je každý smluvní stát povinen určit si na svém území jeden ústřední orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. U nás tuto funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Jeho úkolem je mimo jiné spolupracovat s orgány nebo jinými subjekty, které jsou obdobnou činností pověřeny v cizině. Úřad také zajišťuje informace o tom, do jaké rodiny dítě v cizině půjde s možností dodatečného získání informací o rodinném prostředí dítěte, které už u budoucích osvojitelů žije. Zprostředkování osvojení do ciziny je v souladu s uvedenou Úmluvou garantováno státem.

Touto cestou tak našly děti z České republiky nový domov např. v Dánsku, Francii, Německu atd. A počet žadatelů z ciziny stále přibývá...

Pěstounská péče

Pěstounská péče je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v §§ 958 - 970; v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů (ustanovení o zprostředkování pěstounské péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, dávky pěstounské péče) a v právních předpisech o sociálním zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění pěstounů).

Do pěstounské péče se svěřují děti, jejichž výchova není u rodičů zajištěna a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Je to druh státem garantované a kontrolované formy náhradní rodinné péče. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Je-li dítě svěřeno do pěstounské péče ve věku, kdy je schopno posoudit její obsah, má být zjištěno také jeho vyjádření.
Svazek pěstounů s dítětem je podstatně volnější, než je tomu při osvojení. Pěstounskou péčí nevzniká příbuzenský vztah dítěte s pěstouny a jejich příbuznými. Nejsou sice podloženy právními normami, přesto se tyto vztahy obvykle neformálně vytvářejí a udržují.

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu. Ten je taky oprávněn stanovit pěstounům povinnost podávat soudu pravidelné zprávy o výkonu pěstounské péče. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat a při výchově dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud.

Pěstoun má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Má povinnost udržovat styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak. V komunikaci se zákonnými zástupci dítěte pomáhají pěstounům sociální pracovnice příslušného obecního úřadu a především pracovníci doprovázející organizace pěstounů.

Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti. Ta u dětí svěřeným do pěstounské péče náleží nadále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, které určí soud.

Dítěti v pěstounské péči náleží podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a pěstounovi za výkon pěstounské péče měsíční odměna za každé svěřené dítě. Vedle těchto dvou dávek se pěstounům poskytuje podle tohoto zákona též příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (při péči o nejméně 3 děti) a příspěvek při ukončení pěstounské péče. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, tj. v 18 letech. Může být ovšem také z důležitých důvodů rozhodnutím soudu zrušena. Pěstounská péče je zrušena vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

Do 30 dnů od rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče má pěstoun za povinnost uzavřít tzv. „Dohodu o výkonu pěstounské péče". Tuto možnost má buď:

a) s obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušného podle jeho trvalého bydliště, 
b) s krajským úřadem, 
c) s jakýmkoliv obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
d) s neziskovou organizací, která má tzv. pověření pro výkon pěstounské péče.

Pokud pěstoun uzavře dohodu s někým jiným než s obecním úřadem obce s rozšířenou působností /viz písm. a)/, musí být dohoda uzavřená se subjekty podle písmena b) - d) tímto obecním úřadem schválena. Dohoda představuje určitou pomoc ze strany státu a také stanovuje pěstounovi určitá práva a povinnosti (např. povinnost účastnit se 24 hodin vzdělávání/1 rok; právo na pomoc při kontaktu s biologickou rodinou; pomoc zajištění určité výpomoci v hlídání dítěte v NRP dle podmínek stanovených zákonem atd.; povinnost umožnit pracovníkovi doprovázející organizace 1x za 2 měsíce navštívit dítě v PP a pěstounskou rodinu atd.). Pěstoun může vypovědět dohodu kdykoliv bez udání důvodů, ale musí ji uzavřít s nějakým jiným subjektem.

Kromě pracovníka doprovázející organizace navštíví dítě a PP rodinu 1x za 6 měsíců sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu podle trvalého bydliště dítěte.

Tzv. „doprovázení" náhradních rodin pracovníky doprovázejících a městských úřadů je důležité zejména z důvodu specifických potřeb dětí v NRP.

Přehled subjektů, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a k uzavírání „Dohod o výkonu PP" naleznete na:
http://www.kraj-jihocesky.cz/2111/doprovazejici_organizace_na_zaklade_povereni_k_vykonu_spod.htm

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v náhradním rodinném prostředí u proškolených pěstounů a bylo mu zabezpečeno právo na rodinný život podle Úmluvy o právech dítěte (čl. 20, 21) a v souladu s principy a cíli Národní strategie ochrany práv dětí. Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče, pro kterou je vytvořena evidence pěstounů. Dítě do PPPD svěřuje soud na návrh příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Dítě je svěřeno do péče pěstounů na přechodnou dobu maximálně na jeden rok. Dítě z PPD odchází často zpět do své biologické rodiny či do rodiny náhradní (osvojení, pěstounská péče). Všichni odborníci NRP se snaží, aby se dítě neumisťovalo z PPD do ústavního zařízení.

Přechodnou dobou se rozumí:

doba, po kterou rodič ze závažných důvodů nemůže dítě vychovávat (např. ze zdravotních nebo sociálních důvodů, hospitalizace, pobyt rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody apod.), doba, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo doba, do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče s osvojením.

 

b) Finanční zabezpečení PPPD

Pěstouni na přechodnou pobírají od okamžiku zařazení do evidence odměnu pěstouna a v případě svěření dítěte do péče na přechodnou dobu další pěstounské dávky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V případě péče o dítě mladší 3 resp. 4 let, náleží za splnění dalších podmínek podle zákona č. 117/1995 Sb., rovněž rodičovský příspěvek. Pěstounům mohou vznikat nároky i na další dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné).

Rodinná situace
Zájemce žije ve stabilním svazku min. 5 let. Zájemcem může být i osoba, která nehledá partnerský vztah, přijímá své postavení a je smířená s tím, že nemá partnera a má širší vztahovou síť z důvodu např. její zdravotní indispozice postarat se o dítě.
Zájemce má uspokojené vlastní rodičovské potřeby, má vlastní zkušenosti s výchovou dětí.
Děti v rodině nesmí být přijetím dítěte ohroženy, měly by být schopny rozumět a přijmout smysl PPPD. Děti v rodině mají vytvořený bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům. Mezi dětmi, které v rodině trvale vyrůstají, a těmi, které budou přicházet do PPPD je dostatečný věkový rozdíl (min. cca 8-10 let). Životní zabezpečení a bydlení
Bytové podmínky umožňují vytvoření dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují mu přiměřené soukromí. Je vhodné, aby dítě v PPD mělo svůj vlastní samostatný pokoj. Pěstoun se dítěti věnuje na celý úvazek. 
Socioeknomická úroveň rodiny je stabilní, bez závažných finančních problémů (bez soudně nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit. Osobnostní charakteristiky a zdravotní stav
Osobní zralost.
Dobrý zdravotní stav, který umožňuje celodenní péči o dítě s běžnými potřebami.
Trestní bezúhonnost. Od pěstounů se očekává, že:
- jsou připraveni spolupracovat v rámci své domácnosti a rodiny s dalšími odborníky - dle nastavených pravidel a potřeb dítěte;
- jsou připraveni se průběžně vzdělávat; 
- chápou důležitost udržování kontaktu mezi dětmi a jejich původní rodinou, respektují a podporují pozitivní vztahy, rozvíjí identitu dítěte;
- jsou připraveni děti předat zpět do vlastní rodiny či rodiny jiné náhradní.

Od pěstounů se tedy očekává zejména schopnost spolupracovat s rodiči dítěte, při předávání dítěte pak také s trvalou náhradní (osvojitelskou či pěstounskou) rodinou.

a) Posuzování žadatelů o PPPD

Proces posuzování žadatelů probíhá obdobně jako posuzování žadatelů o jiné formy náhradní rodinné péče. Je třeba posuzovat celý rodinný systém, zaměřit se nejen na dospělé, ale i na děti, které v rodině žijí a zajistit i jim přiměřenou přípravu.

Zájemci prochází odborným posuzováním, podrobným psychologickým posouzením, zdravotním posouzením. Poté mohou být zařazeni do kurzu přípravy.

Na osobu poskytující PPPD je nahlíženo jako na profesionála vykonávajícího specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti. Očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců, jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče. Aby mohli zájemci být zařazeni do evidence pěstounů, mají splňovat kromě kriterií stanovených zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 27 odst. 1 a 2) také další specifická kriteria:

Pěstounská péče na přechodnou dobu by měla být využívána v případech, kdy:

rodiče po určitou dobu nemohou pečovat o dítě, ale je zde perspektiva návratu do vlastní rodiny, pro dítě se hledá dlouhodobější řešení jeho situace - dlouhodobá pěstounská péče nebo osvojení.
Poručenství

Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka. Poručník má vůči dítěti všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu rodiče nemají všechny povinnosti a práva, může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka vymezen jinak. Poručník odpovídá za řádné plnění své funkce a podléhá stálému dozoru soudu. Každé rozhodnutí poručníka nikoli běžné záležitosti týkající se dítěte musí být schváleno soudem. K právnímu jednání poručníka, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

Občanský zákoník dále upřesňuje osobu, která je v konkrétním případě ustanovována za poručníka. Přednost se dává zásadně osobě fyzické, a to v první řadě tomu, koho doporučili rodiče (nesmí to být ale v rozporu se zájmem dítěte). Nebyl-li nikdo takto doporučen, soud ustanoví někoho z příbuzných, anebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině. Dále se výběr vhodné osoby může provést z evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. Přičemž poručníky nezletilého dítěte mohou být ustanoveni i manželé. Až tehdy, nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Osobní péče o dítě sice není nutnou součástí institutu poručenství (dítě např. může mít nařízenou ústavní výchovu nebo být v pěstounské péči apod.). Pokud však poručník péči o dítě osobně vykonává, považuje se z důvodu vyplácení dávek za pěstouna a má tak nárok na stejné hmotné zabezpečení, jako by šlo o pěstounskou péči.

Poručenství zaniká ze zákona, jakmile poručenec dosáhne zletilosti. Není tu třeba zvláštního rozhodnutí soudu.

Kdybychom na závěr porovnali institut poručenství z hlediska práv a povinností poručníka ve vztahu k ostatním druhům náhradní rodinné výchovy, tak poručenství je zjednodušeně o něco „nadřazeno" pěstounské péči, kdy poručník na rozdíl od pěstouna je v roli „zákonného zástupce" dítěte. To sebou nese i výhody vyloučení možného rizika zásahů biologického rodiče dítěte. Poručník však nedosahuje postavení osvojitele. Zatímco při rozhodování o podstatných záležitostech dítěte pěstoun žádá o souhlas biologického rodiče, poručník soud, tak osvojitel rozhoduje sám a nepotřebuje svolení nikoho jiného.

Pokud poručník o dítě osobně pečuje rovněž i on uzavírá tzv. Dohodu o výkonu pěstounské péče (více viz pěstounská péče) a rovněž v tomto případě navštěvuje dítě v rodině v pravidelných intervalech sociální pracovnice oddělení SPOD městského úřadu a klíčová pracovnice doprovázející organizace (více viz výše).

„Hostitelská péče"

Hostitelská péče (nebo taky se užívá název zástupná péče) je zvláštní forma pěstounské péče, kdy děti z dětských domovů jezdí na návštěvy (víkendy, prázdniny) do rodin. Tyto návštěvy umožňují dětem, které z nějakého důvodu nemůžou do náhradní rodinné péče nebo se jim NRP rodina nepodařila nalézt (ve většině případů jsou to děti staršího věku, které nejsou právně volné a udržují kontakt se svými biologickými rodiči), aby navázaly nové přátelské vztahy a podívaly se do fungujících rodin.

Hostitelská péče je vhodná pouze pro některé děti, a to především děti školního věku, které dokážou pochopit, že se bude jednat pouze o dočasné pobyty. Toto si musí rovněž uvědomit rodiny, které nabízejí tuto formu pomoci.

Přímo pojem „hostitelská péče" není zákonem upraven. Děti jsou do rodin pouštěny ředitelem dětského domova na základě souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle trvalého bydliště dítěte (ten také může provést sociální šetření, kam má být dítě propuštěno či požadovat před vydáním souhlasu další podklady např. psychologické vyšetření zájemců o hostitelskou péči). Pokud je místo trvalého pobytu dítěte odlišné od místa trvalého pobytu rodiny či fyzické osoby, kam má jít dítě na návštěvu, může obecní úřad vydat písemný souhlas až po vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle trvalého bydliště rodiny či fyz. osoby.

 

Žádost o náhradní rodinnou péči

Chtěli bychom přijmout dítě do NRP, co máme dělat?

Nároky na rodiče jsou v zásadě stejné, ať už se jedná o původní nebo nové rodiče (osvojitele či pěstouny). K povinnostem náhradních rodičů přibývají navíc další. Ještě než začnete vyřizovat vlastní žádost o NRP, je třeba se zamyslet nad následujícími větami:

vaše důvody k přijetí dítěte by měly vycházet z jasné osobní motivace (vnitřního přesvědčení), vaše zaměstnání by mělo být stálé a mělo by umožňovat finančně zajistit dítě a rodinu, vaše pracovní vytíženost by měla být taková, abyste měli dostatek času na výchovu dítěte (zpočátku je nutné, aby jeden z rodičů mohl zůstat s dítětem doma a přizpůsobit svůj život jeho potřebám), vaše bytová situace by měla všestranně zajistit potřeby dítěte, váš trestní rejstřík by měl být zcela čistý, měli byste se cítit duševně i fyzicky schopni vychovávat dítě, váš věk by měl odpovídat přirozenému vztahu dítěte k rodičům, nejspolehlivější podmínkou, aby se dítě zdárně vyvíjelo, je zajistit mu stabilní rodinné zázemí - proto je dávána přednost těm, jejichž manželství jsou především zralá, trvalá a předpokládají společná očekávání (pro posouzení stability vašeho vztahu je dobré, aby vaše manželství, popř. společné soužití trvalo alespoň tři roky), měli byste být schopni vžít se do cítění a světa dítěte, být přizpůsobiví, tolerantní, laskaví a otevření, měli byste ochotně a vstřícně přijímat rady od jiných, měli byste být natolik vyspělí, abyste zaručili výchovu bez duševního a fyzického strádání, zájemci o pěstounskou péči na přechodnou dobu by si navíc měli zvážit několik dalších skutečností - schopnosti spolupráce s biologickou rodinou dítěte; dítě zůstává členem původní rodiny; pěstouni zůstávají v pozici „teta/ strýc" nikoliv matka/otec; dítě převážně nepřichází z ústavního zařízení, ale z původní biologické rodiny nebo přímo z porodnice či nemocnice; úspěchem této formy NRP je návrat dítěte do biologické rodiny, zprostředkování osvojení nebo předání dítěte do běžné pěstounské péče.

 

4) K vyřizování žádosti o NRP rovněž patří návštěva sociální pracovnice OÚ obce s rozšířenou působností u vás doma, která bude zjišťovat vaši bytovou a rodinnou situaci. 
Výše zmíněné podklady spolu se zprávou o vašich sociálních poměrech, kterou zpracovává sociální pracovnice, stanoviskem OÚ obce s rozšířenou působností k žádosti o náhradní rodinnou péči a opisem z evidence Rejstříku trestů, který si vyžaduje OÚ obce s rozšířenou působností, tvoří spisovou dokumentaci. Po shromáždění všech podkladů je kopie spisové dokumentace sociální pracovnicí postoupena krajskému úřadu.

Pokud jste došli k přesvědčení, že máte dost fyzických a duševních sil k výchově dítěte, že jste dostatečně tolerantní a otevření k druhým, že zajistíte dítě finančně, že máte stabilní manželství, že jste ochotni vzdát se svého pohodlí, že jste opravdu schopni věnovat se plně dítěti, že jste ochotni se přizpůsobit, že pro vás nebude dítě překážkou v profesní dráze, že si dovedete představit, co obnáší výchova dítěte a jaké by mělo dítě být, pak:

a) nejdříve musíte navštívit obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště, a to odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a děti či oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zde se obraťte na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči.

Od 1. 1. 2003 je v Jihočeském kraji 17 obcí s rozšířenou působností, a to:

1. Městský úřad Blatná - odbor sociální, www.mesto-blatna.cz 
2. Magistrát města České Budějovice - odbor sociálních věcí, www.c-budejovice.cz 
3. Městský úřad Český Krumlov - odbor školství, sportu a mládeže, www.ckrumlov.cz
4. Městský úřad Dačice - odbor sociálních věcí, www.dacice.cz 
5. Městský úřad Jindřichův Hradec - odbor sociálních věcí, www.jh.cz 
6. Městský úřad Kaplice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, www.mestokaplice.cz 
7. Městský úřad Milevsko - odbor sociálních věcí, www.milevsko-mesto.cz 
8. Městský úřad Písek - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, www.mesto-pisek.cz 
9. Městský úřad Prachatice - odbor sociálních věcí, www.prachatice.eu 
10. Městský úřad Soběslav - sociálně zdravotní odbor, www.musobeslav.cz
11. Městský úřad Strakonice - odbor sociální, www.strakonice.eu 
12. Městský úřad Tábor - odbor sociálních věcí, www.taborcz.eu
13. Městský úřad Trhové Sviny - odbor sociálních věcí, www.tsviny.cz 
14. Městský úřad Třeboň - odbor školství a sociálních věcí, www.mesto-trebon.cz 
15. Městský úřad Týn nad Vltavou - odbor sociální, www.tnv.cz 
16. Městský úřad Vimperk - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, www.vimperk.cz 
17. Městský úřad Vodňany - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, www.vodnany.eu

Sociální pracovnice městského úřadu s vámi:

1) Povede rozhovor, který je zaměřen na důvody, motivaci vašeho rozhodnutí, druh náhradní rodinné péče, představy o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda jste schopni přijmout dítě se zdravotními obtížemi, jiného etnika apod.

2) Pak vám vysvětlí další potřebné náležitosti k podání žádosti, předá formulář žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a zprostředkování náhradní rodinné péče a další formuláře k vyplnění - dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče, dotazník s požadavky na svěřené dítě, dotazník o zdravotním stavu.

3) Domluví se s vámi, abyste na příští schůzku připravili následující podklady:

vyplněnou žádost o NRP a dotazníky, v případě, že žádáte o osvojení, žádost obsahuje i vaše písemné vyjádření, zda souhlasíte s tím, aby po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů byly zpřístupněny údaje z evidence zařazených žadatelů o NRP Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny nebo zda žádáte výlučně o osvojení dítěte z ciziny, k žádosti je dále přiložen váš písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny a písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování a také kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci, souhlas žadatele/ky s vyžádáním zdravotní dokumentace od příslušné OSSZ v případě, je-li žadatel/ka invalidní, doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo doklad o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů, stručný životopis, rodný list, oddací list, popř. rozvodový rozsudek, 
dotazník o zdravotním stavu vyplněný vaším praktickým lékařem (u žen, dále zprávu gynekologa, popř. zprávu o léčení sterility), pokud jste léčeni pro nějaké onemocnění tak zprávu odborného lékaře, zprávu zaměstnavatele o průměrných měsíčních příjmech, u OSVČ daňové přiznání a potvrzení o placení pojistného, v případě evidence na ÚP, potvrzení o délce doby evidence a případné výši podpory v nezaměstnanosti, v případě, je-li rodič na rodičovské dovolené, potvrzení úřadu práce o délce doby pobytu na rodičovské dovolené a potvrzení výše rodičovského přídavku, pokud pobírá žadatel/ka dávky pěstounské péče, potvrzení ÚP o výši dávek spojených s výkonem pěstounské péče, popřípadě další podklady, jako jsou rozsudky soudů, pokud máte již děti tak zprávy škol, pediatra, by-li žadatel/ka v minulosti trestán, kopii rozsudku soudu o výsledku soudního řízení. Rodinná situace
Zájemce žije ve stabilním svazku min. 5 let. Zájemcem může být i osoba, která nehledá partnerský vztah, přijímá své postavení a je smířená s tím, že nemá partnera a má širší vztahovou síť z důvodu např. její zdravotní indispozice postarat se o dítě.
Zájemce má uspokojené vlastní rodičovské potřeby, má vlastní zkušenosti s výchovou dětí.
Děti v rodině nesmí být přijetím dítěte ohroženy, měly by být schopny rozumět a přijmout smysl PPPD. Děti v rodině mají vytvořený bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům. Mezi dětmi, které v rodině trvale vyrůstají, a těmi, které budou přicházet do PPPD je dostatečný věkový rozdíl (min. cca 8-10 let). Životní zabezpečení a bydlení
Bytové podmínky umožňují vytvoření dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují mu přiměřené soukromí. Je vhodné, aby dítě v PPD mělo svůj vlastní samostatný pokoj. Pěstoun se dítěti věnuje na celý úvazek
Socioeknomická úroveň rodiny je stabilní, bez závažných finančních problémů (bez soudně nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit. Osobnostní charakteristiky a zdravotní stav
Osobní zralost.
Dobrý zdravotní stav, který umožňuje celodenní péči o dítě s běžnými potřebami.
Trestní bezúhonnost.

Na osobu poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu je nahlíženo jako na profesionála vykonávajícího specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti. Očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců. Jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče. Aby mohli zájemci být zařazeni do evidence osob, které mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat, mají splňovat kromě kriterií stanovených zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 27 odst. 1 a 2) také další specifická kriteria:

Jak se postupuje po postoupení naší žádosti na krajský úřad?

Krajský úřad podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů, provádí odborné posouzení žadatelů o NRP, a poté rozhoduje o jejich zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny / do evidence osob, které mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat.

Odborné posouzení podle § 27 zákona SPOD zahrnuje několik položek:

a) zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnosti - přitom za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte

b) posouzení charakteristiky osobnosti, psychického stavu, zdravotního stavu (jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě), předpokladů vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče

c) vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do rodiny (jsou-li děti vzhledem k jejich věku a rozumového vyjádření takového vyjádření schopny)

d) posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny

e) zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny

f) u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu odborné posouzení navíc zahrnuje zhodnocení speciální přípravy určené pro žadatele o tuto formu NRP a posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.

Při odborném posouzení vycházejí pracovníci náhradní rodinné péče krajského úřadu jednak z podkladů obsažených ve spisové dokumentaci postoupené OÚ obce s rozšířenou působností, z posouzení psychického a zdravotního stavu žadatelů psychologem a lékařem krajského úřadu a z výstupů z kurzu přípravy, které se žadatelé v průběhu posouzení zúčastní, popř. je potřeba doplnit ještě některé další podklady pro rozhodnutí.

Nejdříve tedy budete pozváni k psychologickému posouzení, v němž budou shrnuty zkušenosti vašeho života, vašeho dětství, vaše manželství a jeho stabilita, vaše vlastnosti, rodičovské postoje, důvody, které vás přivedly k přijetí opuštěného dítěte, případně postoje vašich dětí apod.

Psychologické vyšetření probíhá na pracovišti náhradní rodinné péče krajského úřadu během nejméně dvou setkání. První trvá zhruba 4 - 5 hodin a jeho součástí je úvodní asi dvouhodinový rozhovor a vyplňování testů. Druhé setkání probíhá volněji, formou besedy a účastní se ho většinou tři páry žadatelů. Někdy je s žadateli domluven další termín setkání, návštěva s dítětem či naopak návštěva psychologa a sociální pracovnice krajského úřadu u vás doma. Nejčastěji v rámci druhé části psychologického vyšetření budete seznámeni s výsledky a závěry tohoto vyšetření.

V průběhu psychologického vyšetření vám budou sděleny bližší informace o kurzu přípravy, který je ze zákona povinný.

Přípravu zajišťuje Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s právnickou či fyzickou osobou, která je k tomu pověřena. Posláním přípravného kurzu je poskytnout vám, budoucím osvojitelům nebo pěstounům, potřebný základ vědomostí o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte. V rámci kurzu máte příležitost setkat se jednak s odborníky a hovořit s nimi o tom, co Vás zajímá, ale také se setkat s pěstouny či osvojiteli, kteří vám sdělí své vlastní zkušenosti a mohou zodpovědět i vaše dotazy.

Kurz probíhá formou přednášek, skupinových diskusí či výcvikových seminářů. Časový rozsah přípravy k zařazení žadatele do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 48 hodin a u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin; časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravu již jednou dokončili, může krajský úřad snížit. Přípravu považuje zákon za potřebnou a účelnou pro každého žadatele, a to z důvodů, že náhradní rodinná péče má svá (nejen výchovná) specifika, se kterými je nezbytné všechny žadatele seznámit a upozornit je na možná úskalí. Náklady spojené s přípravnými kurzy nese krajský úřad. Žadatelé si platí dopravu, popř. stravování a ubytování.

Po psychologickém vyšetření je spisová dokumentace předána lékaři krajskému úřadu. Ten na základě vámi doložených lékařský zpráv vypracuje zdravotní posudek, zda po zdravotní stránce jste schopni zajistit péči o dítě. Posouzení vašeho zdravotního stavu se tedy na rozdíl od psychologického posouzení děje většinou bez vaší osobní přítomnosti. Lékař krajského úřadu si může dožádat některé zdravotní zprávy či vyšetření. Žadatelé o náhradní rodinnou péči pak mají povinnost (§ 53, odst. 4 zákona o SPOD) podrobit se vyšetření zdravotního stavu, sdělit údaje o zdravotním stavu a popř. sdělit jméno, příjmení a adresu svého ošetřujícího lékaře a název a adresu zdravotnického léčení, v němž se léčí.

Po absolvování kurzu přípravy budete znovu pozváni na krajský úřad, kde budete psychologem a sociální pracovnicí seznámeni s výsledky odborného posouzení. Po odborném posouzení se pak vydává rozhodnutí, že žadatelé se zařazují do příslušných evidencí (o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Jenom pro upřesnění, na vydání tohoto rozhodnutí se nevztahují lhůty správního řádu. To znamená, že po postoupení žádosti na krajský úřad se nemusí rozhodnout do 30, popř. 60 dnů, jak je tomu u jiných správních řízení. Rozhodnutí se vydává neprodleně po odborném posouzení, a to se provede do 30 dnů od zjištění všech potřebných skutečností. Pokud je vydáno kladné rozhodnutí, stanovuje se žadatelům o NRP povinnost, aby krajskému úřadu hlásili všechny změny rozhodné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, a to do 15 dnů od jejich vzniku. Tím je myšlena změna bydliště, telefonu, zdravotního stavu, rodinných poměrů, těhotenství atd.

Rychlost vyřizování žádosti o NRP (tzn. od podání žádosti na městském úřadu až po vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o NRP krajským úřadem) záleží jednak na tom, jak rychle žadatelé doloží požadované podklady, jak rychle obecní úřad obce s rozšířenou působností shromáždí údaje, provede sociální šetření a postoupí spisovou dokumentaci na krajský úřad a dále pak na průběhu psychologického, zdravotního posouzení na krajském úřadu a průběhu kurzu přípravy.

Přerušení řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

Krajský úřad může v určitých zákonem stanovených případech přerušit řízení (tzn. že se nevydává kladné ani zamítavé rozhodnutí). Následně bude vydáno usnesení o přerušení správního řízení. Krajský úřad tak učiní povětšinou na žádost žadatele o NRP (např. v případě těhotenství nebo na doporučení krajského úřadu, který v průběhu odborného posouzení zjistí na straně žadatele t.č. důvody bránící zprostředkování NRP).

V průběhu odborného posouzení jsme zjistili, že nechceme pokračovat v naší žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování NRP.

I toto se může stát, zájemce o NRP může kdykoliv v průběhu vyřizování své žádosti vzít svou žádost zpět a bude následně vydáno usnesení o zastavení správního řízení. Stát se náhradním rodičem není jednoduché a je důležité umět odhadnout své síly.

Obdrželi jsme rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o NRP a co bude dál?

Po kurzu přípravy nastává období očekávání, které může trvat různě dlouho. Záleží to především na tom, jaké jste uvedli představy o dítěti. Každý kraj má také různou dobu čekání. Požadavky na děti jsou mnohdy vyšší, než mohou splňovat opuštěné děti, které potřebují rodinu. V současné době je méně dětí, které mohou být osvojeny, a více těch, kterým je třeba zajistit pěstounskou péči. Naopak je však více žadatelů o osvojení než o pěstounskou péči. I když v poslední době se počet zájemců o pěstounskou péči zvýšil. Rovněž mezi zájemce o osvojení už nepatří zpravidla bezdětné manželské páry, ale přibývají rodiny s vlastními dětmi.

Pokud by se vám čekání zdálo příliš dlouhé a napadla vás myšlenka, podívat se do některého z kojeneckých ústavů či dětských domovů, abyste si sami „našli" dítě, prosíme, zapomeňte ji. Mohli byste ublížit sobě, ale především dětem. Děti, které se ocitnou mimo svou rodinu, jsou automaticky nahlašované obecním úřadem obce s rozšířenou působností do evidence krajského úřadu právě z důvodu možného řešení jejich situace náhradní rodinnou péčí. Neznamená to však, že všechny děti evidované krajským úřadem „odchází do NRP". Většina těchto dětí se vrací z ústavního zařízení či od pěstounů na přechodnou dobu zpět do své rodiny.

Úspěšné přijetí dítěte a jeho další harmonický vývoj bude velmi záležet na tom, jak budete připraveni je přijmout, v jakém prostředí bude vyrůstat, jaká bude atmosféra vaší rodiny, ale především jak se budete cítit vy. Proto neváhejte a v tomto období dělejte vše, co je vám milé, ať získáte dostatek energie a duševní pohody, kterou pak snáze předáte svému dítěti.

Vlastní postup zprostředkování náhradní rodinné péče je popsán viz Zprostředkování NRP.

V průběhu čekací doby se nám narodilo dítě, co teď?

To, že žadatelka o NRP v průběhu vyřizování žádosti či v období po zařazení do evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči otěhotní, není vůbec nic neobvyklého (stává se to přibližně u 10 % manželských párů). Pak je třeba zvážit, zda i po narození vlastního dítěte budete chtít nadále zůstat zařazeni v evidenci žadatelů o NRP nebo, zda se rozhodnete vzít svou žádost o NRP zpět. Pokud se rozhodnete pro první variantu, je tu možnost přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. To znamená, že sepíšete žádost, ve které uvedete důvod přerušení a dobu, po kterou nechcete zprostředkovat NRP. Žádost pak zašlete na krajský úřad. Stejný postup lze zvolit, když chcete přerušit zprostředkování NRP i z jiného důvodu, např. stěhování, ztráta zaměstnání, rodinné důvody. Po dobu přerušení neběží lhůty pro zpřístupnění údajů z evidence Úřadu. Jakmile pomine důvod či uplyne doba, kterou jste si pro přerušení zprostředkování NRP určili, uvědomíte krajský úřad, který následně s vámi žádost zaktualizuje (aktualizační pohovor na krajském úřadu + aktualizace některých dokumentů dle potřeby např. zdravotní zpráva, zpráva pediatra u narozeného dítěte atd.) a pokračuje se ve zprostředkování.

Už nechceme, aby nám bylo zprostředkováno osvojení nebo pěstounská péče

Pokud se z nejrůznějších důvodů rozhodnete (narození vlastního dítěte, rozvod či jiné důvody) v průběhu vašeho zařazení do evidence žadatelů o NRP pro odstoupení od své žádosti o osvojení či pěstounskou péči, napíšete krajskému úřadu, že berete svou žádost zpět a budete vyřazeni z evidence žadatelů o NRP (nepíše se rozhodnutí). Ve vašem oznámení nemusíte uvádět důvody, proč jste se rozhodli svou žádost zrušit. Pokud byste si vše v budoucnosti rozmysleli a chtěli znovu žádat o osvojení či pěstounskou péči, musíte se znovu obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností a absolvovat vyřizování žádosti znovu. 
Z evidence žadatelů o NRP vedené krajským úřadem jsou žadatelé též vyřazeni tehdy, pokud jim byla NRP zprostředkována a soud rozhodl o svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče (nevydává se rozhodnutí), ale také pokud se zjistí závažné důvody, pro které nelze žadateli zprostředkovat NRP či poruší-li žadatel závažným způsobem povinnost sdělovat změny v údajích rozhodných pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Žadatel může být také vyřazen z evidence, pokud se bez závažného důvodu nezúčastnil přípravy k přijetí dítěte do rodiny, i když byl k účasti na této přípravě vyzván (v těchto případech vydává orgán SPOD, v jehož evidenci je žadatel veden, o vyřazení správní rozhodnutí).

Máme zájem o mezinárodní osvojení

Před vaším rozhodnutím osvojit dítě z ciziny, je třeba zvážit, že:

Děti vhodné k osvojení z ciziny budou převážně děti jiného etnika. U dětí se mohou objevit zdravotní komplikace související např. s odlišností země původu, se změnou podnebí. Zprostředkování mezinárodního osvojení je bezplatné, žadatelé si však hradí náklady spojené s překlady sociálních, zdravotních, psychologických zpráv. Některé země si navíc vyžadují, než dojde k předání dítěte do péče nových rodičů z jiné země, jejich dlouhodobější pobyt v zemi původu dítěte. Tento pobyt je na náklady žadatelů.

 

K žádosti o náhradní rodinnou péči se uvádí, z jaké země byste chtěli osvojit dítě. V úvahu přicházejí země, které jsou smluvními státy Úmluvy o ochraně a spolupráci při mezinárodním osvojení. Pokud tedy chcete osvojit dítě z ciziny, žádost o náhradní rodinnou péči bude obsahovat váš souhlas s mezinárodním osvojením. Pokud vám po 3 letech od zařazení do evidence žadatelů o NRP krajského úřadu nebude zprostředkováno osvojení, budou zpřístupněny údaje z evidence zařazených žadatelů o NRP Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny a vy budete zařazeni do evidence pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině vedené Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně.

Jestliže budete mít zájem výlučně o osvojení dítěte z ciziny, pak krajský úřad provede odborné posouzení a poté neprodleně zašle kopii údajů obsažených v evidenci žadatelů Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Ten pak rozhodne o vašem zařazení do evidence vedené tímto Úřadem.

Po osvojení dítěte se zemi původu prostřednictvím Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí zasílají zprávy, jak dítě v nové rodině prospívá. Přitom si každá země sama určí kolik zpráv a jak dlouho bude chtít být informována o dítěti. Je třeba tedy počítat s návštěvami sociálních pracovnic i po rozhodnutí soudu o osvojení.

 

 

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Pracoviště náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje vede evidenci dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení a evidenci osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, které mají trvalý pobyt na území Jihočeského kraje. Od 1. 1. 2006 vede také evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Evidence dětí

Případy skutečně osiřelých dětí, kterým zemřeli oba nebo jeden z rodičů, se nachází v evidenci dětí o NRP velmi ojediněle. V těchto případech často péči o dítě převezmou prarodiče či jiní blízcí příbuzní dítěte. Do náhradní rodinné péče jsou nahlašovány zejména děti, které jsou tzv. sociálně osiřelé. To znamená děti, které sice mají matku a otce či alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí starat.

Děti jsou do evidence krajského úřadu nahlašované obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí má obecní úřad obce s rozšířenou působností povinnost nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě s nařízenou ústavní výchovou a mimo jiné sledovat jeho rodinnou situaci (nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte s nařízenou ústavní výchovou). Rovněž má za povinnost pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a zpracovat individuální plán ochrany dítěte (tzv. IPOD). IPOD vymezuje příčiny ohrožení dítěte a stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a stanoví časový plán provádění těchto opatření.

Obecní úřad má za povinnosti nahlašovat všechny děti do evidence krajského úřadu, které se ocitnou mimo svou rodinu vlastní. To neznamená, že všechny děti jsou umisťovány do náhradní rodinné péče. Smyslem je to, aby se již s NRP počítalo jako s možnou variantou řešení situace dítěte, pokud by se rodinná situace dítěte nestabilizovala a ono se nemohlo do ní zpět vrátit.

Evidence dětí do osvojení a možnosti jejich „právní volnosti"

Evidence dětí do osvojení a možnosti jejich „právní volnosti":

1) Souhlas s osvojením

Biologický otec může dát souhlas s osvojením hned po narození dítěte, matka až po šesti týdnech věku dítěte. Ale oba dva mohou další 3 měsíce po udělení tohoto souhlasu svůj souhlas s osvojením odvolat. Po uplynutí této lhůty se výkon práv a povinností biologických rodičů vyplývající z rodičovské odpovědnosti pozastavuje (poručníkem dítěte se automaticky stává OÚ obce s rozšířenou působností).

 

2) Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba

Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba v určitých zákonem stanovených případech. Potom souhlas s osvojením dává poručník, případně opatrovník dítěte. Rovněž tady platí, že nejdříve se hledá, zda někdo z blízkých příbuzných by byl schopný si vzít dítě do péče. Situace, kdy k osvojení dítěte není třeba souhlasu rodičů, jsou tyto:

a) rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas s osvojením (opět novinka pouhé zbavení rodičovské odpovědnosti nestačí),
b) rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout,
c) rodič se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu ani jinému orgánu veřejné moci zjistit,
d) rodič o dítě zjevně nemá zájem (minimálně 3 měsíce + 3 měsíce, kdy byl o důsledcích svého nezájmu poučen).

Pokud budoucímu osvojiteli bude svěřeno soudem dítě do péče před osvojením a v době do právní moci rozsudku soudu o osvojení se ozvou příbuzní dítěte, opět mají přednost před osvojiteli a soud se jejich návrhem na svěření dítěte do péče musí zabývat. Rovněž biologičtí rodiče mohou do právní moci rozsudku o osvojení podat soudu návrh, aby zrušil své rozhodnutí, že není třeba jejich souhlasu o osvojení (ve smyslu, že měli důvody se o dítě nezajímat, ale už se zajímají a chtějí se o dítě starat).

Děti „vhodné pro pěstounskou péči" jsou především sociálně osiřelé děti, které vyžadují nejen trvalou individuální péči, ale i dlouhodobou výchovu v náhradní rodině. Jedná se zejména o děti, které „nejsou právně volné", o děti s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi, staršího věku, skupiny sourozenců nebo děti jiného etnika (u nás hlavně děti romské).

Evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

Obsahuje manželské páry i samožadatele, kteří mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny a kteří byli po odborném posouzení rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje zařazeni do příslušných evidencí o pěstounskou péči či osvojení (viz Žádost o NRP).

 

Jak probíhá zprostředkování náhradní rodinné péče?

1. Poradní skupina

Vzhledem k tomu, že novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí byl zrušen poradní sbor pro náhradní rodinnou péči, tak v Jihočeském kraji obsahově zůstal zachován, pouze pod jiným názvem a to jako „Poradní skupina". „Párování" dětí a NRP rodin probíhá tak, že poradní skupina posuzuje jednotlivé případy opuštěných dětí, kterým je hledána NRP rodina a na základě komplexního zhodnocení žádostí budoucích rodičů z evidence žadatelů o NRP doporučuje konkrétním dětem vhodné rodiny. Její snahou je vytipovat pro dítě z evidence žadatelů nejméně tři páry vhodných rodičů, kterým se stanoví pořadí. Pokud se poradní skupině v Jihočeském kraji nepodaří v jeho evidenci žadatelů nalézt tolerantní manželé pro dítě, rozešle se kopie údajů o dítěti po ostatních 13 krajských pracovištích náhradní rodinné péče s žádostí o pomoc při vytipování vhodných žadatelů. Poté poradní skupina Jihočeského kraje vybírá pro jihočeské dítě z údajů o žadatelích, kteří byli vytipováni s pomocí ostatních krajských pracovišť.
Jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení do 6 měsíců ode dne „právní volnosti" (více viz výše) dítěte zařazeného do evidence dětí, nebo do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence žadatelů (pokud ti s tímto souhlasili), zpřístupní údaje z těchto evidencí Úřadu pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině.
Podle výsledku posouzení poradní skupiny čili „párování" jste vy jako žadatelé o NRP zpravidla telefonicky vyzváni sociální pracovnicí krajského úřadu k pohovoru o konkrétním životním osudu dítěte, pro které jste byli vytipováni jako možní rodiče. Na pracovišti náhradní rodinné péče krajského úřadu jste pak informováni o všech dostupných údajích o dítěti - zdravotním a psychickém stavu, o původní rodině dítěte a sociálně-právních otázkách. Budete mít možnost zvážit svou současnou situaci a otevřeně vyjádřit své názory a pocity. Zatím co dosavadní vaše role byla spíše pasivní, vy jste byli vybíráni pro dítě, teď naopak musíte být aktivní a otevření sami k sobě. Na vás teď leží konečné rozhodnutí. Pokud žadatelé z nějakého důvodu dítě odmítnou, jsou kontaktováni budoucí rodiče, kteří byli poradním sborem vytipováni na druhém místě. Jestliže naopak žadatelé projeví skutečný zájem a odhodlání konkrétní dítě navštívit, bude s pomocí krajského úřadu dohodnuto seznámení s dítětem, které je v pěstounské péči na přechodnou dobu nebo návštěva v ústavním zařízení, kde se dítě nachází.

 

2. Seznámení s dítětem a převzetí dítěte

a) z péče pěstounů na přechodnou dobu

Žadatelé a pěstouni se společně domluví na první návštěvě dítěte, která bude probíhat v místě trvalého pobytu pěstounů. Tento termín je možné změnit po dohodě s pracovištěm NRP. Návštěva by měla probíhat za přítomnosti sociální pracovnice OSPOD / doprovázející organizace a bez přítomnosti vlastních dětí pěstounů (lépe bez dětí, je to situace emotivní, intimní, velmi soukromá - pěstouni, je-li to možné, nevstupují před dítě - záleží na věku, jak reaguje dítě...) Návštěva by měla trvat cca 1 hod, max. 1,5hod. (ne více, pro 1. návštěvu, která je ujišťovací a rozhodovací, je čas dostačující). S dítětem se seznamují žadatelé za přítomnosti sociální pracovnice, nemělo by docházet k přímému fyzickému předávání dítěte mezi pěstouny a budoucími osvojiteli (myšleno u miminek a na počátku seznamování - aby dítě nestrádalo odpoutáváním/odtrháváním od pěstounky, u starších dětí už bude přítomnost pečující pěstounky důležitá, aby se dítě nebálo „cizích lidí", pěstounka zde bude prostředníkem...). V průběhu návštěvy se žadatelé osobně seznámí s dítětem, mohou sami o dítě pečovat - přebalit jej, převléci, nakrmit, chovat, hrát si s dítětem. Mají možnost se dotazovat pěstounky na zvyky dítěte, stravovací návyky, oblíbené hrátky a hračky, rituály, zvyky, oblíbené a neoblíbené činnosti apod. Pěstouni seznámí budoucí osvojitele s Knihou života, kterou dítěti po dobu jejich péče vedli. Před ukončením návštěvy sdělí žadatelé své rozhodnutí, zda dítě chtějí přijmout do péče nebo zda využijí možnosti se rozhodnout v daném časovém intervalu, kterými jsou po dohodě určené 3 dny. Vyjádření žadatelů sdělí přítomná sociální pracovnice na pracoviště NRP KÚ JčK. V případě kladného rozhodnutí žadatelů je možné naplánovat průběžné návštěvy dítěte. Průběžné návštěvy je možné uskutečnit v bytě pěstounů, v doprovodu pěstouna mohou budoucí osvojitelé na procházku s dítětem mimo byt pěstounů (za dítě stále zodpovídají pěstouni), po vzájemné dohodě v místě bydliště budoucích osvojitelů (pokud se domluví i s přespáním, kdy o dítě pečují budoucí osvojitelé, pěstounka je „po ruce" v případě potřeby). Průběžných návštěv se mohou zúčastnit s budoucími osvojiteli také jejich blízcí příbuzní, vždy po předběžné dohodě s pěstouny (je třeba domluvit, návštěvy by neměly pěstounskou rodinu zatěžovat, chod rodiny by neměl být nějak zvlášť ovlivněn, doporuč. - návštěvy dopoledne, kdy jsou vlastní děti ve škole). Průběžných setkání se mohou na základě vzájemného souhlasu mezi pěstouny a osvojiteli zúčastnit také biologické děti pěstounů. Pěstouni zaznamenají písemně průběh a obsah těchto návštěv, záznam předají KÚ JčK a OSPOD.

b) které je umístěno v ústavním zařízení

V kojeneckém ústavu, dětském domově či jiném ústavním zařízení, kde je dítě umístěno, budou žadatelé nejdříve hovořit s jeho ředitelem, popř. sociální pracovnicí, psychologem, lékařem, vychovateli, které dítě důvěrně znají a od kterých se dozví ještě více podrobností o jeho životě než na krajském úřadu. Tato návštěva je velice důležitá jak pro budoucí rodiče, tak pro pracovníky zařízení, neboť jejich stanovisko a hodnocení celkové situace musí být respektováno. Pak proběhne samotný kontakt s dítětem, které by mělo být přiměřeně k svému věku na návštěvu s vámi připraveno pracovníky zařízení. Obvykle si s ním mohou žadatelé hrát v herně či jít někam na procházku do blízkého okolí. Není ale možné odvézt si dítě hned při první návštěvě, ani nelze vzít si ho „na zkoušku" na víkend domů. Časové období, za jaké si budou moci budoucí osvojitelé dítě převzít do své péče, záleží na stáří dítěte, průběhu jeho dosavadního vývoje, aktuálním zdravotním stavu a vyřešení sociálně-právních otázek. Pokud se jedná o kojence, pak si jej mohou odvézt domů po vyřízení nezbytných formalit (většinou již při druhé návštěvě).

Při přijímání většího dítěte proběhne zpravidla více návštěv, které by měly především respektovat individuální požadavky a potřeby dítěte. K předání dítěte do rodiny může dojít až tehdy, pokud se vzájemné vztahy mezi žadateli a dítětem zdárně vyvíjejí. V této chvíli je velmi důležité, aby nedošlo k neuváženému a k předčasnému rozhodnutí. Proto jsou budoucí rodiče vždy upozorněni, aby byli trpěliví a nevynucovali si okamžité předání dítěte. Teprve tehdy, až je odstraněna počáteční pochopitelná nedůvěra, nesmělost a odtažitost dítěte a je vytvořena oboustranná citová náklonnost, může být dítě svěřeno do nové rodiny.

Den převzetí dítěte je předem domluven s ředitelem zařízení, obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušného dle trvalého bydliště dítěte a pracovištěm náhradní rodinné péče při krajském úřadu. Rozhodujícím je dobrý zdravotní stav dítěte a připravenost rodiny.
 

3. Péče před osvojením

Od 1. 1. 2014 rozhoduje o svěření dítěte do péče před osvojením soud. Budoucí náhradní rodiče nejspíše budou muset být připraveni na větší počet návštěv dítěte v ústavním zařízení či u pěstounů na přechodnou dobu před jeho svěřením do jejich péče. Péče před osvojením trvá minimálně 6 měsíců. Dítě bude v péči budoucích osvojitelů na jejich náklad (to je stejné s dosavadní úpravou). Po tuto dobu již biologický rodič nemá k dítěti vyživovací povinnost. Pokud to bude potřeba či to bude vhodné, bude tato péče trvat i déle. Soud nemůže rozhodnout o osvojení před uplynutím 6 měsíců, návrh na osvojení ale již v této době lze k soudu podat. Po období předadopční či předpěstounské péče nastane vyřizování soudních záležitostí, se kterými vám opět pomůže sociální pracovnice OÚ obce s rozšířenou působností. S ní můžete konzultovat veškeré nejasnosti vztahující se k vyřizování úředních záležitostí.

Až budete mít dítě doma, nezapomeňte mu vyprávět příběh o tom, jak se přihodilo, že teď patříte k sobě a můžete být spolu. „Jak na to" vás naučí na kursu přípravy pro budoucí rodiče, který je součástí odborného posouzení zájemců o NRP.

 

4. Nestátní subjekty

Jedině stát je oprávněn zprostředkovávat náhradní rodinnou péči. Při vyhledávání budoucích rodičů pro děti do osvojení či pěstounské péče však mohou pomáhat právnické či fyzické osoby, které k tomu jsou tzv. pověřeny. Pokud se dítěti nepodaří najít přes krajská pracoviště vhodné rodiče, pak stát spolupracuje s s nestátními subjekty, které se snaží nalézt vhodné rodiny, např. prostřednictvím jimi vydávaných časopisů.

Hlavní úlohou nestátní subjektů je ale zejména uzavírání tzv. Dohod o výkonu pěstounské péče a pomoc pěstounským rodinám při výkonu PP (více viz formy NRP/pěstounská péče).

Evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu

Obsahuje pěstouny, které jsou připraveni přijímat děti do pěstounské péče na přechodnou dobu. Zde neprobíhá klasické „párování" dětí a zájemců o NRP. Pěstoun musí být připraven přijmout dítě téměř okamžitě na základě kontaktu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (v našem kraji zpravidla telefonu krajského úřadu, případně obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Více viz Formy NRP/pěstounská péče na přechodnou dobu.

Počet pěstounů na přechodnou dobu zařazených v jednotlivých krajích naleznete na:

https://urad.kr-olomoucky.cz/pestouni/default.aspx

 

Akce pro pěstounské rodiny

Konzultace pro pěstounské rodiny a jejich vzájemná setkání

Ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro krajské úřady povinnost alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče, nebo-li tzv. setkání pěstounů. Těchto setkání by se podle zákona měli účastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů a pěstouni, kteří mají na území kraje trvalý pobyt. Rovněž se jich mohou účastnit děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další osoby, které žijí s pěstounem ve společné domácnosti.

Setkání pěstounských rodin v Jihočeském kraji jsou zpravidla pořádána 2 x do roka. V rámci těchto setkávání bývá pro pěstouny a jejich děti připraven bohatý program - pro dospělé hlavně besedy s odborníky, kde mohou konzultovat otázky výchovné i sociálně právní a mezi sebou si vyměňovat výchovné zkušenosti, pro děti program rekreační - různé hry, soutěže, sportovní aktivity, apod.

Pro přechodné pěstounské rodiny pořádáme již pravidelně besedy, kde se vzájemně potkávají pracovníci náhradní rodinné péče s přechodnými pěstouny a ohlíží se za uplynulým rokem.

Ale i na ostatní pěstounské rodiny byť i s jedním dítětem v pěstounské péči se snažíme nezapomenout. Těm bývají určeny jiné akce pořádané naším pracovištěm, které už zákon neukládá, jako např.:

Dny otevřených dveří - každé první pondělí v měsíci. Jsou určeny jak pro rodiny s přijatými dětmi do náhradní rodinné péče, tak pro zájemce o náhradní rodinnou péči.

Pěstounské rodiny jsou pravidelně od roku 2001 zvány na akce Výstaviště a.s. Č. Budějovice (sponzorské vstupné), např. se jedná o výstavy: HOBBY  a Země živitelka. 


Dny otevřených dveří

Již od října 2002 jsme začali pořádat pravidelný „Den otevřených dveří" (DOD) pro osvojitelské a pěstounské rodiny. Den otevřených dveří se koná každé první pondělí v měsíci od 16.00 hod. do 18.30 hod. a je zde vítán každý, koho zajímá problematika náhradní rodinné péče. 

Co lze od Dnů otevřených dveří očekávat? Jednak možnost navázání nových kontaktů, besed zaměřených na výměnu zkušeností, možnost individuálních konzultací sociálně právních otázek a psychologicko-poradenských konzultací pro ty, kterých se náhradní rodinná péče již týká. Ale také co největší informační servis pro ty, kteří se o toto téma zatím jen zajímají, s cílem napomoci jim vytvořit si co nejrealističtější představy.

Pravidelné Dny otevřených dveří si našly své příznivce, a to jak z rodin, které už mají svěřené děti do výchovy i u tzv. žadatelů o NRP, kteří na „své" dítě ještě čekají, ale i u nových zájemců o náhradní rodinnou péči. Návštěvnost DOD nás utvrzuje v potřebě a smysluplnosti pořádat další jejich pokračování.

Problematiku náhradní rodinné péče je možné konzultovat samozřejmě i mimo DOD, to je však už třeba se dopředu telefonicky objednat.

Přijďte, jste vítáni. Na setkání s Vámi se těší:

Mgr. Gabriela Dobiášová, sociální pracovnice
Mgr. Jaroslava Kimmerová, sociální pracovnice
Mgr. Edita Ambrozková, sociální pracovnice

Leták DOD ke stažení


Doprovázející organizace na základě pověření k výkonu SPOD

Název Adresa Působnost 
Arkáda z.ú. - sociálně Psychologické centrum Husovo nám. 2/24
397 01 Písek
www.arkadacentrum.cz
Husovo nám. 2/24, Písek, správní obvod JčK, ORP Sušice, místa pobytu osob pečujících a v evidenci
DO HNÍZDA, zas. K. Vinařického 470/4
370 06 České Budějovice
www.pestouni-dohnizda.cz
Platanová 4, Č. Budějovice, v terénu v Jihočeském kraji, v místech pobytu osob pečujících a v evidenci

Domeček, středisko pro volný čas

a integraci DM CČSH

Branka 588
374 01 Trhové Sviny
www.domecek.org
Branka 558, T. Sviny, Husova 548, T. Sviny, ORP Trhové Sviny, České Budějovice, Prachatice
Jihočeská rozvojová, o.p.s. Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Riegrova 1756/51, Č. Budějovice
Jihočeský kraj
Oblastní charita Vimperk Pravětín 23
386 01 Vimperk
www.fch-vimperk.cz
Jihočeský kraj
Otevřená OKNA z. ú. Pod Hradem 124/II
377 01 Jindřichův Hradec
www.okenko.eu
Na Piketě 742/III., J. Hradec
Pravdova 837/II., J. Hradec
v terénu přímo v rodinách 
Jihočeský kraj, kraj Vysočina
Paventia o.s. Kaplická 252
381 01 Český Krumlov
www.paventia.cz
poradna NRP, Latrán 55, Č. Krumlov, Terapeuticko-vzdělávací centrum, Latrán 55, Č. Krumlov, U Černé věže 66/, Č. Budějovice, Kazatelská stanice Kaplice, Pohorská 568, Kaplice, Městská galerie Č. Krumlov, Přední Výtoň 38, nasmlouvané prostory Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Vysočina, v terénu - domácnosti pečujících osob Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Vysočina
Pomoc rodinám, z.s. Nová 385
378 62 Kunžak
www.porod.tode.cz
Jihočeský kraj
PorCeTa, o.p.s.

Smetanova 1284
390 02 Tábor

Emy Destinnové 1
370 01  České Budějovice
www.porceta.cz

v terénu Jihočeský kraj, sídlo, ORP Pacov a Pelhřimov
Prevent99, z.s.

Heydukova 349
386 01 Strakonice

www.prevent99.cz

Centrum podpory pěstounských rodin Bavorova 24, Strakonice, Senovážné náměstí 9, Č. Budějovice a Jihočeský kraj
Sociální služby města Milevska 5. května 1510,
399 01 Milevsko
www.socsluzbymilevsko.cz
Milevsko
Temperi, o.p.s. Jaroslava Haška 1818/1
370 04 České Budějovice
www.tempericb.cz
Jihočeský kraj
Pomoc rodinám, z.s. Nová 385
378 62 Kunžak
Jihočeský kraj
Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Vítězslava Nováka 305
394 70 Kamenice nad Lipou
www.ddkamenicenl.cz
ORP Jindřichův Hradec, Kraj Vysočina
Dobrá rodina, o.p.s. Klimentská 1246/1, Praha, 
Nové Město
www.dobrarodina.cz
ČR
Sdružení pěstounských rodin z.s. Anenská 10
602 00 Brno, www.pestouni.cz
Na Sadech 1854/29, České Budějovice, Jihočeský kraj

(aktualizace 1. 10. 2021)


Metodika k náhradní rodinné péči

Metodika k náhradní rodinné péči ke stažení


Literatura k problematice náhradní rodinné péče

Úkolem těchto internetových kapitol je předat Vám pouze základní informace o náhradní rodinné péči, pokud se však chcete dozvědět něco víc, doporučujeme Vám prostudovat následující literaturu (opět jen základní výčet), ze které jsme čerpali i my, popřípadě se podívat na internetové stránky, které poskytují ještě daleko podrobnější informace o náhradní rodinné péči.


Archerová, C.: Dítě v náhradní rodině. Praha, Portál, 2001.
Bubleová, V., Benešová, L.: Hledáme nové rodiče. Praha, Středisko náhradní rodinné péče, 2001.
Dunovský, J. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie. Praha, Grada, 1999.
Glass Cathy: Rozbitá, Portál 2011
Holá Edith: Cesta k mým matkám, nakl. JOTA 2012
Janáková, L.: Dary se přece nevracejí. Triton, 2007
Janáková Ludmila: Sama bych se v nebi bála, Triton 2012
Keulsová, Y.: Zpackaný život
Konečná, H.: Na cestě za dítětem. Academia, 2003.
Kovařík, J.: Náhradní rodinná péče v praxi. Praha, 2004.
Langmaier, J., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha 3 vyd. Avicenum, 1974.
Langmaier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Praha, Grada, 1998.
Matějček, Z., Koluchová, J., Bubleová, V., Kovařík, J., Benešová, L.: Osvojení a pěstounská péče. Praha, Portál 2002.
Matějček, Z. a kol.: Náhradní rodinná péče. Praha, Portál, 1999.
Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha, Portál, 1994.
Novotná, V., Burdová, E.: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - komentář. Praha, Linde 2007.
Nožířová Jana: Náhradní rodinná péče, Linde 2012
Prekopová, J.: Malý tyran. Praha. Portál, 1996.
Prošková Denisa: Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství, nakl. Lidové noviny 2012
Scholler, J.-E.: Adopce, vztah založený na slibu, 2002
Schmidt, K.-L.: Jako stromy bez kořenů, 1995
Soukupová, H.: Prožívat několik životů. České Budějovice, 2008.
Škoviera, A.: Dilemata náhradní výchovy. Portál, 2007.
Westphalová, J.: A nikdo ho nechtěl. Vyšehrad, 1983.
Zezulová, D.: Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Olomouc, 2006.
Zezulová Dagmar: Pěstounská péče a adopce, Portál 2012
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - rodinné právo.
Zákon č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Úmluva o právech dítěte.


Užitečné odkazy

Kromě odborné literatury můžete najít mnoho dalších informací i na níže uvedených internetových stránkách:

Sociálně-právní ochrana dětí

Více informací o sociálně-právní ochraně dětí naleznete na Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Pomáháme / Ochrana dětí sociálně-právní.

Informace k činnosti oddělení SPOD

Pravidla a postupy oddělení SPOD KÚ Jčk - přehled

Informace k ZDVOP 2022

Metodika k sociálně-právní ochraně dětí

Vyřizování stížností


Kontaktní osoby:

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Informace o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vč. žádosti o vydání pověření, resp. žádosti o změnu pověření k výkonu SPOD, naleznete na Potřebuji si vyřídit.

Standardy kvality SPOD

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o SPOD"), ukládá orgánu sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.

Standardy kvality SPOD OSPOD KÚJčk - aktualizace k 1. 4. 2022

Přloha č. 1 (část 1)

Příloha č. 1 (část 2)

Příloha č. 2


Kontaktní osoby:

 • Mgr. Marta Sýkorová, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel.: 386 720 640, 720 070 882, e-mail: sykorova@kraj-jihocesky.cz
 • Mgr. Zuzana Švecová, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel.: 386 720 754, e-mail: svecova@kraj-jihocesky.cz

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OSOV

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Odkazy na užitečné internetové stránky

Sociální služby, pěstounství:

Senioři:

Problematika závislostí: 

Sociální bydlení:

Sociální začleňování, menšiny:

Ostatní: