Volby

Další informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/

Kontaktní osoba na Krajském úřadu Jihočeského kraje: Ing. Věra Marková, markova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 235, mobil: 728 264 976

 

Nové volby do zastupitelstva obce Stožec konané dne 22. června 2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. - 8. června 2024

Kandidátní listiny se podávají u Ministerstva vnitra ČR.

Volby do Evropského parlamentu

Kdo může volit ve volbách do Evropského parlamentu

Voličem je:

 • občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky,

zároveň nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Každý volič v těchto volbách může hlasovat pouze jednou. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je tam zapsán v seznamu voličů. 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan České republiky se prokazuje občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU se prokazuje osvědčením o registraci (potvrzení o přechodném pobytu), potvrzením o trvalém pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem daného státu.

Občan jiného členského státu EU

Občan jiného členského státu EU, který chce hlasovat na území České republiky pro české kandidáty, musí požádat u obecního úřadu (nejpozději 40 dnů přede dnem voleb), v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu, o zápis do seznamu voličů.

Pokud občan jiného členského státu EU projeví vůli hlasovat na území České republiky, nemůže hlasovat ve svém domovském členském státě.

Občan České republiky, zdržující se v zahraničí

Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané České republiky, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území České republiky.

Pokud má volič trvalý pobyt na území České republiky a současně není zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusí nic dalšího činit a může jít ve dnech voleb volit přímo do své volební místnosti.

Nebude-li se volič nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci na území České republiky, může využít možnost hlasovat na voličský průkaz, který mu vydá obecní úřad dle místa trvalého pobytu.

Pokud je volič zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, může požádat zastupitelský úřad o voličský průkaz a hlasovat může v kterékoliv volební místnosti na území České republiky.

Pokud občan České republiky nemá trvalý pobyt na území České republiky a není zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůže volit. Tento občan musí požádat zastupitelský úřad v místě bydliště v zahraničí o zápis do seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16:00 hodin. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Voličský průkaz

Voličské průkazy vydává obecní úřad, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, u občana České republiky je to obecní úřad dle místa trvalého pobytu, u občanů jiného členského státu EU je to obecní úřad dle místa trvalého pobytu nebo přechodného pobytu. 

O voličský průkaz může požádat volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič, který bude hlasovat na voličský průkaz, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, kde bude volit. 

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou státními občany České republiky a mají bydliště v územním obvodu daného zastupitelského úřadu a jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

O voličské průkazy je možné zažádat ode dne vyhlášení voleb. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad však voličský průkaz může vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Dva dny přede dnem voleb se již voličské průkazy nevydávají. 

Hlasovací lístky a způsob hlasování

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Rovněž je mohou obdržet v den voleb ve volební místnosti. 

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici samostatně. Volič si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič (zakroužkováním pořadového čísla) udělit nanejvýš dvěma kandidátům preferenční hlas.  Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Volby do zastupitelstva kraje konané v září 2024 - dosud nevyhlášené

Volby do zastupitelstva kraje konané v roce 2024

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podat:

 

- politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí u Ministerstva vnitra. (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran)

 

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin krajskému úřadu. Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Způsob podání kandidátní listiny:

 • osobně 
  • na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje
  • na odboru právním a krajský živnostenský úřad, oddělení správní (doporučujeme zavolat předem – možnost objednat si konkrétní termín):
   Ing. Věra Marková, tel. 386 720 235, č. dv. 1.064          
   JUDr. Lenka Malovcová, tel. 386 720 228, č. dv. 1.067
 • poštou – na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor právní a krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
 • prostřednictvím datové schránky zmocněnce – do datové schránky kdib3rr (viz. dokument)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na posta@kraj-jihocesky.cz (viz. dokument)
Náležitosti kandidátní listiny

Kandidátní listina obsahuje:

 • název kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo název koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (je "bez politické příslušnosti"),
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.

Pozor! Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.

Kandidát se může před zahájením voleb písemně vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvoláním je nutno doručit krajskému úřadu; toto prohlášení nelze vzít zpět.

Přílohy ke kandidátní listině:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb, dále že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva kraje

 Na prohlášení kandidát uvede místo jeho trvalého pobytu a datum narození.


 

 

Volby do 1/3 Senátu konané v září 2024 - dosud nevyhlášené

Volby do 1/3 Senátu se budou konat ve volebním obvodu č. 14 České Budějovice - registračním úřadem je Magistrát města České Budějovice