Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odbor informatiky

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

 Základní informace o odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení správy sítě

 • navrhuje, spravuje a aktualizuje strukturu počítačové sítě, 
 • spravuje a administruje technické a programové prostředky zabezpečující síťové prostředí informačního systému krajského úřadu,
 • spravuje hardwarové vybavení krajského úřadu včetně zpracování návrhů na pořízení jednotného a kompatibilního technického vybavení,
 • spravuje datová centra krajského úřadu (Technologické centrum kraje), 
 • spravuje operační systémy stanic a serverů,
 • spravuje prostředí pro virtualizaci,
 • navrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat, 
 • definuje bezpečnostní politiky provozu počítačové sítě a přístupových práv,
 • spravuje komunikační nástroje v rámci krajského úřadu (e-mail, telefonní ústředna, mobilní telefony, atd.), 
 • zajišťuje podklady pro smluvní vztahy a plnění smluv při dodávkách služeb provozovatele pevných telefonních linek a služeb poskytovatelů mobilních telefonních operátorů,
 • odpovídá po technické stránce za vytvoření prostředí pro běh oficiálních www stránek Jihočeského kraje a dalších portálů ve správě krajského úřadu,
 • zajišťuje a provádí pravidelné zálohování dat na serverech krajského úřadu,
 • eviduje hardwarové vybavení a zpracovává podklady k jeho inventarizaci,
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli hardwarového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v oblasti ICT.

Oddělení správy aplikací a GIS

 • navrhuje, realizuje, provozuje a rozvíjí informační systém krajského úřadu,
 • spravuje softwarové vybavení krajského úřadu včetně zpracování návrhů na pořízení jednotného a kompatibilního softwarového vybavení,
 • instaluje, spravuje a udržuje aplikační programového vybavení krajského úřadu,
 • zajišťuje integrační vazby mezi informačními systémy včetně vazby na registry veřejné správy,
 • zajišťuje dodržování právních předpisů v oblasti vazeb na informační systémy veřejné správy a v oblasti práva autorského,
 • zajišťuje kompletní podporu uživatelů v oblasti aplikačního programového vybavení,
 • eviduje softwarové vybavení a zpracovává podklady k jeho inventarizaci,
 • sleduje trendy v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií,
 • navrhuje a realizuje systém ochrany dat,
 • ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana technicky odpovídá za vývoj a rozvoj oficiálních www stránek Jihočeského kraje,
 • technicky odpovídá za provoz a rozvoj intranetu krajského úřadu,
 • technicky odpovídá za provoz HelpDesku krajského úřadu, 
 • zajišťuje a koordinuje tvorbu geografického informačního systému (GIS),
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli softwarového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v oblasti ICT.

Úsek vedoucího odboru

 • zajišťuje dodržování zákonů, norem a standardů souvisejících s provozem informačního systému krajského úřadu a ochranou dat,
 • koncepčně a analyticky zpracovává projekty vyplývající z programů státní informační politiky,
 • spravuje datové tržiště pro rozhodovací činnosti krajského úřadu,
 • koordinuje rozvojové činnosti se státními orgány a orgány EU,
 • zajišťuje ekonomiku a rozpočet odboru informatiky,
 • zajišťuje zadávání veřejných zakázek odboru informatiky v oblasti ICT,
 • zajišťuje další ucelené agendy odboru informatiky (účetnictví, ekonomické rozbory apod.) vč. průběžného sledování a kontroly čerpání rozpočtu odboru informatiky, zpracovává rozpočtová opatření, připravuje návrh rozpočtu odboru informatiky na další období,
 • zajišťuje organizační stránku chodu odboru informatiky,
 • spolupracuje s ostatními odděleními odboru informatiky při zajištění smluvních vztahů s dodavateli hardwarového a softwarového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v oblasti ICT.

 

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení správy aplikací a GIS a úsek vedoucího odboru

 • zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

Odborem zveřejňované informace

Informační systémy Krajského úřadu Jihočeského kraje

Informace o informačním systému

MV ČR provozuje "informační systém o datových prvcích" a "informační systém o informačních systémech veřejné správy", jejichž prostřednictvím na základě §5, odst. 2, písm. e) zákona č. 365/2000 Sb. orgány veřejné správy zpřístupňují informace o jimi spravovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích.

Služby pro ISVS MV ČR

Atest dlouhodobého řízení informačního systému Krajského úřadu Jihočeského kraje

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji

Základní informace

Jihočeský kraj realizuje v rámci Integrovaného operačního programu projekt s názvem "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji" s alokací 158 mil. Kč.

Klíčové aktivity projektu:

digitalizace fondu kulturního dědictví instalace digitalizační jednotky implementace systému KDS (Krajská digitální spisovna) implementace systému KDR (Krajský digitální repozitář)

 

Cíle a přínosy projektu:

zajišťování nástrojů pro digitalizaci, archivaci, ukládání a zpřístupňování hodnotných dokumentů a dat subjekty zapojené do projektu - krajský úřad, organizace kraje, města a obce a jejich organizace výstupy - digitalizovaná a bezpečně uložená data a dokumenty, krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, garantované úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů a ochrana kulturního dědictví

Části projektu:

Elektronická spisová služba Digitální mapa veřejné správy Digitalizace a ukládání dat Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence Technologické centrum
 • vybudování garantovaného úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji

 

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II

Základní informace

Jihočeský kraj realizuje v rámci Integrovaného operačního programu projekt s názvem "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II" s alokací 34,6 mil. Kč, který navazuje na již realizovaný projekt "Rozvoj služeb e-Governmentu v Jihočeském kraji", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254 viz. http://tck.kraj-jihocesky.cz/?p=p_2

Cílem projektu na úrovni kraje je zavedení nových informačních služeb pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací, zaměstnance krajského úřadu a pro členy Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje. Dalším cílem je zajištění moderní, efektivní a bezpečné informační infrastruktury kraje respektujcíí existující nebo připravovanou legislativu v oblasti bezpečnosti.

Více informací na:

http://tck2.kraj-jihocesky.cz/

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OINF

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Vzory smluv

Smlouva o užití digitálních dat

Smlouva o výpůjčce

Smlouva o poskytování Krajského digitálního repozitáře

Dodatek ke smlouvě o poskytování Krajského digitálního repozitáře

Smlouva o poskytování Krajské digitální spisovny

Dodatek ke smlouvě o poskytování Krajské digitální spisovny

Smlouva o poskytnutí technických prostředků a komunikační infrastruktury

Smlouva o poskytování hostované elektronické spisové služby

Dodatek ke smlouvě o poskytování hostované elektronické spisové služby

Vzor dodatku HSSL a KDS

Vzor dohody o ukončení smlouvy KDR

Vzor smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě „Digitální technické mapy Jihočeského kraje

Vzor smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby - aktuálně platný

Vzor dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce.docx