Hejtman

Hejtman Jihočeského kraje

MUDr. Martin Kuba

MUDr. Martin Kuba

telefon: 386 720 492, 386 720 493

e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz

Asistentka: Iveta Kůzlová, tel. 386 720 493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz


Pravomoci hejtmana Jihočeského kraje


Pravomoci hejtmana/hejtmanky vymezuje zákon č.129/ 2000 Sb., o krajích.

Hejtman/ka zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, může hejtman/ka provést jen po jejich předchozím schválení.

Hejtmana/nku a náměstky hejtmana/nky volí zastupitelstvo z řad svých členů. Hejtman/ka a náměstci hejtmana/nky musí být občany České republiky. Odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu. Rada může ukládat úkoly hejtmanovi/nce jen v rozsahu své působnosti.

Hejtman/ka

  1. spolu s náměstkem hejtmana/nky podepisuje právní předpisy kraje,
  2. po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele KÚ v souladu se zvláštním zákonem,
  3. stanoví plat řediteli KÚ podle zvláštních předpisů a ukládá mu úkoly,
  4. na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány,
  5. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok,
  6. zajišťuje ochranu utajovaných skutečností,
  7. odpovídá za informování občanů o činnosti kraje,
  8. vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu/ji svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon,
  9. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a řediteli.

Hejtman/ka svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podpisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.

Hejtman/ka pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

Další úkoly v samostatné a přenesené působnosti mu/jí ukládají usnesení rady a zastupitelstva a vyplývají ze zákona ( zřizuje krizový štáb kraje, schvaluje krizový plán, řídí a kontroluje přípravná opatření a činnost k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, na úrovni kraje organizuje IZS).

Zákon 239/ 2000 Sb., o integrovaném systému
Zákon 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon 241/ 2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.