Zahraniční vztahy kraje

Vnější vztahy a zahraniční spolupráce Jihočeského kraje

Zahraniční a vnější vztahy Jihočeského kraje se řídí §28, Zákona o krajích č.129/2000 Sb. přičemž přeshraniční spolupráci rozvíjí Jihočeský kraj intenzivně již od svého založení v roce 2001 s ohledem na aktuální dění v oblasti zahraniční politiky. Nejužší formy spolupráce jsou přitom realizovány se Spolkovou republikou Německo, resp. vládním krajem Dolní Bavorsko a se dvěma spolkovými zeměmi Rakouské republiky, Horním a Dolním Rakouskem.

Partnerství s těmito sousedními regiony je nejdéle trvající, velmi intenzivní a má zcela konkrétní úkoly, které jsou od r. 2012 navíc realizovány mimo jiné i v rámci přeshraniční platformy Evropský region Dunaj - Vltava. Ta představuje celkem 7 regionů 3 sousedících zemí, jež pracují na společných projektech, například v oblasti hospodářství, dopravy, turismu, kultury, vzdělávání a zároveň na celkovém posílení významu regionů v rámci Evropy.

K dalším partnerským regionům Jihočeského kraje v zahraničí patří například švýcarský kanton Bern, Košický samosprávný kraj nebo region Pays de la Loire ve Francii. Ze vzdálenějších zemí pak navázal kraj spolupráci s kanadským městem Lethbridge, provincií Henan a městem Tianjin (Čínská lidová republika) či Sverdlovskou oblastí (Ruská federace).

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Kanceláře hejtmana nabízí možnost tzv. individuální dotace na aktivity s přehraničním charakterem nejrůznějších organizací a institucí na svém území, především pak obcí, škol, neziskových organizací, univerzit, nejrůznějších spolků atp. Tyto subjekty tak mohou formálně žádat o individuální dotace na své vlastní aktivity, které mají přeshraniční charakter.

Organizace vnějších vztahů v rámci krajského úřadu

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce

Vnějšími vztahy a zahraniční spoluprací Jihočeského kraje se zabývá na Krajském úřadu Jihočeského kraje Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, začleněné v Odboru kancelář hejtmana.

Kontaktní adresa:

Jihočeský kraj - Krajský úřad
Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Partneři Jihočeského kraje v zahraniční spolupráci

Partnerské regiony Jihočeského kraje

Nejvýznamnějšími zahraničními partnery Jihočeského kraje jsou nejbližší sousední regiony, tj. spolková země Horní Rakousko, Dolní Rakousko a vládní kraj Dolní Bavorsko. Jihočeský kraj uzavřel se všemi partnerskými regiony písemné dohody, které vytváří pro spolupráci potřebný institucionální rámec a definují oblasti, ve kterých se daná forma spolupráce uskutečňuje.

V květnu roku 2016 se v Českém Krumlově uskutečnilo vůbec první Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje, kde se sešli zástupci téměř všech partnerů, se kterými má Jihočeský kraj uzavřeny písemné dohody o vzájemné spolupráci v nejrůznějších tematických oblastech.

V roce 2015 navíc vzniklo zvláštní uskupení spolupráce Grémium 2+6, které je složeno z ředitelů krajských/zemských úřadů Jihočeského kraje, Horního Rakouska, Dolního Rakouska, města Vídně spolu s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. Tato pracovní skupina je navíc doplněna velvyslancem Rakouské republiky v ČR a velvyslancem České republiky v Rakousku. Cílem této platformy je zefektivnění přeshraniční komunikace v souladu s pravomocemi na všech úrovních.

Bližší informace o regionech, s nimiž Jihočeský kraj spolupracuje a má s nimi navázáno oficiální partnerství, naleznete na oficiálních webových stránkách níže nebo na webu Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje.


Oficiální internetové stránky partnerských regionů

Bern: www.be.ch 
Čínská lidová republika, provincie Tianjin: www.tj.gov.cn 
Čínská lidová republika, provincie Henan: www.henan.gov.cn 
Dolní Rakousko: www.noe.gv.at
Dolní Bavorsko: www.niederbayern.de
Horní Falc: www.bezirk-oberpfalz.de
Horní Rakousko: www.ooe.gv.at
Jihomoravský kraj: www.kr-jihomoravsky.cz
Košický samosprávný kraj: https://web.vucke.sk/sk/
Kraj Vysočina: www.kr-vysocina.cz 
Lethbridge: www.lethbridge.ca
Pays de la Loire: www.paysdelaloire.fr
Plzeňský kraj: www.kr-plzensky.cz 
Troms: www.tromsfylke.no
Vídeň: www.wien.gv.at
Vietnam, provincie Lam Dong: www.lamdong.gov.vn
Vietnam, provincie Binh Thuan: www.binhthuan.gov.vn 
Vietnam, provincie Dak Lak 

Evropský region Dunaj - Vltava

Evropský region Dunaj - Vltava

evregdv

Evropský region Dunaj-Vltava je trilaterální pracovní společenství sedmi partnerských regionů. Jeho cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího na tomto území, pro posílení regionu v konkurenci dalších regionů a pro realizaci evropské myšlenky. Příhraniční regiony v trojúhelníku tří zemí - České republiky, Německy a Rakouska - založily dne 30. 6. 2012 toto mezinárodní pracovní uskupení, kdy představitelé členských regionů společně podepsali Stanovy Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Po tříleté fázi příprav začala založením Evropského regionu Dunaj-Vltava práce formou pracovního společenství, které se věnuje spolupráci a dalšímu rozvoji partnerských regionů v 7 perspektivních oblastech. Jihočeský kraj si zvolil jako hlavní oblast téma dopravy. V rámci znalostní platformy "Mobilita, dostupnost a doprava" aktivně spolupracuje 33 expertů, kteří se společně podílejí na vytváření přeshraničních projektů v oblasti dopravy v rámci tohoto společného regionu.

Regionální kontaktní manažer: Ing. Vladimíra Hrdinová, tel.: (00420) 386 720 158, e-mail: hrdinova@kraj-jihocesky.cz

Manažer znalostní platformy: Bc. Markéta Vágnerová,  tel.: (00420) 386 720 238, e-mail: vagnerova@kraj-jihocesky.cz


Dolní Rakousko: www.noe.gv.at
Dolní Bavorsko: www.niederbayern.de
Horní Falc: www.bezirk-oberpfalz.de
Horní Rakousko: www.ooe.gv.at
Plzeňský kraj: www.plzensky-kraj.cz

Kraj Vysočina: www.kr-vysocina.cz 
Altötting: www.altoetting.de

Oficiální stránky projektu: http://www.evropskyregion.cz/cs/