Kraj - územní samosprávný celek

V této rubrice jsou úvodní stručné informace o Jihočeském kraji jako subjektu v systému veřejné správy ČR. Podrobnější údaje najdete v dalších rubrikách našich webových stránek.

Přehled vybraných zákonů, vztahujících se k práci kraje

Koaliční smlouva mezi stranami ODS, TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy, ČSSD a hnutím Jihočeši 2012

Kraj jako územní samosprávný celek

Základním předpisem odůvodňujícím vznik Jihočeského kraje je ústavní zákon č. 347/97 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR.

Kraj a jeho orgány vymezuje zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, respektive dnem 1.ledna 2001.

Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami kraje.

Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti.

Orgány kraje jsou povinny záměry rozvoje kraje vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, jichž se dotýkají.

Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají jeho samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny předem projednat s orgány kraje opatření dotýkající se samostatné působnosti kraje.

Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatné údaje a informace pro výkon jejich působnosti. Tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí. Ochrana osobních údajů podle zvláštních předpisů zůstává nedotčena.

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí:

  1. při vydávání závazných vyhlášek zákonem,
  2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Kraj vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.

Text zákona 129/2000 Sb.

Samostatná a přenesená působnost kraje

Samostatná působnost (§ 2 odst. 1 a dále § 14 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpis, dále jen zákon o krajích"), je oprávnění kraje spravovat vlastními rozhodnutími věcech týkajících se dispozic s jeho majetkem a jeho správy, rozpočtu kraje, rozvoje kraje, spolupráce kraje s obcemi, ostatními kraji, jinými právnickými a fyzickými osobami a územními samosprávními celky jiných států a úpravy práv povinností právnických a fyzických osob na území kraje obecně závaznými vyhláškami. Při výkonu samostatné působnosti je kraj vázán zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.Samostatnou působnost kraje vykonává zastupitelstvo kraje, příp. rada (§ 35 a 36 a § 59 zákona o krajích). Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů zřízených zastupitelstvem a komisí zřízených radou (§ 66 zákona o krajích).

Přenesená působnost (§ 2 odst. 2 dále § 29 a násl. zákon o krajích) je oprávnění orgánů kraje vykonávat státní správu ve správním obvodu kraje v rozsahu stanoveném zákonem. Při výkonu státní správy v přenesené působnosti kraj rozhoduje o právech a povinnostech právnických a fyzických osob a v dalších věcech upravených zákony a jinými právními předpisy , příp. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů vydanými nebo přijatými na základě zákona. Přenesenou působnost vykonává krajský úřad, pokud její výkon není zákonem svěřen zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu (§ 67 zákona o krajích ).

Text zákona 129/2000 Sb.

Organizační struktura orgánů Jihočeského kraje

Působnost a organizační struktura orgánů Jihočeského kraje

Jihočeský kraj spravuje své záležitosti samostatně, v tzv. "samostatné působnosti",

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona


Prostřednictvím svých orgánů rovněž vykonává státní správu, tedy tzv. "přenesenou působnost", jejíž rozsah je stanoven zákonem.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí 
a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

Orgány kraje jsou: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Hejtman zřizuje pro výkon přenesené působnosti kraje zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje jsou výbory, iniciativní a poradní orgány rady kraje jsou komise.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje se skládá z 55 volených členů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo zřídilo tyto výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány:

  1. Finanční výbor
  2. Kontrolní výbor
  3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
  4. Výbor pro podporu hospodářského rozvoje
  5. Dopravní výbor
  6. Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí
  7. Výbor pro zdravotnictví

Rada Jihočeského kraje, v jejímž čele stojí hejtman kraje, má 11 členů a je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni kraje. Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu. Rada může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Rada kraje zřídila jako iniciativní a poradní orgán komisi pro zdravotnictví a sociální věci, kuturní komisi a sportovní komisi.

Hejtman Jihočeského kraje zastupuje kraj navenek. Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.

Krajský úřad Jihočeského kraje tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí.
Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.
V čele krajského úřadu stojí ředitel, který je nadřízeným všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a další funkce svěřené mu zákonem.

Vnitřní organizace krajského úřadu:
Pravomoc a působnost krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, ve vztahu k obcím zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Krajský úřad se člení na odbory a samostatná oddělení. Odbory lze dále vnitřně členit na nižší organizační stupně, kterými jsou oddělení. Oddělení se již dále vnitřně nečlení. V čele odboru a oddělení stojí vždy jejich vedoucí.

Organizační struktura Krajského úřadu Jihočeského kraje

Schéma aktuální organizační struktury ke stažení (k 1. 10. 2021)