Evropské projekty kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Projekt IDS Jižní Čechy a Jihočeská karta

Studie IDS Jižní Čechy a Jihočeská karta

Zadání studie řeší potřeby IDS JIŽNÍ ČECHY pokrývající území celého kraje , dopravní aplikace pro integrovanou dopravu MHD, linkovou a železniční dopravu prostřednictvím JIHOČESKÉ ČIPOVÉ KARTY s jejím multifunkční využitím.Studie navrhne standardy použití Jihočeské čipové karty a podmínky pro práci KARTOVÉHO CENTRA. Zadání studie řeší potřeby měst s rozšířenou působností na území Jihočeského kraje z hlediska zavedení MULTIFUNKČNÍ ČIPOVÉ KARTY. Navrhne oblasti využití Jihočeské čipové karty pro potřeby měst a občanů, jako jsou různé druhy úhrad, identifikátor nebo použití jako médium pro poskytování sociálních dávek.Čipová karta nebude obsahovat aplikace podporující podnikatelské aktivity.

Projekt IDS

 

Odbor evropských záležitostí

Connecting Regions AT-CZ
Connecting regions

Základní informace o projektu:

Název projektu: Connecting Regions AT-CZ
Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020
Číslo projektu: ATCZ1
Délka trvání projektu: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2019
Alokované prostředky EFRR: 1 584 574,61 €
Vedoucí partner: Kraj Vysočina
Projektoví partneři: Jihočeský kraj Jihomoravský kraj, Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Regionalmanagement Oberösterreich GmBH, NÖ.Regional.GmBH
 

Projekt Connecting Regions AT-CZ byl podán do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 v březnu 2016 a následně projednán a schválen na 2. zasedání monitorovacího výboru programu v červnu 2016. 

Projekt bude realizován v období od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2019 a klade si za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů obecně. 

Do projektu jsou zapojeny tři české kraje - Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - a spolková země Horní Rakousko s Regionalmanagementem OÖ a dále také NÖ.Regional.GmbH (organizace spoluzaložená spolkovou zemí Dolní Rakousko). Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner. Díky plošnému zapojení všech regionů je zajištěn pozitivní dopad na celé území programu. Zároveň dojde k zintenzivnění a koordinaci přeshraniční spolupráce především v bezprostředním příhraničí.

Dalším z cílů projektu je posilování institucionální spolupráce mezi rakouskými zeměmi a českými kraji s důrazem na aktivní kooperaci v oblasti strategického plánování a společné optimalizované informační politiky. Úkolem je také poskytnout žadatelům a realizátorům přeshraničních projektů odpovídající přehled o možnostech a výhodách přeshraniční spolupráce. 

Cílů projektu je možné dosáhnout pouze společně koordinovaným přeshraničním přístupem.
V rámci projektu jsou aktivity rozděleny do dvou úrovní, které jsou jednotlivě popsány v pracovních balíčcích.

Balíček 1 je zaměřen na nadregionální úroveň a na koordinaci regionální politiky zúčastněných českých a rakouských regionů. Za tímto účelem bude zorganizováno 5 konferencí pro odbornou veřejnost a 10 tematických síťových setkání zaměřených na témata relevantní pro příhraničí.

V rámci pracovního balíčku 2 bude podpořen rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů. Žadatelé budou informováni o možnostech podpory přeshraniční spolupráce AT-CZ a bude jim poskytnuta možnost zprostředkování kontaktů pro realizaci přeshraničních aktivit a projektů. Během přípravy přeshraničních aktivit budou projektovými partnery organizovány přeshraniční kulaté stoly za účasti regionálních koordinátorů z obou stran hranice. V regionech budou organizovány regionální semináře pro žadatele/příjemce. V rámci těchto seminářů bude probíhat identifikace témat pro možnou přeshraniční spolupráci v regionu a iniciace projektových záměrů podporovatelných v rámci programu Interreg V-A AT-CZ 2014-2020 i mimo něj.

Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123

Projekty technické pomoci v rámci česko-bavorského přeshraničního programu

tech. pomoc 123

Projekt č. 12 Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121 a č. 13 Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123

Základní informace o projektech:

Název projektu: 

Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121

Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123

Dotační titul:   Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Číslo projektu:  

12

13

Délka trvání projektu (oba projekty) :  1. 1. 2016 - 31. 12. 2023
Alokované prostředky ERDF: 

Projekt č. 12 - 238 000,- EUR

Projekt č. 13 - 41 999,99 EUR

Projektoví partneři: (oba projekty)

Jihočeský kraj

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

 

Projekty technické pomoci pro Jihočeský kraj s názvem "Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121" a "Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123" byly podány a schváleny v rámci 5. prioritní osy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 na začátku roku 2016 s dobou realizace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023.

Jihočeský kraj si v rámci obou projektů klade za cíl ve vzájemné spolupráci s dalšími subjekty a nadřízenými orgány přispět k úspěšné implementaci a čerpání programu. Dalším cílem projektů je zajištění podpory potencionálních zájemců a žadatelů o příspěvek z ERDF, a to především při vyhledávání vhodných přeshraničních kontaktů a partnerů v česko-bavorské příhraniční oblasti, a dále poskytování nezbytných informací pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů.

Za tímto účelem bude v průběhu realizace projektu Jihočeský kraj poskytovat žadatelům individuální konzultace k jejich projektovým záměrům, organizovat informační regionální semináře pro žadatele a podílet se na propagaci programu. 

Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj)

Projekt Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj)

proj. tech JC

Základní informace o projektu:

Název projektu: Projekt Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj)
Dotační titul: Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020
Číslo projektu: ATCZ107
Délka trvání projektu:   1. 5. 2016 - 31. 12. 2023
Alokované prostředky EFRR:  20 000,50 €
Vedoucí partner:   Jihočeský kraj
Projektoví partneři:  Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Projekt Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj) byl podán a následně schválen v rámci Programu spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020 na jaře 2016.

Projekt bude realizován v období od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2023 a klade si za cíl zvýšení kvality přeshraničních projektů podpořených z programu Interreg V A Rakousko - ČR 2014-2020, a to díky zajištění hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím nezávislých odborných hodnotitelů. Toto hodnocení, které bude prováděno jak na české, tak i na rakouské straně, se stane podkladem pro rozhodnutí monitorovacího výboru o schválení projektu.

Každý podaný projekt, u něhož bude úspěšně ukončena kontrola přijatelnosti, tak projde nezávislým odborným hodnocením provedeným na základě checklistu schváleného monitorovacím výborem programu. Na české straně byli za tímto účelem nominováni v každém zapojeném kraji odborní hodnotitelé pro každou prioritní osu/investiční prioritu, přičemž každý projekt bude vždy hodnocen jedním hodnotitelem z každého kraje.

V rámci předloženého projektu bude v Jihočeském kraji zajištěno financování odborného hodnocení kvality podaných přeshraničních projektů prostřednictvím odborných hodnotitelů nominovaných za Jihočeský kraj pro konkrétní prioritní osu, resp. investiční prioritu.

Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje

Více informaci zde.

Odbor informatiky

Rozvoj služeb eGovernmentu

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II

Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji

Více informací zde.

Odbor kancelář hejtmana

Portál krizového řízení Jihočeského kraje
EU+MMR

Projekt rozvíjí eGovernment a digitální služby Jihočeského kraje v souladu s programem Digitální Česko. Technické řešení tvoří:

 • Portál krizového řízení – informační systém
 • Doplnění infrastruktury 

Cílem je vytvořit nástroj pro rozhodování orgánů krizového řízení na všech úrovních při řešení krizové situace a zjednodušit výměnu a dostupnost informací mezi orgány krizového řízení na úrovni kraj-ORP-obec, složky IZS a územními správními úřady, které se podílejí na přípravě na krizové situace (zpracování krizové plánovací dokumentace) a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Sdílením platných a aktuálních informací on-line ve společném relačním databázovém systému bude dosažena dostupnost všech informací z oblasti bezpečnosti v reálném čase na jednom místě a jejich distribuce k těm, kteří tyto informace využijí.

Portál umožní v Jihočeském kraji zefektivnit výměnu informací, komunikaci, přípravu a řešení krizových situací. 

 • Umožní všem zapojeným subjektům, orgánům a organizacím připravit se společně a efektivně na řešení mimořádných událostí a krizových situací tak, aby zpracované plány byly vytvořeny osobami a organizacemi, které je následně budou vykonávat.
 • Umožní orgánům a organizacím sdílet potřebné informace strukturovanou formou (jednotná databáze, adresáře kontaktů, opatření, spojení, mapy), jejichž kvalita bude standardizovaná a bude odvislá o celkového významu a důležitosti konkrétních údajů v rámci celku a která umožní připravit a realizovat opatření v reálném čase proveditelná. 
 • Zvýší povědomí a informovanost obyvatelstva, orgánů a organizací v Jihočeském kraji o hrozbách, které mohou negativně ovlivnit kvalitu života na zájmovém území a jejichž dopady mohou obyvatelstvo nebo subjekty v Jihočeském kraji nepříznivě zasáhnout nebo ovlivnit. Současně si klade projekt za cíl poskytnout informace o vývoji bezpečnostní situace v reálném čase.

Projekt bude realizován do prosince 2025. 

Celkové předpokládané výdaje: 48 929 063,79 Kč
Z toho spolufinancování z EU a státního rozpočtu: 41 589 704,22 Kč
Z toho financování z vlastních zdrojů kraje: 7 339 359,57 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0001217
 

Odbor kultury a památkové péče

Porta culturae

Projekt Porta culturae vznikl jako společná iniciativa česko-rakouských příhraničních regionů v oblasti kultury, zejména umělecké tvorby a muzejní a galerijní práce. Partnery projektu byly od ledna 2011 do června 2014 Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Spolková země Dolní Rakousko. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 – 2013 a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Motto „Společně dosáhneme více – Gemeinsam mehr erreichen" bylo naplňováno v pestré mozaice aktivit:

 • MAPOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚNÍ V PARTNERSKÝCH REGIONECH
 • PROPOJENÍ A ROZVOJ KULTURNÍ NABÍDKY V PŘESHRANIČNÍM KONTEXTU
 • DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ VE VŠECH PARTNERSKÝCH REGIONECH
 • DATABÁZE UMĚLECKÝCH A KULTURNÍCH INICIATIV, AKTÉRŮ A ORGANIZACÍ Z JIŽNÍCH ČECH, VYSOČINY, JIŽNÍ MORAVY A DOLNÍHO RAKOUSKA
 • SPOLEČNÉ KULTURNÍ POŘADY - VÝSTAVY, KONCERTY, BESEDY, LITERÁRNÍ ČTENÍ, UMĚLECKÁ SYMPOZIA, KONFERENCE, SEMINÁŘE, EXKURZE, VZDĚLÁVACÍ AKCE
 • PODPORA PŘESHRANIČNÍCH AKTIVIT V OBLASTI KULTURY

V těchto aktivitách budeme pokračovat a významnou měrou k tomu přispěje i tento portál, který v rámci projektu vznikl a který umožňuje občanům, turistům, kulturním subjektům a veřejné správě lépe se v oblasti kultury orientovat a využívat potenciál kultury ve spojení s cestovním ruchem, podílet se na organizaci kulturních akcí, nákladech spojených s uváděním interpretů a jejich vzájemné výměně.

Porta culturae

I-CULT

Mezinárodní kulturní platforma I-CULT

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech.  Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Do projektu je zapojeno 8 projektových partnerů: Jihočeský kraj (Vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz. Strategickými partnery jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Kulturvernetzung Niederösterreich a Weinviertel Tourismus.

Více o I-CULT

Odbor sociálních věcí

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI

Dne 1. října 2022 byla zahájena realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024. Vybrané druhy sociálních služeb budou financovány z projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji

Dne 1. října 2022 byla zahájena realizace projektu Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji, reg. číslo: CZ.03.02.02/00/22_006/0000209. Předmětem projektu je nastavení a zajištění fungování primární prevence duševního zdraví u dětí na 2. stupni základních škol v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory a zajištění činnosti dvou multidisciplinárních týmů. Tyto týmy budou vytvořeny a budou fungovat na území ORP České Budějovice a ORP Tábor. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

Dne 1. října 2018 byla zahájena realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

EU zaměstnanost

 

 

"Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.", reg. číslo projektu: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011754

Doba realizace: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2022

Stručný popis: Cílem projektu je zajištění kontinuity procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, zejména zpracování navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2022 – 2024 a aktualizace Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji. Dále pak zpracování odborných analýz a realizace zahraničních stáží za účelem efektivního řízení a plánování kapacit sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Rovněž podpora spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb je významnou aktivitou projektu.

Více informací o projektu naleznete zde.

Odbor zdravotnictví

Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekty IROP

Projekt "Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje"
 

Dne 31.12.2017 končí realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Klíčovou aktivitou je pořízení simulačních modelů pro vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality přednemocniční neodkladné péče, dovedností a odborných znalostí zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje včetně pracovníků ostatních základních složek integrovaného záchranného systému. Pro praktickou výuku a odbornou přípravu byly nakoupeny moderní pacientské simulátory velice věrně napodobující anatomii a fyziologii člověka především u vlastností důležitých pro nácvik moderních nejen resuscitačních technik. 

Pořízeny byly pacientské trenažéry pro nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělých. Pro porodnický trénink byl zakoupen porodnický simulátor Sim Mom včetně novorozence, který imituje průběh porodu. Je určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence i v nestandartních situacích s možností simulace celého spektra možných porodních komplikací.  Celotělový model pacienta SimMan, který bude používán pro nácvik dovedností pro přednemocniční péči s programovatelnými reakcemi na všechny zásahy záchranářů. Simulátor umožňuje nastavit všechny základní životní funkce i řadu různých patologických stavů, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Dokáže hovořit, napodobit řadu klinických příznaků vedoucích k diagnostickému rozhodnutí a strategii léčby, v rámci které lze činit úkony, na něž model reaguje jako skutečný pacient. 

Realizovaný projekt "Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje" svou klíčovou aktivitou přispěje k upevnění standartních dovedností používaných v přednemocniční neodkladné péči, ale i v přípravě na nestandartní situace, se kterými se mohou zasahující složky integrovaného zdravotnického systému v přednemocniční péči setkat.

Název projektu: Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/16_035/0003163
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Doba realizace projektu: 01.09.2016 - 31.12.2017
Operační program: Integrovaného regionálního operačního programu
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


Zahájení realizace projektu "Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje"
 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003163
Doba realizace: 01.09.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Jihočeský kraj zahájil realizaci projektu s názvem "Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje". Projekt je financovaný z Integrovaného regionální operačního programu se spoluúčastí Jihočeského kraje.

Cílem projektu je zkvalitnění a posílení vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje pro rozvoj odborných znalostí a nácvik praktických dovedností vedoucích ke zvyšování kvality při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jedná se o nákup technického a technologického vybavení zejména simulačních modelů, výukového SW a výcvikových a školících pomůcek. Pro medicínskou výuku a nácvik dovedností bude pořízen model pacienta s možností naprogramování různých patologických stavů a klinických příznaků nemoci, na němž si zdravotníci mohou vyzkoušet nácvik jednotlivých výkonů a vyšetření. Jiným pořizovaným modelem bude porodnický simulátor včetně modelu novorozence určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence a to i v nestandardních situacích např. v situacích, kdy je účastníkem dopravní nehody těhotná žena.

Vybavení nakoupené v rámci projektu podpoří modernizaci vzdělávacího střediska, které plní důležitou funkci při zajištění úkolů zdravotnické záchranné služby v oblasti vzdělávání zdravotníků, ale i příslušníků složek IZS, čímž přispívá k profesnímu rozvoji pracovníků v činnostech souvisejících s poskytováním zdravotní péče a první pomocí. Pravidelný výcvik složek IZS na moderních simulačních technologiích vede k zmírnění následků a snižování negativních jevů záchranných a likvidačních prací konaných při řešení mimořádné události na území Jihočeského kraje.

Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj
interreg

Název projektu: Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Zkrácený název projektu: Healthacross for future
Registrační číslo projektu: ATCZ125
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.05.2017 - 31.12.2021

Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb. Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedním Jihočeském kraji využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitostí k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu, zde konkrétně oblast České Velenice – Gmünd, optimálně využívat zdravotní služby na obou stranách státních hranic. 

Cílem projektu Healthacross for future bylo podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi regiony Dolní Rakousko – Jihočeský kraj.  Dlouhodobým cílem projektu bylo sladit služby příslušných systémů zdravotní péče, kdy bude možné umožnit rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranice a optimálně využít sítě zdravotních služeb na obou stranách česko-rakouské hranice. 
Podmínky a možnosti pro udržitelnou spolupráci v oblasti poskytování zdravotní péče přeshraničně shrnuje Analýza přeshraničního poskytování zdravotní péče, která je jedním z výstupů projektu. 

Výsledky projektu „Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj“ jsou shrnuty ve dvojjazyčném prospektu, který naleznete zde.

Realizovaný projekt navazuje na dva přeshraniční projekty „Healthacross“ a „Healthacross in Practice“ realizované v programovém období 2007-2013, v jejichž rámci byl ověřován základní potenciál pro poskytování přeshraniční zdravotní péče.    

Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko - Jihomoravský kraj - Jihočeský kraj

Projekty realizované z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020

intereg

Název projektu: Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Zkrácený název projektu: Healthacross for future
Registrační číslo projektu: ATCZ125
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.05.2017 - 30.09.2020
Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 107 692 EUR

Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb. Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedním Jihočeském kraji využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitostí k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu, zde konkrétně oblast České Velenice - Gmünd, optimálně využívat zdravotní služby na obou stranách státních hranic. 

Cílem projektu Healthacross for future je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi regiony Dolní Rakousko- Jihočeský kraj.  Dlouhodobým cílem projektu je sladit služby příslušných systémů zdravotní péče, čímž bude umožněn rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranice a bude možné přispět k optimálnímu využití nabízející se příhraniční zdravotní infrastruktury.

Naplnění cílů projektu má být dosaženo mimo jiné realizací přeshraničního poskytování zdravotní péče pacientům, konkrétně rozšíření přeshraniční spolupráce a stávajících zdravotních služeb o přeshraniční lůžkovou péči, která bude poskytnuta českým pacientům na Zemské klinice Gmünd. Další aktivitou je výměna zkušeností odborníků z různých oddělení v oblasti zdravotnictví. Za tímto účelem je plánována realizace výměnných pobytů různých profesních skupin s cílem vypracovat příklady dobré praxe. Dílčím výstupem projektu je také ověření možnosti výměny zdravotních výkonů a podmínek, za kterých by bylo možné výměnu zdravotních výkonů realizovat při zohlednění možností zdravotních pojišťoven.

Projekt navazuje na dva přeshraniční projekty "Healthacross" a "Healthacross in Practice" realizované v programovém období 2007-2013, v jejichž rámci byl ověřován základní potenciál pro poskytování přeshraniční zdravotní péče.

Internetová adresa projektu: https://www.at-cz.eu/healthacross-for-future


intereg

Název projektu: Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko - Jihomoravský kraj - Jihočeský kraj
Registrační číslo projektu: ATCZ22
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.04.2016-30.06.2019


Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb nemocnic a spolupráce při zajištění akutní zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb.

Partnery Jihočeského kraje při realizaci projektu jsou Jihomoravský kraj a Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedních českých krajích - Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji - využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní  služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitosti k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu optimálně využívat zdravotnické služby na obou stranách státních hranic.  

V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce bude podpořena přeshraniční harmonizace zdravotnických záchranných služeb. Tento projektový záměr výrazně přispěje k zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Díky propojení zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb bude možné společně disponovat vozidly záchranných služeb.

Aby bylo v budoucnu možné společně disponovat vozidlem, které může na místo události dorazit nejrychleji, bez ohledu na jeho "státní příslušnost", bude v rámci projektu provedena technická úprava, která propojí zdravotnická operační střediska v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Díky tomuto technickému řešení budou dostupné prostředky záchranných služeb na obou stranách hranice viditelné pro zdravotnická operační střediska a bude zaručeno vyslání prostředku, který může na místo dorazit nejrychleji.

Tento přístup přispěje k uspokojení potřeb místních obyvatel a zajištění rychle dostupné a vysoce kvalitní zdravotní péče v blízkosti místa jejich bydliště, neboť pomůže zkrátit dojezdové časy vozidel ZZS, což může být obzvláště důležité v akutních případech nebo u chronicky nemocných osob.

Výstupy přeshraniční kooperace v akutních případech zlepší spolupráci okamžitě, nadřazeným cílem projektu je však praktická spolupráce regionů Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj ve zdravotnictví a vytvoření kooperačních struktur pro podporu trvale udržitelné spolupráce mezi Dolním Rakouskem a českými regiony.
Další informace o projektu naleznete ZDE.

Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky

Projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“, realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s finanční podporou z Evropské unie.


IROP + MMR

 

Identifikační číslo: 117D03C000273
Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001084
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 19. výzva – TECHNIKA PRO IZS
Prioritní osa: PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: IP 5 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Specifický cíl: SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


Dne 30. 6. 2022 skončila realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Cílem projektu byl nákup moderní techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako základní složku Integrovaného záchranného systému.


Celkem bylo pořízeno devět sanitních vozů se zvýšenou terénní dostupností, tři dodávkové automobily (mikrobusy) s tažným zařízením k transportu osob a materiálu, devět transportních defibrilátorů/monitorů životních funkcí, sloužících k monitoraci srdečního rytmu a obnově správné činnosti srdce při kardiopulmonální resuscitaci, devět přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, které zajišťují vysoce kvalitní nepřerušovanou kompresi hrudníku pacienta při kardiopulmonální resuscitaci i během transportu a devět transportních ventilátorů s příslušenstvím k zahájení a provádění řízené umělé plicní ventilace pacienta. Pořízená technika bude sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí nebo krizových situací, ke zvýšení kvality záchranných prací a snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí na exponovaných územích Jihočeského kraje.


Realizovaný projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ pomůže k zachování funkčnosti a akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, ke zlepšení systému připravenosti na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí a povede ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatel Jihočeského kraje.

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Projekt RAINMAN

Projekt RAINMAN - integrované řízení rizik přívalových srážek

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Projekt LIFE

LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE "Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia"

Projekty Interreg AT - CZ

ATCZ142 Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury (Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel)

ATCZ37 Podpora přirozeného prostředí a výskytu Perlorodky říční v povodí Malše

ATCZ45    Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ

Operační program Životní prostředí v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II.etapa