Text na řeč

Odbor kultury a památkové péče

KULTURNÍ MOST

 

Porta culturae

 

DOA

 

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení památkové péče

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při zpracování a schvalování koncepce rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s rozvojem státní památkové péče v ČR a úkoly při zpracování a schvalování návrhů plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, po projednání s Ministerstvem kultury ČR
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro usměrňování využití kulturních památek v kraji
 • je odborným garantem z hlediska památkové péče při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti památkové péče
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti památkové péče poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí o dotaci z hlediska památkové péče
 • v rámci kontroly vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytuje odbornou pomoc administrujícímu odboru

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při vytváření podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje profesionální a neprofesionální kulturní aktivity občanů kraje a zabezpečuje úkoly při poskytování dotací na ně
 • ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pečuje o udržování tradiční lidové kultury
 • je odborným garantem při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti kultury
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti kultury poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí z odborného hlediska
 • administruje krajské podpory v oblasti kultury (reprezentace, vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje)
 • v rámci administrace těchto podpor provádí kontroly formálních náležitostí žádostí o dotaci, zajišťuje rozesílání a vyúčtování přidělených finančních prostředků
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Alšova jihočeská galerie, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Muzeum Jindřichohradecka, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Jihočeská filharmonie, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
 • předkládá orgánům kraje návrhy zřizovacích listin organizací, které kraj zřizuje, včetně změn a dodatků
 • předkládá orgánům kraje návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných organizací
 • pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje přehled o stavu a činnosti příspěvkových organizací, které zřizuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky a problémy a předkládá návrhy opatření
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje a kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací, které zřizuje
 • ve spolupráci s ekonomickým odborem zabezpečuje ekonomickou a majetkovou agendu zřizovaných organizací
 • zabezpečuje, zpracovává a předkládá podklady pro tvorbu rozpočtu jednotlivých zřizovaných organizací
 • systematicky se podílí na plánech a koncepci činnosti zřizovaných příspěvkových organizací v souladu se strategií i plánem rozvoje Jihočeského kraje, zejména v oblasti prezentace a reprezentace
 • vykonává metodickou činnost vůči zřizovaným organizacím
 • koordinačně participuje se záměry ostatních oddělení odboru, zejména v oblasti cestovního ruchu
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení památkové péče

 • rozhoduje o opatřeních a vydává závazná stanoviska pro provedení obnovy národních kulturních památek pro vlastníky
 • v případě národních kulturních památek vydává vyjádření a stanoviska pro stavební úřady a pro orgány územního plánování
 • rozhoduje o podmínkách pro další výkon nebo zákaz činnosti organizace nebo občana, která by měla negativní vliv na národní kulturní památku
 • rozhoduje o podání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
 • na žádost Ministerstva kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda věc bude prohlášena kulturní památkou nebo bude zrušeno prohlášení věci kulturní památkou
 • požaduje na vlastnících věcí, které by mohly být prohlášeny kulturní památkou, údaje o těchto věcech, jejich prohlídku a informace o jejich zamýšlených změnách
 • pro Ministerstvo kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek lze prohlásit za památkovou zónu
 • metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji
 • plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud to nepřísluší Ministerstvu kultury ČR nebo vládě ČR
 • spolupracuje s Památkovou inspekcí Ministerstva kultury ČR
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných pro jeho provedení
 • provádí kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností
 • plní úkoly stanovené zákonem číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 • vykonává dozor nad výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. - řeší odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností), provádí kontrolu výkonu státní správy v obcích s rozšířenou působností
 • dohlíží na dodržování zákona č. 496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona

 

Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru

Seznam zřizovaných organizací 

Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic

Vyhlášení výzvy k předkládání Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

Vyhlášení výzvy k předkládání Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlašuje na základě usnesení rady kraje č.1126/2018/RK-49 ze dne 20. 9. 2018 výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2019.

Návrhy na udělení ceny lze podávat písemně na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje od 1. října 2018 až do 31. prosince 2018.

Na udělení ceny je možno nominovat jednotlivé osoby, kolektiv, obec či město. 
Návrhy budou posuzovány podle těchto kritérií: řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, 
rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady), revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů. Ceny budou uděleny při příležitosti vyhlášení Vesnice roku 2019.

Statut Ceny včetně tiskopisu pro nominaci viz níže.

Statut ceny a tiskopis pro nominaci

Seznam nositelů Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje


Kontaktní osoba: Alena Janků

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání dne 13. června 2013 rozhodla o zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje a jeho metodického pokynu, 
a to ve smyslu vládního usnesení č. 11 z 5. ledna 2011 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015.

Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Jihočeského kraje.

Do krajského seznamu budou na základě posouzení odborné komise a rozhodnutí Rady Jihočeského kraje zapisovány regionálně významné projevy tradiční lidové kultury, a to na základě vydaného Metodického pokynu.

Vedením krajského seznamu je pověřeno Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu, které zároveň bude přijímat návrhy na zápis nemateriálního statku do konce února kalendářního roku.

Metodický pokyn

Návrhový a evidenční list


Kontakt KÚ:

Alena Janků - janku@kraj-jihocesky.cz


Kontakt Jihočeské muzeum:

PhDr. Mgr. Marcela Macková - lidova.kultura@muzeumcb.cz

Koncepce podpory památkové péče Jčk v letech 2015 - 2020

Koncepce podpory památkové péče JIHOČESKÉHO KRAJE v letech 2015 - 2020

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2015 - 2020

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2015 - 2020 byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 670/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2015 - 2020

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OKPP

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Formuláře a tiskopisy ke stažení

V této sekci nejsou přístupné žádné tiskopisy a formuláře.

Evropský projekt kraje "I-CULT"
Interreg

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT

Základní informace o projektu:

Název projektu: Mezinárodní kulturní platforma

Zkratka projektu: I-CULT

Číslo projektu: ATCZ59 

Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko ? Česká republika 2014 ? 2020

Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 ? 31. 12. 2020

Podpora EFRR: 2 553 344.46 ?

Vedoucí partner: Jihočeský kraj

Projektoví partneři: Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko ? Česká republika je pokračováním řady programů a iniciativ přeshraniční spolupráce, které mají za cíl rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy, a posilovat tak hospodářskou, sociální a územní integraci Evropy. Program přímo navazuje na zkušenosti z předchozího operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko ? Česká republika 2007 ? 2013. 

Program byl Evropskou komisí schválen 23. června 2015.

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT byl podán do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko ? Česká republika 2014 ? 2020 a následně byl projednán a schválen na zasedání Monitorovacího výboru programu.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2020. 

Do projektu je zapojeno 8 projektových partnerů: Jihočeský kraj (Vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz. Strategickými partnery jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Kulturvernetzung Niederösterreich a Weinviertel Tourismus.

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech.  Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Zprostředkující program Příběh hranice

Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program Příběh hranice. Spojujícím prvkem programu je společná hranice a její historie, která bude vyprávěna na poutavých příbězích muzeí a jejich sbírek. Tyto příběhy budou návštěvníky provázet po muzejní krajině česko-dolnorakouského příhraničí, zprostředkovávat jim kulturní dědictví prezentované v muzeích a propojovat jednotlivé paměťové instituce. Program využívá konceptu tzv. story telling marketingu. Paměťové instituce budou využívat společnou propagaci a jejich nabídka se vzájemně doplní a prostřednictvím Příběhu hranice si budou předávat návštěvníky.

Společná prezentace kulturního dědictví příhraničí

Aktivní spoluprací muzejních institucí na společných prezentačních (výstavních) projektech bude osvědčen nový standard jejich spolupráce na společném zpracování kulturního dědictví zapojených regionů a jeho následné, atraktivní prezentaci návštěvníkům a obyvatelům příhraničí. Tento nový standard je založen na třech pilířích spolupráce: společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu, společné a vzájemně propojené propagaci. Odborná muzejní práce má za cíl srovnat úrovně poznání zapojených muzejních institucí a propojit výstupy své dosavadní badatelské činnosti s ostatními partnery. Spolupráce na přípravě a realizaci výstavního projektu má za cíl realizovat obsahovou část výstavy tak, aby byla zajímavá pro návštěvníky ze zapojených regionů a stala se pro ně vyhledávaným turistickým cílem. Propojená propagace má za cíl oslovit návštěvníky ze všech zapojených regionů a motivovat je k meziregionálnímu turismu. K osvědčení tohoto nového přístupu spolupráce muzejních institucí jsou vybrána tato témata, která spojují zapojené regiony: Stavby, stavění a život ve středověku, Život a zvyky příhraničí, Sklářství.

Fotosoutěž I-CULT

Přeshraniční fotosoutěž „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“ / Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“

Interreg Rakousko-Ceska republika logo

Přeshraniční fotosoutěž „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“

Jihočeský kraj jako Vedoucí partner projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, společně s projektovými partnery, kterými jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově a Museumsmanagement Niederösterreich, připravují na rok 2020 prezentační projekt, který představí život a zvyky příhraničních regionů a výsledky společné badatelské činnosti regionálních aktérů v oblasti etnografie. Společným tématem projektu je každodenní život a tradice venkovského lidu v 19. století a jejich dnešní podoba.

Realizace výstavy se skládá z přípravné odborné práce, přípravy a realizace výstavního konceptu na základě výsledků odborné práce a její prezentace obyvatelům a návštěvníkům příhraničních regionů.

Výstava bude rozdělena do dvou výstavních míst – Znojmo a Jindřichův Hradec.

Prezentační projekt doprovodí přeshraniční fotosoutěž pro veřejnost na téma „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“. Fotosoutěž si klade za cíl zvýšení zájmu o prezentované téma a návazně na to i o výstavu. 

Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.

V průběhu projektu dojde k ocenění nejlepších snímků a jejich prezentace formou velkoformátové výstavy, která bude prezentována na české i rakouské straně a která se uskuteční před a v průběhu konání výstavního projektu.

Soutěž je vyhlášena ve dvou základních kategoriích – fotografie reportážní a fotografie umělecká a rozdělena do dvou základních věkových skupin – děti do 15 let a dospělí.

Soutěž je pořádána v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a je tedy mezikrajská a přeshraniční. Fotografie musejí být vyfoceny v příhraničních regionech Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj nebo Dolní Rakousko.

Přihlášené fotografie budou hodnoceny porotou složenou z etnografů a zástupců projektového managementu projektu I-CULT.

V rámci vyhlášení soutěže dojde ke společnému setkání výherců, autoři nejlepších snímků získají věcné ceny. Vybrané fotografie širšího okruhu účastníků soutěže budou vystaveny a navíc se stanou součástí doprovodné publikace, která představí fotografie ze soutěže.

Více informací a podrobné podmínky soutěže v přiloženém PDF dokumentu.

Přehraniční fotosoutěž Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí

Ilustrační foto

Foto: Muzeum Jindřichohradecka


 

Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“

Der Kreis Südböhmen als Leadpartner des Projektes I-CULT ATCZ59 Internationale Kulturplattform, das aus dem Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich - Tschechische Republik finanziert wird, lädt gemeinsam mit den Projektpartnern, nämlich dem Museum der Region Vysočina Třebíč, dem Südmährischen Museum in Znojmo, dem Regionalmuseum in Mikulov und dem Museumsmanagement Niederösterreich zum Fotowettbewerb ein. Das Projektteam bereitet für das Jahr 2020 ein Ausstellungsprojekt vor, das das Leben und die Bräuche der Grenzregionen vorstellen und die Ergebnisse der gemeinsamen Forschungstätigkeit regionaler Akteure im Bereich Ethnographie präsentieren wird. Das gemeinsame Projektthema ist der Alltag und die Traditionen der ländlichen Bevölkerung im 19. Jahrhundert und ihre heutige Gestalt.

Die Organisation der Ausstellung besteht aus der vorangegangenen wissenschaftlichen Arbeit, der Vorbereitung und Umsetzung des Ausstellungskonzeptes aufgrund der Recherche und der Präsentation für BewohnerInnen und BesucherInnen der Grenzregionen.

Die Ausstellung wird zwei Ausstellungsorte haben - Znojmo und Jindřichův Hradec.

Das Ausstellungsprojekt wird vom grenzüberschreitenden Fotowettbewerb zum Thema „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“ begleitet. Der Fotowettbewerb setzt sich zum Ziel das Interesses am präsentierten Thema zu erhöhen und anschließend die Ausstellung mitzutransportieren

Der Fotowettbewerb findet vom 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 statt.

Während des Projektes werden die besten Fotos ausgezeichnet und ihre Präsentation erfolgt in Form einer großformatigen Ausstellung, die auf tschechischer sowie österreichischer Seite gezeigt wird. Die Fotopräsentation findet vor und während  der Ausstellung statt.

Der Fotowettbewerb wird für zwei Grundkategorien – Reportage Foto und künstlerisches Foto - ausgeschrieben und ist in zwei Altersgruppen - Kinder bis 15 Jahre und Erwachsene - eingeteilt.

Der Fotowettbewerb wird im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich - Tschechische Republik organisiert und ist deshalb interregional und grenzüberschreitend. Die Fotos müssen in den Grenzregionen Südböhmen, Vysočina, Südmähren oder Niederösterreich aufgenommen werden.

Die angemeldeten Fotos werden von einer Jury bewertet, die aus Ethnographen und Vertretern des Projektmanagements des Projektes I-CULT zusammengesetzt wird.

Im Rahmen der Preisverleihung treffen sich die Siegerinnen und Sieger, die Fotografinnen und Fotografen der besten Fotos zusammen und  werden mit  Sachpreisen ausgezeichnet. Ausgewählte Fotos eines breiteren Teilnehmerkreises werden ausgestellt und werden zusätzlich Teil einer begleitenden Publikation, die die Fotos des Wettbewerbes vorstellt.

Mehr Informationen und ausführlichere Bedingungen des Wettbewerbs siehe PDF Dokument.

Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“