Výbory a komise - volební období 2016-2020

 

Finanční výbor

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 4 a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, 
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraje byly převedeny, 
c) provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost, 
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Ing. Jan Bartošek - člen zastupitelstva kraje
 • RSDr. Petr Braný - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Ing. Martin Doležal - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Petr Kalina - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Jiří Kořínek
 • Ing. Jan Koudelka
 • Jaroslav Kupsa - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Martin Maršík, Ph.D.
 • Jiří Pravda
 • Ing. Veronika Macková
 • PaedDr. Jan Váňa - člen zastupitelstva kraje
 • Bc. Josef Vochoska
 • Bc. Karel Vrkoč

Zápisy:

25. zasedání dne 15. 6. 2020

24. zasedání dne 11. 5. 2020

23. zasedání dne 6. 4. 2020

22. zasedání dne 10. 2. 2020

21. zasedání dne 2. 12. 2019

20. zasedání dne 21. 10. 2019

19. zasedání dne 9. 9. 2019

18. zasedání dne 17. 6. 2019

17. zasedání dne 13. 5. 2019

16. zasedání dne 1. 4. 2019

15. zasedání dne 4. 2. 2019

14. zasedání dne 3. 12. 2018

13. zasedání dne 8. 10. 2018

12. zasedání dne 27. 8. 2018

11. zasedání dne 11. 6. 2018

10. zasedání dne 14. 5. 2018

9. zasedání dne 26. 3. 2018

8. zasedání dne 12. 2. 2018

7. zasedání dne 4. 12. 2017

6. zasedání dne 23. 10. 2017

5. zasedání dne 11. 9. 2017

4. zasedání dne 12. 6. 2017

3. zasedání dne 2. 5. 2017

2. zasedání dne 13. 3. 2017

1. zasedání dne 6. 2. 2017

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti, 
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: JUDr. Luboš Dvořák - člen zastupitelstva kraje
 • JUDr. Bohumil Bezemek - člen zastupitelstva kraje
 • Dipl. Kulturw.-Univ. Michal Bosák
 • Karel Burda
 • Petr Eliáš - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Ing. Jiří Hořánek
 • Štěpán Malík
 • Ing. Petr Maroš
 • Mgr. Libor Moravec
 • Iveta Preslová
 • PhDr. Jan Samohýl, Th.D.
 • Bc. Vít Svoboda 
 • Ing. Stanislav Šamal

Zápisy:

24. zasedání dne 27. 8. 2020

23. zasedání dne 4. 6. 2020

22. zasedání dne 30. 1. 2020

21. zasedání dne 28. 11. 2019

20. zasedání dne 17. 10. 2019

19. zasedání dne 5. 9. 2019

18. zasedání dne 13. 6. 2019

17. zasedání dne 9. 5. 2019

16. zasedání dne 28. 3. 2019

15. zasedání dne 24. 1. 2019

14. zasedání dne 29. 11. 2018

13. zasedání dne 4. 10. 2018

12. zasedání dne 23. 8. 2018

11. zasedání dne 31. 5. 2018

10. zasedání dne 26. 4. 2018

9. zasedání dne 15. 3. 2018

8. zasedání dne 1. 2. 2018

7. zasedání dne 30. 11. 2017

6. zasedání dne 12. 10. 2017

5. zasedání dne 7. 9. 2017

4. zasedání dne 1. 6. 2017

3. zasedání dne 20. 4. 2017

2. zasedání dne 2. 3. 2017

1. zasedání dne 26. 1. 2017

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje, 
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje, 
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje, 
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Členové výboru:

 • předseda: Mgr. Pavel Klíma - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Šimon Heller
 • Doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D.
 • Mgr. Jan Jirků, MBA
 • RNDr. Jana Krejsová - členka zastupitelstva kraje
 • Ing. Oldřich Kučera
 • Ing. Karel Macků
 • Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
 • Mgr. Emil Nývlt
 • Ing. Miloslav Pileček
 • Mgr. Bc. Bronislava Šimsová
 • Mgr. Eva Vanžurová
 • JUDr. Tomeš Vytiska - člen zastupitelstva kraje

Zápisy:

27. zasedání dne 2. 9. 2020

26. zasedání dne 1. 7. 2020

25. zasedání dne 3. 6. 2020

24. zasedání dne 5. 5. 2020

23. zasedání dne 1. 4. 2020

22. zasedání dne 5. 2. 2020

21. zasedání dne 20. 11. 2019

20. zasedání dne 16. 10. 2019

19. zasedání dne 4. 9. 2019

18. zasedání dne 12. 6. 2019

17. zasedání dne 7. 5. 2019

16. zasedání dne 27. 3. 2019

15. zasedání dne 30. 1. 2019

14. zasedání dne 28. 11. 2018

13. zasedání dne 3. 10. 2018

12. zasedání dne 29. 8. 2018

11. zasedání dne 6. 6. 2018

10. zasedání dne 2. 5. 2018

9. zasedání dne 20. 3. 2018

8. zasedání dne 7. 2. 2018

7. zasedání dne 30. 11. 2017

6. zasedání dne 18. 10. 2017

5. zasedání dne 5. 9. 2017

4. zasedání dne 6. 6. 2017

3. zasedání dne 25. 4. 2017

2. zasedání dne 14. 3. 2017

1. zasedání dne 1. 2. 2017

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje

Výbor pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti Zastupitelstva Jihočeského kraje:

a) vyjadřuje se ke strategickým a koncepčním dokumentům kraje v oblasti rozvoje kraje, hospodářství, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovací,
b) ve spolupráci se vzdělávacími institucemi napomáhá vzniku, rozšiřování vědeckovýzkumné infrastruktury,
c) vyjadřuje se ke grantové politice kraje včetně Programu obnovy venkova,
d) vyjadřuje se k problematice záležitostí EU a přeshraniční spolupráce,
e) vyjadřuje se k investiční činnosti kraje jako prorůstových opatření,
f) spolupracuje s institucemi zapojenými do podpory podnikání na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce apod.) při řešení problémů v této oblasti,
g) spolupracuje zejména se zaměstnavateli a institucemi zapojenými do podpory lidských zdrojů a zaměstnanosti na území kraje (komory, veřejná správa, úřady práce, pakty zaměstnanosti, odbory, apod.) při řešení problémů v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti, napomáhá vzniku nových pracovních míst, zejména pro absolventy škol,
h) zaměřuje se na podporu spolupráce vzdělávacích institucí se zaměstnavateli,
i) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Pavel Ounický - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Marie Buzková
 • Dipl. ek. Vilém Čekajle
 • Mgr. Jan Dudek
 • Jaroslav Havel
 • Šárka Janáková
 • Mgr. Terezie Jenisová
 • Miloš Kříž
 • MUDr. Martin Kuba - člen zastupitelstva kraje
 • Mgr. Vladimír Mašek
 • Mgr. Filip Mencl
 • Radek Springer - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Milan Třebín

Zápisy:

16. zasedání dne 9. 6. 2020

15. zasedání dne 28. 5. 2020

14. zasedání dne 26. 11. 2019

13. zasedání dne 8. 10. 2019

12. zasedání dne 3. 9. 2019

11. zasedání dne 18. 6. 2019

10. zasedání dne 7. 5. 2019

9. zasedání den 4. 12. 2018

8. zasedání dne 2. 10. 2018

7. zasedání dne 5. 6. 2018

6. zasedání dne 24. 4. 2018

5. zasedání dne 30. 1. 2018

4. zasedání dne 28. 11. 2017

3. zasedání dne 5. 9. 2017

2. zasedání dne 6. 6. 2017

1. zasedání dne 20. 3. 2017

Dopravní výbor

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje projednává a přijímá stanoviska pro rozhodnutí zastupitelstva kraje zejména v oblastech:

a) koncepční a investiční činnosti na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v kraji (R4, D3, obchvaty obcí, 4. železniční koridor apod.),
b) investiční přípravy a realizace staveb na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje (silnice II. a III. třídy a letiště České Budějovice) a to včetně přípravy a vyhodnocení koncepčních materiálů kraje, 
c) spolupráce s přípravou a zajištěním závazků veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti na území kraje (linková osobní a drážní doprava),
d) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Členové výboru:

 • předseda: Ing. Pavel Pavel - člen zastupitelstva kraje
 • Lukáš Bajt
 • Milan Breda
 • Mgr. Pavel Eybert - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Jiří Fišer - člen zastupitelstva kraje
 • Ing. Petr Jenkner
 • Ing. Bohumil Komínek
 • Václav Kučera - člen zastupitelstva kraje
 • Bc. Martin Lobík
 • Zdeněk Kemény
 • Ing. Václav Protiva
 • Miroslav Smetana
 • Mgr. Ing. Pavel Vondrys

Zápisy:

24. zasedání dne 2. 9. 2020

23. zasedání dne 9. 6. 2020

22. zasedání dne 12. 2. 2020

21. zasedání dne 26. 11. 2019

20. zasedání dne 22. 10. 2019

19. zasedání dne 10. 9. 2019

18. zasedání dne 18. 6. 2019

17. zasedání dne 14. 5. 2019

16. zasedání dne 9. 4. 2019

15. zasedání dne 5. 2. 2019

14. zasedání dne 3. 12. 2018

13. zasedání dne 9. 10. 2018

12. zasedání dne 28. 8. 2018

11. zasedání dne 4. 6. 2018

10. zasedání dne 9. 5. 2018

9. zasedání dne 20. 3. 2018

8. zasedání dne 13. 2. 2018

7. zasedání dne 6. 12. 2017

6. zasedání dne 25. 10. 2017

5. zasedání dne 14. 9. 2017

4. zasedání dne 15. 6. 2017

3. zasedání dne 4. 5. 2017

2. zasedání dne 16. 3. 2017

1. zasedání dne 9. 2. 2017

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje

a) vyjadřuje se k dotační a grantové politice Jihočeského kraje, zejména v oblastech životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti a vodního hospodářství, a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
b) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům zejména pro oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
c) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům odpadového hospodářství a v této věci předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
d) vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek vydávaných krajem v samostatné působnosti,
e) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje

Členové výboru:

 • předseda: Zdeněk Mráz - člen zastupitelstva kraje
 • Martin Hejduk
 • Stanislav Hlava
 • Mgr. Ivana Očásková
 • Oldřich Raab
 • David Slepička
 • Pavel Ševčík
 • Zbyněk Šrom
 • Ing. Hana Šťastná
 • Ing. Hana Tůmová, Ph.D. - členka zastupitelstva kraje
 • Václav Vostradovský
 • Mgr. Jan Zeman
 • Miroslav Zíka

Zápisy:

22. zasedání dne 8. 6. 2020

21. zasedání dne 30. 3. 2020

20. zasedání dne 3. 2. 2020

19. zasedání dne 25. 11. 2019

18. zasedání dne 14. 10. 2019

17. zasedání dne 2. 9. 2019

16. zasedání dne 10. 6. 2019

15. zasedání dne 6. 5. 2019

14. zasedání dne 25. 3. 2019

13. zasedání dne 28. 1. 2019

12. zasedání dne 26. 11. 2018

11. zasedání dne 1. 10. 2018

10. zasedání dne 4. 6. 2018

9. zasedání dne 26. 3. 2018

8. zasedání dne 29. 1. 2018

7. zasedání dne 27. 11. 2017

6. zasedání dne 16. 10. 2017

5. zasedání dne 4. 9. 2017

4. zasedání dne 5. 6. 2017

3. zasedání dne 24. 4. 2017

2. zasedání dne 27. 2. 2017

1. zasedání dne 30. 1. 2017

Komise pro zdravotnictví a sociální péči

Činnost komise rady byla pokynem hejtmanky (Usnesení č. 865/2020/RK-104) v souvislosti s ukončením volebního období 2016 – 2020 ukončena ke dni 3. 10. 2020.


Členové komise:

 • předsedkyně: Mgr. Věra Korčaková
 • Ing. Olga Bastlová - členka zastupitelstva kraje
 • Lucie Braná, DiS.
 • Ing. Petr Hladík
 • Vladimíra Hrušková
 • PhDr. Robert Huneš
 • Mgr. Tomáš Chovanec
 • Ing. Jaroslava Martanová
 • Ing. Martin Procházka
 • Hana Spoladore
 • Jaroslava Sýkorová

Zápisy:

20. zasedání dne 4. 6. 2020

19. zasedání dne 4. 2. 2020

18. zasedání dne 28. 11. 2019

17. zasedání dne 3. 9. 2019

16. zasedání dne 13. 6. 2019

15. zasedání dne 14. 5. 2019

14. zasedání dne 21. 3. 2019

13. zasedání dne 31. 1. 2019

12. zasedání dne 29. 11. 2018

11. zasedání dne 4. 10. 2018

10. zasedání dne 14. 6. 2018

9. zasedání dne 15. 5. 2018

8. zasedání dne 29. 3. 2018

7. zasedání dne 8. 2. 2018

6. zasedání dne 30. 11. 2017

5. zasedání dne 19. 10. 2017

4. zasedání dne 12. 9. 2017

3. zasedání dne 29. 6. 2017

2. zasedání dne 20. 4. 2017

1. zasedání dne 7. 3. 2017

Komise pro kulturu a cestovní ruch

Činnost komise rady byla pokynem hejtmanky (Usnesení č. 865/2020/RK-104) v souvislosti s ukončením volebního období 2016 – 2020 ukončena ke dni 3. 10. 2020.


Členové komise:

 • předseda: Ing. Jaromír Talíř - člen zastupitelstva kraje
 • Terezie Daňková
 • Vladimíra Hrušková
 • Mgr. Jana Kopúnová
 • Jana Kozáková
 • Ladislava Krejčová
 • Mgr. Jan Kubeš
 • Mgr. Jan Mach
 • Mgr. Petr Matouš
 • Bc. Daniel Turek
 • Ing. Milan Zálešák

Zápisy:

23. zasedání dne 26. 2. 2020

22. zasedání dne 15. 1. 2020

21. zasedání dne 27. 11. 2019

20. zasedání dne 30. 10. 2019

19. zasedání dne 4. 9. 2019

18. zasedání dne 29. 5. 2019

17. zasedání dne 10. 4. 2019

16. zasedání dne 13. 3. 2019

15. zasedání dne 16. 1. 2019

14. zasedání dne 14. 11. 2018

13. zasedání dne 10. 10. 2018

12. zasedání dne 19. 9. 2018

11. zasedání dne 13. 6. 2018

10. zasedání dne 11. 3. 2018

9. zasedání dne 14. 2. 2018

8. zasedání dne 10. 1. 2018

7. zasedání dne 8. 11. 2017

6. zasedání dne 11. 10. 2017

5. zasedání dne 13. 9. 2017

4. zasedání dne 14. 6. 2017

3. zasedání dne 19. 4. 2017

2. zasedání dne 15. 3. 2017

1. zasedání dne 8. 2. 2017

Komise sportovní

Činnost komise rady byla pokynem hejtmanky (Usnesení č. 865/2020/RK-104) v souvislosti s ukončením volebního období 2016 – 2020 ukončena ke dni 3. 10. 2020.


Členové komise:

 • předseda: Rudolf Vejskrab
 • Ing. Jiří Fencl
 • Mgr. Miroslav Janovský
 • Ing. Karel Matějka
 • Bohuslav Mrázek
 • Jan Novotný
 • JUDr. Ladislav Novotný
 • Ing. Luboš Peterka
 • Mgr. Radek Sosna
 • Michal Šebek
 • Leoš Šůs

Zápisy:

16. zasedání dne 9. 6. 2020

15. zasedání dne 25. 2. 2020

14. zasedání dne 10. 12. 2019

13. zasedání dne 10. 9. 2019

12. zasedání dne 21. 5. 2019

11. zasedání dne 19. 2. 2019

10. zasedání dne 6. 11. 2018

9. zasedání dne 4. 9. 2018

8. zasedání dne 29. 5. 2018

7. zasedání dne 6. 3. 2018

6. zasedání dne 21. 11. 2017

5. zasedání dne 3. 10. 2017

4. zasedání dne 20. 6. 2017

3. zasedání dne 2. 5. 2017

2. zasedání dne 7. 3. 2017

1. zasedání dne 31. 1. 2017

Komise pro inovace Jihočeského kraje

Komise pro inovace Jihočeského kraje je poradní orgán rady kraje.

Členové komise:

 • Ing. Miloslav Kamiš - předseda
 • Ing. Václav Filištein 
 • Ing. Jaromír Slíva, MBA
 • Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
 • Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc. 
 • Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
 • Prof. Ondřej Prášil, PhD.
 • Ing. Ivo Moravec
 • Mgr. František Mlčák
 • Radovan Polanský
 • Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
 • Ing. Jan Kubeš
 • Ing. Petr Dvořák
 • Ing. Marek Metelec
 • Ing. Bohdan Zronek
 • Ing. Hynek Walner
 • Ing. Vlastislav Bříza
 • Ing. Milan Teplý
 • Ing. Miroslav Dvořák
 • Ing. Milan Šlachta
 • Ing. Miloslav Mácha
 • Mgr. Ivan Nadberežný
 • Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
 • RNDr. Michal Kohn, CSc.
 • Ing. Martin Maršík, Ph.D.
 • Ing. Lukáš Franta, Ph.D.
 • Vilém Klapsia
 • Martin Kostínek
 • Ing. Tereza Švojgrová
 • Ing. Tomáš Trantina

Zápisy:

Zápis komise pro inovace 21. 9. 2020

Zápis komise pro inovace 25. 5. 2020

Zápis komise pro inovace 10. 2. 2020

Zápis komise pro inovace 29. 11. 2019

Zápis komise pro inovace 14. 6. 2019

Zápis komise pro inovace 11. 12. 2018

Zápis komise pro inovace 23. 5. 2018

Zápis komise pro inovace 15. 12. 2017

Zápis komise pro inovace 16. 6. 2017

Komise Smart region Jižní Čechy

Činnost komise rady byla pokynem hejtmanky (Usnesení č. 865/2020/RK-104) v souvislosti s ukončením volebního období 2016 – 2020 ukončena ke dni 3. 10. 2020.


Komise Smart region Jižní Čechy je poradní orgán rady kraje.

Členové komise:

 • Radovan Polanský - předseda
 • doc. Ing. Evu Cudlínová, CSc.
 • Ing. Dana Feferlová
 • Ing. Eva Charvátová
 • Ing. Lenka Chrobočková
 • Ing. Lucie Dlouhá
 • Mgr. František Mlčák
 • Ing. Jan Návara
 • Ing. Luboš Průcha
 • Ing. Vojtěch Stehel
 • Ing. Lukáš Svoboda
 • Ing. Pavel Maule
 • Miroslav Ryba
 • Ing. František Adler
 • Mgr. Vojtěch Blažek
 • Mgr. Vladimír Hanáček
 • PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
 • Jan Šebor
 • Ing. Hana Pacáková
 • Ing. Romana Vačkářová
 • Vít Král
 • Ing. Miroslav Kotoun
 • Ing. Dagmar Baumruková, MPA
 • Bohumil Rod

Zápisy

Zápis Komise Smart region 17. 4. 2020

Zápis Komise Smart region 18. 9. 2019

Zápis Komise Smart Region 20. 6. 2019

Zápis Komise Smart Region 30. 11. 2018

Zápis Komise Smart Region 14. 9. 2018

Zápis Komise Smart Region 26. 3. 2018

Zápis Komise Smart Region 25. 1. 2018


Kontaktní osoba: Eva Charvátová, charvatova@jvtp.cz