Text na řeč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhledávání v seznamu škol na území Jihočeského kraje


Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení školství

 • plní úkoly při zřizování a zrušování:
  • střední školy,
  • vyšší odborné školy,
  • mateřské, základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • základní školy speciální
  • školy při zdravotnických zařízeních
  • školského výchovného a ubytovacího zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje kraj
  • střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
  • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • základní umělecké školy
  • školského zařízení pro zájmové vzdělávání
  • dětského domova
  • mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
  • zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení a školská účelová zařízení
  • školy a školského zařízení, které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj prokáže potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení této školy nebo školského zařízení
 • projednává s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy návrh Národního programu vzdělávání a dalších strategických dokumentů
 • projednává s MŠMT návrh soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
 • projednává s MŠMT Rámcové vzdělávací programy pro každý obor odborného vzdělávání 
 • předkládá návrhy na zřízení škol a školských zařízení jako školských právnických osob nebo příspěvkových organizací
 • projednává s MŠMT návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
 • navrhuje zřizovateli hodnocení školy a školských zařízení podle předem daných kritérií
 • zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích, v nichž byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích zřízen výbor pro národnostní menšiny
 • podílí se na způsobu zajištění organizace vzdělávání v jazyce národnostní menšiny společně s příslušnou obcí
 • navrhuje zřizovateli povolit výjimku do počtu 4 dětí, žáků a studentů u škol, které zřizuje z počtu stanoveného prováděcím předpisem  
 • navrhuje zřizovateli udělit souhlas s vydáním stipendijního řádu jednotlivých středních a vyšších odborných škol, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium
 • navrhuje zřizovateli zřídit přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,  
 • projednává žádosti škol o organizování kurzů pro získání základního vzdělání na středních školách
 • nejde-li o případ zrušení školské právnické osoby z důvodu sloučení, splynutí nebo rozdělení, zajišťuje přechod práv a povinností školské právnické osoby zřízené krajem včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na kraj
 • v případě soukromých škol, u nichž nebyla určena školská právnická osoba k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení školské právnické osoby s likvidací, nabídne likvidátor čistý majetkový zůstatek kraji
 • navrhuje zřizovateli jmenování ředitele příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení, a odvolání ředitele v souladu s podmínkami uvedenými ve školském zákoně
 • předkládá zřizovateli návrhy ve věcech rejstříku škol a školských zařízení a vzniku příspěvkových organizací a školských právnických osob
 • zpracovává pro zřizovatele čestné prohlášení pro zápis do rejstříku škol se sdělením, že na majetek zřizovatele ve správě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby nebylo vyhlášeno insolvenční řízení
 • připravuje zřizovateli stanovisko o působení nově vzniklé střední nebo vyšší odborné školy na území kraje jiného zřizovatele pro účely zápisu do rejstříku škol
 • v případě výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení navrhne škole, případně kraji možnost pokračovat ve vzdělávání pro žáky a studenty ve stejném nebo obdobném oboru vzdělání u škol zřizovaných krajem 
 • zpracovává podklady pro zřízení školských rad doložené jednotlivými školami a zpracovává návrh volebního řádu školské rady ke schválení zřizovateli
 • předkládá zřizovateli případné návrhy a podněty školské rady a zajišťuje jeho účast při opakovaném projednávání schvalování výroční zprávy školy, školního řádu školy a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; v případě neschválení těchto dokumentů navrhuje zřizovateli další postup
 • předává zřizovateli návrh vyřízení stížností a případná navrhovaná opatření přijatá k nápravě, informuje o nich Českou školní inspekci
 • navrhuje nápravná opatření radě kraje u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti 
 • zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány kraje
 • zajišťuje dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek
 • předkládá MŠMT statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle zákona o státní statistické službě
 • připravuje podklady pro vydání zřizovacích listin příspěvkových organizací a školských právnických osob  včetně jejich dodatků
 • zpracovává na základě zadání podklady pro sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby či příspěvkové organizace
 • připravuje stanoviska k přidělování grantů (např. v rámci Norských fondů a dalších) a dotací směřujících do oblasti vzdělávání
 • koordinuje zpracování zpráv o činnosti jednotlivých škol pro radu kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • konzultuje za oblast vzdělávání žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, vzdělávacích fondů EU a projektů v rámci Krajského plánu rozvoje vzdělávání
 • zajišťuje zahraniční kontakty za oddělení
 • zajišťuje předkládání materiálů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro jednání orgánů kraje
 • řeší stížnosti, které směřují proti ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem, ve spolupráci s odborem kancelář ředitele krajského úřadu administruje jejich evidenci 
 • zajišťuje metodickou pomoc a odborné konzultace v oblastech:
  • uplatňování správního řádu ve školství
  • uznávání vzdělání získaného na zahraniční škole
  • šetření stížností, školního stravování, BOZP
  • dotační programy MŠMT

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 

 • navrhuje v souladu se směrnicí Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory č. SM/107/ZK vyhlašování krajských dotačních programů v oblasti podpory zájmové činnosti dětí a mládeže, základního uměleckého vzdělávání, podpory tělovýchovy a sportu a podpory reprezentace kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje pro příslušný kalendářní rok
 • připravuje hodnocení žádostí o dotaci v rámci krajských dotačních programů a sumarizuje schválené finanční podpory z oblasti mládeže a sportu, podílí se na ucelené finanční kontrole (předběžné, průběžné i následné) u poskytnutých finančních podpor
 • zajišťuje v rámci odboru konzultace v oblasti problematiky veřejné podpory 
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro zájmové a základní umělecké vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, školní družiny, školní kluby, domovy mládeže) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení
 • poskytuje odborné konzultace a metodickou činnost z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže i tělovýchovy a sportu všem zainteresovaným subjektům bez rozdílu zřizovatele
 • připravuje podklady pro jednání Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, základního uměleckého vzdělávání, tělovýchovy a sportu
 • zajišťuje soulad rozšiřování nabídky aktivit z oblasti zájmového vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, mimoškolní činnosti dětí a mládeže i nabídky tělovýchovných a sportovních aktivit se zájmy a potřebami občanů kraje i jeho jednotlivých měst a obcí
 • připravuje podklady, zpracovává návrhy a koordinuje realizaci jednotlivých konkrétních opatření z koncepčních a strategických dokumentů kraje:
  • „Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji“ 
  • „Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji“
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu kraje v oblasti dětí, mládeže a sportu 
 • organizačně zajišťuje účast krajské reprezentace na olympiádách dětí a mládeže věkové kategorie 10–15 let (liché roky – letní hry, sudé roky – zimní hry)
 • organizačně zajišťuje průběh a vyhlašování ankety Sportovec Jihočeského kraje
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje i na plnění přijatých usnesení
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Jihočeského všesportovního kolegia i na plnění přijatých usnesení
 • podílí se na přípravě podkladů pro výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování zařízení pro děti a mládež i tělovýchovu a sport
 • podílí se na přípravě žádostí o finanční podpory z celostátních fondů za celou oblast zájmového vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, mimoškolních volnočasových aktivit i tělovýchovy a sportu a v daných oblastech dle vnitřních předpisů kraje i na práci hodnotitelských komisí, eventuálně na předběžné, průběžné a následné kontrole
 • pravidelně doplňuje a aktualizuje na webových stránkách kraje rubriku „Mládež, tělovýchova a sport
 • zajišťuje zahraniční aktivity pracovních skupin v rámci zahraničních vztahů kraje v oblasti mládeže a sportu

 

Oddělení ekonomiky školství

 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu na následující kalendářní rok a střednědobý výhledu rozpočtu na dva další roky pro jednotlivé školy a školská zařízení, které zřizuje kraj, včetně plánů reprodukce majetku
 • zpracovává podklady pro stanovení neinvestičního a investičního příspěvku zřizovatele pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 
 • sleduje čerpání příspěvků zřizovatele a navrhuje jejich úpravy pro školy a školská zařízení zřizované krajem, připravuje podklady na provedení rozpočtových opatření
 • kontroluje účetní závěrky škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem a připravuje podklady pro schválení účetní závěrky 
 • provádí vyhodnocení hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
 • zpracovává podklady na schválení zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení do fondů škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 • spravuje Fond rozvoje školství v souladu s jeho schváleným statutem
 • zpracovává návrhy materiálů z ekonomiky školství pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Finančního výboru, Kontrolního výboru, Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje – změny závazných vztahů k rozpočtu zřizovatele, schválení odpisových plánů, převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu, přijetí finančních darů, vyřazení a prodej majetku a další
 • připravuje účetní doklady pro ekonomický odbor k zajištění financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky škol a školských zařízení zřizovaných krajem; jedná se o celkovou kontrolu hospodaření organizace – správnost, průkaznost, úplnost a srozumitelnost účetnictví, dodržování rozpočtové kázně, efektivnost a hospodárnost použití svěřených prostředků, dodržování platných právních předpisů a prověřuje přiměřenost a účinnost nastaveného vnitřního kontrolního systému
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje nápravná opatření a sleduje jejich realizaci
 • šetří stížnosti z oblasti ekonomiky školství u škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
 • podílí se na zpracování zpráv o výsledcích finančních kontrol za školy a školská zařízení zřízená krajem
 • vykonává metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem při financování, vedení účetnictví, hospodaření s majetkem, nastavení vnitřních kontrolních systémů 
 • zpracovává podklady do ekonomické části dlouhodobého záměru kraje a výroční zprávy kraje o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

 

Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 • navrhuje příspěvky na neinvestiční náklady na mzdové prostředky jinak hrazené státem pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj
 • zpracovává podklady pro stanovení mzdových a platových náležitostí ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj
 • stanovuje mzdové a platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj včetně vyhotovování platových výměrů
 • vyhotovuje jmenovací dekrety pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem, potvrzení na pracovním místě, odvolání z pracovního místa, popřípadě vzdání se pracovního místa
 • zpracovává podkladové materiály pro jednání rady kraje v dané oblasti
 • zajišťuje výkon samosprávy uložený orgány kraje
 • šetří stížnosti z oblasti odměňování u škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí a navrhuje nápravná opatření
 • zajišťuje odborné konzultace a metodickou činnost v oblastech rozpisu rozpočtu, financování dle krajských normativů, v pracovněprávních vztazích, mzdových otázkách, výkaznictví zaměstnanců a mzdových prostředků

 

Oddělení evropských fondů a strategií

 • příprava, realizace a vyhodnocování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP), organizace tematických setkávání ředitelů SŠ a VOŠ zaměřených na zlepšení řízení škol, plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol
 • spolupráce se zpracovateli Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a zapracování relevantních výstupů MAP do KAP
 • spolupráce s OEZI ve věci Regionální stálé konference (RSK) a Pracovní skupiny vzdělávání včetně zpracování návrhů pro jednání RSK
 • koordinace předkládání projektů do OP ŽP, IROP, OP VVV a projektů z dalších operačních programů EU, včetně zpracování návrhů pro jednání orgánů kraje
 • koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesů výběru a hodnocení projektů realizovaných z prostředků EU, koordinace přípravy k předložení projektů včetně poradenské, metodické a konzultační činnosti u projektů se zaměřením na oblast vzdělávání 
 • posuzování a analýza možností využívání prostředků z fondů EU a dalších zahraničních zdrojů
 • spolupráce při řešení nesrovnalostí při čerpání finančních prostředků z fondů EU
 • spolupráce s OVZI při přípravě VZ v rámci projektů realizovaných z fondů EU
 • zpracování návrhů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro
 • analýza a interpretace dat souvisejících s projekty z EU, spolupráce s resortními ministerstvy a ostatními orgány a organizacemi
 • spolupráce s VŠ a výzkumnými organizacemi včetně vztahu k RIS 3
 • úzká spolupráce s oddělením školství a s ostatními odděleními OŠMT ve věci koordinace realizace projektových aktivit škol a OŠMT
 • podílí se na hodnocení ředitelů škol a školských zařízení podle předem daných kritérií ve vazbě na projekty EU
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení školství 

V rámci zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 • podílí se na zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
 • zpracovává každoročně Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji ke schválení orgánům kraje, zasílá na vědomí MŠMT a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zajišťuje vzdělávání cizinců dle školského zákona
 • uděluje souhlas s pořádáním kursů pro získání základního vzdělání na základních a středních školách v denní i dálkové formě vzdělávání
 • vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice 
 • vydává rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace); v případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařizuje vykonání nostrifikační zkoušky
 • ukládá údaje do seznamu MŠMT o žádostech ve věci řízení o vydání uznání vysvědčení zahraniční školy
 • vede agendu spojenou se soukromými školami a školskými zařízeními
 • zajišťuje oblast integrace a inkluze žáků na základních školách 
 • zajišťuje problematiku nadaných žáků včetně vyhodnocení zvýšených nákladů
 • vydává souhlas se zřízením tříd, oddělení nebo studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školy 
 • vydává souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • stanoví dítěti s hlubokým mentálním postižením podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení a odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví
 • poskytuje odborně informačně metodickou pomoc v oblasti školství i jiným zřizovatelům, sleduje změny v systému školské legislativy a zveřejňuje je pro školy a školská zařízení, poskytuje právní poradenskou činnost pro ředitele škol a školských zřízení v záležitostech souvisejících s výkonem jejich pracovního místa
 • plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení všech zřizovatelů, při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí  škol a školských zařízení ve správním řízení a dále je odvolacím orgánem ve věci přestupků v oblasti vzdělávání
 • přijímá nápravná opatření u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti
 • zajišťuje komisionální přezkoušení žáků, pokud je vyučujícím ředitel školy a pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a písemně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o přezkoušení požádá
 • rozhoduje o případném konání opravné zkoušky nebo komisionálního přezkoušení na jiné základní nebo střední škole a spolupracuje v této záležitosti s Českou školní inspekcí
 • pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně oddělení školství počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání; oddělení školství zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • vydává zápisové lístky na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce vyjma žáků základních škol při přijímání uchazečů do oborů vzdělávání na střední škole, zápisový lístek je opatřen otiskem razítka krajského úřadu
 • jmenuje předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, státní jazykové zkoušky, maturitní zkoušky a pro absolutoria a kontroluje splnění předpokladů pro jejich jmenování
 • přezkoumává průběh a výsledek závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria nebo obhajobu absolventské práce
 • vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení, které zřizuje MŠMT a církev
 • provádí zápis, výmaz a změny v rejstříku škol a školských zařízení, postupuje MŠMT žádosti škol a školských zařízení, jejichž údaje vede v rejstříku MŠMT
 • vydává stanovisko k žádostem o zápis, změnu a výmaz do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
 • organizuje konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
 • účastní se jednání konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozpočet  regionálního školství
 • zajišťuje sběr dat statistického výkonového výkaznictví a školních matrik ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem, soukromníky a církvemi, metodicky vede školy při zpracovávání výkazů, data předává MŠMT
 • poskytuje metodickou pomoc školám a školským zařízením v oblasti elektronizace veřejné správy dle platných právních předpisů zejména v oblasti základních registrů
 • spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí na zajištění pandemických a epidemiologických opatření v oblasti školství, v rámci krizového řízení spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému, krajskou hygienickou stanicí, vojenským velitelstvím
 • řeší ztrátu dokladů o vzdělání
 • zajišťuje výkon státní správy v ucelené oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • spolupracuje se zaměstnavatelskými svazy, odbory, Úřadem práce ČR, Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími subjekty s důrazem na uplatnění absolventů na trhu práce
 • zajištuje zahraniční vztahy v oblasti školství

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

 • podílí se na zpracovávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a na zpracovávání Výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, a to za oblast základního uměleckého, zájmového a tělovýchovného vzdělávání
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro základní umělecké a zájmové vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní družiny, školní kluby) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení
 • zajišťuje systémová opatření na úseku školského rejstříku (ŠD, ŠK, DDM, ZUŠ) z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v kraji v návaznosti na demografickou strukturu
 • zajišťuje organizaci a financování okresních a krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných MŠMT nebo Jihočeským krajem včetně poskytování účelových finančních prostředků a kontroly jejich využití
 • zajišťuje v souladu s metodikou MŠMT koordinaci informačních center mládeže

 

Oddělení ekonomiky školství

 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s § 161, odst. 7, písm. a) a písm. b) školského zákona školám zřizovaným krajem a obcemi 
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu soukromým školám v souladu s § 162, odst. 4 podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a kontroluje jejich využití
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu školám a školským zařízením v souladu s § 163, odst. 1, písm. a) školského zákona
 • provádí samostatně kontrolu dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků poskytnutých podle školského zákona ve školách a školských zařízeních v územní působnosti kraje 
 • podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, a podle pokynů ekonomického odboru, provádí finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT a dalšími ministerstvy Jihočeskému kraji pro školy a školská zařízení v působnosti kraje,  přidělených prostřednictvím OŠMT


Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 • rozepisuje s vědomím zastupitelstva podle Směrnice MŠMT - Závazné zásady, finanční prostředky státního rozpočtu přímo školám a školským zařízením zřizovaným krajem, obcemi nebo svazky obcí (příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby) s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení (podle § 117 odst. 1 písm. c) školského zákona) a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, prostředky státního rozpočtu na platy a na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odstupné 
 • finanční prostředky ze státního rozpočtu rozepisuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stavovaných, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském rejstříku
 • rozepisuje prostředky státního rozpočtu na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle údajů vykázaných ve výkazech R 43-01 a R 44-99
 • stanoví krajské normativy jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok a zveřejní je
 • sleduje čerpání rozpočtu mzdových prostředků a navrhuje úpravy rozpočtu z vytvořené rezervy na mzdové prostředky pro školy a školská zařízení zřizované krajem
 • na návrhy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností provádí úpravy rozpočtů mzdových prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaných obcemi a svazky obcí
 • zpracovává a předkládá RK a ZK návrhy na rozpis rozpočtu státních prostředků přímých výdajů školám a školským zařízení zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky školství na finančním vypořádání mzdových prostředků státního rozpočtu, které jsou poskytovány na činnost škol a školských zařízení
 • provádí veřejnosprávní kontrolu vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu na školách a školských zřízeních zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí
 • provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí v souladu s § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje opatření a sleduje jejich realizaci
 • zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol za školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi
 • odpovídá za přípravu návrhů odvodů neoprávněně vyplacených finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zjištěných při vlastní kontrolní činnosti nebo České školní inspekce
 • zpracovává podklady pro výroční zprávu kraje o počtu pedagogických zaměstnanců
 • zpracovává statistické výkazy (čtvrtletní výkazy P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem, dále výkaz P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství
 • zpracovává výkazy o podpůrných opatřeních (1x ročně výkaz R 43-01 a měsíčně výkaz R 44-99) v části personálních podpůrných opatření
 • zpracovává měsíční přehledy personálních podpůrných opatření s vyčíslením prostředků dle normované finanční náročnosti
 • zpracovává dle vyhlášení MŠMT rozvojové programy týkající se oddělení ZaO
 • zpracovává pro krizové řízení tabulky o počtech pracovníků ve školách, školských zařízeních všech zřizovatelů

 

Oddělení evropských fondů a strategií

 • zajišťuje zpracování Dlouhodobého záměru kraje v oblasti vzdělávání, včetně ostatních strategií a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání 
 • podílí se na zpracování výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
 • zajišťuje metodickou pomoc školám a školským zařízením všech zřizovatelů v oblasti finančního partnerství dle § 32a školského zákona.

Odborem zveřejňované informace

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021

podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje (podle § 60f odst. 4 školského zákona) a průběžně aktualizuje přehled volných míst pro další kola přijímacího řízení ve středních školách. Nabídka se týká denní i jiné formy vzdělávání i nástavbového studia. Nabídka je v přiloženém souboru členěna okresně dle listů.

 Další kola PŘ – v nabídce nejsou žádná volná místa 

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

1. termín: 14. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia;

                16. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 15. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia;

                17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna.

V přijímacím řízení se může (ale nemusí) konat také školní přijímací zkouška". Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy. Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v termínu od 12. dubna do 28. dubna a v nematuritních oborech vzdělání v pracovních dnech v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. února. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.


Tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde

Přijímací řízení upravuje:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Další informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání


 

Další informace a materiály k přijímacímu řízení

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje

Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji včetně příloh (.zip - 1981.29 KB)


Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji I

Soubory Krajského akčního plánu rozvoje v zdělávání v Jihočeském kraji I (.zip - 16421.57 KB)


Akční plán na podporu technického vzdělávání pro roky 2017-2020

Text akčního plánu ke stažení (.pdf - 440.43 KB)


Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2017/2018

Text zprávy ke stažení


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 - 2020

Záměr ke stažení (.pdf - 533.08 KB)


Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Text strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 ke stažení (.pdf - 1370.59 KB) 

Přílohy k textu ke stažení (.pdf - 6026.77 KB)


 

ARCHIV

Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2002 - 2017

Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen zahraniční vysvědčení), může požádat krajský úřad o:

a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR;
b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR.
K vyřizování žádostí o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole je pro žadatele s pobytem na území Jihočeského kraje příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Řídí se při tom § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Text § 108 školského zákona a text vyhlášky č. 12/2005 Sb., zde
K podání žádosti je možné využít tiskopis, který je k dispozici zde.

Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000 Kč.

Bližší informace na tel. č. 386 720 837 (JUDr. Eva Oušková) nebo na tel. č. 386 720 840 (Bc. Michaela Makočová, DiS.), Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje (pracoviště v ul. B. Němcové 49/3, 2. patro, č. dveří 333 nebo č. dveří 332 nejlépe po předchozí telefonické dohodě).
Tato životní situace je podrobně popsána na Portálu veřejné správy zde 
nebo v brožuře vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Poznámka k uznávání vysokoškolského vzdělání: 
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání zajišťuje veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. 
Řídí se § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
Seznam veřejných vysokých škol najdete zde.

Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Posuzování zahraničního studia pro sociální účely a účely zdravotního pojištění

1. Posuzování středoškolského studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely
Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT 
Kontakt: tel.: 234 811 685, e-mail: studiumvcizine@msmt.cz

2. Posuzování vysokoškolského studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely 
Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT 
Kontakt: tel.: 234 812 255, e-mail: ppsvs@msmt.cz 


Informace o této problematice lze rovněž najít v brožuře vydané MŠMT  kapitola C

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2018

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi pro rok 2018

Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením zřizovaným obcemi pro rok 2018

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro obecní školství na rok 2018

Kalkulačka 2018


Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2018

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2018

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro krajské školství na rok 2018


Termíny rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2018

Termíny ke stažení

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2019

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi pro rok 2019

Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením zřizovaným obcemi pro rok 2019

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro obecní školství na rok 2019

Kalkulačka 2019

 


Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2019

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2019

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro krajské školství na rok 2019

 


Termíny rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2019

Termíny ke stažení

Obecní školství - informace

Den otevřených dveří v SZŠ a VOŠ zdravotnické určeno ZŠ vystaveno 14. 1. 2019

Informace o zřízení detašovaných pracovišť SZŠ a VOŠ zdravotnické ČB určeno ZŠ vystaveno 11. 1. 2019.

Informace o možnosti využití šablon pro rozvoj podpory nadání žáků prezentace určeno ZŠ vystaveno 10. 12.2018

Školní družiny povolování kapacit určeno ZŠ vystaveno 13. 8. 2018

Výzva na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2019 určeno ZŠ, SŠ vystaveno 13. 7. 2018

Metodický materiál Ministerstva vnitra k vymezení školských obvodů základních a mateřských škol určeno MŠ, ZŠ a obcím, které zřizují ZŠ a MŠ

Informace a vzory správních rozhodnutí k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání - určeno MŠ - vystaveno 6. 2. 2014

Požární ochrana staveb - určeno všem - vystaveno dne 19. 12. 2008

Označování budov škol (vyjádření MŠMT) - určeno všem - vystaveno 8. 10. 2008


Informace o Evropských školách

Základní informace o EŠ

Postup při uznávání vzdělání v EŠ


Informace k využití asistenta pedagoga

Metodický pokyn (září prosinec 2018) určeno všem vystaveno 30. 8. 2018


Seznam ZŠ , zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání  žáků, kteří jsou dětmi  osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Informace ke stažení


Stanovisko MŠMT k otázce činností škol a školských zařízení, které organizují studijní pobyty a další akce, s nimiž souvisí zajišťování dopravy, ubytování a stravování dětí, žáků a studentů (školy v přírodě, lyžařské kurzy, sportovní kurzy apod).

Informace ke stažení


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dominová

Obecní školství - upozornění na nové právní předpisy

Rok 2019

Nové právní předpisy 6/19 – určeno všem – vystaveno 25. 9. 2019

Nové právní předpisy 5/19 – určeno všem – vystaveno 19. 8. 2019

Nové právní předpisy 4/19 – určeno všem – vystaveno 24. 5. 2019

Nové právní předpisy 3/19 - určeno všem - vystaveno 24. 4. 2019

Nové právní předpisy 2/19 – určeno všem – vystaveno 25. 2. 2019

Nové právní předpisy 1/19 určeno všem vystaveno 9. 1. 2019

 


Rok 2018

Nové právní předpisy 7/18 určeno všem vystaveno 26. 11. 2018

Nové právní předpisy 6/18 určeno všem vystaveno 6. 11. 2018

Nové právní přepisy 5/18 určeno všem vystaveno 23. 8. 2018

Nové právní přepisy 4/18 určeno všem vystaveno 23. 8. 2018

Nové právní přepisy 3/18 určeno všem vystaveno 1. 8. 2018

Nové právní předpisy 2/18 určeno všem vystaveno dne 28. 6. 2018

Nové právní předpisy 1/18 určeno všem vystaveno 1. 2. 2018

Obecní školství - nabídky, semináře, soutěže

Škola udržitelného rozvoje (soutěž) – určeno MŠ, ZŠ, SŠ – vystaveno 9. 10. 2019

Ekologická konference – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 9. 10. 2019

Advokáti do škol – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 9. 10. 2019

SPEEDMAT (soutěž) – určeno ZŠ – vystaveno 9. 10. 2019

Lesy a příroda kolem nás (soutěž) – určeno MŠ, ZŠ, ZUŠ – vystaveno 9. 10. 2019

Sázíme lesy nové generace (projekt) – určeno všem – vystaveno 1. 10. 2019

Česko-bavorská výměna pedagogů (seminář s exkurzí) – určeno MŠ, ZŠ – vystaveno 25. 9. 2019

Čtenářská gramotnost (projekt – konference) – určeno ZŠ – vystaveno 23. 9. 2019 

Zlatý oříšek (soutěž) – určeno všem – vystaveno 20. 9. 2019

Totalita (vzdělávací projekt) – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 19. 9. 2019

Vzdělávání dětí - cizinců (semináře) – určeno MŠ – vystaveno 12. 9. 2019

Vzdělávání žáků - cizinců (semináře) – určeno ZŠ – vystaveno 12. 9. 2019

Klíč pro školy – určeno ZŠ – vystaveno 5. 8. 2019

Co se skrývá za bludným kořenem (seminář) – určeno MŠ, ZŠ, ŠD – vystaveno 27. 8. 2019

Ekopsychologie (seminář) – určeno všem - vystaveno 27. 8. 2019

Hračkárna (seminář s dílnou) – určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 27. 8. 2019

Praktická geologie (seminář/workshop) – určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 27. 8. 2019

Přírodě na dosah (seminář) – určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 27. 8. 2019

Studánky víly Rozárky (seminář) – určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 27. 8. 2019

Učíme se venku (seminář) – určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 27. 8. 2019

Úžasné divadlo fyziky (seminář/experimentování)  - určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 27. 8. 2019

Úžasné fyzikální pokusy (seminář) – určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 27. 8. 2019

Dopravní výchova (seminář) – určeno ZŠ – vystaveno 12. 8. 2019

Luční klip (soutěž) – určeno MŠ, ZŠ – vystaveno 26. 7. 2019

Metodika dopravní výchovy pro MŠ (školení) – určeno MŠ – vystaveno 17. 7. 2019

Preventivní aktivity (kurz pro školní metodiky prevence) – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 2. 7. 2019

Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování (seminář) – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 13. 6. 2019

Projekt Patron určeno všem vystaveno 24. 11. 2017

HOBIT (vzdělávací program) určeno ZŠ vystaveno 2. 3. 2017

Komunikace autismus (informační materiál MŠMT) určeno všem vystaveno 12. 9. 2016

Bezpečné cesty (portál k dopravní výchově) určeno ZŠ vystaveno 29. 8. 2016

META, Vzdělávání žáků cizinců (nabídka materiálu) určeno všem vystaveno 4. 3. 2016

Angličtina pro ZŠ on-line určeno ZŠ vystaveno 31. 8. 2015

Linka Ztracené dítě určeno všem vystaveno 7. 5. 2014

Školy podporující zdraví určeno MŠ, ZŠ vystaveno 8. 1. 2014


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dominová

Informace pro zřizovatele obecních škol

Informace uvedené pod tímto odkazem jsou určeny pro zřizovatele příspěvkové organizace mateřská škola, základní škola za účelem předávání aktuálních informací ze školské legislativy. 

I.    Konkursní řízení

II.    Vyhláška č. 54_2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

III.    Přehled vzorů pro konkursní řízení:
   1) Návrh usnesení o vyhlášení konkursního řízení
   2) Vyhlášení konkursního řízení
   3) Souhlas s evidováním osobních údajů
   4) Žádost o určení člena konkursní komise
   5) Usnesení rady obce o jmenování komise
   6) Jmenování člena konkursní komise + pozvánka na jednání
   7) Jmenování předsedy konkursní komise + pozvánka na jednání
   8) Prohlášení o zachování mlčenlivosti
   9) Zápis z jednání konkursní komise
   10) Pozvánka ke konkursu pro uchazeče
   11) Hlasovací tabulky:
        a) vhodnost uchazeče
        b) pořadí podle členů komise
        c) výsledné pořadí uchazečů
   12) Zápis o průběhu konkursního řízení
   13) Oznámení výsledného pořadí
   14) Sdělení rozhodnutí zřizovatele
   15) Jmenování
   16) Podání žádosti o změnu v rejstříku + formulář žádosti

Technické vzdělávání

Jihočeský kraj se podílí na spotech podporujících technické vzdělávání

Zatraktivnění technických profesí, informovanost žáků základních škol o technických oborech, motivace ke studiu na technických školách, zlepšení nevyváženého poměru na trhu práce a zlepšení orientace v problematice volby povolání. To je hlavním smyslem spotů, vyrobených v rámci projektu Profese 21. století KARIÉRA S BUDOUCNOSTÍ.

 

Jednotlivé spoty naleznete na youtube profilu JHK ZDE


Stipendijní motivační program

Akční plán na podporu technického vzdělávání pro roky 2017 - 2020

Sektorové dohody


Užitečné odkazy:

Jihočeská hospodářská komora

Úřady práce

Impuls pro kariéru

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
loga

Název projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2021
Celkové náklady na projekt: 24 968 664 Kč

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka.

Specifické cíle projektu:

 • posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, koordinace přístupu k akčnímu plánování, nastavení jednotného systému akčního plánování, zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol,
 • efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje, zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni,
 • větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání pro všechny žáky, podpora škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka, větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem a škol a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí,
 • vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2014-2020 na úrovni Jihočeského kraje.

 

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

Více informací naleznete na https://kap.kraj-jihocesky.cz.


Kontaktní osoba: Ing. Hynek Čížek, Ph.D.

Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji

operační prgram

Název projektu: Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000033
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Celkové náklady na projekt: 895 003,20 Kč

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP)

Cíl projektu

Hlavním cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pomoc je určena dětem ve věku 3 – 7 let, které navštěvují mateřskou školu a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Martínková (martinkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 821)

Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Přehled vybraných oborů vzdělání

Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019

RP Podpora odborného vzdělávání

Čestné prohlášení

RP Podpora odborného vzdělávání

Žádost o dotace UZ33049

Seznam oborů


Kontaktní osoba: Ing. Radek Lomský

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
loga

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 - 30. 6. 2015

Cílem projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.

Specifickým cílem je:

 • zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,
 • seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,
 • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,
 • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,
 • zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,
 • zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,
 • podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Projekt administruje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje - od 08/2013 se o projekt staraly projektová a finanční manažerka, vzhledem k velkému rozsahu práce přibyla od 02/2014 další projektová manažerka. Kontakty jsou uvedené v části Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-administrace projektu IPo-OP VK.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Výběrová řízení - především investice související s naplánovanými aktivitami (např. výukové stroje pro žáky); dále zakázky na služby - např. zajištění exkurzí

Volnočasové a vzdělávací aktivity - vlastně hlavní náplň projektu

 • Technické kroužky pro žáky SŠ
 • Technické kroužky pro žáky ZŠ 
  (na některých školách jsou některé kroužky společné pro žáky ZŠ i SŠ)
 • Sdílení učeben pro žáky ZŠ
 • Projektové dny středních škol pro žáky základních škol - velmi oblíbená aktivita
 • Exkurze žáků SŠ i ZŠ ve firmách a v interaktivních expozicích
 • Spolupráce s vysokými školami (jako příprava na studium, přednášky vysokoškolských pedagogů, návštěvy SŠ na technicky zaměřených fakultách)
 • Spolupráce s odborníky z praxe
 • Školení pedagogů (na nově pořízeném zařízení, v metodách CLIL,...)
 • Jazykové vyučování metodou CLIL

Ostatní aktivity

 • Zajištění Metodických setkávání zaměřených na technické a přírodovědné vzdělávání - 16 + 1 závěrečné
 • Evaluační zprávy jednotlivých škol (15 x)
 • Evaluační zpráva projektu včetně příručky dobré praxe

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly partnerům poskytnuty 2 zálohy. První platba ve výši 10 % schválených způsobilých výdajů projektu, tj. 13 734 802,- Kč byla v celé výši neinvestiční. Druhá platba ve výši 20 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu, tj. 27 469 604,- byla rozdělena na investiční výdaje ve výši Kč 14 918 859,- Kč a neinvestiční výdaje Kč 12 550 745,- Kč.

Na základě schválené Žádosti o podstatnou změnu projektu - navýšení 2. zálohy byla poskytnuta třetí zálohová platba ve výši 13 734 802,- Kč, kde investiční část činila 10 735 866,- Kč a neinvestiční 2 998 936,- Kč.
Všechny zálohové platby byly rozděleny partnerům projektu na základě jejich finančních plánů.

VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU

Monitorovací indikátory stanovené dle žádosti:
Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Plánovaná hodnota: 21 kusů
Popis: 1 x příručka dobré praxe Jihočeského kraje, 15 x evaluační zpráva partnera projektu, 5 souborů metodických materiálů CLIL
Celkem dosaženo počtu 22 kusů. Jedná se o 15 evaluačních zpráv všech partnerů, 1 Souhrnnou evaluační zprávu včetně příkladů dobré praxe příjemce Jihočeský kraj a 6 nově vytvořených či inovovaných produktů v rámci metodické podpory výuky formou CLIL.

Název indikátoru: Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání
Plánovaná hodnota: 262 osob
Popis: jedná se o celkový počet pedagogických pracovníků středních škol jako partnerů projektu a základních škol zapojených do projektu, kteří se budou účastnit alespoň jedné vzdělávací aktivity projektu
Celkem dosaženo počtu 711 osob.

Název indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků
Plánovaná hodnota: 3 690 osob
Popis: jedná se o celkový počet žáků středních škol jako partnerů projektu a základních škol zapojených do projektu, kteří se budou účastnit alespoň jedné klíčové aktivity projektu
Celkem dosaženo počtu 13 175 osob.

Název indikátoru: Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
Plánovaná hodnota: 204 osob
Popis: jedná se o celkový počet pracovníků středních škol jako partnerů projektu, příp. zapojených základních škol zaměstnaných v projektu na pozicích odborných pracovníků, kteří budou poskytovat odborné služby cílové skupině zejm. žáků
Celkem dosaženo počtu 351 osob.

Všechny stanovené indikátory byly naplněny do ukončení projektu, tedy do 30. 6. 2015.

Počty žáků a podpořených pedagogů se podařilo naplnit ještě před ukončením projektu, stejně tak se podařilo dodržet projektové záměry jednotlivých partnerů (počty odučených hodin, realizovaných přednášek apod.).

MONITORING PROJEKTU

Pravidelně byly podávány monitorovací zprávy (MZ) se žádostí o platbu, 1. MZ podána po uplynutí tří měsíců, další MZ vždy po uplynutí 4měsíčního monitorovacího období (MO). MZ byly podávány vždy do 30. dne měsíce, který následuje po ukončení MO. Závěrečná MZ se závěrečnou žádostí o platbu musela být podána do dvou měsíců od ukončení projektu, tedy nejpozději do 31. 8. 2015. 
1. MO 08/2013 - 10/2013 MZ č. 1
2. MO 11/2013 - 02/2014 MZ č. 2
3. MO 03/2014 - 06/2014 MZ č. 3
4. MO 07/2014 - 10/2014 MZ č. 4
5. MO 11/2014 - 02/2015 MZ č. 5
6. MO 03/2015 - 06/2015 MZ č. 6 = závěrečná

- 1. MZ podána 30. 11. 2013 se žádostí o platbu; schválena 14. 3. 2014 ve výši 1.056.549,30 Kč (sledované období: 08 - 10/2013)
- 2. MZ podána 28. 3. 2014 se žádostí o platbu; schválena 30. 6. 2014 ve výši 7.562.966,90 Kč (sledované období: 11/2013 - 02/2014)
- 3. MZ podána 30. 7. 2014 se žádostí o platbu; schválena 31. 10. 2014 ve výši 26.568.781,81 Kč (sledované období: 03/2014 - 06/2014). 
- 4. MZ podána 28. 11. 2014 se žádostí o platbu; schválena 27. 2. 2015 ve výši 32.291.882,80 Kč (sledované období: 07/2014 - 10/2014 ).
- 5. MZ podána 27. 3. 2015 se žádostí o platbu, schválena 30. 6. 2015 ve výši 22.294.275,32 Kč (sledované období: 11/2014 - 02/2015).
- 6. MZ podána 28. 8. 2015 se žádostí o platbu, schválena 7. 12. 2015 ve výši 21.824.806,70 Kč (sledované období: 03/2015 - 06/2015)
Z celkového rozpočtu projektu 137 348 023,70 Kč bylo vyčerpáno 111.599.262,83 mil. Kč, což je 81,25 %.

METODICKÁ SETKÁNÍ

Od října 2014 pořádal Jihočeský kraj prostřednictvím vybrané firmy EVERESTA, s.r.o., metodická setkání pro pedagogické pracovníky středních i základních škol Jihočeského kraje. Do konce května se na různých místech Jihočeského kraje uskutečnilo celkem 16 workshopů, kterých se zúčastnilo celkem 257 učitelů. Celou aktivitu uzavřel 9. června závěrečný workshop, Účastníci setkání získávali poznatky o tom, jak zkvalitnit vyučování pomocí moderních metod, vyměňovali si zkušenosti pomocí burzy nápadů nebo diskutovali s odborníky z praxe.


 

SEZNAM ZAPOJENÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL - PARTNERŮ

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Střední škola a základní škola , Vimperk, Nerudova 267


NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY PROJEKTU

Pořízení moderního technického vybavení

Jedním z největších přínosů projektu bylo získání moderního technického vybavení na současné špičkové technické úrovni, které umožňuje představit žákům nové technologie, které dnes využívá většina firem. Žáci se naučí s technologiemi pracovat, což přispěje k růstu jejich kompetencí, umožní je připravit pro potřeby reálné praxe a napomůže při hledání budoucího zaměstnání. Moderní vybavení seznamuje žáky s nejnovějšími trendy v technických oborech, výuka se tak stává přitažlivější pro žáky i pedagogy, kteří mohou snadněji zapojovat žáky do tvůrčího procesu. Pořízené výukové pomůcky dělají výuku zajímavější a názornější.

Společné aktivity SŠ a ZŠ

Školy jako jeden z hlavních přínosů projektu oceňují navázání spolupráce se základními školami. Žáci ZŠ se mohli seznámit s vybavením a celkovým prostředím středních škol, s jejich obory a prostory pro odborný výcvik či možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Setkávali se i s bývalými absolventy svých ZŠ - současnými žáky SŠ - a z těchto setkání si mohli udělat konkrétní představu nejen o atmosféře ve škole, ale např. o motivaci a zájmu žáků SŠ o konkrétní technický obor. 
V programech vzájemného učení žáci SŠ pomáhali žákům ZŠ s plněním obtížnějších úkolů. Žáci SŠ se úkolu vést a pomáhat mladším zhostili velmi dobře. Rádi předváděli, co všechno již zvládnou.

Zapojení odborníků z praxe

Díky zapojení odborníků z praxe do výuky došlo ke vhodnému doplnění teoretické výuky, žákům byla často nabídnuta nejen přednáška, ale také prohlídka konkrétní firmy. Navázání spolupráce s regionálními podniky přineslo žákům možnost poznat podnikatelské prostředí firem, nejmodernější výrobní postupy a metody, a získat tak příklady dobré praxe. Školy předpokládají, že navázané kontakty s firmami budou využívat i do budoucna.


NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY PROJEKTU

Koordinace a skloubení všech aktivit projektu

Projekt byl z hlediska realizace velmi náročný: skloubení velkého množství projektových aktivit s běžným chodem středních, ale dokonce i některých základních, škol vyžadovalo nemalé úsilí časové i organizační, někdy na úkor ostatních činností běžného harmonogramu školního roku. Klidnější realizaci v tomto směru vůbec nepomohla neústupnost MŠMT v trvání na podmínce téměř striktního dodržení projektových záměrů partnerů.

Nadměrná administrativní zátěž

Jelikož byli do projektu zapojeni nejen zaměstnanci středních škol jako partnerů projektu, ale i pedagogové základních škol, odborníci z firem či vysokoškolští pedagogové, byl proces vykazování aktivit (pracovní výkazy, záznamové archy) v mnohých případech složitý a zdlouhavý, opět nadměrně zatěžující běžný chod škol. Tato bolest projektů obecně, kdy dokladování aktivit mnohdy zabere více času než aktivita samotná, konkrétně u našeho projektu ukázala, o jak neefektivní práci v případě větších projektů jde. Projektoví a finanční manažeři MŠMT navíc v průběhu projektu měnili požadavky na podobu materiálů a zároveň stupňovali množství, které má být dodáno spolu s monitorovacími zprávami, což opět realizaci projektu neusnadnilo.

Získání žáků pro volnočasové (vzdělávací) aktivity

Jako problém se jevila nedostatečná motivace žáků ZŠ pro účast na volnočasových aktivitách - žáci obecně nemají zájem o volnočasové a vzdělávací aktivity, je velmi složité je pro něco zaujmout, takže někdy bylo získání žáků opravdu obrovským úspěchem. 
Větší problémy měly školy v menších městech, kde mnoho žáků SŠ i ZŠ dojíždí z okolních obcí. Volnočasové aktivity mohou být organizovány prakticky jen po vyučování, tedy v odpoledních hodinách. Mnoho zájemců se tak nemohlo zúčastnit např. z důvodu nedostatečného dopravního spojení. Rovněž byl problém najít vhodný termín vyhovující všem zájemcům současně.

Realizace výběrových řízení

Výběrová řízení jsou v projektech vždy zásadním problémem, což se plně potvrdilo i tentokrát. Ve složitém prostředí zákonů, podmínek dotačního programu a dalších pravidel je úspěšná realizace výběrových řízení činností nadmíru náročnou. Dodržení přesně stanoveného postupu pro různé druhy zakázek spolu se zpracováním technické specifikace poptávaného vybavení se tak pro mnoho partnerů stalo jednou z nejvíce problematických částí realizace projektu. Připočteme-li hrozbu finančních sankcí za porušení pravidel, a to i za drobné chyby, je administrace více než 100 zakázek v rámci projektu malým zázrakem.


ZÁVĚR

Přes zmíněné problémy je ale možné konstatovat, že díky projektu se podařilo všem partnerům zvýšit prestiž a také přitažlivost pro možné uchazeče. Některé ze škol dokonce zaznamenaly větší počet přihlášek ke studiu. Také proto by velmi rády v podobně zaměřeném projektu nebo přímo v konkrétních úspěšných aktivitách pokračovaly.

Souhrnná evaluační zpráva projektu

IPo 44.0007 - UDRŽITELNOST 2015-2016

Operační programy EU

Zde najdete informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dalším programům EU souvisejícím s oblastí vzdělávání.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 - 2020

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Operační program Životní prostředí

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020

OP Zaměstnanost

Erasmus+

Děti a mládež - zájmová činnost

Aktuality

Do této rubriky budou průběžně zařazovány nejrůznější informace z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, které by mohly být z praktického hlediska užitečné jak individuálním zájemcům, tak i všem subjektům působícím v oblasti dětí a mládeže.


 

Vyhlášení dotačního programu "Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT" pro rok 2019

Dne 28. 2. 2019 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program "Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT". 

Tento program je spolufinancován ze státní dotace MŠMT poskytnuté Jihočeskému kraji ve výši 1 466 074 Kč z dotačního programu MŠMT "Podpora mládeže na krajské úrovni". 

Celková alokace krajské výzvy dotačního programu činí 2 094 392 Kč.

Účelem dotačního programu je podpora aktivit organizací naplňujících cíle „Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020“ na krajské úrovni.

V dotačním programu tak mohou žádat právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času na území Jihočeského kraje, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci ve prospěch dětí a mládeže jako jednu ze stěžejních činností, dotaci na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží i na jednorázové akce a projekty, které budou zaměřeny na některé z níže uvedených priorit:

 1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
 2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
 3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
 4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit;
 5. podpora činnosti informačních center pro mládež.

Pravidla pro žadatele a formulář žádosti o dotaci jsou dostupné na www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a fondy EU, rubrika Programové dotace - aktuální výzvy. Odkaz: ZDE

Uzávěrka příjmu žádostí je 12. 4. 2019 ve 12:00 hodin.


 

Volnočasové aktivity pro děti - kde a jak vybírat

Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, co s volným časem dětí, kde a jak budou trávit děti odpoledne, nabízí RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kontakty a informace o svých členských spolcích, kde mohou nalézt širokou nabídku kroužků, oddílů a klubů širokého spektra zaměření. Dětské spolky nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci - ale podstatně levněji. Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný čas bez nároku na odměnu.

Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat na stránkách členských spolků RADAMBUK - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.. Kontakty jsou ke stažení na těchto stránkách
Informace o jednotlivých spolcích pracujících s dětmi a mládeží rodiče a děti mohou čerpat z Informační brožury členských spolků RADAMBUK, která je ke stažení na stránkách RADAMBUK nebo si ji mohou vyzvednout v kanceláři RADAMBUK na Husově tř. 45 v Č. Budějovicích.

Co je těmto spolkům společné Nabízejí kvalitní program celoroční mimoškolní činnosti, praxí prověřený, navíc s nepřehlédnutelným výchovným přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové prostředí. V něm se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak ve škole zrovna neexcelují, a zde mohou nalézt tolik potřebný pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně učí a v zájmových kroužcích nebo sportovních oddílech je vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, spolkové prostředí ho neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými členy.

Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů Devatero rad pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit" www.crdm.cz/devatero. V něm připomíná mj. význam celkového rozvoje dětské osobnosti, dobré dětské party, spolupráce rodičů s oddílovými vedoucími a přirozené proměnlivosti dětských zájmů. Napoví, co mít na paměti, připomíná, že je dobré naslouchat potomkům, nezapomínat na zpětnou vazbu a kontakt s vedoucími. Připouští mimo jiné, že vyzkoušení více možností není na škodu. Příležitostná nabídka volnočasových center a klubů je sice lepší než bezcílné flákání po ulicích nebo vysedávání u počítače, nedokáže však nahradit dlouhodobé působení oddílu nebo podobného kolektivu. V něm se totiž dítě naučí nejen všemožné praktické dovednosti, ale také pozná morální hodnoty, získá schopnost začlenit se do kolektivu, navazovat vztahy a mnohdy i přátelství na celý život. Nezbytná je ale pravidelnost a dlouhodobá možnost působení.

Proto jsou mimoškolní aktivity zároveň s rodinou a školou důležitou součástí výchovy. Se zmíněnými informacemi si jistě vybere každý - nezbývá než popřát rodičům šťastnou ruku ve výběru těch správných mimoškolních aktivit a toho správného spolku pro jejich děti.
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice


 

VYBÍRÁTE DĚTSKÝ TÁBOR

Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz.


RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz rodičům a dětem v Jihočeském kraji nabídku letních táborů, táborových základen a tábořišť. Na webu najdou zájemci tábory nejen členských spolků RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., ale i dalších pořadatelů. 
Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete vybírat z táborů v budovách, stanových, putovních, příměstských, týdenních, dvoutýdenních, třítýdenních, program je rozmanitý, organizátorů je také velké množství. Nabízíme možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější tábor.
Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou registrovat své nabídky zdarma na dobu neomezenou, sami si mohou své údaje aktualizovat. 
Jak vybrat ten správný tábor Jaké vybavení dát dětem na tábor Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších praktických informací najdou rodiče v záložce Ke stažení. Provozovatelé táborů zde najdou praktické informace k pořádání táborů a právní předpisy týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež.


 

Hledáte partnerskou školu v Rakousku

Pokud Vaše škola hledá partnerskou školu v Rakousku, stačí se na internetové stránce rakouského Kulturního centra (Interkulturelles Zentrum) zaregistrovat a vyplnit formulář s potřebnými údaji. Tuto službu nabízí centrum pro školy zdarma.

http://www.schoollinking.iz.or.at/the-intercultural-centres-partner-finding-service 


 

Evropská nadace mládeže Rady Evropy

Evropská nadace mládeže (European Youth Foundation - EYF) poskytuje finanční podporu evropským mládežnickým aktivitám. Informaci o podporovaných aktivitách a podmínkách pro získání podpory naleznete v přiloženém souboru nebo na http://www.msmt.cz/mladez/evropska-nadace-mladeze-rady-evropy.

Evropská nadace mládeže Rady Evropy - info


 

Bezplatná nabídka tábořišť a táborových základen

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spustila nový web www.jihocesketabory.cz. Zde mohou pořadatelé táborů zveřejnit bezplatně své tábory, provozovatelé zase zveřejnit bezplatně nabídky tábořišť a táborové základen. Rodiče tak mají možnost pro své děti najít ten nejvhodnější tábor a pořadatelé akcí pro děti a mládež tu nejvhodnější základnu pro připravovanou akci.


 

Nevíte, kam s dětmi za zábavou, kulturou a sportem v České republice Inspirujte se na http://www.ententyky.cz/

Dotace pro oblast zájmové činnosti dětí a mládeže

V rubrice dotace naleznete odkazy na dotační tituly vypisované Jihočeským krajem a dále odkazy na některé další instituce a organizace, které poskytují dotace pro oblast zájmové činnosti dětí a mládeže.

Granty a příspěvky Jihočeského kraje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká národní agentura MLÁDEŽ

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Fondy Evropské unie

Interreg Rakousko Česká republika

Přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko

International Visegrad Fund

Informační centrum neziskových organizací

Econnect - databáze grantů

Fond malých projektů, spolupráce Jižní Čechy Horní Rakousko Dolní Rakousko

Databáze subjektů působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže

V této rubrice je k dispozici databáze středisek pro volný čas dětí a mládeže bez rozdílu jejich zřizovatelů a databáze subjektů působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Základ tvoří údaje získané od těch subjektů, které v uplynulém období již spolupracovaly s krajským úřadem. Další postupné rozšiřování a aktualizace této databáze jsou závislé na tom, které subjekty projeví zájem o spolupráci a vyplní či aktualizují připojený jednoduchý formulář.

Databáze subjektů působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (k 9.10.2013)

 

Bližší informace podá: Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz.

Formulář pro zařazení do databáze subjektů


Kluby pro děti a mládež:  Přehled klubů ke stažení (.xls - 56.50 KB)

Volný čas pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji

Nabídka organizovaných speciálních a integrovaných volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním postižením v Jihočeském kraji

Užitečné odkazy

Zde je k dispozici seznam užitečných internetových stránek, které mají vztah k mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže.   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK)

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež ČR

Informační centrum neziskových organizací

Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže (ADAM)

Eurodesk - Evropská informační síť pro mládež

Dobrý tábor - informace o letních táborech

Evidence NNO - portál veřejné správy

Informační centrum Borovice - tábory, ubytování, školy v přírodě

Erasmus+ - program EU na podporu volnočasových aktivit mládeže

Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

Krajská síť podpory nadání 


 

DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIHOČESKÉM KRAJI

Dům dětí a mládeže Blatná

Dům dětí a mládeže České Budějovice

Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec

Dům dětí a mládeže Kaplice

Dům dětí a mládeže Písek

Dům dětí a mládeže Prachatice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Soběslav

Dům dětí a mládeže Strakonice

Dům dětí a mládeže Tábor

Dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou

Sport a tělovýchova

Dokumenty z oblasti sportu a tělovýchovy

Rubrika obsahuje aktuální přehled platných celostátních i krajských dokumentů schválených příslušnými orgány pro oblast tělovýchovy a sportu.

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji včetně příloh

Koncepce podpory sportu 2016-2025 SPORT 2025

Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách

Bílá kniha o sportu

Zákon o podpoře sportu

 


Kontaktní osoba: Bc. Eva Lachoutová

Dotace pro oblast sportu a tělovýchovy

V rubrice dotace pro oblast sportu a tělovýchovy naleznete odkazy na dotační tituly vypisované Jihočeským krajem a dále odkazy na některé další instituce a organizace, které poskytují dotace pro oblast sportu a tělovýchovy.

Databáze subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy

V této rubrice je dostupné vyhledávání v databázi subjektů z oblasti tělovýchovy a sportu, jejíž základ tvoří údaje získané od okresních sdružení ČUS. Další postupné rozšiřování a aktualizace této databáze jsou závislé na tom, které subjekty projeví zájem o spolupráci a vyplní či aktualizují připojený jednoduchý formulář. Bližší informace pro zájemce o zařazení do databáze podá Ing. Jiří Voříšek, tel: 386 720 450, e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz

Formulář pro občanská sdružení působící v oblasti sportu a tělovýchovy (.xls - 24.00 KB)

Databáze subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy

Anketa "Sportovec roku"

Anketa "Nejúspěšnější sportovec roku"

Vyhlašovatelem ankety je Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeským deníkem a krajskou organizací ČUS.


Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeským deníkem a krajskou organizací České unie sportu vyhlašuje anketu Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje roku". Anketa je určena jednotlivcům a sportovním kolektivům reprezentujícím sportovní kluby s působností v Jihočeském kraji. Vyhlašovanými kategoriemi ankety jsou jednotlivci, kolektivy, sportovci se zdravotním postižením, objev roku do 18 let a pravidelně je nominován i jeden zasloužilý sportovec do Jihočeské síně sportovní slávy.

Kandidáty mohou navrhovat krajské články střešních organizací, zástupci Jihočeského všesportovního kolegia, členové Sportovní komise rady kraje a sportovní redaktoři Jihočeského Deníku.

Anketa probíhá pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské.

Zde jsou k dispozici i další informace k anketě:

Anketní lístek ke stažení

Jednací řád komise pro vyhodnocení ankety Sportovec Jihočeského kraje

Statut ankety Sportovec Jihočeského kraje


 

Výsledky z minulých let

Rok 2018:
- jednotlivci - 1. Martin Šonka, 2. František Linduška, 3. Anežka Paloudová
- kolektiv - 1. Žraloci Ledenice, 2. ČEZ Motor Č. Budějovice- dorost, 3. SK Dynamo-muži
- objev Pavel Novák, Hana Randáková, Tereza Babická
- sportovec se zdravotním postižením - Arnošt Petráček, Martin Biháry

Rok 2017:
- jednotlivci - 1. Martin Šonka, 2. Martin Kryštof, 3. Anežka Paloudová
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č. Budějovice, 2. ČEZ Motor Č. Budějovice, 3. HBC Strakonice A tým
- objev - Tomáš Kratochvíl, Vojtěch Skořepa, Marek Šotola
- sportovec se zdravotním postižením - Arnošt Petráček, Daniel Bína, Martin Dvořák

Rok 2016:
- jednotlivci - 1. Martin Bidař, 2. Martin Šonka, 3. Anežka Paloudová
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č. Budějovice, 2. ČEZ Motor Č. Budějovice, 3. Žraloci Ledenice
- objev - Petr Beran, Barbora Havlíčková, Štěpán Svoboda
- sportovec se zdravotním postižením - Arnošt Petráček, Běla Třebínová

Rok 2015:
- jednotlivci - 1. Martin Šonka, 2. Radek Mach, 3. Petra Krejčová
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č. Budějovice, 2. ČEZ Motor Č. Budějovice, 3. Lions J. Hradec
- objev - Zdena Blašková, Martin Šplíchal, Jakub Krejčí
- sportovec se zdravotním postižením - Běla Třebínová

Rok 2014:
- jednotlivci - 1. Filip Habr, 2. Jakub Skála, 3. František Linduška
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č. Budějovice, 2. ČEZ Cyklo team Tábor, 3. SK Badminton Č. Krumlov
- objev - Mikuláš Jáša, Samuel Jirouš, Anežka Paloudová

Rok 2013:
- jednotlivci - 1. Šárka Grabmüllerová, 2. Adam Ťoupalík, 3. Radek Mach
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č. Budějovice, 2. CT ČEZ Tábor, 3. VK Madeta Č.Budějovice-kadetky
- objev - Pavel Gocala, Petr Pícha, Luboš Rob jun.

Rok 2012
- jednotlivci - 1. Jakub Kovář, 2. Radek Mach, 3. Martin Bína
- kolektiv - 1. VK Jihostroj ČB, 2. ČEZ Cyklo Team Tábor, 3. HC Mountfield Č.Budějovice
- objev - Anna Švecová, Zdeněk Linhart, Tomáš Prokop

Rok 2011:
- jednotlivci - 1. Jakub Kovář, 2. Radek Motys, 3. Šárka Grabmüllerová
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č. Budějovice, 2. BK Strakonice ženy, 3. HC Mountfield Č. Budějovice
- objev - Nikol Staňková, Josef Moser, Jindřich Kadula

Rok 2010:
- jednotlivci - 1. Martin Bína, 2. Jakub Smrž, 3. Radek Motys
- kolektiv - 1. Budvar Tábor, 2. VK Jihostroj České Budějovice, 3. SSK Prachatice
- objev - Denisa Chládková, Jan Švejda, Jakub Skála

Rok 2009:
- jednotlivci - 1. Verner Tomáš, 2. Smrž Jakub, 3. Sládeček Michal
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č.Budějovice, 2. Samson Boxing Club Č.Budějovice, 3. seniorský národní tým taekwonda
- objev - Grabmüllerová Aneta, Jank Bohumil, Juračka David

Rok 2008:
- jednotlivci - 1. Verner Tomáš, 2. Huříková Tereza, 3. Turek Roman
- kolektiv - 1. VK Jihostroj Č.Budějovice, 2. HC Mounfield Č.Budějovice, 3. Red Dogs Strakonice
- objev - Horák Roman, Luňáček Jan, Vondrášek Jan

Olympiáda dětí a mládeže

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019

Liberecký kraj (23. 6. 2019 - 28. 6. 2019)

Letní olympiáda dětí a mládeže 2019

 

 

 

 

 

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou. Liberecký kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém hostil zimní verzi dětské olympiády. Vedle tradičních sportů, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, vypsali pořadatelé také soutěž v letním biatlonu nebo uměleckou soutěž v graffiti. Slavnostní zahájení se uskuteční v liberecké Home Credit aréně, jako oficiální olympijské domy pak poslouží Sport Park Liberec a koleje Technické univerzity. Předpokládaná účast činí více jak 4000 sportovců a trenérů. Jihočeský kraj bude reprezentovat celkem 292 sportovců.


Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018

Osmá zimní olympiáda se uskutečnila v Pardubickém kraji ve dnech 28. 1. 2. 2. 2018. Jihočeská výprava čítající 94 sportovců a 32 trenérů, servismanů a vedoucích výpravy obsadila všechny sportovní disciplíny (alpské a běžecké lyžování, biatlon, krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační běh, snowboarding, skicross, šachy, taneční soutěž) včetně rychlobruslení.
Jihočeský kraj získal na Pardubicku celkem devět medailí a v celkovém pořadí krajů obsadil osmou příčku. Zvítězil kraj Liberecký.

Přehled medailistů Jihočeského kraje

Umístění Sportovec Sport Disciplína Kategorie Klub
1. místo  Kroupa Štěpán   Alpské disciplíny  slalom  Starší chlapci  Ski klub Písek
1. místo  Novotná Lucie   Krasobruslení  soutěž dívek  Mladší dívky  BK České Budějovice
1. místo  Randáková Hanka  Biatlon  závod s hromadným startem 4km klasicky  Mladší dívky  SKI Sokol Stachy
1. místo  Rataj Jan   Snowboarding   slopestyle  Starší chlapci  SK Snowriders Vimperk
2. místo  Randáková Hanka  Biatlon  rychlostní závod 3 km volně  Mladší dívky  SKI Sokol Stachy
2. místo  Vochozka Lukáš  Krasobruslení  soutěž chlapců  Chlapci  BK České Budějovice
3. místo  Randáková Hanka  Biatlon  štafeta 3 x 3km volně  Dívky  SKI Sokol Stachy
3. místo  Bártová Lenka  Biatlon  štafeta 3 x 3km volně  Dívky  KB Staré Město p. Landštejnem
3. místo  Hůrková Johanka  Biatlon  štafeta 3 x 3km volně  Dívky  SKB Strakonice
3. místo  Bouška Jakub  Běžecké disciplíny  2 km klasicky  Mladší chlapci  Ski Sokol Stachy
3. místo  Bouška Jakub  Běžecké disciplíny  2 km volně  Mladší chlapci  Ski Sokol Stachy
Kompletní výsledky Jihočeské výpravy v jednotlivých sportech jsou k dispozici ZDE
Užitečné odkazy

Seznam vybraných internetových stránek, které mají vztah k tělovýchově a sportu.

Český olympijský výbor

Česká unie sportu

Sdružení sportovních svazů ČR

Česká obec sokolská

Orel - křesťanská sportovní organizace

Česká asociace Sport pro všechny

Klub českých turistů

Autoklub ČR

Ústřední Automotoklub České republiky

Český střelecký svaz

Asociace školních sportovních klubů ČR

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR


 

Sportovní svazy a kluby

Bruslařský klub České Budějovice

Svaz technických sportů Prácheňsko

Atletika Tábor

Oddíl kanoistiky TJ VS Tábor

Další informace

Datové schránky orgánů veřejné moci na školách a školských zařízení

Informace ministerstva vnitra k oznámení působnosti OVM v agendách

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OŠMT

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných Jčk s bezbariérovým přístupem

Přístupnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem: hlavní budova

Přístupnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem: celkový přehled

 


kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Kuzba

Směrnice, formuláře, tiskopisy

Žádost o uznání zahraničního vzdělání

Dvoujazyčné žádosti o uznání zahraničního vzdělání


Směrnice závazné pro činnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem

Metodika zveřejňování smluv v registru smluv pro příspěvkové organizace

SM/112/RK Evidence, inventarizace a odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem

SM/114/Volební řád školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách

SM/115/Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem

SM/18 Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi

Systém finanční kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem (SM/33)

Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje

Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem (SM/47)

SM/10/RK Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výkon veřejnosprávní kontroly

SM/116/RK Pracovní postup pro nakládání s majetkem kraje

Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení (SM/5)

SM/119 Směrnice Rady Jihočeského kraje k řešení porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje

Školská poradenská zařízení v Jihočeském kraji

Seznam školských poradenských zařízení - kontakty

Termíny prázdnin

Období školního vyučování a termíny prázdnin ve školním roce 2018/19

Období školního vyučování a termíny prázdnin ve školním roce 2019/20

Užitečné odkazy

Internetové stránky, doporučované odborem školství, mládeže a tělovýchovy jako zdroj informací.
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Atlas školství - přehled škol a studijní nabídky (za celou ČR)

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Česká škola

Konkurzy na ředitele a pracovní místa na zřizovaných školách a zařízeních

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám

Metodický portál RVP

Národní institut pro další vzdělávání

Statistika školství - MŠMT

Česká školní inspekce

Národní ústav pro vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Formulář žádosti o přezkum maturitní zkoušky podávané na krajské úřady

Český statistický úřad

Informační centrum neziskových organizací