Text na řeč

Odbor kancelář ředitele

Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

 • metodicky řídí veřejnou podporu KÚ JK, stanovuje pravidla, dozor, notifikace EU
 • organizuje pracovní program ředitele
 • koordinuje porady se starosty a tajemníky obcí
 • navrhuje organizační změny KÚ řediteli KÚ na základě jeho požadavků nebo z podnětu vedoucích odborů
 • vydává a aktualizuje organizační řád a další vnitřní předpisy úřadu, vede jejich evidenci v listinné i elektronické podobě, zajišťuje zveřejňování na intranetu
 • spravuje informace o představitelích a zaměstnancích KÚ
 • zabezpečuje agendu materiálů zpracovaných odborem do RK a ZK
 • zabezpečuje ukládání dokumentace
 • zajišťuje metodickou agendu KÚ směrem k obcím, vydává Informační listy KÚ pro obce JK
 • zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce (v listinné i elektronické formě), vede evidenci zveřejňovaných dokumentů
 • organizuje porady se starosty a tajemníky obcí JčK
 • je garantem rozpočtu KRED
 • komplexně zajišťuje agendu stížností, připomínek, podnětů a petic občanů /dále jen SPPP/ v souladu s vnitřní směrnicí č. SM/4/RK, a to zejména:
 • vedení centrální evidence stížností, připomínek, podnětů a petic občanů /SPPP/
 • stanoví a koordinuje postup jednotlivých odborů KÚ při vyřizování SPPP
 • vypracovává pololetní přehled pro Radu kraje

Oddělení personálních věcí a vzdělávání

 • komplexně zabezpečuje personální rozvoj organizace v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.
 • zabezpečuje veškeré personální agendy pro zaměstnance úřadu, systemizaci pracovních míst
 • zabezpečuje platovou agendu zaměstnanců
 • zpracovává roční rozpočet KÚ v částech personální, platové a vzdělávání
 • zpracovává statistické přehledy v oblasti personální a platové agendy
 • organizuje a metodicky usměrňuje výběr nových zaměstnanců
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení na zaměstnance a vedoucí zaměstnance úřadu
 • zajišťuje agendu pracovní doby
 • zabezpečuje agendu spojenou se zdravotním, sociálním a důchodovým pojištěním
 • zabezpečuje agendu pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců
 • zpracovává koncepce vzdělávání zaměstnanců včetně ročních plánů finančních prostředků a sledování jejich čerpání
 • organizuje účast zaměstnanců na dalším zvyšování jejich kvalifikace, včetně jazykových kurzů
 • zabezpečuje pořádání školení pro zaměstnance kraje i další účastníky, je garantem hospodářské činnosti v oblasti poskytování vzdělávacích služeb
 • vytváří a administruje vzdělávací projekty
 • spolupracuje s odborem hospodářské a majetkové správy při zabezpečování agendy BOZP
 • metodicky spolupracuje se zřizovatelskými odbory v oblasti personální a platové problematiky ve vztahu ke zřizovaným organizacím
 • administruje personální části projektů EU a PRK
 • vede agendu studia při zaměstnání a stáží zaměstnanců KÚ
 • zajišťuje ve spolupráci s Úřadem práce a školami praxe a rekvalifikační stáže na KÚ pro studenty a absolventy
 • zajišťuje účast zaměstnavatele na kolektivním vyjednávání vč. zpracování příslušných dokumentů a podkladů
 • zajišťuje spolupráci s odborovou organizací
 • zajišťuje agendu sledování životních výročí zaměstnanců
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

 • zajišťuje organizaci tajemníků obcí II. a III. stupně a porad se starosty všech obcí JK
 • zajišťuje agendu výkaznictví a analýz pro MV ČR
 • v odpovídajícím poměru zajišťuje servis popsaný v části "samostatná působnost" v oblasti agend a činností v působnosti přenesené
 • v odpovídajícím poměru poskytuje služby v oblasti popsané v části samostatná působnost i pro agendu a personální obsazení určené k výkonu přenesené působnosti

Odborem zveřejňované informace

Projekt z OP LZZ - Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje

Motto:
Moderní, přátelský a efektivní úřad"

Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje"

Základní údaje

Jihočeský kraj realizuje individuální projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Začátek: 15. 9. 2009

Konec: 14. 9. 2012

Objem prostředků: 2 459 067,60 Kč

Financování: 85 % Evropský sociální fond, 15 % Jihočeský kraj

Stručný popis:

V rámci projektu „Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje" bude zajištěno průběžné vzdělávání prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha (IMS). Při vzdělávání bude využito jak prezenční formy výuky, tak i formy bezplatného využití centrálního výukového eLearningového prostředí IMS, které bude přístupné všem zaměstnancům v kteroukoliv dobu. Kurzy budou obsahovat řadu funkcionalit jako např. informační systém datových schránek, autorizovanou konverzi dokumentů, Czech POINT atd. V souladu s pravidly bude využito možnosti upravit témata školení podle nabídky institutu tak, aby vzdělávání efektivně naplňovalo svůj smysl. Vzdělávání je určeno pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva kraje a zaměstnance krajem zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Součástí projektu je obnova vybavení počítačové učebny v objemu 400 tis. Kč, v níž bude probíhat většina prezenčních kurzů.

Projekt tak počítá s proškolením většiny úředníků v několika kurzech během tří let, dále počítá s využitím vzdělávacích kurzů pro zřizované organizace tak, jak projevili jejich zástupci zájem v anketě, možnost mají i krajští zastupitelé.

loga

 

 

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A KRAJSKÉHO ROZPOČTU

Ukončení projektu

Kontrola prováděná KÚ v rámci výkonu přenesené působnosti

Rok 2019

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2019

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2019

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2019

 


Rok 2018

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2018

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2018

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2018

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2018

 


Rok 2017

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2017

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2017

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2017

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2017

 


Rok 2016

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2016

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2016

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za II. pololetí 2016

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za I. pololetí 2016

Kodex etiky zaměstnance krajského úřadu

Kodex etiky zaměstnance krajského úřadu

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů KRED

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Oznámení o vyhlášení soutěže „ÚŘAD NA CESTĚ K ROVNOSTI“ 2019
UR2019

ÚŘAD NA CESTĚ K ROVNOSTI 2019

Jste úřad veřejné správy, který se může pochlubit svými úspěchy v prosazování rovnosti žen a mužů? Nebo jste úřad, který zná řešení, jak této rovnosti dosáhnout?

Ministerstvo vnitra a Institut pro veřejnou správu Praha společně s Úřadem vlády ČR pro Vás na podzim vyhlásí soutěž Úřad na cestě k rovnosti, kde budete moci své zkušenosti i plány v této oblasti uplatnit. Podmínky účasti v soutěži najdete na stránkách Institutu pro veřejnou správu, Ministerstva vnitra a v časopisu Veřejná správa v září 2019.

Výsledky soutěže budou prezentovány a vítězové vyhlášeni na konferenci, která se bude konat 20. listopadu 2019 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. 

Na konferenci Vás srdečně zveme, přihlašovat se můžete již nyní u Mgr. Anny Úlovcové na e-mailové adrese: a.ulo@institutpraha.cz

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

UVCRmvr