Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Portál Životního prostředí Jihočeského kraje:

Životní prostředí Jihočeského kraje - logo

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení IPPC a EIA

 • vykonává komplexní servis pro výkon samosprávných činností kraje na úseku životního prostředí, lesnictví a zemědělství, připravuje a projednává materiály do rady a zastupitelstva kraje a výborů dle potřeby; při této činnosti kooperuje s ostatními odděleními, která poskytují odbornou spolupráci
 • zajišťuje agendu v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby realizované ve svěřené působnosti
 • spolupracuje s městy a obcemi a poskytuje jim odbornou konzultační pomoc v řešené oblasti
 • řeší oznámení, podněty, stížnosti a petice na úseku IPPC a EIA
 • dle požadavku samosprávy kraje připravuje pro její projednání podklady ve všech případech, kde kraj vystupuje v řízeních jako účastník řízení nebo v procesech, kde kraj je dotčeným samosprávným územním celkem, nebo kde je po kraji požadováno stanovisko, vyjádření nebo jiné sdělení (vyjma připomínkování obecně platných právních předpisů, kdy kraj je osloven jako připomínkové místo); přitom úzce spolupracuje s dotčenými odděleními odboru, která poskytují odbornou pomoc
 • plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady, vztahující se k předmětu zajišťované činnosti
 • poskytuje informace na zasedání bezpečnostní rady kraje 

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

 • plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady vztahující se k předmětu zajišťované činnosti
 • odborně se podílí na zpracování koncepcí na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF
 • zajišťuje agendu v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby realizované ve svěřené působnosti
 • spolupracuje s obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc v řešené oblasti

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

 • zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a provádí změny tohoto plánu
 • vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny
 • sděluje připomínky k plánu odpadového hospodářství České republiky a jeho změnám
 • spolupracuje s MŽP na vydávání programu ke zlepšování kvality ovzduší
 • vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, k rozvojovým koncepcím a k programu rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve své územní působnosti

Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

 • vykonává komplexní servis pro výkon samosprávných činností kraje na úseku životního prostředí, lesnictví a zemědělství, připravuje a projednává materiály do rady a zastupitelstva kraje, výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a ostatních výborů dle potřeby; při této činnosti kooperuje s ostatními odděleními, která poskytují odbornou spolupráci
 • spolupracuje při návrhu pravidel a přípravě podkladů dotačních programů pro OEZI, komplexně řeší ostatní dotace Jihočeského kraje v oblasti životního prostředí, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, neadministrované v rámci dotačních programů
 • zpracovává a aktualizuje ve spolupráci s MŽP koncepci ochrany přírody a krajiny
 • zpracovává a aktualizuje koncepci kraje v oblasti podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; spolupracuje s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání
 • zpracovává a aktualizuje koncepce kraje v oblasti lesnictví
 • zpracovává a aktualizuje koncepce kraje v oblasti regionální surovinové politiky
 • zpracovává a zajišťuje koncepce kraje v oblasti zemědělství
 • zajišťuje další projekty, ve kterých vystupuje (provádí je) Jihočeský kraj
 • podílí se na zpracování agendy pro poskytování podpor do zemědělství
 • provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v rámci působnosti oddělení
 • zajišťuje prezentaci a publikaci finančních podpor a činností spojených s výdaji kraje
 • připravuje podklady pro návrh rozpočtu a rozpočtová opatření
 • zajišťuje agendu v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby realizované ve svěřené působnosti
 • zajišťuje agendu public relations v řešené oblasti
 • spolupracuje s obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc v řešené oblasti
 • dle požadavku samosprávy kraje připravuje pro její projednání podklady ve všech případech, kde kraj vystupuje v řízeních jako účastník řízení nebo v procesech, kde kraj je dotčeným samosprávným územním celkem, nebo kde je po kraji požadováno stanovisko, vyjádření nebo jiné sdělení (vyjma připomínkování obecně platných právních předpisů, kdy kraj je osloven jako připomínkové místo); přitom úzce spolupracuje s dotčenými odděleními odboru, která poskytují odbornou pomoc
 • zajišťuje realizaci evropského projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE z pozice koordinujícího příjemce; zaměstnanec na pozici PM2701 , vedoucí manažer projektu LIFE je zodpovědný za vedení celého projektového týmu v rámci všech přidružených příjemců v dalších 4 organizacích na území dvou států EU a v této souvislosti je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnance Jihočeského kraje na pozici PM 2702 - finanční manažer projektu LIFE.
 • zajišťuje ve spolupráci se správci povodí a dotčenými ústředními správními úřady schválení plánů dílčích povodí pro území kraje
 • zabezpečuje zpracování a schvalování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje, zabezpečuje zpracování změny a aktualizace tohoto plánu
 • zajišťuje kofinancování projektů v rámci programu "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", předkládá žádosti před orgány kraje, zajišťuje uzavření smluv, sleduje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména doložení materiálů ve stanoveném termínu pořizovaných Ministerstvem zemědělství tak, aby byla dotace použita pro daný účel
 • spolupracuje při návrhu pravidel a přípravě podkladů dotačních programů kraje v oblasti vodního hospodářství s OEZI
 • organizuje jednání týkající se monitoringu Jihočeských pánví
   

Oddělení lesního hospodářství a zemědělství

 • odborně se podílí na zpracování koncepcí na úseku lesnictví a zemědělství
 • odborně se podílí na tvorbě a aktualizaci dotačních programů a na vyhodnocení podaných projektů v oblasti zemědělství a lesnictví, účastní se kontrol zaměřených na dodržování podmínek při čerpání poskytnutých finančních prostředků žadateli
 • plní vybrané činnosti na úseku poskytování dotací do myslivosti, včelařství a rybářství poskytovaných krajem
 • plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady, vztahující se k předmětu zajišťované činnosti
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení IPPC a EIA

 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje posuzování záměrů a jejich změn uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí ve sloupci označeném KÚ. Dále zajišťuje posuzování záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e) f) a h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku integrované prevence podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů: rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu;  provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu; rozhoduje o přestupcích podle § 37 zákona o integrované prevenci; vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení nebo žádosti o změnu integrovaného povolení; hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům a podílí se na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách; vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3 až 5 zákona o integrované prevenci; je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu; schvaluje základní zprávu podle § 4a zákona o integrované prevenci; ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2 zákona o integrované prevenci; provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost mít integrované povolení;  na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a zákona o integrované prevenci; informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci; zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje stanovené tímto zákonem, a poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence; je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních právních předpisů, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu, nahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle tohoto zákona
 • zabezpečuje výkon státní správy podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií): zasílá ministerstvu životního prostředí návrhy a jiné dokumenty předkládané mu provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů, a informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B; je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B; na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku vydává závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby nebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí; zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků při umístění nových objektů, při provádění změn existujících objektů a při udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů, a to při územním plánování podle stavebního zákona; u existujících objektů zajišťuje v případě potřeby přijetí dodatečných opatření souvisejících s cílem snižovat riziko vzniku závažné havárie; rozhoduje o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud opatření přijatá provozovatelem k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí nebo majetek, včetně opatření k nápravě uložených provozovateli, mají vážné nedostatky; rozhoduje o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel prokazatelně neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě ve stanovených lhůtách a na požadované odborné úrovni a pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a zdraví lidí a zvířat, životního prostředí nebo škoda na majetku nebo k nim již došlo; eviduje a archivuje protokoly o nezařazení a jejich aktualizace, předkládané mu provozovatelem; eviduje a archivuje návrhy na zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B a návrhy na změnu zařazení objektu, předkládané mu provozovatelem, a po jejich posouzení rozhoduje o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B; na základě informací obsažených v návrzích na zařazení a protokolech o nezařazení, dodatečných informací vyžádaných od provozovatelů a uživatelů objektu, nebo informací získaných při kontrolách určuje objekty, u kterých může dojít k domino efektu, a rozhoduje o zařazení těchto objektů do skupiny A nebo do skupiny B; schvaluje návrhy a aktualizace bezpečnostního programu provozovatele objektu zařazeného do skupiny A; schvaluje návrhy a aktualizace bezpečnostní zprávy a zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy provozovatele objektu zařazeného do skupiny B; zasílá návrhy bezpečnostní dokumentace neprodleně k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným obcím; zajišťuje zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace pověřenou právnickou osobou (VÚBP, v. v. i.); eviduje a archivuje plány fyzické ochrany a jejich změny provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny B; eviduje a archivuje vnitřní havarijní plán a jeho aktualizaci, předkládaný provozovatelem objektu zařazeného do skupiny B; na základě podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu předložených provozovatelem stanovuje zónu havarijního plánování pro objekty zařazené do skupiny B a v případě, že by zóna havarijního plánování zasahovala na území jiného kraje, vyzývá dotčený krajský úřad k součinnosti při stanovení zóny havarijního plánování; rozhoduje o možnosti nestanovovat zónu havarijního plánování pro objekt zařazený do skupiny B v případě, že dojde s ohledem na informace obsažené v bezpečnostní zprávě a podkladech pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu k závěru, že za hranicemi objektu nehrozí nebezpečí závažné havárie, kopii rozhodnutí zasílá ministerstvu životního prostředí, hasičskému záchrannému sboru kraje, dotčeným orgánům a dotčeným obcím; eviduje a archivuje ověřené kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v  důsledku závažné havárie; poskytuje informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním prostředí; ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje a provozovatelem zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B jasně a srozumitelně formulovanou informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí a tuto informaci vždy zpřístupňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup; poskytuje informace veřejnosti v zóně havarijního plánování nejméně jednou za 5 let; poskytnutí této informace zajišťuje rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických a sociálních zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny; aktualizuje informace veřejnosti v zóně havarijního plánování po každé změně v objektu, která může ovlivnit bezpečnost mimo objekt, zejména po takové změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v objektu, která může vést ke změně zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B nebo po každé změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahující 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu, která vede ke změně bezpečnosti užívání objektu, po změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, která vede ke změně bezpečnosti užívání objektu, nebo po organizační změně, která ovlivňuje systém řízení bezpečnosti; eviduje a archivuje hlášení o vzniku závažné havárie, které mu provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B doručuje do 24 hodin od vzniku závažné havárie, toto hlášení bezodkladně doručuje Ministerstvu vnitra (GŘ HZS); rozhoduje o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, které mu provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B doručuje nejpozději do 3 měsíců od vzniku závažné havárie; ve vydaném rozhodnutí ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje zpracuje doporučení pro provozovatele týkající se budoucích preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažné havárie, toto rozhodnutí včetně konečné zprávy bezodkladně doručuje Ministerstvu vnitra (GŘ HZS); na základě konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie může provozovateli uložit povinnost zajistit aktualizaci bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a tuto aktualizaci předložit ke schválení, rovněž může provozovateli uložit provozovateli povinnost zajistit aktualizaci vnitřního havarijního plánu a předložit ji krajskému úřadu k evidenci a uložení; zpracovává a po projednání v bezpečnostní radě kraje poskytuje veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků podle zákona o právu na informace o životním prostředí a tuto informaci vždy zpřístupňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup; ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce a oblastním inspektorátem práce, Českým báňským úřadem a obvodním báňským úřadem, krajskou hygienickou stanicí, hasičským záchranným sborem kraje (dále jen "orgány integrované inspekce") a Českou inspekcí životního prostředí provádí kontroly dodržování povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na základě tohoto zákona; kontrolu u provozovatele objektu zařazeného do skupiny A provádí nejméně jednou za 3 roky, kontrolu u provozovatele objektu zařazeného do skupiny B provádí nejméně jednou za rok; o výsledku kontroly zpracovává informaci, kterou předkládá České inspekci životního prostředí, která i na základě informací od ostatních orgánů integrované inspekce zpracovává zprávu o kontrole; na základě zprávy o kontrole ukládá provozovateli opatření k nápravě nedostatků při plnění povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě a v případě zjištění závažných porušení povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě se u provozovatele provede do 6 měsíců od ukončení kontroly další kontrola; spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí na přípravě návrhu ročního plánu kontrol; ve spolupráci s Policií České republiky provádí zvláštní kontroly plánu fyzické ochrany a bezpečnostních opatření přijatých k zajištění fyzické ochrany objektu; ukládá pokuty za přestupky, které jsou příjmem rozpočtu kraje; náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů: vede řízení o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro uvádění do životního prostředí a o zápisu do Seznamu pro uvádění na trh; eviduje a archivuje havarijní plány; je kontaktním místem pro ohlašování vzniklých havárií

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

 •  zabezpečuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále pouze zákona, a to zejména uděluje výjimky ze zákazů stanovených pro jeskyně a vydává povolení k činnostem v jeskyních, může omezit nebo zakázat za určitých okolností vstup do jeskyně, povoluje výjimky u nerostů, rozhoduje o omezení práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích, vydává závazná stanoviska k řízením podle § 66 zákona o myslivosti, v rámci přírodních rezervací a přírodních památek, na které se vztahuje jeho působnost, rozhoduje o kácení dřevin a náhradní výsadbě, vydává závazná stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, registruje významné krajinné prvky a vyhlašuje památné stromy, jakož i rozhoduje o vlivu záměrů na krajinný ráz v maloplošných zvláště chráněných územích v jeho působnosti, vydává souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a památek, jakož i k činnostem v jejich ochranných pásmech, povoluje výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území, povoluje výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality, povoluje výjimky z  ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů, resp. v případě výzkumné činnosti či činnosti v zájmu ochrany přírody a krajiny uzavírá dohody, prověřuje způsob nabytí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ukládá pokuty a opatření, vykonává dozor v ochraně přírody a krajiny, odebírá nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu, ustanovuje stráž ochrany přírody, je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností, vydává souhlasy k činnostem v ptačích oblastech a uzavírá smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech, vydává stanoviska ke koncepcím a záměrům, které by mohly mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, s výjimkou ptáků podle § 5a) zákona vydává osvědčení o odchování živočicha v lidské péči a vede jejich evidenci, rozhoduje o výši nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha drženého v lidské péči, vydává souhlas vypouštět do volné přírody zvláště chráněné živočichy odchované v lidské péči a vysévat či vysazovat do volné přírody zvláště chráněné rostliny uměle vypěstované, vydává závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, rozhoduje a vydává opatřeních obecné povahy ve vztahu k rušivé činnosti v rozsahu kompetencí plynoucích ze zákona, poskytuje předběžné informace.
 • mimo území CHKO a NP zajišťuje výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva ES o ochraně ohrožených druhů a zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) tím, že uděluje výjimky ze zákazů obchodních činností s exempláři CITES, zajišťuje registraci exemplářů CITES a zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva ES o ochraně ohrožených druhů
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  v platném znění
 • přijímá žádosti o poskytnutí náhrady škody podle zákona č. 115/2000 Sb., rozhoduje o jejím přiznání
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, podle § 6 odst. 2 zákona s ním musí být projednány a odsouhlaseny návrhy na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha, uděluje podle § 7  vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností, uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena půda o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jim vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2, zasílá podle § 3b odst. 4 zákona údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a opatření k nápravě jím uložených, ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných souhlasů a je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha, usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy.
 • poskytuje informace a rozhoduje v případě odepření informací podle zák.č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

 

Oddělení lesního hospodářství a zemědělství

 • rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1ha a více
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • schvalují plány a povolují jejich změny, v rámci schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let, výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu
 • rozhoduje o uložení nebo provedení meliorací a hrazení bystřin v lesích
 • rozhoduje o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení
 • rozhoduje o výši náhrady a o subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovy lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov
 • rozhoduje o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
 • rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje 
 • rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo neplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje
 • vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti kraje
 • ustanovuje a zrušuje lesní stráž s působností na území kraje
 • vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 • rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 lesního zákona)
 • rozhoduje o sporech o místní příslušnosti orgánu státní správa lesů prvního stupně
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím, vydaných ORP
 • rozhoduje o ukládání pokut a zvláštních opatření podle zák.č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • v rámci uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (zák.č. 226/2013 Sb.) kontroluje na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 607/2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedených kontrolních organizací
 • v rámci kontrol ukládá zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010
 • poskytuje pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010
 • projednává správní delikty hospodářských subjektů za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie č. 995/2010 a č. 607/2012
 • rozhoduje o povolení chovu zvěře v zajetí
 • rozhoduje o vymezení oblastí pro chov zvěře
 • rozhoduje o prohlášení pozemků za nehonební
 • rozhoduje o povolení použití dravců jako loveckých
 • rozhoduje  o omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru
 • organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře
 • určuje termíny pro sčítání zvěře
 • ustanovuje mysliveckou stráž
 • spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v oblasti myslivosti a ostatní veřejností
 • v obvodu své působnosti vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry
 • povoluje a odnímá výkon rybářského práva
 • kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva
 • vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech, povoluje výjimky dle příslušných právních předpisů
 • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o rybářství a jeho prováděcích předpisů, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
 • stanoveným příslušným rybářským orgánem
 • poskytuje informace a rozhoduje v případě odepření informací podle zák.č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

 

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zabezpečuje odvolací agendu na úseku ochrany ovzduší,
 • vydává stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování,
 • vydává závazná stanoviska k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu,
 • vydává povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • rozhoduje o způsobu zjišťování úrovně znečišťování u stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • spolupracuje s ministerstvem životního prostředí na vydání Programu zlepšování kvality ovzduší a jeho aktualizaci,
 • v případě překročení regulační prahové hodnoty stanovuje zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které významně přispívají k úrovni znečištění,
 • stanovuje kompenzační opatření ke snížení emisí u stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění,
 • rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u stacionárních zdrojů
 • dozírá na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti,
 • poskytuje vyjádření a odborně spolupracuje v rámci výkonu přenesené působnosti s ostatními odděleními v oblasti ochrany ovzduší
 • informuje veřejnost, pokud v dané zóně dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty.
 • zpřístupňuje informace na základě zákona o ochraně ovzduší a zvláštních právních předpisů,
 • poskytuje informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (v případech, kdy poskytnutí informace není podřízeno zvláštním zákonům)

   

  Oddělení vodního hospodářství

 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:

 • uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností,

 • vyjadřuje se ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí,
  - rozhoduje ve věcech hraničních vod, 
  - činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření, a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  - spolupracuje s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů dílčích povodí a jejich plnění, 
  - ukládá opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření,
  - kontroluje provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povoluje,
  - rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technicko- bezpečnostního dohledu, pokud si to vyhradí,
  - stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod,
  - povoluje nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí,
  - připravuje ve spolupráci se správcem povodí podklady pro rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku,
  - povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
  - povoluje vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod povrchových,
  - povoluje čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových,
  - povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,
  - stanovuje na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a ukládá jim zpracování takového návrhu,
  - rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody,
  - rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2 vodního zákona, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v v § 43 odstavci 1 vodního zákona,
  - vydává vyjádření podle § 18 vodního zákona v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,
  - povoluje výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povoluje nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek,
  - vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím nakládání s vodami podle § 107 písmen l) až n),
  - rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních záležitostech týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů s nimi souvisejících,
  - schvaluje manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho působnosti,
  - vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod sloužícím k nakládání s vodami podle § 107 písmene k) vodního zákona, a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům s tímto nakládáním spojeným,
  - vyžaduje od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko - bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.

  • zabezpečuje činnost Povodňové komise Jihočeského kraje
  • zabezpečuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění:


  - vydává povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na území kraje,
  - povoluje výjimku podle § 13 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích,
  - předává celkové výsledky rozborů surové vody ministerstvu,
  - rozhoduje o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu a kanalizace, jestliže se vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více správních obvodů obcí s obecními úřady s rozšířenou působností.

  • poskytuje informace a rozhoduje v případě odepření informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, případně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000

  • sjednává smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem, připravuje podklady pro vyhlášení přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem a stanoví jejich bližší ochranné podmínky; při této činnosti kooperuje s oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
  • zajišťuje péči o přírodní památky a přírodní rezervace; při této činnosti kooperuje s oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
  • zajišťuje agendu Natura 2000; při této činnosti kooperuje s oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
  • zajišťuje agendu v oblasti hodnocení a vymezování územních systémů ekologické stability
  • navrhuje, projednává a připravuje podklady pro vyhlášení přírodních parků, včetně omezení využití jeho území
  • schvaluje plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky
  • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod a vede přehled veřejně přístupných účelových komunikací, pěšin a stezek
  • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny v rozsahu dodržování ochranných podmínek zvláště chráněných částí přírody a opatření k obnově systému ekologické stability, včetně zajištění následných opatření
  • spolupracuje na vydávání stanovisek podle § 45 i., odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a ukládání kompenzačních opatření podle § 45 i., odst. 11) téhož zákona na základě požadavku oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
  • uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále k územním plánům obcí z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny
  • zajišťuje přípravu, zpracování a aktualizaci územně-analytických podkladů pro územní plánování
  • poskytuje podklady a odborně spolupracuje v rámci výkonu přenesené působnosti s ostatními odděleními
  • zveřejňuje smlouvy ve věstníku právních předpisů kraje
  • vydává souhlasy se zásahem v EVL a zabezpečuje péči o EVL
  • vyjadřuje se k poskytování plateb u Agroenviromentálně klimatických opatření
  • vykonává působnost ve vztahu k jeskyním
  • poskytuje předběžné informace o rozsahu působnosti svého oddělení
  • vydává opatření obecné povahy ve vztahu k rušivé činnosti

  Rozdělení působností odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (OZZL) a oddělení krizového řízení (OKŘ) v oblasti zákona č.353/1999 Sb. (o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými ChLaP) a v oblasti zákona č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému).

  Rozdělení působností - soubor ke stažení

Odborem zveřejňované informace

Studie Proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji

Studie Proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji po ukončení skládkování neupravených komunálních odpadů včetně stanovení potřebného počtu překladišť.

Analytická část

Návrhová část

Krajské koncepce z oblasti životního prostředí

Krajské koncepce a podkladové materiály k problematice životního prostředí naleznete zde:

žp logo
Ochrana přírody a krajiny

Informace k tomuto tématu jsou rozsáhlé a jsou dostupné na samostatných stránkách Ochrana přírody a krajiny.

 

žp logo

 

Ochrana ovzduší a nakládání s odpady

Informace k tomuto tématu, připravené Oddělením ochrany ovzduší a nakládání s odpady Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje jsou dostupné na samostatných stránkách Životního prostředí Jihočeského kraje

žp logo
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 2014 - 2020 naleznete v sekci "Granty, fondy, EU"

EVVO - Environmentální vzdělávání a výchova

Abychom v Jihočeském kraji udrželi a dále zlepšovali kvalitu životního prostředí, je potřeba cíleně informovat a vzdělávat všechny skupiny obyvatel kraje. Nástrojem dlouhodobého plánování v této oblasti je krajská koncepce EVVO, dostupná na oficiálních webových stránkách Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ZDE

Záměry projednávané podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon) a vyhláška MŽP č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

V rámci procesu EIA (zkratka pocházející z anglického „Environmental Impact Assessment“, volně přeloženo „posuzování vlivů na životní prostředí“) jsou posuzovány záměry, tj. stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona a záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (tzv. Natura 2000). Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává Ministerstvo životního prostředí (sloupec MŽP v příloze č. 1 zákona) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je záměr navržen (sloupec KÚ v příloze č. 1 zákona). V Jihočeském kraji je tímto orgánem odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA. Další informace k této problematice naleznete zde. Informace o náležitostech předkládaných žádostí naleznete zde.

Záměry aktuálně projednávané krajským úřadem 

Všechny záměry projednávané na území České republiky naleznete v Informační systém EIA


Další informace k projednávaným záměrům můžete získat na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice:


Ing. Jitka Kořínková, e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 611 v kanceláři č. 222
Ing. Kateřina Pernikářová, e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 648 v kanceláři č. 223
Ing. Jana Kubecová, e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 767 v kanceláři č. 223

Koncepce projednávané podle zákona č.100/2001 Sb. (SEA)

Jednotlivé koncepce v informačním systému SEA

informačním systému SEA, který provozuje a spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí jsou dostupné informace o posuzovaných koncepcích.

Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020

Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice

Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020

Aktualizace integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice - kód koncepce JHC018K

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Národní program snižování emisí ČR 2020

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč rozšířená o pravý břeh řeky Otavy

Integrovaný plán organizace dopravy České Budějovice - kód koncepce JHC014K

Strategický plán rozvoje města České Budějovice pro období 2007 - 2015

Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022 - kód koncepce JHC017K

 

Další informace k projednávaným záměrům můžete získat Ing. Šiftové, e-mail siftova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720734) v kanceláři č. 231 na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice. Informace o projednaných koncepcích lze získat v archivu informačního systému SEA Českého ekologického ústavu (nynější Česká informační agentura životního prostředí). Přejít na stránky České informační agentury ŽP .


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce

Zveřejnění informace o návrhu koncepce "Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí k vyjádření Návrh koncepce ke stažení

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020" Návrh koncepce ke stažení

 

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice - Levý břeh Vltavy

Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice - Sídliště Máj

Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč

Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč - závěry zjišťovacího řízení

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - deprivované zóny Sídliště Mír

Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008 - 2020

Oznámení koncepce - Operační program Životní prostředí do roku změny za období 2009 až 2013

Zaslání oznámení koncepce "Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích" k vyjádření

Zveřejnění informace o návrhu koncepce "Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 - 2020"

Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění a ZZŘ

Dopravní politika České republiky pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050

Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022

Integrovaná prevence a omezování znečištění

1) Právní základ
Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je do práva Evropské unie zakotven směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.

Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. 
Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Závěry o BAT (nejlepší dostupné techniky) jsou přístupné na: https://www.mpo.cz/ippc/

 

2) Informace o zařízeních v režimu integrované prevence
Úplné informace o podaných žádostech (vč. stručného shrnutí žádosti, vyjádření odborně způsobilé osoby), o vydaných integrovaných povoleních, o vydaných podstatných či nepodstatných změnách integrovaných povolení a o provozovatelích jsou k dispozici na portále: https://www.mzp.cz/ippc.

Zde jsou rovněž k dispozici zprávy o kontrolách zařízení, zprávy o plnění podmínek povolení a další relevantní údaje o zařízení (např. hlášení do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek /European Pollutant Releases and Transfer Register; tzv. ´E-PRTR´/).

Příručky pro ohlašování, informace o IRZ, informace pro provozovatele a pro veřejnost k dispozici na portále: https://www.irz.cz/.

Seznam zařízení v režimu integrované prevence, včetně garantů jednotlivých zařízení: Přehled provozovatelů a zařízení IPPC k 15. 12. 2023

Bližší informace o zařízeních zde.

 

3) Informace o žádostech
Zveřejněné žádosti podle § 8 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, naleznete na adrese: http://www.mzp.cz/ippc.

Ve lhůtě 30 dní od zveřejnění může každý zaslat své vyjádření na adresu: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.


Do žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA, ul. B. Němcové 49/3, v pondělí a ve středu v době od 8 - 16.30 hodin.


Kontaktní osoba: Ing. Štefan Győrög, email: gyorog@kraj-jihocesky.cz; tel. +420 386 720 746

Prevence závažných havárií

Přehled právních předpisů, dokumentů, ročního plánu kontrol objektů zařazených do skupiny A a do skupiny B:

UPOZORNĚNÍ

Dne 23. 8. 2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 244/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, a provozovatelům přinesla následující povinnosti:

- bezpečnostní program schválený krajským úřadem před tímto datem musí provozovatel uvést do souladu nejpozději při jeho první aktualizaci a předložit krajskému úřadu ke schválení,

- bezpečnostní zprávu schválenou krajským úřadem před tímto datem musí provozovatel uvést do souladu nejpozději při její první aktualizaci a předložit krajskému úřadu ke schválení,

- vnitřní havarijní plán předložený krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru před tímto datem musí provozovatel uvést do souladu nejpozději při jeho první aktualizaci a předložit krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru.

1) Zákon

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 93)
Novely:
zákony č. 183/2017 (účinnost od 01.07.2017) Sb. a č. 225/2017 Sb. (účinnost od 01.01.2018)


2) Ostatní právní předpisy

 1.  
  • Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
  • Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 93)
 2.  
  • Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
  • Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
  • Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 94)
 3.  
  • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů při skladování zemního plynu v podzemních zásobnících: postup při zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu pro provozy podzemních zásobníků plynu
  • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů pro objekty průmyslové výroby a nakládání s výbušninami (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVI - únor 2016 - ČÁSTKA 2)
 4.  
  • Metodický pokyn pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro posouzení rizik závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • Metodický pokyn k identifikaci a vyhodnocení domino efektů podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • Metodický pokyn pro stanovení zranitelnosti životního prostředí a hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí
  • Metodický pokyn pro zařazení objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. - Posouzení objektu s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a plnění obecných povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob, včetně způsobu zařazení objektu do skupiny A nebo B a zpracování návrhu zařazení podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • Metodický pokyn pro zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVI - červen 2016 - ČÁSTKA 5)
 5.  
  • Právní úprava prevence závažných havárií
  • Analýza a hodnocení rizik v posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
  • Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
  • Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
  • Systém řízení bezpečnosti podle nového zákona o prevenci závažných havárií
  • Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu systému řízení PZH
  • Havarijní a územní plánování z pohledu prevence závažných havárií
  • Bezpečnostní inženýrství
  • Podpora prevence závažných havárií
  • Vzdělávací materiály pro oblast prevence závažných havárií (Samostatné monotématické číslo elektronické publikace "Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti" (JOSRA): PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - 06.04.2016)
 6.  
  • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodního původu a závažných havárií
  • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro monitoring procesu přirozené atenuace ropných látek ve vertikálním profilu
  • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí (Věstník MŽP, ROČNÍK XXII - srpen 2012 - ČÁSTKA 8)


 

3) Poznámky k předpisům

 

4) Soubory ke stažení

 

5) Roční plán kontrol na rok 2024

 

6) Přehled objektů zařazených do skupiny A nebo skupiny B ke dni 18. 4. 2024

7) Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie (stav ke dni 18. 4. 2024) 

 

8) Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Podle vyhlášky č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře, krajský úřad na základě provozovatelem (TOMEGAS s. r. o.) předložených podkladů stanovil zónu havarijního plánování a hasičský záchranný sbor kraje na jejím základě zpracoval Vnější havarijní plán (dále jen "VněHP"), pro který krajský úřad zajistil veřejné projednání. Vzhledem k tomu, že při veřejném projednání nebylo vzneseno žádných připomínek, požádal krajský úřad hasičský záchranný sbor kraje o předložení VněHP do Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko k projednání a posouzení a následnému schválení starostou - předmětná bezpečnostní rada je svolána na druhou polovinu měsíce června.
Po schválení krajský úřad vypracuje a poskytne novou informaci veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních, o opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.


Kontaktní osoba: Ing. Štefan Győrög, email: gyorog@kraj-jihocesky.cz; tel. +420 386 720 746

Geneticky modifikované organismy

1) Zákon

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (Sbírka zákonů, Ročník 2004, částka 25)

Novely:
zákony č. 346/2005 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 371/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.

2) Ostatní právní předpisy

a) Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (Sbírka zákonů, Ročník 2004, částka 70)

Novely: 
vyhlášky č. 86/2006 Sb., č. 29/2010 Sb. a č. 372/2016 Sb.

b1) Metodika 
- Metodika prevence environmentálních rizik při nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVII - leden 2017 - ČÁSTKA 1)

b2) Formuláře a pokyny 

- Uzavřené nakládání s GMO (Vzory oznámení a žádosti o uzavřeném nakládání s GMO, ročního hlášení, havarijního plánu a provozního řádu.)
- Metodické pokyny pro uzavřené nakládání (Pokyny a postupy pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy v 1. a 2. kategorii rizika, dovoz, vývoz a přepravu geneticky modifikovaných organismů.)
- Uvádění GMO do životního prostředí (Vzory žádosti o uvádění GMO do životního prostředí, ročního hlášení, havarijního plánu, provozního řádu a další dokumenty.)
- Uvádění GMO na trh (Vzory žádostí o zápis do Seznamu pro uvádění na trh.)
- Předcházení ekologické újmě při nakládání s GMO - metodický pokyn


Kontaktní osoba: Ing. Štefan Győrög, email: gyorog@kraj-jihocesky.cz; tel. +420 386 720 746

Ohlašování údajů do IRZ

Stručný průvodce ohlašování údajů do IRZ

Tříděni komunálních odpadů v Jihočeském kraji

Třídění odpadů v Jihočeském kraji EKOKOM

Informační stránky byly vytvořeny v rámci přípravy kampaně Jihočeského kraje za širší zapojení obyvatel a obcí do třídění odpadů a obalů. Lze na nich nalézt informace o tom, jak třídit, kam s jednotlivými druhy odpadů, ale i řadu užitečných informací pro obce.

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Jihočeského kraje

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Jihočeského kraje včetně jejich povolených odpadů

Na těchto stránkách najdete informace o oprávněných osobách, které obdržely od Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů.

Můžete zvolit z předem nastavených kombinací odpadů a způsobů nakládání nebo můžete použít "ruční" zadání, vepsáním katalogových čísel odpadů nebo přímo z katalogu odpadů.

Informační Systém Odpadového Hospodářství

Zařízení podléhající režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Subjekty s vydaným souhlasem podle zákona o odpadech pro vozidla s ukončenou životností

Seznam provozovatelů zařízení s vydaným souhlasem podle §21, odst.2 zákona o odpadech pro vozidla s ukončenou životností

Krajský úřad dle § 110, odst. 6. zákona č. 542/2021 Sb. o výrobcích s ukončenou životností v platném znění vkládá a aktualizuje údaje podle odst. 3 písm. a), b) a c) bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost zakládání vložení údaje či jeho změnu do Informačního systému odpadového hospodářství podle zákona o odpadech

Pravidelně aktualizovaný seznam je dostupný na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Přehled zpracovatelů autovraků na stránkách MŽP ČR


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Soukup, mail: soukup@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 714

Rybářství

Informace

Ichtyologický průzkum 2023

Ichtyologický průzkum 2014

Ichtyologický průzkum 2008


Tiskopisy

Tiskopis "Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení" - příloha 1 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. Tiskopis ke stažení

Tiskopis "Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru" - příloha č. 5 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. Tiskopis ke stažení

Vodní hospodářství

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (dále jen Koncepce) zhodnotila současný stav ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje, stanovila slabá místa a vymezila cíle ochrany před povodněmi. Součástí Koncepce je i návrh opatření na ochranu před povodněmi v obcích, které nejsou chráněny před povodněmi z vodních toků, nebo jsou před povodněmi z vodních toků zatím chráněny nedostatečně. Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje bude sloužit zároveň i jako podklad Jihočeského kraje pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy a Plán oblasti povodí Dyje. Plány oblastí povodí jsou pořizovány podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace najdete v rubrice Koncepční materiály/Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje.


Kontaktní osoba: Ing. Hana Zahradníková, mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 728

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod je zakotveno v ustanoveních § 23 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů.

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:

 • a) ochrany vod jako složky životního prostředí,
 • b) snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a
 • c) udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.


Následující odkazy se týkají pouze plánů, vztahujících se k území Jihočeského kraje.

Čtvrté plánovací období 2027 – 2033

Třetí plánovací období 2015 – 2021


Kontaktní osoba: Ing. Hana Zahradníková, mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 728

Záplavová území

Záplavová území a jejich aktivní zóny řeší § 66 a § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bližší podrobnosti pak obsahuje vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Pro významné vodní toky stanovuje rozsah záplavových území a jejich aktivní zóny vodoprávní úřad krajského úřadu (§ 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona), pro drobné vodní toky stanovuje rozsah záplavových území a jejich aktivní zóny vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností (§ 106 odst. 1 vodního zákona).

Zátopová území stanovená podle dříve platných právních předpisů se v souladu s ustanovením § 127 odst. 16 vodního zákona považují za záplavová území podle § 66 vodního zákona.


Stanovená záplavová území:

Přehled stanovených záplavových území a jejich aktivních zón Krajským úřadem Jihočeského kraje od roku 2004

Prohlížení stanovených záplavových území v aplikaci Geoportál.


Probíhající řízení o stanovení záplavových území a jejich aktivních zón:

ZÚ Skalice 


Kontaktní osoba: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, e-mail: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz

Informace o projektu CZ 0098

Operativní systém dlouhodobého monitoringu vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně

norway grants

OPERATIVNÍ SYSTÉM DLOUHODOBÉHO MONITORINGU VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY JIHOČESKÉHO KRAJE S CÍLEM OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ CZ 0098

V poslední době se na území České republiky stále častěji vyskytují extrémní klimatické jevy, především pak časté intenzivní srážky, které způsobují nebezpečné povodňové stavy. Povodně postihují střídavě celé území republiky, v posledních letech se však jejich ničivá síla téměř každoročně - v různém měřítku - projevuje hlavně v regionu Jižních Čech, v oblasti povodí řeky Lužnice, Nežárky a jihočeských rybníků, ohrožuje životy i majetek místních obyvatel.

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 58 ze dne 21.10.2008 k projektu č. CZ 0098 byla Jihočeskému kraji schválena dotace na realizaci individuálního projektu „Operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně". Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Povodí Vltavy, státní podnik.

Cílem tohoto projektu je provést na historických hrázích vybraných vodních děl v povodí řeky Lužnice až po soutok s Nežárkou monitoring souborem geofyzikálních měření za použití nedestruktivních metod a tento monitoring vyhodnotit. Výstupem projektu bude strukturovaná databáze měřených geofyzikálních dat na těchto historických hrázích včetně návrhu jejich interpretace s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně.

Celkové náklady projektu:  353 000 €

Z toho dotace:                    85 %, tj. 300 050 €

Spolufinancování:              15 %, tj. 52 950 € Jihočeský kraj

Realizace projektu:            2008 - 2010


Přehled vodních děl zařazených do projektu – tabulka

Přehled vodních děl zařazených do projektu – mapa

Popis nedestruktivních metod měření

Fotodokumentace z měření v roce 2009

Práce provedené v 1. etapě projektu

Informace o tiskové konferenci 9.6.2010

Informace o ukončení projektu

Tisková konference 28.3.2011 k projektu CZ 0098


Kontaktní osoba: Ing. Hana Zahradníková, mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 728

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Podrobné informace k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje a soubory ke stažení jsou v rubrice Koncepční materiály/Plán rozvoje vodovodů a kanalizací .


Kontaktní osoba: Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739

Přehled obcí s vydaným povolením k provozování vodovodů a kanalizací

Přehled povolení k provozování vodovodů a kanalizací je dostupný v níže přiloženém souboru.

Přehled ke stažení, aktualizovaný k 15. 4. 2024

Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace naleznete na Vodní hospodářství: Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace.

 


Kontaktní osoba: Ing. Helena Rybková, e-mail: rybkova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 733

Povodňový plán Jihočeského kraje

Povodňový plán Jihočeského kraje je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje. Obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise Jihočeského kraje.

Povodňový plán Jihočeského kraje byl zpracován odborem ochrany životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava a pobočkou ČHMÚ České Budějovice. 

Povodňový plán Jihočeského kraje je podkladem pro rozhodování Povodňové komise Jihočeského kraje pro případ povodní ohrožujících území více okresů, pokud povodňové komise obcí s rozšířenou působností vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření nebo je potřebná koordinace jejich aktivit. Detailní údaje potřebné pro činnost těchto komisí, pokud nejsou obsaženy v tomto povodňovém plánu, jsou zahrnuty v povodňových plánech obcí s rozšířenou působností. 

Mapy - Povodňový plán

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - kontakty

Přílohy


Kontaktní osoba: Ing. Hana Zahradníková, mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 728


Použité symboly a zkratky:

CO  Civilní obrana
CPP  Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav
ČK  Červený kříž
EL  Evidenční list
GIS  Geografický informační systém
HZS Hasičský záchranný sbor
HZS ÚO Hasičský záchranný sbor, územní odbor
IZS Integrovaný záchranný systém
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KHS Krajská hygienická stanice
KOPIS Krajské operační informační středisko
KrÚ  Krajský úřad
KVS  Krajská veterinární správa
LVHZ  Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
MěÚ Městský úřad
MP  Městská policie
MŽP Ministerstvo životního prostřed
ObÚ III  Obecní úřad III
OPIS Operační informační středisko
OPU  Obec s pověřeným obecním úřadem (obec II. typu)
ORP  ORP - Obec s rošířenou působností (obec III. typu)
Obecní úřad
PK Povodňová komise
PP ČR Povodňový plán ČR
PS  Požární stanice
PŠPK  Pracovní štáb povodňové komise
RPP  Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
SDH  Sbor dobrovolných hasičů
SPA Stupeň povodňové aktivity
SSHR Státní správa hmotných rezerv
SÚS Správa a údržba silnic
SW  Software
TS  Technické služby
ÚPK  Ústřední povodňová komise
VaK  Vodovody a kanalizace
VD  Vodní dílo
VD TBD  Organizace pověřená výkonem technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech I. a II. kategorie
VHD Vodohospodářský dispečink
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa
ZZS Záchranná zdravotní služba
Informace Ministerstva životního prostředí o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod

Informace OOV MŽP o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních naleznete ke stažení ZDE.


Kontaktní osoba: Ing. Monika Wögebauerová, e-mail: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 739

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OZZL

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Odkazy na užitečné internetové stránky

Internetové stránky, doporučované odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví jako zdroj informací.
 

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí - IPPC

Český ekologický ústav

Ministerstvo životního prostředí - EIA

Ministerstvo životního prostředí - prevence závažných havárií

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - OPPZH

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

IRIS (Integrated Risk Information System) - Integrovaný systém

ČIŽP Praha - působnosti

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav

Systém evidence kontaminovaných míst

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Systém pro obchodování s nespotřebovanými chemickými látkami (NECHELA)

Další užitečné odkazy naleznete na webových stránkách Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ZDE.