Organizační část

Úkoly účastníků ochrany před povodněmi

Na úrovni Povodňové komise Jihočeského kraje jsou hlavními účastníky ochrany před povodněmi níže uvedené subjekty. Každý z uvedených účastníků ochrany před povodněmi má zároveň stanoveny své úkoly na úseku ochrany před povodněmi.

 

Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Povodí Moravy s.p.

Jako správce významných vodních toků zabezpečuje tyto úkoly:

 • zpracovává odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí s rozšířenou působností a předkládá je Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
 • spolupracuje s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností při provádění povodňových prohlídek,
 • dává podněty povodňovým orgánům k uložení potřebných opatření v záplavových územích, popřípadě jiných opatření k ochraně před povodněmi,
 • účastní se hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům, spolupracuje při výkonu předpovědní povodňové služby,
 • spolupracuje s vlastníky (uživateli) vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně,
 • navrhuje povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,
 • poskytuje odbornou technickou a organizační podporu Povodňové komisi Jihočeského kraje,
 • zabezpečuje dokumentování průběhu povodně v Jihočeském kraji,
 • po povodni vyžaduje zprávy od povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a správců drobných vodních toků, zpracovává souhrnnou zprávu za správní obvod Jihočeského kraje a na vyžádání ji předkládá Ministerstvu životního prostředí,
 • spolupracuje s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností při školení a výcviku pracovníků,
 • zpracovává návrhy na organizační a technická zlepšení ochrany před povodněmi a uplatňuje je u povodňových orgánů.
 • plní další úkoly, které jsou uloženy obecně všem správcům vodních toků.

Kontakty a další informace naleznete na www.pvl.cz.


 

Krajský úřad - Jihočeský kraj

Jako orgán státní správy na úseku ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:

 • zpracovává, ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p., závod Horní Vltava a ČHMÚ, pobočkou Č. Budějovice Povodňový plán Jihočeského kraje a předkládá jej Ministerstvu životního prostředí k potvrzení souladu s Povodňovým plánem ČR. Výpisy z povodňového plánu Jihočeského kraje poskytuje povodňovým orgánům obcí s rozšířenou působností,
 • zabezpečuje a potvrzuje soulad povodňových plánů obcí s rozšířenou působností s Povodňovým plánem Jihočeského kraje,
 • organizuje odbornou přípravu pracovníků obcí s rozšířenou působností.

Kontakty:

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Hana Zahradníková, e-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz, telefon :386720728.

Odděleni krizového řízení, Ing. Marta Spálenková, e-mail: spalenkova@kraj-jihocesky.cz, telefon :386720262.


 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka České Budějovice

Jako odborné pracoviště na úseku hydrologie a meteorologie zabezpečuje tyto úkoly:

 • zabezpečuje výkon předpovědní a hlásné povodňové služby,
 • účastní se hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou a meteorologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům,
 • poskytuje odbornou pomoc povodňovým komisím obcí, obcí s rozšířenou působností,
 • zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického.

Kontakty a informace nalezente na www.chmi.cz.


 

Policie České republiky, Správa jihočeského kraje

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly :

 • zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány,
 • koordinuje spolupráci jednotlivých policejních útvarů při povodni zasahující více správních území obcí s rozšířenou působností,
 • provádí zajišťování pořádku a ochranu majetku v povodní postiženém území,
 • spolupracuje při ochraně zdraví a životů občanů.

O pomoc žádá velitele útvaru na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena - zástupce Policie ČR.

Kontakty a detailní informace naleznete na www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-jck.aspx


 

Hasičský záchranný sbor

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:

 • účastní se hlásné povodňové služby,
 • zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány,
 • provádí záchranné práce při ochraně životů a majetku,
 • spolupracuje při provádění zabezpečovacích prací.

O pomoc žádá na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena - zástupce HZS. Hrozí-li nebezpečí prodlení je možno vyžádat pomoc prostřednictvím operačního střediska HZS.

Kontakty a detailní informace naleznete na www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx


 

Armáda České republiky, 18. krajské vojenské velitelství

V rámci ochrany před povodněmi zajišťuje podle požadavků Povodňové komise Jihočeského kraje organizaci vojenské záchranné výpomoci pro provádění záchranných a zabezpečovacích prací.

O pomoc žádá na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena - zástupce armády. Starosta obce s rozšířenou působností žádá o pomoc náčelníka Územní vojenské správy, starosta obce žádá o pomoc velitele posádky.

Kontakt a detailní informace naleznete na www.kvvcb.army.cz


 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

V rámci ochrany před povodněmi zajišťuje podle požadavků Povodňové komise Jihočeského kraje (podle § 19, odst. 2, zákona č. 130/1974 Sb.) telefonní spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi a organizuje operativní provádění oprav nefunkčních linek.


 

Správci drobných vodních toků

V územní působnosti Povodňové komise Jihočeského kraje vykonávají správu drobných vodních toků zejména Lesy České republikySpráva Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a některé další subjekty.

Jako správci vodních toků zabezpečují tyto úkoly:

 • zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí,
 • provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností povodňové prohlídky na vodních tocích,
 • navrhují záplavová území,
 • navrhují příslušným orgánům, aby uložily vlastníkům (uživatelům) vodních děl nebo jiných nemovitostí na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná opatření na ochranu před povodněmi,
 • zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací na vodních tocích,
 • sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp s nápěchů, postup tání a chodu ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů,
 • účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, příslušného správce významného vodního toku a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu,
 • poskytují odbornou pomoc povodňovým komisím obcí a obcí s rozšířenou působností,
 • navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,
 • provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových plánů,
 • zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích,
 • po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci významného vodního toku a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu,
 • odstraňují povodňové škody na vodních tocích, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil toku.

 

Vlastníci (uživatelé) vodních děl

Vlastníci (uživatelé) vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně, v rámci zabezpečení opatření k ochraně před povodněmi:

 • provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností povodňové prohlídky vodních děl, zejména prověřují stav objektů a jejich připravenost z hlediska ochrany před povodněmi a odstraňují zjištěné závady,
 • zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích prací na vodních dílech,
 • v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost,
 • sledují na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledů, stav hladiny vody, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů,
 • účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán obce s rozšířenou působností, správce vodního toku, příslušného správce významného vodního toku a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu,
 • manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo nebezpečí povodňových škod; přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného správce významného vodního toku,
 • k mimořádným manipulacím na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů si vyžadují souhlas povodňového orgánu obce s rozšířenou působností nebo Povodňové komise Jihočeského kraje podle možného dosahu vlivu manipulace,
 • provádějí zabezpečovací práce na vodních dílech,
 • zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních dílech,
 • po povodni provádějí prohlídku vodních děl, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a poskytují povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, správci vodního toku a příslušnému správci významného vodního toku podklady pro zprávu o povodni,
 • odstraňují povodňové škody na vodních dílech, zejména je zabezpečují pro případ další povodně.

Vlastníci (uživatelé) vodních děl, na nichž může dojít při stavbě nebo provozu ke vzniku zvláštních povodní, dále:

 • posuzují možnost vzniku a průběhu zvláštních povodní pro vodní díla I. až III. kategorie a výsledky poskytnou příslušným povodňovým orgánům,
 • oznamují neprodleně příslušným povodňovým orgánům a správcům vodních toků skutečnosti rozhodné pro vyhlášení stavů pohotovosti a ohrožení při nebezpečí vzniku zvláštních povodní podle § 3, pokud možno s předpovědí dalšího vývoje,
 • varují obyvatelstvo a povodňové orgány níže po toku v souladu s povodňovými plány při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodních děl a při vývoji směřujícím k narušení jejich funkce a vzniku zvláštní povodně.

Seznam vodních děl I. až III. kategorie


 

Organizace povodňové ochrany

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.

Činnost předpovědní povodňové služby pro Jihočeský kraj zajišťuje Český hydrometeorologický ústav, pobočka České Budějovice ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p., závodem Horní Vltava

Základem pro výkon služby je soubor hlásných stanic, který je tvořen vybranými limnigrafy, vodními díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je Český hydrometeorologický ústav, pobočka České Budějovice. Sběr dat se realizuje prostřednictvím telefonického spojení a datových přenosů v počítačové nebo telefonní síti. Všechny pozorovací objekty systému (s výjimkou profesionálních meteorologických stanic) jsou obsluhovány dobrovolnými pozorovateli, jejichž povinnosti jsou určeny příkazními smlouvami uzavřenými s ČHMÚ. Na většině hlásných objektů je vedle klasického limnigrafu instalován automatický sběr dat s přenosem do centrálního počítače pomocí modemu a komutované telefonní linky. Některé důležité objekty mají spojení zdvojeno, přičemž záložní spojení je realizováno bezdrátovým přenosem. Tyto objekty jsou zároveň vybaveny hlasovým výstupem, aby rychlá informace o stavu hladiny a jeho tendenci byla běžným telefonátem přístupná povodňovým komisím zainteresovaných obcí s rozšířenou působností. Počet takto vybavených objektů se podle investičních možností ČHMÚ bude dále rozšiřovat. Automatizovaným sběrem dat o srážkách s přenosem do pobočky byly vybaveny limnigrafické stanice tam, kde to technické a terénní podmínky umožnily. Další rozšíření počtu automatizovaných srážkoměrných stanic mimo objekty limnigrafů se připravuje.

Pravidelné hlášení ze stálé sítě hlásných objektů je předáváno každodenně včetně sobot, nedělí a všech svátků. Po zpracování poskytuje kontinuální přehled o hydrologické situaci a je zároveň podkladem pro sestavení hydrologické předpovědi přítoku do přehradní nádrže VD Orlík. Přehledná zpráva o situaci v zakódované formě je předávána do osmé hodiny ranní počítačovým spojením do Centrálního předpovědního pracoviště ČHMÚ v Praze (CPP ČHMÚ) a výběr ze správy faxem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy s.p. v Praze a v Českých Budějovicích. Dle požadavků jsou poskytovány informace a konzultace i dalším uživatelům. Poskytovány jsou pravidelné informace sdělovacím prostředkům (tisk, rozhlas, televize). Přehled stálé sítě hlásných objektů vodoměrných i srážkoměrných podává příloha B-13. U objektů, které mají umožněno obousměrné spojení, je uvedeno i telefonní číslo.

Při nebezpečí povodně nebo při dosažení prvního stupně povodňové aktivity dochází k rozšíření počtu objektů hlásné sítě a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službu konajícím pracovníkem v Českém hydrometeorologickém ústavu, pobočce České Budějovice. U vybraných srážkoměrných stanic jsou stanoveny limity denního úhrnu srážek, jehož dosažení je pozorovatel povinen do centra telefonicky ohlásit. Přehled rozšířené sítě hlásných vodoměrných a srážkoměrných objektů je v přílohách.

Za povodňové situace je běžný informační tok rozšířen o aktivizaci územně příslušných povodňových komisí a o příjem a předávání zpráv hlásné povodňové služby. Zvyšuje se frekvence hlášení do centrálních složek a v naléhavých případech jsou poskytována varování sdělovacím prostředkům. Situační zprávy jsou rozšířeny o předpovědi vodních stavů a průtoků v závěrových profilech hlavních toků.

Přehled o geografickém rozmístění srážkoměrných a profesionálních meteorologických stanic poskytuje mapa hlásných profilů.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Z hlediska hlásné povodňové služby a zabezpečování informací o vývoji povodňové situace jsou vodoměrné profily rozděleny do tří kategorií A, B, C.

Hlásné profily kategorie A jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Většinou jsou také zařazeny do stálé sítě hlásných stanic předpovědní povodňové služby. Pozorování a sběr dat zajišťují jejich provozovatelé (ČHMÚ, Povodí Vltavy). Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení provozovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec.

Hlásné profily kategorie B jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce.

Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Pozorování zabezpečuje obec nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží.

Pro zabezpečení dostatečných informací o vývoji povodňové situace pro potřebu Povodňové komise Jihočeského kraje jsou významné zejména hlásné profily kategorie A a B. Informace z těchto hlásných profilů jsou proto vždy předávány vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy s.p., závodu Horní Vltava v Českých Budějovicích, jako kontaktnímu místu Povodňové komise Jihočeského kraje.

Přehled hlásných profilů kategorie A s uvedením jejich provozovatelů, pravidelných a náhradních pozorovatelů včetně telefonického spojení je obsažen v příloze B-15. Přehled hlásných profilů kategorie B s uvedením jejich provozovatelů a pozorovatelů včetně telefonického spojení je obsažen v příloze B-16. Geografické rozmístění hlásných profilů kategorie A a B je v mapách. Pro doplnění přehledu hlásných stanic jsou v příloze uvedeny postupové doby průtoků mezi těmito stanicemi.

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice ČHMÚ