Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotace vyhlášené

Odkaz na stažení programu Filler (je nutné mít aktuální verzi): program Filler (.exe).
Detail dotace se zobrazí kliknutím na řádek dotace.

POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů

Seznam dotací

Datum vyhlášení: 15.9.2022 Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023
Charakteristika
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.
Kontakty
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí: Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783
Harmonogram
Datum zveřejnění: 1.7.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2022 do 24 hodin
Datum vyhlášení: 16.7.2022 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji
Charakteristika
Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Národní rozvojová banka a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.
Kontakty
Informace o vyhlášeném programu: Mgr. Alena Sokolová, tel. 386 720 213 sokolova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka tel. 387 318 428 prochazka@cmzrb.cz
Harmonogram
Datum zveřejnění: 15.6.2022
Datum vyhlášení: 16.7.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 15.7.2023 do 24 hodin
Soubory ke zpracování žádosti
Datum vyhlášení: 1.7.2022 Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby
Charakteristika
Cílem dotace je podpora realizace audiovizuálních děl v Jihočeském kraji a posílení regionální ekonomiky. Specifickým cílem této dotace je podpora hraných filmů a podpora tvorby hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů. Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří již na konkrétní uznatelné náklady čerpají podporu ze Státního fondu kinematografie a podáním žádosti by došlo k souběhu s podporou. Výzva pro rok 2022: harmonogram: 1) vyhlášení výzvy 1. 4. 2022 2) vyplnění registračního formuláře 1. 4. – 31. 7. 2022. 3) zveřejnění formuláře žádosti nejpozději 1.6.2022 a příjem žádostí 1. 7. 2022 – 31. 10. 2022 .
Kontakty
Jihočeský kraj - Odbor kultury a památkové péče: Mgr. Petra Luňáčková, 386720882, email: lunackova@kraj-jihocesky.cz
Harmonogram
Datum zveřejnění: 1.4.2022
Datum vyhlášení: 1.7.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 30.10.2022 do 00 hodin
Datum vyhlášení: 6.6.2022 Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji
Charakteristika
Účelem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje poskytnutím finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, bytových jednotkách bytových domů a stavbách pro rodinnou rekreaci (Operační program Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3). Další informace „ZDE“ .
Kontakty
Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí, infolinka: 386 720 323, e-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz, kontakty viz. https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz .
Harmonogram
Datum zveřejnění: 6.5.2022
Datum vyhlášení: 6.6.2022 od 17 hodin
Datum ukončení: 31.12.2022 do 24 hodin
Soubory ke zpracování žádosti
Datum vyhlášení: 1.3.2022 DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE
Charakteristika
Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.
Kontakty
Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Lukáš Machát, tel.: 386 720 927, e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz; Luděk Petr, DiS, tel: 386 720 629, e-mail: petr@kraj-jihocesky.cz; Ing. Vendula Procházková, tel.: 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz
Harmonogram
Datum zveřejnění: 28.1.2022
Datum vyhlášení: 1.3.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin
Datum vyhlášení: 3.1.2022 Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji
Charakteristika
Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb. Dotační program si klade za cíl přivést lékaře do kraje a motivovat je k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje. Při výběru oborů zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb spolupracuje Jihočeský kraj s obcemi a VZP ČR. Dotační program bude koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem podněty zdravotních pojišťoven či obcí.
Kontakty
Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Ivana Turková, tel: 386 720 774, e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz
Harmonogram
Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 30.6.2023 do 00 hodin
Vypsáno 6 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz