Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotace vyhlášené

Návod na podání žádosti přes Portál občana JČK
Metodický pokyn 97 Příručka pro publicitu
Detail dotace se zobrazí kliknutím na řádek dotace.

POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů

Seznam dotací

Datum vyhlášení: 1.6.2023 Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby

Charakteristika

Cílem dotace je podpora realizace audiovizuálních děl v Jihočeském kraji a posílení regionální ekonomiky. Specifickým cílem této dotace je podpora hraných filmů a podpora tvorby hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů. Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří již na konkrétní uznatelné náklady čerpají podporu ze Státního fondu kinematografie a podáním žádosti by došlo k souběhu s podporou. Výzva pro rok 2022 - 2023: harmonogram: 1) vyhlášení výzvy 19. 12. 2022 2) vyplnění registračního formuláře 19. 12. 2022 – 31. 5. 2023. 3) zveřejnění formuláře žádosti nejpozději 1. 5. 2023 a příjem žádostí 1. 6. 2023 – 31. 10. 2023.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor kultury a památkové péče: Mgr. Petra Luňáčková, 386720882, email: lunackova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 19.12.2022
Datum vyhlášení: 1.6.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 20.2.2023 Podpora činnosti ČUS

Charakteristika

Hlavním cílem je zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory okresních a krajské organizace České unie sportu.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Ing. Šárka Matějková, tel.: 386 720 936, e-mail: matejkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 20.2.2023 DP Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů

Charakteristika

Účelem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. Obce pak budou moci nabídnout samostatné bydlení pro místní obyvatele v rámci rozvoje obce a tím přispějí k zamezení nebo zmírnění migrace místních obyvatel do větších měst. Předmětem podpory je poskytnutí finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na stavební záměry, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 tis. obyvatel v oblasti bytové výstavby.

Kontakty

Jihočeský kraj: oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Mgr. Jan Prener, tel. 386 720 213, e-mail: prener@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 20.2.2023 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu

Charakteristika

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže v klubech a oddílech JčK - sportovní organizace se sídlem nebo působností na území Jihočeského kraje mohou žádat neinvestiční dotaci na pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží. Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže v rámci systematické přípravy pro vrcholový sport (krajská centra mládeže zřízená krajským sportovním svazem, sportovní centra mládeže s přiděleným statutem od národního sportovního svazu, akademie zastřešené národním příp. krajským sportovním svazem, systémové projekty národních příp. krajských sportovních svazů). Opatření č. 3 a 4: jsou pro kategorii dospělých: Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova na podporu kolektivních sportů v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži, na podporu jednotlivců, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR a na podporu individuálních sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR. Opatření č. 5: Podpora celoroční sportovní činnosti zdravotně postižených sportovců (ZPS). Určeno pro subjekty, které mají evidované/registrované ZPS a hlavní činnost provozování tělovýchovy a sportu.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Ing. Miloslava Selingerová, tel. 386 720 236, e-mail: selingerova@kraj-jihocesky.cz, opatření č. 1, 2; Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 325, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, opatření č. 3, 4, 5. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz., Mgr. Martin Sláma, tel.: 386 720 931, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 20.2.2023 Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, dále na novou výstavbu a rekonstukci požárních zbrojnic a na technické zhodnocení a modernizaci požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Bc. Gabriela Přibylová, tel. 386 720 578, pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 16.7.2022 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Národní rozvojová banka a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

Kontakty

Informace o vyhlášeném programu: Mgr. Alena Sokolová, tel. 386 720 213 sokolova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka tel. 387 318 428 prochazka@cmzrb.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 15.6.2022
Datum vyhlášení: 16.7.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 15.7.2023 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum vyhlášení: 1.3.2022 DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Charakteristika

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Lukáš Machát, tel.: 386 720 927, e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz; Luděk Petr, DiS, tel: 386 720 629, e-mail: petr@kraj-jihocesky.cz; Ing. Vendula Procházková, tel.: 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 28.1.2022
Datum vyhlášení: 1.3.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb. Dotační program si klade za cíl přivést lékaře do kraje a motivovat je k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje. Při výběru oborů zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb spolupracuje Jihočeský kraj s obcemi a VZP ČR. Dotační program bude koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem podněty zdravotních pojišťoven či obcí.

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Kristina Alla Lišková, tel: 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 30.6.2023 do 00 hodin

Vypsáno 8 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz