Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotace vyhlášené

Návod na podání žádosti přes Portál občana JČK
Metodický pokyn 97 Příručka pro publicitu
Detail dotace se zobrazí kliknutím na řádek dotace.

POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů

Seznam dotací

Datum vyhlášení: 20.3.3023 Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji pro rok 2023

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě poskytování zdravotních služeb či u předem definovaného poskytovatele zdravotních služeb založeného či zřízeného Jihočeským krajem. Dotační program je koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem na podněty zdravotních pojišťoven nebo obcí, či dle potřeb zajištění dostupnosti konkrétního oboru zdravotní péče v konkrétním místě u poskytovatele založeného či zřízeného krajem

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Patricie Šebková, tel: 386 720 750, e-mail: sebkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 17.2.2023
Datum vyhlášení: 20.3.3023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2023 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 9.10.2023 DP Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

Charakteristika

Všeobecným cílem je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel. 386 720 832, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 8.9.2023
Datum vyhlášení: 9.10.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 16.10.2023 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 15.9.2023 Účelová dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Kontakty

Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz; Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz;

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2023
Datum vyhlášení: 15.9.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 1.9.2023 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Charakteristika

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o podporu soc. služeb, které budou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb JčK na období 2022 – 2024 a s jeho aktualizací formou akčního plánu pro rok 2024 a budou zařazeny do základní Sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období roku 2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření JčK k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor sociálních věcí Kontaktní osoby: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, e-mail kalatova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 23.6.2023
Datum vyhlášení: 1.9.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.9.2023 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 21.8.2023 Dotační program Obědy pro jihočeské děti

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění bezplatného školního stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Další informace „ZDE“

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí Kontakty: e-mail: obedy@kraj-jihocesky.cz, informační linka: 386 720 477, www stránky: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/ https://obedy.kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.7.2023
Datum vyhlášení: 21.8.2023 od 08 hodin
Datum ukončení: 31.1.2025 do 14 hodin

Datum vyhlášení: 1.8.2023 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Národní rozvojová banka a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

Kontakty

Bližší informace o vyhlášeném programu a podmínkách realizace zvýhodněných regionálních úvěrů poskytne: Ing. Miloš Procházka, tel. 387 318 428, mob. 602 838 537, milos.prochazka@nrb.cz; Mgr. Jan Prener, tel. 386 720 213, prener@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 28.6.2023
Datum vyhlášení: 1.8.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum vyhlášení: 26.6.2023 KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY II.

Charakteristika

Účelem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje poskytnutím finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, bytových jednotkách bytových domů a stavbách pro rodinnou rekreaci (Operační program Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3). Další informace „ZDE“

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí, infolinka: 386 720 323, e-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz, kontakty viz. https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz .

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.5.2023
Datum vyhlášení: 26.6.2023 od 17 hodin
Datum ukončení: 31.8.2024 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Příprava a odeslání žádosti (Portál občana)

Datum vyhlášení: 1.6.2023 Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby

Charakteristika

Cílem dotace je podpora realizace audiovizuálních děl v Jihočeském kraji a posílení regionální ekonomiky. Specifickým cílem této dotace je podpora hraných filmů a podpora tvorby hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů. Výzva pro rok 2022 - 2023: harmonogram: 1) vyhlášení výzvy 19. 12. 2022 2) vyplnění registračního formuláře 19. 12. 2022 – 31. 5. 2023. 3) zveřejnění formuláře žádosti nejpozději 1. 5. 2023 a příjem žádostí 1. 6. 2023 – 31. 10. 2023.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor kultury a památkové péče: Mgr. Petra Luňáčková, 386720882, email: lunackova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 19.12.2022
Datum vyhlášení: 1.6.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 1.3.2022 DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Charakteristika

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Lukáš Machát, tel.: 386 720 927, e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz; Luděk Petr, DiS, tel: 386 720 629, e-mail: petr@kraj-jihocesky.cz; Ing. Vendula Procházková, tel.: 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 28.1.2022
Datum vyhlášení: 1.3.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin

Vypsáno 9 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz