Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

POMÁHÁME UKRAJINĚ / Ми допомагаємо Україні - Регіональний центр допомоги Україні

 

fgds

Na místě je vyřizována tato základní administrativa:

 • Registrace cizinců k pobytu (cizinecká policie)
 • Speciální vízum pro uprchlíky
 • Ubytování (pokud nemají ještě zajištěno)

PROVOZNÍ DOBA OD 16.1.2023 / ГОДИНИ РОБОТИ З 16.1.2023

Po Понеділок 8:00 – 17:00 Dočasná ochrana, duplikáty víz, zrušení dočasné ochrany, potvrzení o pobytu / Тимчасовий захист, дублікатів віз, скасування тимчасово захиста, підтвердження місця проживання
Út Вівторок 8:00 – 12:00 Změny adres / Зміни адреси
St Cереда 8:00 – 17:00 Dočasná ochrana, duplikáty víz, zrušení dočasné ochrany, potvrzení o pobytu / Тимчасовий захист, дублікатів віз, скасування тимчасово захиста, підтвердження місця проживання
Čt Четвер 8:00 – 12:00 Změny adres / Зміни адреси
П'ятниця 8:00 – 13:30 Dočasná ochrana, duplikáty víz, zrušení dočasné ochrany, potvrzení o pobytu / Тимчасовий захист, дублікатів віз, скасування тимчасово захиста, підтвердження місця проживання

So

Ne

Субота

неділя

  ZAVŘENO / ЗАЧИНЕНО

 


Kde najdete KACPU / KACPU знаходиться за адресою:

Odbor azylové a migrační politiky Департаменту притулку та міграційної    політики
Pražská 1257/23     Празька 1257/23
České Budějovice Чеські Будейовіце

 

Autobusové linky od nádraží na OAMP (zastávka Družba IGY) před hotelem Grand:
Автобусні лінії від вокзалу до OAMP (зупинка Družba IGY) перед Grand Готелем:

 • 11 – zastávka naproti před hotelem Mercury / зупинка навпроти торговий центр Mercury
 • 5 – zastávka naproti před hotelem Mercury / зупинка навпроти торговий центр Mercury
 • 9 – zastávka naproti před hotelem Grand / зупинка навпроти Grand Готелю
 • 6 – zastávka naproti před hotelem Grand / зупинка навпроти Grand Готелю

Mapa nového pracoviště KACPU s vyznačením možností trasy MHD od nádraží ke KACPU, parkování a občerstvení. / Карта нового робочого місця КАЦПУ з позначеннями варіантів маршруту громадського транспорту від вокзалу до КАЦПУ, стоянки та частування.

mapa

QR:

QR

 


Informace pro imigranty a azylanty / Інформація для іммігрантів та шукачів притулку

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) - informace k dočasné ochraně

Dočasná ochrana bude v České republice poskytnuta zejména těmto osobám:

 1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu následně opustili.
 2. Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před datem 24. února 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.
 3. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1-2, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před datem 24. února 2022 a následně společně Ukrajinu opustili. Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v bodě 1-2 nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.
 4. Cizincům, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně výjimečně i v jiných případech.

Cizinec, který měl platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt / dočasnou ochranu) vydané v jiném státu a takové pobytové oprávnění bylo zrušeno / vypršelo po 24. únoru 2022, nemá nárok na udělení dočasné ochrany. Na dočasnou ochranu zároveň nemá nárok cizinec, který měl dlouhodobé pobytové oprávnění v ČR a po 24. únoru 2022 si tento pobyt neprodloužil nebo mu byl zrušen. Tito cizinci nejsou osobami, které žily / pobývaly na území Ukrajiny před datem 24. února 2022.

K žádosti je nutné předložit

 • vyplněný tiskopis
 • platný cestovní pas, jste-li jeho držiteli,
  • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustili v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),
  • potvrzení o zajištění ubytování, pokud vám jej nezajišťuje orgán krizového řízení
   • pokud vám ubytování poskytuje fyzická osoba, použijte formulář pro fyzické osoby 
   • pokud vám ubytování poskytuje právnická osoba, použijte formulář pro právnické osoby,
  • vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm).

Odkaz na informace a tiskopisy MV:

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině - Ministerstvo vnitra České republiky 


Důležitá upozornění:

 • Na pracovišti nebudou přítomni zástupci pojišťovny, Úřadu práce, Český červený kříž.
 • Na pracovišti není zajištěno občerstvení.
 • U pracoviště není možné parkovat, nejbližší parkoviště - IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice a parkoviště Mariánské náměstí.
 • Na pracovišti je k dispozici čekárna pouze pro omezený počet osob, zvláště pro matky s dětmi a starší osoby.
 • Je nutné donést vlastní fotografii, na pracovišti se nefotí. Fotografii je možné pořídit – FOTOLAB, IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice, 37004.


Průběh odbavení na pracovišti KACPU:

 • Před odbavením obdržíte od pracovníků KACPU pořadový lístek s uvedením data a času odbavení, není nutné vyčkávat na pracovišti, doporučujeme se dostavit až na konkrétní termín, uvedený na pořadovém lístku.
 • Jako první proběhne kontrola cizineckou policií.
 • Poté Vám bude přiděleno ubytování hasičským záchranným sborem, pokud nemáte zajištěno vlastní ubytování.  
 • Následně podáte pracovníkům odboru azylové a migrační politiky žádost o udělení dočasné ochrany. Doporučujeme si vyplnit tiskopis žádosti předem, urychlíte tím odbavení na pracovišti. Na místě Vám s vyplněním žádosti mohou pomoci dobrovolníci a tlumočníci. Při splnění všech podmínek k udělení dočasné ochrany Vám bude na místě vylepeno vízum do cestovního dokladu. Pokud k žádosti nepředložíte platný cestovní doklad, může se řízení o vydání dočasné ochraně protáhnout. Nemůžeme garantovat, že vyřízení žádosti a udělení dočasné ochrany proběhne na místě.

Změny adres:

 • Změnu adresy můžete hlásit poštou nebo na spádovém pracovišti OAMP Ministerstva vnitra podle nového místa bydliště.
 • Při změně adresy je nutné doložit i doklad o zajištění ubytování na nové adrese. Takovým dokladem může být nájemní smlouva, písemné potvrzení vlastníka atd. Pokud nepředložíte doklad o zajištění ubytování na nové adrese, nebude změna provedena. Ať už se rozhodnete pro nahlášení změny adresy osobně, či poštou, pokud jako doklad o zajištění ubytování předkládáte nájemní smlouvu, použijte její úředně ověřenou kopii.
 • Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra, nebo se na pracoviště dostavit osobně. Prosíme, žádné změny neohlašujte e-mailem, nebudou brány v potaz.

У Чеській Республіці тимчасовий захист буде надано, зокрема, таким особам:

 1. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та в подальшому виїхали з України.
 2. Іноземці з третіх країн та особи без громадянства, яким надано міжнародний захист або рівнозначний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року.
 3. Членам сімей осіб, зазначених у пунктах 1-2, які разом з ними перебували в Україні до 24 лютого 2022 року та в подальшому разом виїхали з України. Член сім'ї означає подружжя, зареєстрованого партнера, неповнолітню неодружену дитину особи, зазначеної в пунктах 1-2, або неповнолітню неодружену дитину подружжя такої особи чи іншого так званого близького родича, який перебуває на утриманні та проживає в сім'ї цієї людини.
 4. Іноземцям, які станом на 24 лютого 2022 року мали дійсну посвідку на постійне проживання на території України та їх виїзд до держави, громадянином якої вони є, або частини її території неможливий через загрозу реальної небезпеки відповідно до до § 179 параграфа 2 Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Тимчасовий захист також може бути наданий у зв'язку з возз'єднанням сім'ї з особою, яка має тимчасовий захист, або, як виняток, в інших випадках.

Іноземець, який мав дійсний дозвіл на проживання (довгострокову візу, довготермінове/постійне проживання/тимчасовий захист), виданий в іншій державі та такий дозвіл на проживання було анульовано/термін дії якого закінчився після 24 лютого 2022 року, не має права на надання тимчасового захисту . Водночас іноземець, який мав дозвіл на довготермінове проживання в Чехії і після 24 лютого 2022 року не продовжив це перебування або його анулювали, не має права на тимчасовий захист. Ці іноземці не є особами, які проживали/перебували на території України до 24 лютого 2022 року.

Необхідно подати заявку

 • Заповнену анкету
 • дійсний паспорт, якщо він у вас є, 
  • підтвердження того, що ви перебували на території України 24.02.2022 та виїхали з України внаслідок вторгнення військ Російської Федерації (наприклад, паспортні дані, гуманітарний сертифікат на в’їзд або інший документ, виданий на ваше ім’я, який би засвідчував ваше перебування в Україні),
  • підтвердження про надання житла, якщо антикризовий орган вам його не надає
   • якщо ваше житло надає фізична особа, використовуйте форму для фізичних осіб
   • якщо Ваше житло надає юридична особа, скористайтеся формою для юридичних осіб,
  • власне фото у форматі (45 х 35 мм).

На цій адресі знайдете комплектну інформацію та анкети МВС:
UA - Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні - Ministerstvo vnitra České republiky

Важливе повідомлення:

 • В місті нвадання візи не будуть присутні представники страхової компанії, Бюро праці, Чеського Червоного Хреста.
 • Закуски в місті нвадання візи не надаються.
 • Неможливо припаруватися в місті нвадання візи, найближча автостоянка - IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice та Mariánské náměstí parking.
 • В місті нвадання візи є зал очікування лише для обмеженої кількості осіб, особливо для матерів з дітьми та людей похилого віку.
 • Потрібно принести власну фотографію, в місті нвадання візи не фотографуються. Фото можна зробити - FOTOLAB, IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice, 37004.

Процес реєстрації на КАЦПУ:

 • Перед заселенням ви отримуєте реєстраційний талон від співробітників КАЦПУ із зазначенням дати та часу заселення, чекати в місті нвадання візи не обов’язково, рекомендуємо прибути в конкретну дату, яка вказана на реєстраційний квиток
 • Спочатку буде здійснена перевірка Іноземною поліцією.
 • Потім пожежно-рятувальна служба надасть вам житло, якщо у вас немає власного житла.
 • Потім ви подасте заяву про надання тимчасового захисту співробітникам Департаменту притулку та Вбочому місці. Волонтери та перекладачі можуть допомогти заповнити анкету на місці. Якщо ви відповідаєте всім умовам для надання тимчасового захисту, віза буде вклеєна у ваш закордонний паспорт на місці. Якщо разом із заявою не подано дійсний закордонний паспорт, процедура оформлення тимчасового захисту може тривати довше. Ми не можемо гарантувати, що розгляд заяви та надання тимчасового захисту відбудеться на місці.


Зміни адреси:

 • Ви можете повідомити про зміну адреси поштою або в ОАМП МВС за новим місцем проживання.
 • Якщо ви змінюєте свою адресу, ви також повинні надати підтвердження проживання за новою адресою. Таким документом може бути договір оренди, письмове підтвердження від власника тощо. Якщо ви не надасте документ, що підтверджує проживання за новою адресою, зміна не відбудеться. Незалежно від того, чи вирішите ви повідомити про зміну адреси особисто чи поштою, якщо ви подаєте договір оренди як доказ проживання, використовуйте його офіційно завірену копію.
 • Заповнену анкету разом з додатками необхідно надіслати поштою на адресу одного з робочих місць ОАМП МВС, або Ви можете приїхати на робоче місце особисто. Будь ласка, не повідомляйте про зміни на електронну пошту, вони не будуть розглянуті.
DOČASNÁ OCHRANA: PRODLOUŽENÍ / ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ: ПРОДОВЖЕННЯ

S ohledem na pokračující válečný konflikt na Ukrajině bude od 31.1.2023 zahájeno prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny pobývajících na území České republiky. Prodlužování bude mít 2 fáze

 • od 31.1. - 31.3.2023 on-line registrace a rezervace termínu osobní návštěvy na MV – odbor azylové politiky 
 • do 30.9.2023 osobní návštěva na MV – odboru azylové politiky k předložení požadovaných dokladů a vylepení vízové štítku do cestovního dokladu 

У зв’язку з триваючим військовим конфліктом в Україні з 31 січня 2023 року розпочнеться продовження тимчасового захисту для біженців з України, які проживають на території Чеської Республіки. Розбудова буде проходити у 2 черги

 • з 31.1. - 31.03.2023 онлайн реєстрація та бронювання дати особистого візиту в МВС - Департамент політики притулку
 • до 30.09.2023 особистий візит до МВС – Департаменту політики надання притулку для подачі необхідних документів та наклеювання візової наклейки на проїзний документ.

CZ_prodloužení_obecné
UA_prodloužení_obecné
UA_Vazby_obecné_verze pro online
Vazby_obecné_verze pro online

Registrace za účelem prodloužení dočasné ochrany je na portálu / Реєстрація з метою продовження тимчасового захисту відбувається на порталі: frs.gov.cz  
Na portálu bude mít každý dospělý držitel dočasné ochrany vlastní uživatelský účet / кожен дорослий власник TЗ матиме власний обліковий запис на порталі

ra

Souhrnná informace k prodloužení dočasné ochrany/ зведені відомості про продовження тимчасового захисту: https://migracnikonsorcium.ecomailapp.cz/campaigns/render/43/9eddc5356c622fa0538f56eff9fed977 a/nebo na webu ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&#Zakladni_informace_-_podbod_3
  

Přijeli jste do České republiky a potřebujete informace co máte dělat? Ви приїхали до Чехії і вам потрібна інформація про те, що робити?

Souhrnné informace naleznete na webu Ministerstva vnitra / З короткою інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства внутрішніх справ:

v českém jazyce / чеською: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx.

v ukrajinském jazyce / українською: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d


ZKRÁCENÍ LHŮT NA 3 DNY - registrace po příjezdu a změna místa pobytu
Od 2. května 2022 dochází ke zkrácení lhůt na registraci u cizinecké policie po příjezdu a na hlášení změny místa pobytu. Nová lhůta na oba úkony je 3 dny.

To znamená, že je nutné registrovat se osobně u cizinecké policie do 3 dnů po příjezdu na území a hlásit změnu místa pobytu také do 3 dnů. Jak nahlásit změnu místa pobytu.

Скорочення терміну до трьох днів, реєстрація прибуття та зміна місця проживання

З 2 травня 2022 р. скорочуються терміни реєстрації після прибуття, в Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie) та повідомлення про зміну місця проживання. Новий термін - 3 дні.

Це означає, що необхідно особисто реєструватися в Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie) впродовж трьох днів після прибуття на територію. Також повідомляти про зміну місця проживання до трьох днів. Як повідомити про зміну місця проживання?


informační zelená linka / Інфолінія::

izlu

 


KACPU neprodlužuje ani nevydává krátkodobá víza:

Pokud máte v České republice platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká nebo modrá karta), nemáte nárok na dočasnou ochranu. V případě prodloužení dlouhodobých pobytů kontaktujte místně příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Pracovištěm pro Jihočeský kraj je OAMP MV - Pražská tř. 23, 370 04 České Budějovice. Podrobnosti k prodloužení platného pobytového oprávnění naleznete na stránkách MVCR: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MTI%3D


KACPU не продовжує та не видає короткострокові візи:

Якщо у вас є дійсний дозвіл на проживання в Чеській Республіці (довгострокова віза, довгострокове перебування, службова чи синя карта), ви не маєте права на тимчасовий захист. У разі продовження довгострокового перебування зверніться до відповідного місцевого офісу Департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Робочим місцем для південночеського регіону є OAMP MV - адреса Пражська 23, 370 04 České Budějovice. Подробиці щодо продовження дійсного дозволу на проживання можна знайти на сайті MVCR(МВСЧР): https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MTI%3D


Na pracovištích Ministerstva vnitra - OAMP není v rámci běžné agendy vyřizováno bezplatné zdravotní pojištění!!

Pokud jste již ubytováni v soukromí, hotelu, ubytovacím zařízení nebo po změně pobytu je nezbytné též projít procesem v CENTRU KACPU nejpozději do 3 dnů po příjezdu.

Безкоштовне медичне страхування у відділі міграційної політики (ОАМП) Міністерства внутрішніх справ в рамках звичайного порядку денного не надається!!

Якщо ви вже поселилися в приватному готелі чи знайшли інше місце проживання, вам, також, необхідно пройти процедуру в ЦЕНТРІ KACPU не пізніше 3 днів після прибуття.


Úřad práce ČR / Управління праці Чеської Республіки. Допомога громадянам України

Žádosti a tiskopisy / Заявки та форми

Níže uvedené formuláře a tiskopisy je možné si předem vytisknout a vyplnit ještě před vaším příchodem na KACPU. Urychlíte tím odbavovací proces.

Нижчеподані бланки та форми можна попередньо роздрукувати та заповнити до вашого прибуття в KACPU. Це прискорить процес реєстрації.


Dočasná ochrana - doklad (potvrzení) o zajištění ubytování

V souvislosti s novelou zákona „Lex Ukrajina“ nemohou od 28.6.2022 uprchlíci dostat dočasnou ochranu nebo změnu adresy pobytu bez potvrzení o zajištění ubytování od ubytovatele (pokud ubytování nedostanou formou příkazu ze systému HUMPO). Místo tohoto potvrzení mohou doložit i nájemní smlouvu.

Na základě novely zákona č. 65/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina“), o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, došlo ke změně podmínek udělení dočasné ochrany – potvrzení o zajištění ubytování.

Cizinec žádající o dočasnou ochranu na území České republiky je dnem 28.6.2022 povinen při podání žádosti doložit doklad o ubytování a to zejména „nájemní smlouvou“, „podnájemní smlouvou“ nebo formulářem prohlášení vlastníka nebo jiného ubytovatele „Potvrzení o zajištění ubytování“ (viz odkaz stránky MVCR) Tyto dokumenty musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii. Orgán udělující dočasnou ochranu bude kontrolovat, zda ubytování bylo poskytnuto v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním.

Z této povinnosti jsou vyjmuti cizinci, kterým je poskytnuto ubytování orgánem krizového řízení.

Podrobnosti viz stránky MVCR : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx


Vízum za účelem strpění vydává OAMP:

V případě žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území,  máte možnost požádat na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podrobnosti viz stránky MVCR : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Віза з метою толерантності видається ОАМП:

У разі запиту на отримання візи на термін перебування більше 90 днів з метою витримки перебування на території ви маєте можливість подати заяву на робочому місці ОАМП МВС. Докладніше див. на сторінці MVCR (МВСЧР): https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny / проїзд для біженців з України

Od 22. 8. 2022 byla zrušena bezplatná veřejná doprava pro cestujících ukrajinské státní příslušnosti s výjimkou osob, kterým byl Policií ČR vydán výjezdní příkaz po vyslovení nepřijatelnosti udělení dočasné ochrany ČR nebo žadatelům, kterým bylo zamítnuto vydání víza dočasné ochrany, pro tyto osoby bude zajištěna bezplatná přeprava po dobu 5 dní ode dne vyslovení nepřijatelnosti nebo zamítnutí vydání víza dočasné ochrany.

Zdravotní péče – základní informace pro občany Ukrajiny / Система охорони здоров'я - основна інформація для громадян України

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

Основна інформація для громадян України про надання медичних послуг

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu. 

У Чеській Республіці кожен медичний працівник повинен надавати невідкладну допомогу в будь-який час і будь-кому, незалежно від страхування чи статусу проживання. Проте, ймовірно, він вимагатиме за це плату.

V případě potřeby neodkladné péče volejte Zdravotnickou záchrannou službu na bezplatné telefonní lince 155 nebo tísňovou linku 112.

Якщо вам потрібна невідкладна допомога, зателефонуйте до служби екстреної медичної допомоги за безкоштовним номером 155 або 112.

Po udělení víza a registrace u zdravotní pojišťovny se běženec stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, za kterého hradí pojistné stát. Má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy včetně výkonu očkování. 

Після оформлення візи та реєстрації в медичній страховій компанії біженець стає застрахованою особою медичної страхової компанії, за яку держава сплачує страхові внески. Він має право отримувати медичну допомогу в Чеській Республіці в повному обсязі державного медичного страхування, включаючи вакцинацію.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb. 

Якщо Ви застраховані за системою державного медичного страхування, маєте комерційне страхування або можете самостійно оплатити допомогу, Ви можете відвідати будь-якого надавача медичних послуг.

Informační linka 1221 – pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

Інформаційна лінія 1221 – допомога громадянам України та чеським лікарям у спілкуванні з українськими пацієнтами

f

Podle místa pobytu na území Jihočeského kraje můžete využít kteroukoli ordinaci lékaře. S pomocí pro vyhledání lékaře Vám mohou poradit příbuzní nebo známí, kteří již v České republice pobývají. Dále je možné se obrátit pro dané informace na město nebo obec, kde bydlíte. 

V případě že potřebujete léky, které nejsou volně prodejné, obraťte se na ordinace lékaře, který buď lék předepíše nebo Vám poradí lékaře, na kterého je možné se obrátit. 

Zde je uveden minimální seznam lékařů, kteří sami pomoc ukrajinským občanům nabízejí. Informace o lékařské péči http://lekariproukrajinu.cz/

Залежно від вашого місця проживання в Південночеському краї, ви можете звернутися до будь-якого кабінету лікаря. У пошуках лікаря вам можуть допомогти родичі чи знайомі, які вже проживають в Чехії. Також можна зв’язатися з містом чи муніципалітетом де ви проживаєте.

Якщо вам потрібні ліки, які не відпускаються без рецепта, зверніться до свого лікаря, який або призначить ліки, або проконсультується з лікарем, до якого можна звернутися.

Ось мінімальний список лікарів, які надають допомогу громадянам України. Інформація про медичну допомогу http://lekariproukrajinu.cz/


INFORMACE K OČKOVÁNÍ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Ukrajinští občané – děti, adolescenti dospělí mají nárok na bezplatné očkování podle očkovacího kalendáře a doporučení platných v České republice, včetně nepovinných očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé věkové kategorie. Po udělení víza a registrace u zdravotní pojišťovny se běženec stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, za kterého hradí pojistné stát. Má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy včetně výkonu očkování. 

Praktičtí lékaři mají informace a doporučení k očkování prostřednictvím profesních sdružení a odborné společnosti. 

Громадяни України – діти, підлітки та дорослі – мають право на безкоштовні щеплення згідно з календарем щеплень та рекомендаціями, що діють у Чеській Республіці, включно з необов’язковими щепленнями, які оплачуються державним медичним страхуванням для окремих вікових категорій. Після оформлення візи та реєстрації в медичній страховій компанії біженець стає застрахованою особою медичної страхової компанії, за яку держава сплачує страхові внески. Він має право отримувати медичну допомогу в Чеській Республіці в повному обсязі державного медичного страхування, включаючи вакцинацію.

Лікарі загальної практики володіють інформацією та рекомендаціями щодо вакцинації через професійні асоціації та професійні товариства.

Výkon očkování je lékařský výkon poskytovaný v ordinaci praktického lékaře pro dospělé i pro děti a dorost, a popřípadě u jiných odborných lékařů. Je třeba se na očkování domluvit s praktickým lékařem v daném území, kde jste ubytováni, popřípadě kde budou děti nastupovat k předškolnímu vzdělávání.

Вакцинація – це медична процедура для дорослих, дітей та підлітків, яка проводиться в кабінеті лікаря сімейної медицини і, при потребі, у лікарів вузької спеціалізації. Про проведення вакцинації необхідно домовитися з лікарем загальної практики в місцевості де ви проживаєте або де діти почнуть навчатися в дошкільному закладі освіти.


V případě nutné hospitalizace uvádíme seznam nemocnic v Jihočeském kraji. 
У випадку необхідної госпіталізації ми надаємо список лікарень Південночеського краю.

NEMOCNICE
ЛІКАРНЯ    
TELEFON
ТЕЛЕФОН
WEB
ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Лікарня в Чеських Будейовіцах  

B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

387871111 www.nemcb.cz

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Лікарня в Чеському Крумльові

Nemocniční 429
381 01 Český Krumlov

380761111 www.nemck.cz

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Лікарня в Їндржихув Градці 

U nemocnice 380
377 38 Jindřichův Hradec

384376111 www.nemjh.cz

Nemocnice Písek, a.s.
Лікарня в Піску

Karla Čapka 589
397 01 Písek

382772111 www.nemopisek.cz

Nemocnice Prachatice, a.s.
Лікарня в Прахатіце

Nebahovská 1015
383 20 Prachatice

388600111 www.nempt.cz

Nemocnice Strakonice, a.s.
Лікарня в Страконіце

Radomyšlská 336
386 29 Strakonice

383314111 www.nemst.cz

Nemocnice Tábor, a.s.
Лікарня в Таборі

kpt. Jaroše 2000/10
390 03 Tábor

381608111 www.nemta.cz

 


Ukrajinsko-české komunikační karty pro zdravotnická zařízení k poskytování zdravotní péče ukrajinským občanům / Українсько-чеський розмовник для медичних закладів щодо надання медичної допомоги громадянам України

 

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / МЕДИКАМЕНТИ ДЛЯ ДІТЕЙ - УКРАЇНСЬКА МОВА

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ГІНЕКОЛОГІЯ ТА АКУШЕРСТВО - УКРАЇНСЬКА МОВА

OŠETŘOVATELSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ЛІКАРСЬКИЙ ОГЛЯД - УКРАЇНСЬКА МОВА

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА, ТЕРАПІЯ - УКРАЇНСЬКА МОВА

SEZNAM OBTÍŽÍ + STRAVA - UKRAJINSKÝ JAZYK / МОЖЛИВІ ТРУДНОЩІ + ЇЖА - УКРАЇНСЬКА МОВА

Komunikační karta pro lékárnickou péči


Jste stomický pacient a chybí Vám stomické pomůcky? Ви хворий на стому і у вас не вистачає стомічних засобів? 

 

УКРАЇНЦІ ПОВИННІ ПОЧАТИ ЗВЕРТАТИСЯ ДО МЕДИЧНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ, НАРАЗІ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ЇХНЄ АВТОМАТИЧНЕ ПРАВО НА ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ - VZP ČR

Доповнення Закону № 65/2022 Зб., так зване Lex Ukraina 2, змінює умови медичного страхування для українців, які приїхали до Чехії після 24 лютого у зв’язку з військовим конфліктом. Після закінчення терміну 150 днів з дня надання українцям тимчасового захисту в Чеській Республіці, громадяни України віком від 18 до 65 років більше не будуть автоматично зараховуватися до так званих державних застрахованих осіб (за яких держава платить медичне страхування).

Більше інформації

VZP - Jak si zajistit zdravotní péči
VZP - Як отримати медичну допомогу

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny / Домашній хоспіс для людей, які втекли від війни в Україні

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny

Domácí hospice poskytují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Jedná se o zdravotní službu poskytovanou lékaři a kvalifikovanými zdravotními sestrami. Součástí péče je i psychologická či duchovní podpora rodiny a pomoc s praktickými záležitostmi, která tato situace s sebou přináší. Služby mobilních hospiců jsou součástí zdravotní péče garantované státem. Tým hospice dojíždí za pacientem do místa, kde pacient žije, a poskytuje péči ve spolupráci s dalšími členy rodiny, aby nemocný mohl důstojně zemřít v domácím prostředí, a to i na ubytovně či v jiném krátkodobém či dočasném ubytování.

Více informací


Домашній хоспіс для людей, які втекливід війни в Україні

Домашні хоспіси забезпечують спеціалізований медичний догляд в домашніх умовах пацієнтам.Це медична послуга, яку надають лікарі та кваліфіковані медсестри. Частиною турботи є такожпсихологічна чи духовна підтримка сім’ї та допомога у вирішенні практичних питань. Послугимобільного хоспісу входять до складу гарантованої державної послуги. Команда хоспісу виїжджаєза місцем проживання пацієнта та надає допомогу у співпраці з іншими членами сім’ї, щобпацієнт міг гідно померти в домашніх умовах, у тому числі в гуртожитку чи іншомукороткостроковому чи тимчасовому житлі.

Більше інформації

Sociální pomoc pro imigranty a azylanty / Соціальна допомога мігрантам та шукачам притулку

Osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mohou využít sociální služby. Informace o sociálních službách získáte v registru sociálních služeb na https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Všichni poskytovatelé sociálních služeb mají ze zákona o sociálních službách povinnost poskytnout základní sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace osob. Sociální poradenství (základní i odborné) je poskytováno bez úhrady, tj. pro klienty je zdarma.

V Jihočeském kraji je registrováno 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízí své služby cílové skupině imigrantů a azylantů. Podrobné informace naleznete v souborech ke stažení.
1.    Diecézní charita České Budějovice - Poradna pro cizince a migranty, http://www.dchcb.cz
2.    Charita Třeboň - Občanská poradna, http://www.trebon.charita.cz
3.    ICOS Český Krumlov, o.p.s. – Bezplatná poradna mezi paragrafy, http://poradna.krumlov.cz/
4.    Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, https://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
5.    Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s. - Linka důvěry České Budějovice, o.p.s., www.rodinnaporadnacb.cz

V Českých Budějovicích sídlí a je provozována: 

Potravinová banka Jihočeského kraje, která distribuuje potraviny odběratelským neziskovým organizacím a sociálním odborům měst. Prostřednictvím těchto institucí se potraviny dostávají lidem v nouzi. Kontakt: https://www.pbjk.cz/           

Nábytková banka Jihočeského kraje, která získává zdravotně nezávadné funkční vybavení domácnosti, případně kancelářských prostor a distribuuje ho uživatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji a samotným neziskovým organizacím. Kontakt: https://nabytkovabankajck.cz/


Особи які опинилися в несприятливій життєвій ситуації, можуть використати соціальні служби
Інформацію про соціальні служби знайдете в реєстрі за цим посиланням https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Згідно з законом про соціальні послуги всі надавачі соціальних послуг забов’язані надавати базові соціальні консультації, які сприяють вирішенню несприятливого соціального положення осіб. Соціальні послуги (базові та професійні) надаються безкоштовно, тобто безкоштовні для клієнтів.

В Південно-чеському краї зареєстровано 5 соціальних служб, котрі пропонують свої послуги для цільової групи населення мігрантів та біженців. Подробиці знайдете в прикріплених файлах для скачування.

1. Єпархія благодійності České Budějovice - консультації для іноземців і мігрантів http://www.dchcb.cz
2. Благодійність Třeboň - громадянська консультація  http://www.trebon.charita.cz
3. ICOS Český Krumlov, o.p.s. - безкоштовна консультація за параграфами ( законами) http://poradna.krumlov.cz/
4. Управління у справах біженців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки - центр допомоги інтеграції іноземців для Південно-чеського краю https://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
5. Центр особистих і сімейних відносин і Лінія довіри České Budějovice o.p.s. - www.rodinnaporadnacb.cz

В місті České Budějovice також знаходяться і працюють:

Продуктовий банк Південно-Чеського краю, який продукти дистрибує некомерційним організаціям та соціальним службам міст. За посередництва цієї установи продукти постачаються для людей з надзвичайним станом. Контакт: https://www.pbjk.cz/ 

Меблевий банк Південно-Чеського краю, який отримує безпечне для здоров*я і функціональне обладнання і меблі для дому, іноді офісних приміщень, і розповсюджує серед клієнтів соціальних служб в Південно-чеському краю і самостійних некомерційних організацій. Контакт: https://nabytkovabankajck.cz/


Nabídka pomoci spolků osob se zdravotním postižením lidem se zdravotním postižením přicházejícím z Ukrajiny do ČR - Jedná se o pomoc spolků osob se zdravotním postižením lidem se zdravotním postižením, kteří přicházejí z UA. Svou pomoc nabízejí spolky v ČR osobám se zrakovým postižením, sluchovým postižením, lidem s poruchou autistického spektra a dalším, kteří přicházejí z UA. Tyto spolky pomohou získat kompenzační pomůcky (naslouchadla, vozík, ...), bezbariérové ubytování apod. Nabídka spolků je uveřejněna a aktualizována na stránkách vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Пропозиція допомоги асоціації осіб з обмеженими можливостями для людей з обмеженими можливостями які приїжджають з України до Чехії - Це допомога асоціацій інвалідів людям з інвалідністю, які приїжджають з України. Асоціації в Чехії пропонують свою допомогу людям з вадами зору, слуху, людям з розладами аутичного спектру,тощо, які приїжджають з України. Ці асоціації допоможуть отримати допоміжні засоби  (слухові апарати, інвалідні візки, ...), безбар’єрне житло тощо. Пропозиція асоціації опублікована та оновлена на сайті Урядового комітету з питань інвалідів.


POSTARÁME SE O PĚSTOUNSKÉ RODINY Z UKRAJINY / ДОПОMOЖЕМО УКРАЇНСЬКИМ ПРИЙОМНИМ СІМ'ЯМ
Jak pomoci samotným dětem z Ukrajiny / ДОПОМОГА ДІТЯМ З УКРАЇНИ
Sociální služby pro imigranty a azylanty
Соціальні послуги для іммігрантів та шукачів притулку

Možnost přijetí dětí do mateřských a základních škol / Можливість прийому дітей до дитячих садків та початкових шкіл

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE – podle právního stavu ke dni 21. března 2022
ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ – відповідно до правового статусу станом на 21, березня 2022


MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro děti ve věku od 3 do 6 let 

 • V případě zájmu o přijetí vašeho dítěte kontaktujte nejbližší mateřskou školu v místě vašeho aktuálního pobytu, popř. obec. 
 • V případě, že mateřská škola nebude mít volná místa, kontaktujte městský či obecní úřad v místě vašeho aktuálního pobytu. 

Podmínky přijetí 
Děti narozené do 31. 8. 2017 

 • Po uplynutí 90 dnů pobytu na území České republiky se na dítě vztahuje povinné předškolní vzdělávání – musí nastoupit do mateřské školy. 
 • Pobyt dítěte v mateřské škole je bezplatný. 
 • Rodiče hradí pouze jeho stravování formou dotovaných svačin a obědů. 

Děti narozené po 1. 9. 2017 

 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doložení potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o provedeném pravidelném očkování. 
 • Rodiče hradí pobyt v mateřské škole i stravování dítěte. 

Pro lepší komunikaci doporučujeme doprovod česky mluvící osoby.
 

ДИТЯЧИЙ САДОК
Для дітей віком від 3 до 6 років

 • Якщо ви зацікавлені в прийомі дитини, зверніться до найближчого дитячого садка за місцем вашого поточного проживання або до органу місцевого самоврядування.
 • Якщо в садочку немає вільних місць, зверніться до органу місцевого самоврядування за місцем вашого поточного проживання.

Умови прийняття
Діти народжені до 31 серпня 2017 р

 • Після 90 днів проживання в Чехії дитина підлягає обов’язковій дошкільній освіті – вона повинна йти в дитячий садок.
 • Перебування дитини в садку є безкоштовне.
 • Батьки оплачують лише харчування у вигляді пільгових перекусок та обідів.

Діти народжені після 01.09.2017р

 • Для зарахування дитини до дошкільного закладу необхідно надати довідку від дитячого лікаря про регулярні щеплення.
 • Батьки оплачують перебування в садку та харчування дитини.

Для кращого спілкування ми рекомендуємо супровід з людиною, яка розмовляє чеською мовою.
 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pro děti ve věku od 6 let 

 • V případě zájmu o přijetí vašeho dítěte do základní školy kontaktujte nejbližší základní školu v místě vašeho aktuálního pobytu, popř obec. 
 • Po uplynutí 90 dnů pobytu na území České republiky se na dítě vztahuje povinné školní vzdělávání – musí nastoupit do základní školy. 
 • Délka studia 9 let. 

Podmínky přijetí 

 • Dítě bude přijato na základě rozhodnutí ředitele školy podle volných míst. 
 • V případě, že základní škola v místě pobytu nebude mít volná místa, kontaktujte městský či obecní úřad v místě vašeho aktuálního pobytu. 

Další informace 

 • Pobyt dítěte v základní škole je bezplatný. 
 • Jakmile se Vaše dítě stane žákem základní školy, má nárok přihlásit se ke stravování formou dotovaných obědů. Stravování je nepovinné. 

Pro lepší komunikaci doporučujeme doprovod česky mluvící osoby.


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
Для дітей віком від 6 років

 • Якщо ви зацікавлені в тому, щоб прийняли вашу дитину до загальоосвітньої школи, зверніться до найближчої загальоосвітньої школи за вашим поточним місцем проживання або до органу місцевого самоврядування
 • Після 90 днів проживання в Чеській Республіці дитина підлягає обов'язковому шкільному навчанню - вона повинна наступити до початкової школи.
 • Тривалість навчання 9 років.

Умови прийняття

 • Дитина буде зарахована за рішенням директора школи відповідно до наявності вільних місць.
 • Якщо початкова школа за місцем вашого проживання не має вільних місць, зверніться до органу місцевого самоврядування за місцем вашого поточного проживання.

Додаткова інформація

 • Перебування дитини в початковій школі безкоштовне.
 • Як тільки ваша дитина стає учнем початкової школи, вона  має право зареєструватися на пільгові обіди. Харчування в школі є добровільне.

Для кращого спілкування ми рекомендуємо супровід з людиною, яка розмовляє чеською мовою.


KONTAKTY na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje: 

Mgr. Milena Skřičilová – předškolní vzdělávání 
telefon: 386 720 819, e-mail: skricilova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Marcela Dominová – základní vzdělávání
telefon: 386 720 818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Milan Abrman – střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školská zařízení
telefon: 386 720 838, mobil: 607 047 369, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz

Adresa: 
Oddělení školství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Volání pro Ukrajince / Дзвінки для українців 

Služba umožní ukrajinským občanům, kteří uprchli před válkou ze své země do České republiky, zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. V rámci projektu Volání pro Ukrajince ji zajišťuje pražská společnost Transkript online.

Jedná se o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).

Jednotlivé kroky při využití této služby naleznete ZDE.


Послуга дасть можливість українським громадянам, які змушені були виїхати зі своєї країни до Чеської Республіки, безкоштовно, по телефону комунікувати з чеськими державними установами, комерційними і некомерційними суб'єктами на їхній рідній мові. В рамках проекту Дзвінки для українців таку можливість забезпечує пражська компанія Transkript online.
 
Йдеться про тристоронню телефонну конференцію: 1. Клієнт без володіння чеською мовою. 2. Перекладач з володінням чеської і української мови. 3. Сторона які телефонують ( держустанова, страхова ітд)

Всю потрібну інформацію і інструкцію для використання цієї послуги знайдете на https://volaniproukrajince.cz/index.php/volani-pro-ukrajince/#kotva01

volání

Ukrajinské rádio a vysílání České televize v ukrajinštině / Українське Pадіо i Чеськa телебачення

Český rozhlas spustil internetový stream rozhlasového vysílání Ukrajinského Rádia. Naleznete jej na audioportálu a v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz. Český rozhlas také připravuje podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku a další audio obsah.

Чеське радіо запустило інтернет-потік Українського Радіо. Знайти його можна на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Чеське радіо також готує подкаст «Новини для українців у Чеській Республіці» та інший аудіоконтент.

Українське Pадіо


Щодня з 19:00 ми транслюємо новини „Події“ Чеського телебачення, які перекладаємо для вас українською. Ви можете стежити за підсумками найважливіших подій дня на веб-сайт: www.ceskatelevize.cz/ukrajinsky aбо за допомогою червоної кнопки на смарттелевізорах)

Чеськa телебачення

Informace pro imigranty, kteří přijeli do ČR s domácími mazlíčky / Інформація для іммігрантів, які приїхали до Чехії з домашніми тваринами

Organizace Home 4 Pets nabízí pomoc se zajištěním/poskytnutím odborné veterinární péče, očipování, umístění do karantény atd.
 
Організація Home 4 Pets пропонує допомогу в наданні / забезпеченні професійної ветеринарної допомоги, чіпування, розміщення в карантині тощо.

Bližší informace - viz přiložený leták / Для отримання додаткової інформації дивіться листівку, що додається:

jhg

 

Specifická pomoc pro LGBT+ / Спеціальна допомога для ЛГБТ+ людей

Спеціальна допомога для ЛГБТ+ людей

LGTB

MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny - 800 60 10 20

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.

Zájem o telefonickou asistenci roste, a to nejen v oblasti sociálního poradenství, ale i krizové pomoci. „Jako MPSV proto tímto krokem zásadně zvyšujeme dostupnost podpory pro ukrajinské uprchlíky, a nejen pro ně. Volajícímu nabídneme možnost přepojení na oblast sociálního poradenství, která je určena lidem, kteří jsou na útěku před válečným konfliktem na Ukrajině. Zároveň toto poradenství je určeno i osobám v České republice, které se snaží uprchlíkům na území ČR pomáhat,“ shrnul ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Tato část linky se zaměřuje primárně na informovanost. Operátoři dokážou zodpovědět dotazy z oblasti zaměstnanosti, sociálních dávek, sociální péče a prevence, ochrany dětí, začleňování do vzdělávání a mnoha dalších. Linka bude dostupná hned v pěti jazykových mutacích, a to češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině.

Druhá volba vede na oblast krizové intervence, kde je pomoc pro volající zajištěna v ukrajinštině a ruštině, přičemž hovory zůstávají zcela anonymní. „Obrátit se na ni mohou lidé, kteří jsou dotčeni válečným konfliktem na Ukrajině a potřebují se svěřit, najít podporu a poradit se, aby náročnou situaci zvládli oni sami, ale také, aby mohli být oporou pro své blízké,“ uvedl ministr Jurečka.

Zřízení telefonické linky ve spolupráci s oběma organizacemi tak reflektuje přetrvávající poptávku po těchto službách. „Ukrajinští uprchlíci musí řešit, co dál a s tím se často pojí potřeba nejen věcné podpory s řešením hmotného a finančního zajištění, ale i podpory psychické. Řada lidí se musí vyrovnat se ztrátou svých blízkých, přátel nebo známých. Vývoj konfliktu navíc nedává naději, že se situace v dohledné době změní“, dodala náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech:
- Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština)

 • Pondělí–pátek od 9:00 do 17:00

- Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština)

 • Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00
 • Sobota–neděle od 12:30 do 17:00

 

Informace pro Jihočechy a jihočeské obce

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb ve věci úhrad zdravotní péče za občany Ukrajiny https://www.mzcr.cz/manual-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb/

Informace pro jihočeské školy / Заклади шкільної освіти

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)

Jednotný metodický portál MŠMT – garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.


Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky nabízí

 • pomoc s tlumočením a překlady,
 • metodické materiály,
 • adaptační koordinátory,
 • e-poradenství,
 • dokumenty v různých jazycích.

Více informací naleznete na adrese https://cizinci.npi.cz/.


Další informace ke vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny najdete na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Informace pro obce / Інформація для мешканців навколишніх сіл

V případě, že již jsou ve vaší obci ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny, informujete je o nutnosti projít registrací v Centru KACPU.

Registraci v CENTRU KACPU je třeba provést do 30 dní od příchodu uprchlíků do ČR.

Pro přepravu uprchlíků doporučujeme v maximální možné míře využít vzájemnou dobrovolnou pomoc z řad občanů nebo případně využít obcí zřízenou jednotku SDH.

Veřejné sbírky na pomoc Ukrajině / Громадські збірки коштів на допомогу Україні

Charita Česká republika

Člověk v tísni

Adra, o.p.s.

Český červený kříž

INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT A PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY

Informace k poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

Vážení ubytovatelé, 

v současné době probíhá schvalování zákona Lex Ukrajina IV. Změny se netýkají podmínek pro bezplatné ubytování občanů Ukrajiny a proplácení paušální náhrady. Ty zůstávají stejné od 1.7.2022, kdy je v platnosti zákon Lex Ukrajina III a jeho prováděcí předpisy. Od 1. 11. 2022 platí nové Nařízení vlády 322/2022 Sb., které zvyšuje paušální náhradu za bezplatné ubytování uprchlíků o 100Kč/osobu/noc (bezplatné ubytování uprchlíků). Ty nejpodstatnější informace uvádíme tady, vše je obsahem smlouvy či dodatku o poskytnutí ubytovacích kapacit, kterou uzavírá kraj s ubytovateli (dále jen Smlouva). Na základě a za podmínek této Smlouvy je vyplácena paušální náhrada.

Ubytovací kapacity, které jsou kraji poskytnuty na základě Smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, jsou určeny pro ubytování uprchlíků, kterým je ubytování přiděleno na základě ubytovacího příkazu na krajském asistenčním centru (KACPU). NEJSOU určeny k tomu, aby si uprchlíci vyhledávali ubytování sami a následně bylo po kraji požadováno uzavření smlouvy a/nebo zpětné proplacení paušální náhrady. Pokud uprchlíky ubytovatel ubytoval sám dříve, než byli na KACPU zapsáni do databáze HUMPO, NENÍ paušální náhrada za tyto dny vyplacena.

Smlouvy o poskytnutí ubytovací kapacity uzavřené do 30.6.2022 zůstávají i nadále v platnosti. V případě, že jste přerušili poskytování ubytovacích kapacit nebo končí doba, na kterou byly ubytovací kapacity poskytnuty, ale v ubytování osob z Ukrajiny pokračujete, požádejte o prodloužení doby ubytování krajský úřad. 

Zájemci o poskytnutí volných ubytovacích kapacit pro ubytování uprchlíků zejména v ubytovnách, penzionech či hotelích vyplní dotazník zde. Po vyhodnocení nabízené ubytovací kapacity a potřeb kraje bude zájemcům zaslán vzor Smlouvy.

Informace pro ubytovatele jsou na webu Jihočeského kraje dle potřeby aktualizovány. PROSÍM, věnujte těmto informacím pozornost. 

Výše paušální náhrady

Výše paušální náhrady je stanovena fixně nařízením vlády podle druhu ubytování a druhu provozovatele aktuálně ve výši od 300 – 350 Kč vč. DPH za bezplatně ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá.

 • 300 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší a při poskytnutí stravy nebo potravin; provozovatel může poskytovat základní prostředky osobní hygieny.
 • 300 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 350 Kč při zajištění nouzového ubytování v ostatních případech bez rozdílu typu ubytování a stanovení maximální částky u bytů právnických osob. 

Zákon Lex Ukrajina III umožňuje navýšit tuto částku max do 450 Kč vč. DPH. Navýšení se provádí nařízením vlády.

Podmínky pro proplácení paušální náhrady za ubytované osoby

 1. Ubytovaná osoba má vízum dočasné ochrany v ČR; na KACPU je cizinecká policie, která provede lustraci v databázích EU a prověří, zda osoby nežádaly nebo nemají vydáno vízum dočasné ochrany v jiné členské zemi. Hasiči při sjednávání ubytování ubytovatele telefonicky upozorní na osoby, které jsou bez nároku na vyplacení paušální náhrady, a zapíší tuto skutečnost do ubytovacího příkazu, který ubytované osoby předkládají při příjmu ubytovateli.
 2. Ubytování musí být poskytováno bezplatně; v současné době nelze požadovat žádné doplatky ani za energie, vodu, amortizaci apod. 
 3. Ubytovací zařízení musí být zapsáno v databázi HUMPO; do této databáze HUMPO zapíše ubytovací zařízení krajský úřad neprodleně poté, co je uzavřena Smlouva (u smluv uzavřených do 30.6. musí být uzavřen dodatek). Kraj nemá povinnost Smlouvu uzavřít.
 4. Ubytované osoby musí být evidovány v databázi HUMPO; do této databáze ubytované osoby zapisují hasiči (příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje), a to POUZE za osobní přítomnosti ubytovávané osoby na KACPU na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23 (v případě osob mladších 15 let je možné osobu při přeubytování zapsat na základě dodání originálních dokladů s vízem a potvrzení od ubytovatele). NELZE provádět zápisy ubytovaných osob do databáze HUMPO cestou e-mailové žádosti! I osoby, které se po odchodu opět vrátí do stejného ubytovacího zařízení, ze kterého odešly, musí osobně dojet na KACPU se zapsat do databáze HUMPO. Výjimkou jsou hromadná přeubytování více než 10 osob nebo krátkodobá přerušení pobytu (do 15 dnů), která ubytovatel PŘEDEM nahlásil hasičům na adresu humpo@jck.izscr.cz
 5. Adresa pobytu ubytované osoby v ČR, kterou má uprchlík nahlášenu na cizinecké policii, musí být shodná s adresou ubytovacího zařízení v databázi HUMPO. Je nutné, aby se ubytovaná osoba do 3 dnů od změny ubytovacího zařízení dostavila na odbor azylové a migrační politiky (OAMP) a provedla změnu adresy pobytu. Nejjednodušší variantou je návštěva KACPU, kde uprchlík projde pracoviště hasičů, kde je proveden zápis osoby do databáze HUMPO pod Vaše ubytovací zařízení, tak je proveden přepis jeho adresy pobytu v ČR v databázi cizinecké policie na stanovišti OAMP.   
 6. Prokázání ubytované osoby při příchodu do ubytovacího zařízení ubytovacím příkazem vydaným hasiči na KACPU. KACPU vydává ubytovací příkazy VŠEM osobám, které přijdou na KACPU a
 • nemají ubytování a požadují zajistit ubytování v Jihočeském kraji skrze KACPU – hasiči kontaktují ubytovatele, který má ubytovací zařízení zavedené v databázi HUMPO (má uzavřenu Smlouvu), ověří, zda má volnou kapacitu a následně vydají ubytovací příkaz;
 • mají potvrzení o ubytovaní od ubytovatele, který má ubytovací zařízení zavedené v databázi HUMPO (má uzavřenu Smlouvu). Po ověření u ubytovatele jsou tyto osoby zapsány do databáze HUMPO a je jim vydán ubytovací příkaz
 • Formulář potvrzení ubytovatele o zajištění ubytování uprchlíka, které je nutné pro zápis místa pobytu v evidenci HUMPO, vždy označte v pravém horním rohu číslem smlouvy, kterou máte s Jihočeským krajem uzavřenu k poskytnutí ubytovacích kapacit (SON/KHEJ/… /22). Důležité je správné trojčíslí! Velmi tím zrychlíte celou agendu změny adres místa pobytu a zápisy osob do evidence HUMPO.
  Poznámka: MV, jako autor vzoru prázdného formuláře, má ochráněno počítačové vkládání textu v jiných částech než předem určených k vyplnění. Proto je možné doplnění čísla smlouvy pouze dodatečně, tzn. ručně na vyplněnou, resp. vytištěnou listinnou formu formuláře.

Osoby, které mají potvrzení od ubytovatele, který není v databázi HUMPO, nebo je v databázi HUMPO, ale není zasmluvněn anebo jdou do solidární domácnosti NEDOSTÁVAJÍ ubytovací příkaz, jelikož zde není nárok na paušální náhradu. 

 

Vedení údajů o ubytovaných osobách v databázi HUMPO

Pro vstup do databáze HUMPO je od 23.9.2022 pro všechny uživatele tzn. i pro ubytovatele zavedeno tzv. dvoufázové ověření přístupu (dále jen 2FA). Toto opatření je vyžadováno z NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) i ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) jako podmínka využívání osobních údajů Ukrajinců, a to pro všechny uživatele informačního systému HUMPO. Postup nastavení 2FA

Zavedení 2FA prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony musí být pro administrátory, uživatele z řad KACPU, krajských úřadů či ministerstev i pro poskytovatele ubytování nasazeno v plné míře. Mobilní telefon nebo tablet nemusí být pro 2FA ani připojen na internet ani nemusí mít instalovánu SIM kartu. K přístupu bude třeba mít staženou aplikaci Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator, obě tyto aplikace jsou zcela zdarma a dostupné jak pro systémy ANDROID (google play), tak i IOS (apple store). Jakmile bude aplikace nainstalována, bude fungovat tak, že automaticky po jejím otevření bude generovat každých 20 vteřin nový šestimístný kód (číselný), který bude plnit funkci druhé fáze ověření. Po zadání šestimístného kódu do systému IS HUMPO, proběhne ověření a přihlášení. 

Výjimky pro alternativní přihlášení (např. pomocí emailu) nejsou výše uvedenými úřady povoleny. Nelze doložit a prokázat zdůvodnění, proč má část uživatelů výjimku bez toho, aby tato část byla nějak omezena na právech v aplikaci, či jinak oddělena. Neochota instalovat si prověřenou aplikaci od společností Google či Microsoft nelze považovat za legitimní důvod nižšího zabezpečení. 

V případě pomoci nebo problémů se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400, nebo humpo@jck.izscr.cz 

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení, je nutné kontaktovat Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.
 

Je nutné, aby v databázi HUMPO byly důsledně vedeny všechny požadované údaje o ubytovaných osobách

 1. Nástup ubytovaných osob zapisují do databáze HUMPO hasiči na KACPU a je shodné s datem vydání ubytovacího příkazu. Ubytovatel datum nástupu zkontroluje a v případě ukončení nebo přerušení pobytu v ubytovacím zařízení zapisuje toto datum do databáze HUMPO, a to do půlnoci daného dne (přístup do databáze HUMPO byl/bude zaslán po podpisu Smlouvy). 
 2. Kontrola ubytovaných osob v databázi HUMPO se provádí vždy při nástupu nově ubytovaných osob do ubytovacího zařízení a z důvodu fakturace k poslednímu dni v měsíci, kdy byly osoby ubytovány.  
 3. Doba ubytování, která se započítává do nároku na paušální náhrady, je od zápisu ubytované osoby do HUMPO provedené na KACPU. 
 4. Přerušení pobytu v případě, že provozovatel věděl, že ubytovaná osoba odjíždí na delší dobu a rozhodl se mu místo ubytování držet. Za dobu nepřítomnosti ubytované osoby by neměl paušální náhradu vykazovat. Do doby, než bude funkční zadávání přerušení pobytu v databázi HUMPO, nahlaste dobu nepřítomnosti na hasiče a ukončete dobu ubytování v databázi HUMPO. Ubytovací místa rezervujte do doby návratu. Pro návratu, nepřesáhne-li doba nepřítomnosti 15 dnů, požádejte hasiče e-mailem o zpětný zápis osob do databáze HUMPO. Je-li doba nepřítomnosti delší než 15 dnů, musí se tyto osoby znovu ubytovat přes KACPU.  
 5. Ubytovatelé byli dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje zaslaného 16.1.2023 upozorněni, že nebude zajištěno přeubytování v případě, kdy mimo hlavní turistickou sezónu navýšili kapacitu zařízení za účelem získání dalšího paušálního příspěvku. 

Návod HUMPO Ubytovatel


Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení 

 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba oznámí ubytovateli ukončení svého pobytu. Je potřeba: 
  • Provést zápis dne odchodu v databázi HUMPO
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP zaslat poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizinecké policie a následně do databáze Registru obyvatel (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci.
 2. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 15 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala. Je potřeba:
  • Provést zápis dne odchodu v databázi HUMPO a to nejpozději 15. den od posledního dne pobytu. Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončí pobyt v databázi HUMPO i dříve.
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizinecké policie a následně do databáze Registru osob (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou ubytované osoby. 
  • Místem pobytu cizince se po zrušení ubytování ze strany ubytovatele stává adresa Ministerstva vnitra nebo obce, tzv. ohlašovna. V případě potřeby ubytování si uprchlík sežene ubytování vlastní nebo mu bude přiděleno na KACPU, kam se musí osobně dostavit a projít celým procesem.
 3. Ukončení pobytu z důvodu ukončení ubytování ze strany ubytovatele. Je potřeba:
  • Informovat dostatečně předem ubytované osoby o termínu ukončení ubytování.  K tomu využijte informace, které jsou v českém a ukrajinském jazyce. Tyto informace včas a viditelně umístit v prostoru ubytovacího zařízení a seznámit s nimi ubytované osoby.
   • Osoby ubytované v nouzovém ubytování, tj. ubytování, které jim bylo přiděleno na KACPU a ubytovatelům je proplácena paušální náhrada, by si měly hledat průběžně vlastní ubytování a ubytování si již hradit sami (zvlášť pokud v ČR, případně v zahraničí, pracují)
   • Pokud ukončujete ubytování, je to další výzva pro ubytované, aby měly čas si najít vlastní ubytování, nebo se vrátit zpět na Ukrajinu. Budeme rádi, pokud jim s hledáním nového ubytování pomůžete. 
   • Pokud jiné ubytování nenajdou a rozhodnou se v ČR zůstat, pak se musí dostavit na KACPU, kde jim bude přiděleno jiné nouzové ubytování, a to kdekoliv v Jihočeském kraji, případně mimo kraj.
   • V případě hromadného přeubytování více jak 10 osob se obraťte se žádostí na hasiče.
  • Informovat krajský úřad o tom, že budete ukončovat ubytování min 15 dní předem. Čím dříve, tím lépe, abychom se stihli připravit na případné přeubytování těchto osob. 
  • Zapsat den odchodu z ubytování do evidence HUMPO.
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP poštou na MV – odbor azylové a migrační politiky) poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice, doporučujeme „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizineckého informačního systému (CIS) a následně do databáze Registru osob (ROB). Je to pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci. 
  • Pokud již ubytovací kapacity nebudete poskytovat, je povinnost ubytovatele na poslat krajský úřad písemnou žádost o výmaz ubytovacího zařízení z evidence HUMPO. Stačí e-mail. Tento výmaz bude proveden do 15 dnů od doručení Vaší žádosti. Je potřeba žádost poslat až po ukončené fakturaci za poslední měsíc ubytování. 

Pokud přerušíte ubytovávání, oznamte krajskému úřadu na jak dlouhou dobu. Po uplynutí této doby budou ubytovací kapacity opět zařazeny do nabídky ubytování na KACPU. V případě potřeby uzavřen dodatek ke Smlouvě. 

Fakturace paušální náhrady:

 • Od října 2022 bude export ubytovaných osob z databáze HUMPO pro vyplacení paušální náhrady generován automaticky, a to vždy ke 4. dni následujícího měsíce. Až od tohoto dne lze stáhnout export pro fakturaci. Po tomto datu již neprovádějte za daný měsíc změny.
 • Faktury je NUTNÉ zasílat do 5., max. do 20. dne následujícího měsíce. Faktury zaslané po tomto datu již nebudou propláceny. Do předmětu uvádějte číslo smlouvy – název ubytovacího zařízení – fakturace za měsíc (např. 085-penzion Buchta-fakturace červenec 2022)
 • Faktury posílejte POUZE mailem na adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz, zde se provede jejich evidence a přidělí kontrolorkám.  NEPOSÍLEJTE faktury přímo kontrolorkám ani jinou cestou (poštou, datovými schránkami). Z pohledu administrace dochází ke zbytečnému zdržení.
 • Při fakturaci paušální náhrady je počínaje červencem 2022 povinná příloha faktury PODEPSANÝ export z databáze HUMPO. Výše paušální náhrady, kterou budete fakturovat se automaticky vygeneruje na exportu z databáze HUMPO. NEPOSÍLEJTE výkazy evidence ubytovaných ani kopie ubytovacích knih, příkazů, exportů z Ubyportu ani jiné doklady. V případě potřeby si je vyžádáme. 
 • Splatnost uvádějte podle Smlouvy, kterou máte s Jihočeským krajem uzavřenu, tj. buď 15 nebo 30 dní od doby, kdy nám fakturu pošlete, nikoliv kdy ji vystavíte. Pokud je faktura v pořádku, proplácíme ji bez ohledu na splatnost. Určitý čas pro kontrolu a administraci je potřeba. 
 • Na faktury uvádějte číslo smlouvy, měsíc, za který fakturujete a místo usnesení vlády č. 207 ze dne 16.3.2022 (pokud ho na faktuře uvádíte) napište podle nařízení vlády č. 206 ze dne 29.6.2022 nebo jej vůbec neuvádějte. V případě změny nařízení se text na faktuře nemusí měnit. 

Kontakty: 

Dotazy k uzavření smlouvy / dodatku ke smlouvě, a/nebo k proplacení kompenzačního příspěvku zasílejte na krajský úřad na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz . V předmětu mailu prosím uveďte název ubytovacího zařízení-žádost kompenzační příspěvek. Případně volejte na čísla 386 720 277, 386 720 367 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Případné požadavky nebo dotazy k ubytování a evidenci ubytovaných osob v databázi HUMPO zasílejte na HZS kraje ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz nebo přímo na hasiče na adresu humpo@jck.izscr.cz. V předmětu mailu prosím uveďte číslo smlouvy-název ubytovacího zařízení-evidence HUMPO (př.: 085-penzion Buchta-evidence HUMPO). Případně volejte na číslo 950 230 400 v pracovní dny od 8:00 – 14:00 hodin

Závěrem Vám přeji za všechny své kolegyně a kolegy, se kterými spolupracujete příjemné dny a těšíme se na další spolupráci s Vámi.