Informace k poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

AKTUÁLNĚ!

Aktuální informace MPSV k určování zranitelných osob pro nárok na bezplatné ubytování a možnost čerpání MOP (jednorázové okamžité pomoci).

MOP_nouzove_ubytovani_CZ.pdf

MOP_nouzove_ubytovani_UA.pdf

Podmínky pro bezplatné ubytování občanů Ukrajiny a proplácení paušální náhrady jsou realizovány podle zákona Lex Ukrajina (Zákon 65-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024,  Zákon 66-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024) a jejich prováděcích předpisů (205/2022 a 206/2022 ).

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)
Od 1. 4. 2023 přechází koordinace činností a provoz KACPU pod Ministerstvo vnitra. KACPU fungují ve všech krajích ČR a poskytují asistenci osobám odcházejícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu v ČR a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní a potřebují využít bezplatné ubytování.

Osoby, které při příchodu do ČR nemají ubytování nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany, mohou do doby otevření KACPU využít místa poskytující krátkodobé přístřeší. Ta jsou otevřena nepřetržitě v Brně a Ostravě.

KACPU Jihočeského kraje se od 16. 1. 2023 nachází v Českých Budějovicích, Pražská 23. Úřední hodiny a rozdělení agend – odkaz.  

DOČASNÁ OCHRANA

Do 31. 3. 2023 měly všechny osoby s dočasnou ochranou v ČR povinnost se registrovat pro prodloužení dočasné ochrany. Zaregistrovaným osobám se dočasná ochrana automaticky prodloužila do 30. 9. 2023 s tím, že do tohoto termínu se musely zaregistrované osoby dostavit osobně na MV – OAMP k vylepení vízového štítku do cestovního dokladu s prodloužením dočasné ochrany do 31. 3. 2024. Osobám, které neprovedly registraci k 31.3. 2023 byla dočasná ochrana zrušena k 1.4.2023 a ubytovatel od 1.4.2023 ztratil nárok na proplácení paušální náhrady. Osobám, které se po registraci nedostavily osobně na MV - OAMP, byla dočasná ochrana ukončena a UBYTOVATEL ZTRATIL NÁROK NA PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY OD 1. 10. 2023. V evidenci HUMPO jsou osoby bez dočasné ochrany označeny červeným znakem.

Osoby, kterým byla ukončena DO, ale mohou požádat o opakovanou dočasnou ochranu při prokázání splnění podmínek (přítomnost na území Ukrajiny v době vypuknutí válečného konfliktu, …) s tím, že je jim pro poskytování bezplatného ubytování a humanitární dávky započítána doba od získání první dočasné ochrany. Do doby udělení opakované dočasné ochrany, kdy ubytovaná osoba (i jen po krátkou dobu) dočasnou ochranu nemá, nemá nárok na bezplatné ubytování a nelze na ni po tuto dobu čerpat paušální náhradu za ubytování. 

PŘIDĚLENÍ BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ

Ubytovací kapacity, které jsou kraji poskytnuty na základě Smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, jsou určeny pro bezplatné ubytování uprchlíků, kterým je ubytování přiděleno na KACPU. NEJSOU určeny k tomu, aby si uprchlíci vyhledávali ubytování sami a následně bylo po kraji požadováno uzavření smlouvy a/nebo zpětné proplacení paušální náhrady. 

Rozhodnete-li se poskytování bezplatného ubytování ukončit, sdělte nám toto rozhodnutí minimálně 15 dní předem na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.czDěkujeme.

Přidělení bezplatného ubytování na KACPU.

Bezplatné ubytování je přidělováno osobně žádající osobě do volných ubytovacích kapacit bez možnosti výběru ubytovacího zařízení. Výjimkou je slučování rodiny nebo závažné důvody, které jsou vyhodnocovány individuálně. Do doby vyhodnocení není nárok na přidělení bezplatného ubytování.  KACPU od 1. 4. 2023 NEAKCEPTUJE „DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ“ OD UBYTOVATELŮ, A TO ANI POŠTOU ZASLANÝCH. Od 1. 4. 2023 pracovníci KACPU nemají oprávnění ke zpětnému zavedení „samovolně“ ubytovaných osob do ubytovacích zařízení vedených v evidenci HUMPO. Na tyto osoby nebude poskytována paušální náhrada, ubytovatel je může ubytovat jako samoplátce. 

Každá ubytovaná osoba má z KACPU vydanou „Informaci o přidělení ubytování“; Informace obsahuje údaje o ubytované osobě, ubytovacím zařízení a základní poučení k pobytu v ČR; Před přidělením bezplatného ubytování KACPU vždy kontaktuje ubytovatele a ověří, zda má volnou ubytovací kapacitu. Ubytovatel má před ubytováním osoby povinnost zkontrolovat údaje na „Informaci o přidělení ubytování“ s informacemi uvedenými v evidenci HUMPO. Neshody co nejdříve nahlaste v úředních hodinách KACPU na tel: 725 035 121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00 nebo napište na e-mail: jhc.humpo@hzscr.cz

Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené bezplatné ubytování nebo toto ubytování opustí (více než 10 dní ubytování bez udání důvodu nevyužívá), nemá již tato osoba nárok na bezplatné ubytování. Důvody dočasného nevyužívání ubytování je ubytovaná osoba povinna bezodkladně sdělit ubytovateli, doporučujeme využívat písemné formy. 

Zájemci o poskytnutí volných ubytovacích kapacit pro ubytování uprchlíků v objektech, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, zejména v ubytovnách, penzionech či hotelích vyplní dotazník zde. Po vyhodnocení nabízené ubytovací kapacity a potřeb kraje bude zájemcům zaslána Smlouva.

PODMÍNKY PRO PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY ZA UBYTOVANÉ OSOBY

 1. Ubytovací zařízení musí být zapsáno v evidenci HUMPO; do evidence HUMPO zapíše ubytovací zařízení krajský úřad neprodleně poté, co je uzavřena Smlouva. Kraj nemá povinnost Smlouvu uzavřít. V případě ukončení smlouvy bude ubytovací zařízení z evidence HUMPO vymazáno 15. den po zaslání písemné žádosti o ukončení Smlouvy.
 2. Ubytování musí být poskytováno bezplatně;za ubytování v ubytovacích zařízeních vedených v evidenci HUMPO, za nějž je požadována paušální náhrada, není možné vyžadovat žádné další poplatky související s ubytováním, zejména náklady na služby (správa či úklid společných prostor, revize, výtah atd.), poplatky (teplo, teplá voda atd.) a energie.
 3. Ubytovaná osoba musí být zapsána v evidenci HUMPO;osoby zapisuje KACPU při přidělování bezplatného ubytování. Od 1.4.2023 není akceptováno „Potvrzení (doklad) o zajištění ubytování“ podepsaný ubytovatelem. KACPU přiděluje ubytování do aktuálně volných ubytovacích kapacit v rámci celého území Jihočeského kraje, pouze osobám, které nemají zajištěno ubytování vlastní nebo je prokazatelně zranitelnou osobou.
 4. Adresa pobytu ubytované osoby s dočasnou ochranou v ČR, kterou má tato osoba nahlášenu na MV – OAMP (databáze CIS), musí být shodná s adresou ubytovacího zařízení v evidenci HUMPO;osoby s dočasnou ochranou mají ze zákona povinnost do 3 dnů nahlásit změnu místa pobytu v ČR. Paušální náhrada se dle Smlouvy proplácí pouze za osoby skutečně využívající ubytování. V evidenci HUMPO je neshoda adres CIS/HUMPO označena červeným znakem.
 5. Ubytovaná osoba musí mít vízum s platnou dočasnou ochranu v ČR; Osoby s jiným typem víza nebo osoby, kterým dočasná ochrana nebyla udělena vč. osob čekajících na prověření, KACPU bezplatné ubytování nepřidělí. Je možné, že si osoba dočasnou ochranu zruší sama, v tomto případě je ubytovatel informován a KACPU provede ukončení pobytu v evidenci HUMPO.V evidenci HUMPO je osoba bez dočasné ochrany označena červeným znakem.  

Podle oficiálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) z 24.10.2023 k poskytnutí humanitární bezplatného ubytování s nárokem ubytovatele na paušální náhradu, musí osoby s dočasnou ochranou dále splňovat následující podmínky:

 1. od udělení první dočasné ochrany v ČR neuplynulo více než 150 dní. Není rozhodující, zda je či není osoba zranitelná, je zaměstnaná apod. Poslední den od udělení první dočasné ochrany je v HUMPO hlídán, a pokud osoba není MPSV vyhodnocena jako zranitelná, je 151. den po udělení první dočasné ochrany ubytovaná osoba vyřazena z HUMPO a ubytovatel ztrácí nárok na proplacení paušální náhrady (v evidenci HUMPO je osoba po 150 dnech označena červeným znakem, resp. bude vymazána). Ubytovaná osoba si dále hradí ubytování z vlastních zdrojů po dohodě s ubytovatelem, kdy výše nájemného je stanovena ubytovatelem.
 2. Vyhodnocení zranitelné osoby, kdy osoba je MPSV označena za zranitelnou pouze v případě, že splňuje současně obě podmínky:
 3. musí mít přiznanou humanitární dávku (dále jen „HuD“). Osoby, které nemají nárok na HuD, ztrácí možnost bydlet zdarma ve státem garantovaném ubytování přiděleném prostřednictvím KACPU (ministerstva vnitra) a ubytovatel ztrácí nárok na paušální náhradu.
 4. patřit do zranitelné skupiny osob, kterými jsou osoby nezletilé do 18 let, studující do 26 let, pečující o děti do 6 let, těhotné, starší 65 let, invalidní a osoby pečující o invalidní osoby. Zranitelnost osoby s DO se prokazuje prostřednictvím přiznané HuD. Pokud chce být osoba s DO uznána jako zranitelná, musí každý kalendářní měsíc podávat na Úřad práce žádost o HuD. Podání žádosti o HuD je nutnou podmínkou pro možnost využít mimořádnou okamžitou pomoc pro případ, že zranitelné osobě nebyla přiznána HuD a má problémy s uhrazením nájmu za ubytování.

Zranitelné osoby s nárokem na proplacení paušální náhrady jsou v HUMPO označovány zeleně, výstražný trojúhelník symbolizuje zranitelnost, která platí do konce aktuálního měsíce. Proto NUTNĚ, aby si osoba s DO, která chce být uznána jako zranitelná, každý měsíc, nejlépe na jeho počátku, podávala žádost na Úřad práce o HuD. Propsání zranitelnosti do HUMPO se provádí 1x týdně. V případě, že dojde k propsání zranitelnosti až po vygenerování sestavy pro fakturaci za daný měsíc, bude ubytovateli vygenerována nová sestava a bude vyzván k dofakturaci.

V případě, že si ubytování hradí ubytovaná osoba z vlastních zdrojů, má možnost požádat Úřad práce o navýšení humanitární dávky o příspěvek na ubytování, a to s ohledem na své příjmy. Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše – zdroj zde: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCQZKBDEC/

Válečným uprchlíkům ubytovaným ve Vašem ubytovacím zařízení prosím připomeňte, že své záležitosti týkající se humanitárních a sociálních dávek a dalších úkonů, souvisejících se zdravotním pojištěním, případně agendou úřadu práce, zdravotní pojišťovny nebo odboru azylové a migrační politiky, si musí řešit sami případně s Vaší pomocí tak, aby naplnili všechny své zákonné povinnosti, a nepřišli tak o bezplatné ubytování, případně nezůstali bez finančních prostředků.

Informace jsou k dispozici na následujících internetových stránkách (v českém i ukrajinském jazyce):

VÝŠE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY

Bezplatné ubytování je veřejnou službou, výše paušální náhrady za její poskytnutí je stanovena fixně nařízením vlády za bezplatně ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá. Aktuálně je paušální náhrada vyplácena ve výši:

 • 300 Kč při zajištění bezplatného ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 350 Kč při zajištění bezplatného ubytování v ostatních případech.

FAKTURACE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY:

 • Údaje v evidenci HUMPO si zkontrolujte a upravte nejpozději k poslednímu dni v měsíci ubytování. Od 1. dne následujícího měsíce již nelze provést ze strany ubytovatele žádné změny.
 • Pro vyplacení paušální náhrady je z evidence HUMPO automaticky generován výpis ubytovaných osob, a to vždy ke 4. dni následujícího měsíce. Až od tohoto dne lze stáhnout výpis pro fakturaci.   
 • Faktury vč. podepsaného výpisu ubytovaných osob z evidence HUMPO je NUTNÉ zasílat max. do 25. dne následujícího měsíce. Do předmětu uvádějte číslo smlouvy – název ubytovacího zařízení – fakturace za měsíc (např. 085-penzion Buchta-fakturace červenec 2022)
 • Faktury posílejte POUZE mailem na adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz, zde se provede jejich evidence a přidělí kontrolorkám.  NEPOSÍLEJTE faktury přímo kontrolorkám ani jinou cestou (poštou, datovými schránkami). Z pohledu jejich administrace dochází ke zbytečnému zdržení.
 • Splatnost uvádějte podle Smlouvy, kterou máte s Jihočeským krajem uzavřenu ode dne, kdy ji posíláte na krajský úřad, tj. 30 dní od této doby, nikoliv ode dne vystavení faktury. Pokud je faktura v pořádku, proplácíme ji bez ohledu na splatnost, ale určitý čas pro kontrolu a administraci proplacení potřebujeme.
 • Na faktury uvádějte číslo smlouvy, měsíc, za který fakturujete, případně lze uvést číslo zákona 65/2022 Sb.  Usnesení vlády ke stanovení výše paušální náhrady neuvádějte, číslo tohoto usnesení se mění.

 

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ / НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯ

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ 
НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯЯ

Státní humanitární ubytování od 1. 7. 2023 /HUMPO (CZ verze)
Державне гуманітарне житло з 1 липня 2023 року / HUMPO (UKR verze)

VEDENÍ ÚDAJŮ V EVIDENCI HUMPO

Je nutné, aby v evidenci HUMPO byly ubytovatelem důsledně vedeny a kontrolovány všechny požadované údaje o volné ubytovací kapacitě a ubytovaných osobách s dočasnou ochranou!

V evidenci HUMPO je u bezplatně ubytované osoby zobrazena platnost dočasné ochrany, počet dnů od udělení první dočasné ochrany, shoda adres ubytované osoby v ubytovacím zařízení v evidenci HUMPO s adresou pobytu v ČR nahlášenou na Ministerstvo vnitra v databázi CIS a zranitelnost osoby, na níž se nevztahuje omezení bezplatného ubytování na dobu 150 dnů

Pro přístup do evidence HUMPO obdrží ubytovatel po podpisu Smlouvy přístupové heslo a pro všechny uživatele, tzn., i pro ubytovatele je zavedeno tzv. dvoufázové ověření přístupu (dále jen 2FA). Toto opatření je vyžadováno z NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) i ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) jako podmínka využívání osobních údajů Ukrajinců, a to pro všechny uživatele evidence HUMPO a každý si jej musí naistalovat na vlastní mobilní zařízení. Postup nastavení 2FA

Mobilní telefon nebo tablet nemusí být pro 2FA ani připojen na internet ani nemusí mít instalovánu SIM kartu. K přístupu bude třeba mít staženou aplikaci Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator, obě tyto aplikace jsou zcela zdarma a dostupné jak pro systémy ANDROID (Google play), tak i IOS (App Store). Jakmile bude aplikace nainstalována, bude fungovat tak, že automaticky po jejím otevření bude generovat každých 20 vteřin nový šestimístný kód (číselný), který bude plnit funkci druhé fáze ověření. Po zadání šestimístného kódu do evidence HUMPO, proběhne ověření a přihlášení. 

Výjimky pro alternativní přihlášení (např. pomocí emailu) nejsou výše uvedenými úřady povoleny.

V případě systémové pomoci nebo problémů v rámci evidence HUMPO se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400 ve dnech úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. nebo piště na adresu: jhc.humpo@hzscr.cz 

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení, je nutné kontaktovat Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.

Požadované údaje v evidenci HUMPO:

 1. Ubytovatel musí řádně vést evidenci ubytovaných osob v evidenci HUMPO:
  • při příchodu nových osob do ubytovacího zařízení zkontrolovat údaje na „Informaci o přidělení ubytování“, vydanou KACPU každé osobě, s údaji uvedenými v evidenci HUMPO. Případný nesoulad řešit v úředních hodinách KACPU na tel: 725 035 121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00
  • kontrolovat, zda ubytovaná osoba má platnou dočasnou ochranu, tzn. zda je v evidenci HUMPO u osoby zelené označení
  • vyznačovat přerušení bezplatného ubytování, tj. zapsat dobu, od kdy - do kdy osoba bezplatné ubytování nevyužívá,
  • ukončit pobyt ke dni odchodu z ubytovacího zařízení nebo ke dni zjištění, že osoba z ubytování odešla.
 1. Aktualizovat každé 3 dny údaje o volné ubytovací kapacitě. 

Návod HUMPO Ubytovatel

Návod přerušení ubytování

UKONČENÍ BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ OSOB V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 

 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba oznámí ubytovateli ukončení svého pobytu. Je potřeba: 
 • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO, „Ubytován DO“
 • Oznámit ukončení ubytování uprchlíkůna OAMP zaslat poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji s vyplněným formulářem ukončení ubytování. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru obyvatel (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci.
 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 10 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala. Je potřeba:
 • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO „Ubytován DO“ a to nejpozději 10. den od posledního dne pobytu.Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončit pobyt v evidenci HUMPO i dříve.
 • Oznámit ukončení ubytování uprchlíkůna MV-OAMP poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru osob (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou ubytované osoby. Místem pobytu cizince se po zrušení ubytování ze strany ubytovatele stává adresa Ministerstva vnitra nebo obce, tzv. ohlašovna a cizinec ztrácí nárok na poskytování humanitární dávky.

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT PRO BEZPLATNÉ UBYTOVÁNÍ ZE STRANY UBYTOVATELE

V případě, že se ubytovatel rozhodne ukončit poskytování ubytovacích kapacit a bezplatné ubytování, je třeba:

 1. Informovat min 15 dní předem krajský úřad o tom, že budete ukončovat poskytování ubytovacích kapacit k zajištění bezplatného ubytování. Čím dříve, tím lépe, abychom se stihli připravit na případné přeubytování zranitelných osob nebo osob, kterým neuplynula doba 150 dnů od vydání dočasné ochrany. Ostatní osoby na přeubytování nárok nemají a ubytovatel je oprávněn tyto osoby vystěhovat bez náhradního ubytování.
 2. Informovat min 30 dní předem ubytované osoby o termínu ukončení ubytování. K tomu využijte informace, které jsou v českém a ukrajinském jazyce. Tyto informace je nutné včas a prokazatelně umístit ve vhodném prostoru ubytovacího zařízení a seznámit s nimi ubytované osoby.
  • Osoby s dočasnou ochranou využívající bezplatné ubytování, tj. ubytování, které jim bylo přiděleno na KACPU a ubytovatelům je proplácena paušální náhrada, si musí hledat vlastní ubytování nebo zvážit dle situace návrat na Ukrajinu. 
  • V případě, že se jedná o zranitelné osoby (od června bude vyznačeno evidenci v HUMPO) nebo o osoby s dočasnou ochranou do 150 dnů od jejího vydání, je ubytovatel povinen min 7 pracovních dnů předem nahlásit požadavek na jejich přeubytování na adresu humpo@jck.izscr.cz.  
 3. Zapsat den odchodu z ubytování do evidence HUMPO, „ubytován DO“.
 4. Oznámit ukončení ubytování uprchlíkůna MV – odbor azylové a migrační politiky na adresu Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice.  Doporučujeme zaslat „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem oznámení posílat nelze, pouze v případě zaručeného elektronického podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP. Ukončení ubytování pro osoby s dočasnou ochranou je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizineckého informačního systému (CIS) a následně do databáze Registru osob (ROB). Je to pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci. 
 5. Pokud již ubytovací kapacity nebudete poskytovat, je povinnost ubytovatele poslat na krajský úřad písemnou žádost o výmaz ubytovacího zařízení z evidence HUMPO. Stačí e-mail. Tento výmaz bude proveden do 15 dnů od doručení Vaší žádosti.

KONTAKTY: 

Dotazy k uzavření smlouvy / dodatku ke smlouvě, zápisu nebo výmazu ubytovacího zařízení do evidence HUMPO a/nebo k proplacení paušální náhrady za bezplatné ubytování zasílejte na krajský úřad na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz . V předmětu mailu prosím uveďte číslo smlouvy - název ubytovacího zařízení - paušální náhrada. Případně volejte na číslo 386 720 277 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

V případě systémové pomoci nebo problémů v rámci evidence HUMPO se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400, nebo humpo@jck.izscr.cz ve dnech úterý a čtvrtek, od 8:00 do 14:00 hod.

Případné požadavky nebo dotazy k ubytování a evidenci ubytovaných osob v k evidenci databázi HUMPO zasílejte na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje na adresu humpo@jck.izscr.cz. V předmětu e-mailu prosím uveďte číslo smlouvy-název ubytovacího zařízení-evidence HUMPO (př.: 085-penzion Buchta-evidence HUMPO).

V případě neshod v „Informaci o přidělení ubytování“ se obracejte v úředních hodinách KACPU na tel: 725035121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00).

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení do evidence HUMPO kontaktujte Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.

Závěrem Vám přeji za všechny své kolegyně a kolegy, se kterými spolupracujete, příjemné dny a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 

27.10.2023 Webmaster