Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Informace k poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

AKTUÁLNĚ!

Vážení ubytovatelé,
Aktualizované informace k novele zákona Lex Ukrajina 5 a nařízení vlády ke stanovení výše paušální náhrady začne platit od 1.  4. 2023. 

Do 31.3.2023 se měly všechny osoby s dočasnou ochranou registrovat pro prodloužení dočasné ochrany. Zaregistrovaným osobám se prodloužilo vízum dočasné ochrany automaticky do 30.09.2023 s tím, že se do tohoto termínu musí dostavit osobně na MV – OAMP k vylepení vízového štítku s prodlouženou dočasnou ochranou do 31.03.2024 do cestovního dokladu. Nezaregistrovaným osobám je k 31.3.2023 ukončeno vízum dočasné ochrany a UBYTOVATEL OD 1.4.2023 ZTRÁCÍ NÁROK NA PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY. V evidenci HUMPO jsou od 31.3.2023 tyto osoby označeny červeným znakem.  

Nový systém podpory ubytování a změny v humanitární dávce vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Do 30. 6. 2023 bude za osoby s dočasnou ochranou ubytované v nouzovém ubytování – nově bezplatné ubytování vč. kategorie byty, proplácena paušální náhrada stejným způsobem jako doposud.

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) po 1. 4. 2023. 
Od 1. 4. 2023 přechází koordinace činností a provoz KACPU pod Ministerstvo vnitra. KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích ČR a budou poskytovat asistenci osobám odcházejícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní a budou využívat bezplatné ubytování.

KACPU v Jihočeském kraji se od 16. 1. 2023 nachází v budově cizinecké policie v Českých Budějovicích, Pražská 23. Úřední hodiny a rozdělení agend zůstávají stejné. 

Nově budou v rámci celé ČR pouze vybraná místa poskytovat krátkodobé přístřeší. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU (úřední hodiny) nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě a Praze.

Změny v nouzovém ubytování od 1. 4. 2023 

 1. Bezplatné ubytování s nárokem na čerpání paušální náhrady se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému evidence ubytování – tzv. HUMPO na základě uzavřené smlouvy s Jihočeským krajem. Aktualizací zákona Lex Ukrajina 5 se změnily podmínky pro čerpání paušální náhrady za bezplatně ubytované osoby s dočasnou ochranou po 30.6.2023 a je nutné uzavřít novou smlouvu. Nebude-li nová smlouva uzavřena do 30.4.2023, bude ubytovateli zasláno ukončení smlouvy k 30.6.2023. Uzavření nové smlouvy se netýká bytů, kde bude smlouva k 30.6.2023 vypovězena v každém případě. U nově uzavřených smluv bude možné zpětné proplácení paušální náhrady od 1.4.2023. 
 2. Objekty ubytovacích zařízení, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, se nepovažují za objekty určené k zabezpečování bezplatného ubytování (viz následující bod). Bezplatné ubytování s nárokem na proplacení paušální náhrady bude v těchto objektech možno poskytovat za stávajících smluvních podmínek ještě po přechodnou dobu, do 30.6.2023. 
 3. Byty, které jsou cizincům s dočasnou ochranou poskytovány k samostatnému bydlení, budou zařazeny do informačního systému evidence bytů, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Údaje do evidence bytů bude zadávat vlastník bytu, a to s využitím elektronické identifikace určené MPSV. Registrace do evidence MPSV není povinná, ale váže se na příspěvek na bydlení pro osoby s dočasnou ochranou. Evidence bude funkční nejdříve od 1. 4. 2023 (spíše později). K registraci bude vydán postup vč. instruktážního videa. Bližší informace Vám pošleme poté, co je obdržíme z MPSV. 
 4. Bezplatné ubytování bude cizincům s dočasnou ochranou poskytováno pouze 150 dní od udělení víza dočasné ochrany a po tuto dobu bude ubytovateli hrazena paušální náhrada. Bezplatné ubytování lze poskytnout bez ohledu na to, zda ubytovaná osoba má práci. V evidenci HUMPO bude údaj o počtu dní od vydání víza dočasné ochrany, v řešení je, automatické ukončení bezplatného ubytování po 150 dnech a po ověření, že se nejedná o zranitelnou osobu. 
 5. Maximální doba 150 dnů se nevztahuje na osoby s nárokem na humanitární dávku, které jsou zároveň nezletilé nebo patří do zranitelných skupin (tzn. studující do 26 let, pečující o dítě do 6 let, těhotné, starší 65 let, invalidní, pečující o invalidní). V evidenci HUMPO budou tyto osoby označeny (předpoklad začátek června 2023).
 6. Bezplatné ubytování bude přidělováno osobně na KACPU žádající osobě do volných ubytovacích kapacit bez možnosti výběru ubytovacího zařízení. KACPU NEBUDE AKCEPTOVAT „DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ“ OD UBYTOVATELŮ, A TO ANI POŠTOU ZASLANÝCH. Od 1.4.2023 pracovníci KACPU nemají oprávnění ke zpětnému zavedení „samovolně“ ubytovaných osob do evidence HUMPO. Na tyto osoby nebude poskytována paušální náhrada, lze je ubytovat jako samoplátce. 
 7. Osoba s přiděleným bezplatným ubytováním obdrží na KACPU ze systému evidence HUMPO vygenerovanou „Informaci o přidělení ubytování“. Tou se po příchodu do ubytovacího zařízení prokazuje ubytovateli, který v evidenci HUMPO zkontroluje údaje. „Informace o přidělení ubytování“ zůstává ubytované osobě. Doporučujeme si tuto informaci okopírovat a založit pro případné doložení nároku na paušální náhradu. 
 8. Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené bezplatné ubytování nebo toto ubytování opustí (více než 10 dní ubytování bez udání důvodu nevyužívá), nemá již tato osoba nárok na bezplatné ubytování.
 9. Ubytovatel musí řádně vést evidenci ubytovaných osob v HUMPO, vyznačovat přerušení (tj. dobu, kdy osoba bezplatné ubytování nevyužívá) a ukončení pobytu a každé 3 dny aktualizovat údaje o volné kapacitě. 
 10. V evidenci HUMPO bude ubytovateli zobrazena platnost dočasné ochrany, počet dnů od udělení dočasné ochrany (funkční od 31.1.2023). Dále bude zobrazováno zařazení osoby do skupiny zranitelných osob, na které se nevztahuje omezení bezplatného ubytování na dobu 150 dnů a ubytovatel má za tuto osobu nárok na čerpání paušální náhrady a shoda adres ubytovacího zařízení v HUMPO s adresou pobytu v ČR nahlášenou na Ministerstvo vnitra v evidenci CIS. Tyto funkcionality se budou do evidence HUMPO zavádět postupně (do 1.7.2023).  
 11. Výše paušální náhrady nákladů za bezplatné ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc se nemění. Ubytovanou osobou je osoba, která ubytování skutečně využívá.

Přechodné období pro ubytované:
Obecně se všem osobám ubytovaným do 1. 4. 2023 poskytne bezplatné ubytování s nárokem ubytovatele na paušální náhradu minimálně do 30. 6. 2023.

V přechodném období je vhodné, aby si ubytované osoby, vyjma osob zařazených do zranitelné skupiny, vyřešily své ubytování od 1. 7. 2023. Osoby s dočasnou ochranou mohou zůstat v současném ubytovacím zařízení i po 30.  6. 2023, pokud se na tom s ubytovatelem domluví. V tomto případě bydlení hradí ubytovaná osoba s využitím možnosti požádat na úřadu práce o humanitární dávku. 

Započítání doby bezplatného ubytování:

 1. Osobě, která ke dni 31. 3. 2023 využívala nouzové ubytování se doba, po kterou nouzové ubytování již využívala, započítává do doby 150 dnů bezplatného ubytování;
 2. Osobě uvedené v bodě 1, která vyčerpala ke dni 31. 3. 2023 dobu 150 dnů nouzového ubytování, se poskytuje bezplatné ubytování a související služby do 90. dne ode dne nabytí účinnosti zákona Lex Ukrajina 5, tj. do 30. 6. 2023 včetně;
 3. Osobě uvedené v bodě 1, která v období do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 1. 4. 2023 do 30.6.2023) vyčerpá dobu 150 dnů bezplatného ubytování, se poskytuje bezplatné ubytování a související služby do 90. dne ode dne nabytí účinnosti zákona Lex Ukrajina 5, tj. do 30. 6. 2023 včetně.

Informace o novele zákona č. 66/2022 Sb.

Vážení ubytovatelé, 

novela zákona Lex Ukrajina 5 a nařízení vlády ke stanovení výše paušální náhrady mají začít platit od 1.  4. 2023. K vlastnímu provedení zákona probíhají jednání mezi kraji a Ministerstvem práce a sociálních věci (MPSV) a Ministerstvem vnitra (MV), a ne všechny postupy jsou vyjasněny.  Vzhledem ke krátké době, která zbývá do účinnosti zákona Lex Ukrajina 5, Vám zasíláme základní informace ke změnám v nouzovém ubytování od 1. 4. 2023. 

Vzhledem k probíhajícím jednáním je změna informací (především informace psané kurzívou) vyhrazena.

Případné dotazy k níže uvedeným informacím prosím zasílejte na adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz. Vaše dotazy budou řešeny i v rámci jednání o upřesnění realizace zákona Lex Ukrajina 5 s dotčenými resorty a hromadně zahrnuty do obecných informací pro ubytovatele. Individuální odpovědi nebudou rozesílány. 

Nový systém podpory ubytování a změny v humanitární dávce vstoupí v platnost 1. 7. 2023. 
Do 30. 6. 2023 bude za osoby s dočasnou ochranou ubytované v nouzovém ubytování vč. kategorie byty proplácena paušální náhrada stejným způsobem jako doposud.

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023
Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit a provoz Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod MV. KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní a budou využívat nouzové ubytování.

KACPU v Jihočeském kraji se od 16. 1. 2023 nachází v budově cizinecké policie v Českých Budějovicích, Pražská 23. Úřední hodiny zůstávají stejné. 

Nově budou vybraná místa poskytovat také krátkodobé přístřeší. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU (úřední hodiny) nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě a Praze.

Změny v nouzovém ubytování od 1. 4. 2023 

 1. Nouzové ubytování se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému evidence ubytování – tzv. HUMPO.  Vzhledem ke změně podmínek pro nouzové ubytování je nutné uzavřít novou smlouvu, a to do 30.4.2023. S rozesláním smluv stále čekáme na stanovisko MV k zařazení občanů s dočasnou ochranou do nouzového ubytování, které je pro nás zásadní. Proplácení paušální náhrady bude uznáno zpětně od 1.4.2023. V případě, že nová smlouva nebude uzavřena, vyplácení paušální náhrady bude ukončeno k 1.7.2023.  
 2. Objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, se nepovažují za objekty určené k zabezpečování nouzového ubytování (viz následující bod). Nouzové ubytování bude v těchto objektech možno poskytovat ještě po přechodnou dobu do 30.6.2023. 
 3. Byty, které jsou cizincům s dočasnou ochranou poskytovány k samostatnému bydlení, budou zařazeny do informačního systému evidence bytů, který spravuje MPSV. Údaje do evidence bytů zadává vlastník bytu, a to s využitím elektronické identifikace určené MPSV. Registrace do evidence MPSV není povinná, ale váže se na příspěvek na bydlení pro cizince s dočasnou ochranou Evidence bude funkční nejdříve od 1. 4. 2023 (spíše později) a k registraci bude vydán postup vč. instruktážního videa. Bližší informace pošleme poté, co je obdržíme z MPSV.
 4. Nouzové ubytování bude cizincům s dočasnou ochranou nově bezplatně poskytováno pouze 150 dní od udělení víza dočasné ochrany (bezplatně = ubytování hrazené ubytovateli ve formě paušální náhrady). Bezplatné ubytování se poskytuje bez ohledu na to, zda ubytovaná osoba má práci. Doba ubytování osoby ve všech ubytovacích zařízeních (např. přestěhování nebo při obnovení dočasné ochrany) se sčítá. V HUMPO bude barevné upozornění na dobu bezplatného ubytování, současně je zde údaj o době poskytovaného nouzového ubytování. 
 5. Maximální doba 150 dnů se nevztahuje na osoby s nárokem na humanitární dávku, které jsou zároveň nezletilé nebo patří do zranitelných skupin (tzn. studující do 26 let, pečující o dítě do 6 let, těhotná, starší 65 let, invalidní, pečující o invalidní). V HUMPO budou tyto osoby označeny. 
 6. Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené ubytování nebo ubytování opustí (více než 10 dní ubytování bez udání důvodu nevyužívá), pohlíží se na ni tak, že vyčerpala dobu 150 dnů.
 7. Přidělení nouzového ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z nouzového ubytování zabezpečuje Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor České republiky nebo Policie České republiky (dále jen „přidělující orgán“), a to prostřednictvím evidence HUMPO.
 8. Ubytovatel musí řádně vést evidenci ubytovaných osob v HUMPO, vyznačovat přerušení (tj. dobu, kdy osoba nouzové ubytování nevyužívá) a ukončení pobytu.
 9. Výše paušální náhrady nákladů za nouzové ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc se nemění. 

Přechodné období pro ubytované:
Obecně se všem osobám ubytovaným do 1. 4. 2023 poskytne bezplatné nouzové ubytování minimálně do 30. 6. 2023
. Omezení bezplatného ubytování se nevztahuje na zranitelné osoby, které budou označeny v evidenci HUMPO, a i nadále za ně bude poskytována paušální náhrada. V přechodném období je vhodné, aby ubytované osoby, vyjma osob zařazených do zranitelné skupiny, řešily své ubytování od 1. 7. 2023 samy. Osoby mohou zůstat v současném ubytovacím zařízení i po 30.  6. 2023, pokud se na tom s ubytovatelem domluví. V tomto případě bydlení hradí ubytovaná osoba s využitím možnosti požádat na úřadu práce o navýšení humanitární dávky o příspěvek na bydlení. 

 1. Osobě, která ke dni 31. 3. 2023 využívala nouzové ubytování se doba, po kterou nouzové ubytování již využívala, započítává do doby 150 dnů bezplatného ubytování;
 2. Osobě uvedené v bodě 1, která vyčerpala ke dni 31. 3. 2023 dobu 150 dnů bezplatného ubytování, se poskytuje nouzové ubytování a související služby bezplatně do 90. dne ode dne nabytí účinnosti zákona Lex Ukrajina 5, tj. do 30. 6. 2023 včetně;
 3. Osobě uvedené v bodě 1, která v období do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 1. 4. 2023 do 30.6.2023) vyčerpá dobu 150 dnů bezplatného ubytování, se poskytuje nouzové ubytování a související služby bezplatně do 90. dne ode dne nabytí účinnosti zákona Lex Ukrajina 5, tj. do 30. 6. 2023 včetně.

Přechodná období pro ubytovatele:
Ubytovatelé využívající nyní k nouzovému ubytování objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, mohou poskytovat nouzové ubytování pouze do 30. 6. 2023. Od 1. 7. 2023 mohou tito ubytovatelé poskytovat ubytování uprchlíkům prostřednictvím Evidence bytů pro dočasnou ochranu pod gescí MPSV.
 


Informace k platnému postupu poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

Vážení ubytovatelé, 

byl schválen zákon Lex Ukrajina V. Podmínky pro bezplatné ubytování občanů Ukrajiny a proplácení paušální náhrady jsou realizovány podle zákona Lex Ukrajina V (Zákon 65-2022 od 01.04.2023 do 30.06.2023 / Zákon 65-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024 / Zákon 66-2022 od 01.04.2023 do 30.06.2023 / Zákon 66-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024) a jeho prováděcích předpisů. Od 29. 7. 2022 platí nové Nařízení vlády 205/2022 a 206/2022 Sb., které upřesňuje paušální náhradu za bezplatné ubytování uprchlíků. Ty nejpodstatnější informace uvádíme tady, vše je obsahem smlouvy či dodatku o poskytnutí ubytovacích kapacit, kterou uzavírá kraj s ubytovateli (dále jen Smlouva). Na základě a za podmínek této Smlouvy je vyplácena paušální náhrada.

Ubytovací kapacity, které jsou kraji poskytnuty na základě Smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, jsou určeny pro ubytování uprchlíků, kterým je ubytování přiděleno na OAMP. NEJSOU určeny k tomu, aby si uprchlíci vyhledávali ubytování sami a následně bylo po kraji požadováno uzavření smlouvy a/nebo zpětné proplacení paušální náhrady. 

Smlouvy o poskytnutí ubytovací kapacity uzavřené do 30.6.2022 zůstávají i nadále v platnosti a budou postupně nahrazeny novými smlouvami. 

Zájemci o poskytnutí volných ubytovacích kapacit pro ubytování uprchlíků zejména v ubytovnách, penzionech či hotelích vyplní dotazník zde. Po vyhodnocení nabízené ubytovací kapacity a potřeb kraje bude zájemcům zaslán vzor Smlouvy.

Informace pro ubytovatele jsou na webu Jihočeského kraje dle potřeby aktualizovány. PROSÍM, věnujte těmto informacím pozornost. 

Výše paušální náhrady

Výše paušální náhrady je stanovena fixně nařízením vlády podle druhu ubytování a druhu provozovatele aktuálně ve výši od 300 – 350 Kč vč. DPH za bezplatně ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá.

 • 300 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší a při poskytnutí stravy nebo potravin; provozovatel může poskytovat základní prostředky osobní hygieny.
 • 300 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 350 Kč při zajištění nouzového ubytování v ostatních případech bez rozdílu typu ubytování a stanovení maximální částky u bytů právnických osob. 

Podmínky pro proplácení paušální náhrady za ubytované osoby

 1. Ubytovaná osoba má vízum dočasné ochrany v ČR; na KACPU je cizinecká policie, která provede lustraci v databázích EU a prověří, zda osoby nežádaly nebo nemají vydáno vízum dočasné ochrany v jiné členské zemi. Hasiči při sjednávání ubytování ubytovatele telefonicky upozorní na osoby, které jsou bez nároku na vyplacení paušální náhrady, a zapíší tuto skutečnost do ubytovacího příkazu, který ubytované osoby předkládají při příjmu ubytovateli.
 2. Ubytování musí být poskytováno bezplatně; v současné době nelze požadovat žádné doplatky ani za energie, vodu, amortizaci apod. 
 3. Ubytovací zařízení musí být zapsáno v databázi HUMPO; do této databáze HUMPO zapíše ubytovací zařízení krajský úřad neprodleně poté, co je uzavřena Smlouva (u smluv uzavřených do 30.6. musí být uzavřen dodatek). Kraj nemá povinnost Smlouvu uzavřít.
 4. Ubytované osoby musí být evidovány v databázi HUMPO; do této databáze ubytované osoby zapisují hasiči (příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje), a to POUZE za osobní přítomnosti ubytovávané osoby na KACPU na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23 (v případě osob mladších 15 let je možné osobu při přeubytování zapsat na základě dodání originálních dokladů s vízem a potvrzení od ubytovatele). NELZE provádět zápisy ubytovaných osob do databáze HUMPO cestou e-mailové žádosti! I osoby, které se po odchodu opět vrátí do stejného ubytovacího zařízení, ze kterého odešly, musí osobně dojet na KACPU se zapsat do databáze HUMPO. Výjimkou jsou hromadná přeubytování více než 10 osob nebo krátkodobá přerušení pobytu (do 15 dnů), která ubytovatel PŘEDEM nahlásil hasičům na adresu humpo@jck.izscr.cz
 5. Adresa pobytu ubytované osoby v ČR, kterou má uprchlík nahlášenu na cizinecké policii, musí být shodná s adresou ubytovacího zařízení v databázi HUMPO. Je nutné, aby se ubytovaná osoba do 3 dnů od změny ubytovacího zařízení dostavila na odbor azylové a migrační politiky (OAMP) a provedla změnu adresy pobytu. Nejjednodušší variantou je návštěva KACPU, kde uprchlík projde pracoviště hasičů, kde je proveden zápis osoby do databáze HUMPO pod Vaše ubytovací zařízení, tak je proveden přepis jeho adresy pobytu v ČR v databázi cizinecké policie na stanovišti OAMP.   
 6. Prokázání ubytované osoby při příchodu do ubytovacího zařízení ubytovacím příkazem vydaným hasiči na KACPU. KACPU vydává ubytovací příkazy VŠEM osobám, které přijdou na KACPU a nemají ubytování a požadují zajistit ubytování v Jihočeském kraji skrze KACPU – hasiči kontaktují ubytovatele, který má ubytovací zařízení zavedené v databázi HUMPO (má uzavřenu Smlouvu), ověří, zda má volnou kapacitu a následně vydají ubytovací příkaz;

Vedení údajů o ubytovaných osobách v databázi HUMPO

Pro vstup do databáze HUMPO je od 23.9.2022 pro všechny uživatele tzn. i pro ubytovatele zavedeno tzv. dvoufázové ověření přístupu (dále jen 2FA). Toto opatření je vyžadováno z NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) i ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) jako podmínka využívání osobních údajů Ukrajinců, a to pro všechny uživatele informačního systému HUMPO. Postup nastavení 2FA

Zavedení 2FA prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony musí být pro administrátory, uživatele z řad KACPU, krajských úřadů či ministerstev i pro poskytovatele ubytování nasazeno v plné míře. Mobilní telefon nebo tablet nemusí být pro 2FA ani připojen na internet ani nemusí mít instalovánu SIM kartu. K přístupu bude třeba mít staženou aplikaci Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator, obě tyto aplikace jsou zcela zdarma a dostupné jak pro systémy ANDROID (Google play), tak i IOS (App Store). Jakmile bude aplikace nainstalována, bude fungovat tak, že automaticky po jejím otevření bude generovat každých 20 vteřin nový šestimístný kód (číselný), který bude plnit funkci druhé fáze ověření. Po zadání šestimístného kódu do systému IS HUMPO, proběhne ověření a přihlášení. 

Výjimky pro alternativní přihlášení (např. pomocí emailu) nejsou výše uvedenými úřady povoleny. Nelze doložit a prokázat zdůvodnění, proč má část uživatelů výjimku bez toho, aby tato část byla nějak omezena na právech v aplikaci, či jinak oddělena. Neochota instalovat si prověřenou aplikaci od společností Google či Microsoft nelze považovat za legitimní důvod nižšího zabezpečení. 

V případě pomoci nebo problémů se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400, nebo humpo@jck.izscr.cz 

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení, je nutné kontaktovat Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.
 

Je nutné, aby v databázi HUMPO byly důsledně vedeny všechny požadované údaje o ubytovaných osobách

 1. Nástup ubytovaných osob zapisují do databáze HUMPO hasiči na KACPU a je shodné s datem vydání ubytovacího příkazu. Ubytovatel datum nástupu zkontroluje a v případě ukončení nebo přerušení pobytu v ubytovacím zařízení zapisuje toto datum do databáze HUMPO, a to do půlnoci daného dne (přístup do databáze HUMPO byl/bude zaslán po podpisu Smlouvy). 
 2. Kontrola ubytovaných osob v databázi HUMPO se provádí vždy při nástupu nově ubytovaných osob do ubytovacího zařízení a z důvodu fakturace k poslednímu dni v měsíci, kdy byly osoby ubytovány.  
 3. Doba ubytování, která se započítává do nároku na paušální náhrady, je od zápisu ubytované osoby do HUMPO provedené na KACPU. 
 4. Přerušení pobytu v případě, že provozovatel věděl, že ubytovaná osoba odjíždí na delší dobu a rozhodl se mu místo ubytování držet. Za dobu nepřítomnosti ubytované osoby by neměl paušální náhradu vykazovat. Ubytovatel přerušení OD zadá do HUMPO a přerušení lze zadat do minulosti v rámci aktuálního měsíce a data ubytován OD. Po návratu dotyčné osoby ukončí ubytovatel v HUMPO přerušení, a opět mu vzniká nárok na paušální náhradu za ubytování.
 5. Ubytovatelé byli dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje zaslaného 16.1.2023 upozorněni, že nebude zajištěno přeubytování v případě, kdy mimo hlavní turistickou sezónu navýšili kapacitu zařízení za účelem získání dalšího paušálního příspěvku.     

Návod HUMPO Ubytovatel

Návod přerušení ubytování


Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení 

 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba oznámí ubytovateli ukončení svého pobytu. Je potřeba: 
  • Provést zápis dne odchodu v databázi HUMPO
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP zaslat poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizinecké policie a následně do databáze Registru obyvatel (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci.
 2. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 15 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala. Je potřeba:
  • Provést zápis dne odchodu v databázi HUMPO a to nejpozději 15. den od posledního dne pobytu. Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončí pobyt v databázi HUMPO i dříve.
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizinecké policie a následně do databáze Registru osob (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou ubytované osoby. 
  • Místem pobytu cizince se po zrušení ubytování ze strany ubytovatele stává adresa Ministerstva vnitra nebo obce, tzv. ohlašovna. V případě potřeby ubytování si uprchlík sežene ubytování vlastní nebo mu bude přiděleno na KACPU, kam se musí osobně dostavit a projít celým procesem.
 3. Ukončení pobytu z důvodu ukončení ubytování ze strany ubytovatele. Je potřeba:
  • Informovat dostatečně předem ubytované osoby o termínu ukončení ubytování.  K tomu využijte informace, které jsou v českém a ukrajinském jazyce. Tyto informace včas a viditelně umístit v prostoru ubytovacího zařízení a seznámit s nimi ubytované osoby.
   • Osoby ubytované v nouzovém ubytování, tj. ubytování, které jim bylo přiděleno na KACPU a ubytovatelům je proplácena paušální náhrada, by si měly hledat průběžně vlastní ubytování a ubytování si již hradit sami (zvlášť pokud v ČR, případně v zahraničí, pracují)
   • Pokud ukončujete ubytování, je to další výzva pro ubytované, aby měly čas si najít vlastní ubytování, nebo se vrátit zpět na Ukrajinu. Budeme rádi, pokud jim s hledáním nového ubytování pomůžete. 
   • Pokud jiné ubytování nenajdou a rozhodnou se v ČR zůstat, pak se musí dostavit na KACPU, kde jim bude přiděleno jiné nouzové ubytování, a to kdekoliv v Jihočeském kraji, případně mimo kraj.
   • V případě hromadného přeubytování více jak 10 osob se obraťte se žádostí na hasiče.
  • Informovat krajský úřad o tom, že budete ukončovat ubytování min 15 dní předem. Čím dříve, tím lépe, abychom se stihli připravit na případné přeubytování těchto osob. 
  • Zapsat den odchodu z ubytování do evidence HUMPO.
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP poštou na MV – odbor azylové a migrační politiky) poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice, doporučujeme „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizineckého informačního systému (CIS) a následně do databáze Registru osob (ROB). Je to pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci. 
  • Pokud již ubytovací kapacity nebudete poskytovat, je povinnost ubytovatele na poslat krajský úřad písemnou žádost o výmaz ubytovacího zařízení z evidence HUMPO. Stačí e-mail. Tento výmaz bude proveden do 15 dnů od doručení Vaší žádosti. Je potřeba žádost poslat až po ukončené fakturaci za poslední měsíc ubytování. 

Pokud přerušíte ubytovávání, oznamte krajskému úřadu na jak dlouhou dobu. Po uplynutí této doby budou ubytovací kapacity opět zařazeny do nabídky ubytování na KACPU. V případě potřeby uzavřen dodatek ke Smlouvě. 

Fakturace paušální náhrady:

 • Od října 2022 bude export ubytovaných osob z databáze HUMPO pro vyplacení paušální náhrady generován automaticky, a to vždy ke 4. dni následujícího měsíce. Až od tohoto dne lze stáhnout export pro fakturaci. Po tomto datu již neprovádějte za daný měsíc změny.
 • Faktury je NUTNÉ zasílat do 5., max. do 20. dne následujícího měsíce. Faktury zaslané po tomto datu již nebudou propláceny. Do předmětu uvádějte číslo smlouvy – název ubytovacího zařízení – fakturace za měsíc (např. 085-penzion Buchta-fakturace červenec 2022)
 • Faktury posílejte POUZE mailem na adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz, zde se provede jejich evidence a přidělí kontrolorkám.  NEPOSÍLEJTE faktury přímo kontrolorkám ani jinou cestou (poštou, datovými schránkami). Z pohledu administrace dochází ke zbytečnému zdržení.
 • Při fakturaci paušální náhrady je počínaje červencem 2022 povinná příloha faktury PODEPSANÝ export z databáze HUMPO. Výše paušální náhrady, kterou budete fakturovat se automaticky vygeneruje na exportu z databáze HUMPO. NEPOSÍLEJTE výkazy evidence ubytovaných ani kopie ubytovacích knih, příkazů, exportů z Ubyportu ani jiné doklady. V případě potřeby si je vyžádáme. 
 • Splatnost uvádějte podle Smlouvy, kterou máte s Jihočeským krajem uzavřenu, tj. buď 15 nebo 30 dní od doby, kdy nám fakturu pošlete, nikoliv kdy ji vystavíte. Pokud je faktura v pořádku, proplácíme ji bez ohledu na splatnost. Určitý čas pro kontrolu a administraci je potřeba. 
 • Na faktury uvádějte číslo smlouvy, měsíc, za který fakturujete a místo usnesení vlády č. 207 ze dne 16.3.2022 (pokud ho na faktuře uvádíte) napište podle nařízení vlády č. 206 ze dne 29.6.2022 nebo jej vůbec neuvádějte. V případě změny nařízení se text na faktuře nemusí měnit. 

Kontakty: 

Dotazy k uzavření smlouvy / dodatku ke smlouvě, a/nebo k proplacení kompenzačního příspěvku zasílejte na krajský úřad na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz . V předmětu mailu prosím uveďte název ubytovacího zařízení-žádost kompenzační příspěvek. Případně volejte na čísla 386 720 277, 386 720 367 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Případné požadavky nebo dotazy k ubytování a evidenci ubytovaných osob v databázi HUMPO zasílejte na HZS kraje ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz nebo přímo na hasiče na adresu humpo@jck.izscr.cz. V předmětu mailu prosím uveďte číslo smlouvy-název ubytovacího zařízení-evidence HUMPO (př.: 085-penzion Buchta-evidence HUMPO). Případně volejte na číslo 950 230 400 v pracovní dny od 8:00 – 14:00 hodin

Závěrem Vám přeji za všechny své kolegyně a kolegy, se kterými spolupracujete příjemné dny a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

31.03.2023 Webmaster