Informace k poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

AKTUÁLNĚ!

Informace určené pro ubytovatele poskytující bezplatné humanitární ubytování na základě smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem.

Od 1.1.2024 vstoupila v platnost novela zákona Lex Ukrajina, tzv. Lex Ukrajina VI. Některé změny jsou účinné od 1.1. 2024, další budou účinné až od 1.9.2024. Nejdůležitější změny, které se týkají ubytovatelů od 1.1. 2024:

 • Organizační změny a změny kontaktů. K 1.1.2024 byla ukončena činnost hasičů (HZS krajů) a zajištění humanitárního ubytování převzala Správa uprchlických zařízení (dále „SUZ“); od 1.1.2024 nefunguje telefon ani e-mail na KACPU a HUMPO. Své dotazy ve věci ubytovaných osob nebo žádosti o přeubytování zasílejte na Centrum pro integraci cizinců České Budějovice (dále „CPIC“), e-mail: icceskebudejovice@suz.cz, případně tel. 387 202 508.
 • Technická podpora databáze HUMPO přechází z CŘT AČR na společnost NAKIT; od 15.1.2024 používejte pro své dotazy k databázi HUMPO nebo požadavky na změny údajů ubytovaných osob v HUMPO po termínu vygenerování sestavy na daný měsíc, kdy je ubytovatelům uzamčen přístup k provedení změn,  tel: 974 801 300, e-mail: ict@nakit.cz;
 • Dotazy a požadavky týkající se zápisu ubytovacího zařízení do HUMPO nebo změn údajů o ubytovacím zařízení, ukončení poskytování ubytování a výmaz ubytovacího zařízení z HUMPO, fakturace a proplacení paušální náhrady, případně vygenerování opravených sestav za poskytnutí bezplatného humanitárního ubytování nadále řešte přes krajský úřad.
 • Dobu poskytování bezplatného humanitárního ubytování jsme prodloužili v HUMPO do 31.3.2025 s ohledem na prodloužení dočasné ochrany. Dřívější ukončení nahlaste na krajský úřad.

PŘEHLED KONTAKTŮ:

Zápis ubytovacích zařízení, změny údajů o ubytovacím zařízení, ukončení poskytování ubytování a výmaz ubytovacího zařízení z HUMPO
Proplacení paušální náhrady, generování opravených sestav, fakturace

Krajský úřad Jihočeského kraje
386 720 177
ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz

Pracovní hodiny:
Po – Pa: 8:00 – 14:00

dfs

 


Technická podpora k evidenci HUMPO + provádění změny údajů ubytovaných osob v HUMPO po termínu vygenerování sestavy na daný měsíc, kdy je ubytovatelům uzamčen přístup k provedení změn

NAKIT
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

974 801 300

podpora.ict@nakit.cz

humpo

Informace k pobytu a poskytování humanitárního ubytování osobám s dočasnou ochranou v ČR,
uznávání zranitelnosti nebo poskytování humanitárního ubytování 
Zajištění přeubytování do jiného ubytovacího zařízení

CPIC České Budějovice (zřizováno Správou uprchlických zařízení)
Centrum pro integraci cizinců v Jihočeském kraji
Kněžskodvorská 2296/8A, České Budějovice

tel.: + 420 387 202 508
e-mail:
icceskebudejovice@suz.cz

Pracovní hodiny pro přeubytování:
Po + St: 8:00 – 16:00
Pá: 8:00 – 14:00

fd

 


Přidělování bezplatného ubytování, zápisy osob do evidence HUMPO

KACPU Ostrava 
Dr. Malého 1356/17, Ostrava
https://mapy.cz/s/muvepelopu

(Nedaleko: Ústředního autobusového nádraží Ostrava a Vlakové stanice Ostrava střed.)

e-mail: humpo@suz.cz  

Pracovní hodiny
Po + St: 8:00 – 16:00
Pá: 8:00 – 14:00

O dočasné nouzové přístřeší v KACPU mohou občané Ukrajiny požádat non-stop. Je zde možnost nouzového přespání a je tady vyhrazeno místo pro dočasné umístění domácích zvířat.

mapy.cz


Poskytování státního humanitárního ubytování

Přidělování bezplatného humanitárního ubytování nebo zápis osoby do evidence HUMPO se provádí POUZE na KACPU v Ostravě. Zájemce se vždy musí na KACPU do Ostravy dostavit osobně. Ubytované osoby si nemohou vybrat, kde budou ubytovány. O místu pobytu v ČR rozhoduje pracovník SUZ na KACPU v Ostravě (výjimkou je sloučení rodiny). Pokud cizinec předloží potvrzení o ubytování s ověřeným podpisem ubytovatele, ubytování si hradí cizinec (bude samoplátce).

I nadále bude bezplatné humanitární ubytování probíhat prostřednictvím evidence HUMPO, ubytované osoby musí být zapsány v evidenci HUMPO. Pracovník SUZ Vám v souvislosti s ubytováním nových osob může volat v pondělí a středu v čase od 7:30 do 16:00, v pátek do 14:00 a domluví s Vámi čas nástupu do ubytovacího zařízení. Při nástupu se ubytovaná osoba musí ubytovateli prokázat ubytovacím štítkem vydaným na KACPU Ostrava.

Přeubytování v rámci bezplatného humanitárního ubytování, pokud k němu budou závažné důvody, bude provádět CPIC České Budějovice s tím, že náhradní bezplatné humanitární ubytování přidělí pracovník SUZ z KACPU Ostrava. Zájemce o přeubytování se musí dostavit na CPIC do Českých Budějovic osobně, přeubytované osoby musí být zapsány v HUMPO a při nástupu do nového ubytovacího zařízení se musí ubytovateli prokázat ubytovacím štítkem. Důvody pro přeubytování budou vždy ze strany CPIC ověřovány.

Nahlášení adresy pobytu v ČR - KACPU Ostrava provede při udělení dočasné ochrany a přidělení bezplatného humanitárního ubytování i zápis místa pobytu v databázi CIS. Při přeubytování zajistí zápis změny adresy místa pobytu v databázi CIS pracovník CPIC České Budějovice na pracovišti OAMP.
 


Ubytovatel má následující povinnosti:

Zkontrolovat ubytovací štítek a zapsat do evidence HUMPO den příchodu dle skutečného dne nástupu do ubytovacího zařízení. KACPU Ostrava tento údaj o příchodu do ubytovacího zařízení do HUMPO nezapisuje!

Průběžně kontrolovat správnost údajů zapsaných v HUMPO.

Vést řádně evidenci ubytovaných osob (zejm. přerušení ubytování, ukončení ubytování) tak, aby nejpozději do 3. dne následujícího měsíce byly všechny údaje správné. UPOZORŇUJEME, že 4. den se ubytovatelům přístup pro provedení změn u osob v HUMPO zamyká, generují se sestavy pro fakturaci a ubytovatel již nemůže zpětně měnit údaje. V tomto případě je nutné o provedení změny údaje v HUMPO a vygenerování nové sestavy požádat NAKIT.  Krajský úřad nemá oprávnění změny u osob v HUMPO provádět, ale může vygenerovat nové sestavy pro fakturaci. V případě nevyznačení zranitelnosti zkontrolujte údaje u konkrétní osoby, pokud není zjevný důvod, kontaktujte MPSV

Fakturovat nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo bezplatné humanitární ubytování poskytnuto. Prosíme dodržujte termíny pro fakturaci a splatnost, která je 30 dní od zaslání faktury na krajský úřad. Vzhledem ke změně podmínek uznání zranitelnosti 1 až 2 měsíce zpětně od jejího přiznání, není důvod fakturovat později.


Poskytování paušální náhrady

Bezplatné humanitární ubytování je poskytováno pro osoby s udělenou dočasnou ochranou prvních 150 dní od jejího udělení (od 1.9.2024 se tato doba zkrátí na 90 dni). Nad tuto dobu je poskytováno osobám, které mají přiznanou zranitelnost od MPSV. Zranitelnost se automaticky při splnění zákonných podmínek propisuje vždy k 1.1. následujícího měsíce do HUMPO.

Zranitelná osoba musí každý měsíc podat žádost na MPSV o přiznání humanitární dávky, v evidenci HUMPO je vyznačen stav nároku na bezplatné humanitární ubytování, resp. na paušální náhradu tak, abyste byli schopni vyřešit přechod na samoplátce včas.

Od 1.1.2024 je v platnosti nový způsob uznávání zranitelnosti v evidenci HUMPO a proplacení paušální náhrady. Zranitelnost pro aktuální měsíc se vyhodnocuje na základě žádosti z předešlého měsíce (T-1), pokud žádost za předešlý měsíc není dořešena, tak podle žádosti z předcházejícího měsíce (T-2). V praxi to znamená, že zranitelnost na leden 2024 se vyhodnocuje podle žádosti za prosinec 2023 (v prosinci přiznáno = zranitelnost je automaticky přenesena na leden 2024; v prosinci zamítnuto = bez zranitelnosti na leden 2024), pokud není žádost za prosinec 2023 podána, pak podle žádosti za listopad 2023 (dle stejné logiky). 

V případě, že zranitelnost osoby bude propsána do HUMPO po vygenerování sestav nebo po již provedené fakturaci, bude Vám cestou krajského úřadu zaslána nová sestava a budete vyzváni k fakturaci, resp. dofakturaci. Pokud dopsání zranitelnosti zjistíte Vy, informujte krajský úřad. Zavedením pravidla T-2 by tento případ již neměl nastat. 

Pokud chce ubytovaná osoba zůstat ve státním humanitárním ubytování zdarma i po 150 dnech (od 1.9.2024 po 90 dnech), musí si včas zažádat o přiznání humanitární dávky. Jakmile zranitelná osoba po 150 dnech (od 1.9.2024) po 90 dnech) ztratí nárok na bezplatné humanitární ubytování proto, že ji nebyla přiznána humanitární dávka (např. z důvodu příjmu), tak již znovu bezplatné humanitární ubytování nezíská (je zavedeno pravidlo „jednou a dost“).


Prodloužení dočasné ochrany do 31.3.2025

Do 15.3.2024 je cizince s dočasnou ochranou povinen provést registraci prostřednictvím elektronického formuláře uveřejněného na webu MV. Za dítě ve věku do 15 let registraci provede zákonný zástupce. Pokud nebude registrace provedena, dočasná ochrana se zruší. Při udělení nové dočasné ochrany zaniká nárok na bezplatné ubytování. 

Pokud ubytováváte osoby s přidělenou dočasnou ochranou, které jsou samoplátci, budou od Vás pro prodloužení dočasné ochrany nebo při zápisu místa ubytování v ČR potřebovat potvrzení o zajištění ubytování s ověřeným podpisem ubytovatele (majitele nemovitosti nebo oprávněné osoby). To neplatí pro osoby využívající bezplatné humanitární ubytování a jsou vedeny v HUMPO.  

Zásadní informace jsou k dispozici v databázi HUMPO a dále na webech:

Ministerstvo vnitra zde: https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/

Facebook - Ministerstvo vnitra - Naši Ukrajinci zde: https://www.facebook.com/oampMV

Ministerstvo práce a sociálních věcí zde: https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

Všeobecná zdravotní pojišťovna zde: https://cz.pomocukrajine.vzp.cz/uvod/


VÝŠE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY

Bezplatné ubytování je veřejnou službou, výše paušální náhrady za její poskytnutí je stanovena fixně nařízením vlády za bezplatně ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá.

Od 1. 1. 2024 vstoupil v účinnost zákon č. 349/2023 Sb., (konsolidační balíček), kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nejdůležitější změnou jsou úpravy v sazbách DPH. Doklady za ubytování, které se uskutečnilo v roce 2023, jsou vystaveny s DUZP roku 2023, tj. DPH 10%. Za ubytování poskytnuté v roce 2024 budou doklady vystaveny s DUZP roku 2024, tj. DPH 12%.
 

Aktuálně je paušální náhrada vyplácena ve výši:

 • 300 Kč při zajištění bezplatného ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 350 Kč při zajištění bezplatného ubytování v ostatních případech.

FAKTURACE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY:

 • Údaje v evidenci HUMPO si zkontrolujte a upravte nejpozději do 3. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je poskytováno bezplatné humanitární ubytování. Od 4. dne následujícího měsíce již nelze provést ze strany ubytovatele žádné změny.
 • Pro vyplacení paušální náhrady je z evidence HUMPO automaticky generován výpis ubytovaných osob, a to vždy ke 4. dni následujícího měsíce. Až od tohoto dne lze stáhnout výpis pro fakturaci.
 • Faktury vč. podepsaného výpisu ubytovaných osob z evidence HUMPO je NUTNÉ zasílat max. do 25. dne následujícího měsíce, není-li důvod pro pozdější zaslání. Do předmětu uvádějte číslo smlouvy – název ubytovacího zařízení – fakturace za měsíc (např. 085-penzion Buchta-fakturace)
 • Faktury posílejte POUZE mailem na adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz,

zde se provede jejich evidence a přidělí kontrolorkám. NEPOSÍLEJTE faktury přímo kontrolorkám ani jinou cestou (poštou, datovými schránkami). Z pohledu jejich administrace dochází ke zbytečnému zdržení.

 • Splatnost uvádějte podle Smlouvy, kterou máte s Jihočeským krajem uzavřenu ode dne, kdy fakturu posíláte na krajský úřad, tj. 30 dní od této doby, nikoliv ode dne vystavení faktury. Pokud je faktura v pořádku, proplácíme ji bez ohledu na splatnost, ale určitý čas pro kontrolu a administraci proplacení potřebujeme.
 • Na faktury uvádějte číslo smlouvy a měsíc, za který fakturujete, případně lze uvést číslo zákona 65/2022 Sb. Usnesení vlády ke stanovení výše paušální náhrady neuvádějte, číslo tohoto usnesení se mění.

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ / НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ 

НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯЯ 

Státní humanitární ubytování od 1. 7. 2023 /HUMPO (CZ verze

Державне гуманітарне житло з 1 липня 2023 року / HUMPO (UKR verze) 


VEDENÍ ÚDAJŮ V EVIDENCI HUMPO

Je nutné, aby v evidenci HUMPO byly ubytovatelem důsledně vedeny a kontrolovány všechny požadované údaje o volné ubytovací kapacitě a ubytovaných osobách s dočasnou ochranou!

V evidenci HUMPO je u bezplatně ubytované osoby zobrazena platnost dočasné ochrany, počet dnů od udělení první dočasné ochrany, shoda adres ubytované osoby v ubytovacím zařízení v evidenci HUMPO s adresou pobytu v ČR nahlášenou na Ministerstvo vnitra v databázi CIS a zranitelnost osoby, na níž se nevztahuje omezení bezplatného ubytování na dobu 150 dnů, vč. stavu vyřízení podané žádosti na MPSV

Pro přístup do evidence HUMPO obdrží ubytovatel po podpisu Smlouvy přístupové heslo a pro všechny uživatele, tzn., i pro ubytovatele je zavedeno tzv. dvoufázové ověření přístupu (dále jen 2FA). Toto opatření je vyžadováno z NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) i ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) jako podmínka využívání osobních údajů Ukrajinců, a to pro všechny uživatele evidence HUMPO a každý si jej musí naistalovat na vlastní mobilní zařízení.

Postup nastavení 2FA

Mobilní telefon nebo tablet nemusí být pro 2FA ani připojen na internet ani nemusí mít instalovánu SIM kartu. K přístupu bude třeba mít staženou aplikaci Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator, obě tyto aplikace jsou zcela zdarma a dostupné jak pro systémy ANDROID (Google play), tak i IOS (App Store). Jakmile bude aplikace nainstalována, bude fungovat tak, že automaticky po jejím otevření bude generovat každých 20 vteřin nový šestimístný kód (číselný), který bude plnit funkci druhé fáze ověření. Po zadání šestimístného kódu do evidence HUMPO, proběhne ověření a přihlášení.

Výjimky pro alternativní přihlášení (např. pomocí emailu) nejsou výše uvedenými úřady povoleny.

V případě systémové pomoci, zablokování nebo ztráty účtů, nebo dalších problémů v rámci evidence HUMPO se obracejte na podporu tel: 974 801 300 ve dnech úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. nebo piště na adresu: podpora.ict@nakit.cz

Požadované údaje v evidenci HUMPO:

 1. Ubytovatel musí řádně vést evidenci ubytovaných osob v evidenci HUMPO:
  • při příchodu nových osob do ubytovacího zařízení zkontrolovat údaje na „Informaci o přidělení ubytování“, vydanou KACPU každé osobě, s údaji uvedenými v evidenci HUMPO;
  • zapsat den skutečného příchodu ubytované osoby – ubytován „OD“
  • kontrolovat, zda ubytovaná osoba má platnou dočasnou ochranu, tzn. zda je v evidenci HUMPO u osoby zelené označení;
  • vyznačovat přerušení bezplatného ubytování, tj. zapsat dobu, od kdy - do kdy osoba bezplatné ubytování nevyužívá;
  • ukončit pobyt ke dni odchodu z ubytovacího zařízení nebo ke dni zjištění, že osoba z ubytování odešla.
 2. Aktualizovat každé 3 dny údaje o volné ubytovací kapacitě.

Návod HUMPO Ubytovatel

Návod přerušení ubytování


UKONČENÍ BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ OSOB V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 

 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba oznámí ubytovateli ukončení svého pobytu.

Je potřeba: 

 • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO, „Ubytován DO“ 
 • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP zaslat poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji s vyplněným formulářem ukončení ubytování. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru obyvatel (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci. 
 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 10 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala. Je potřeba: 
 • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO „Ubytován DO“ a to nejpozději 10. den od posledního dne pobytu. Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončit pobyt v evidenci HUMPO i dříve.
 • Oznámit ukončení ubytování osoby s dočasnou ochranou na MV-OAMP poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru osob (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou ubytované osoby. Místem pobytu cizince se po zrušení ubytování ze strany ubytovatele stává adresa Ministerstva vnitra nebo obce, tzv. ohlašovna a cizinec ztrácí nárok na poskytování humanitární dávky.

 


UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT PRO BEZPLATNÉ UBYTOVÁNÍ ZE STRANY UBYTOVATELE

V případě, že se ubytovatel rozhodne ukončit poskytování ubytovacích kapacit a bezplatné ubytování, je třeba:

 1. Min 15 dní předem poslat na e-mail icceskebudejovice@suz.cz požadavek na přeubytování zranitelných osob nebo osob, kterým neuplynula doba 150 dnů od vydání dočasné ochrany. CPIC České Budějovice zajistí ve spolupráci s KACPU Ostrava přeubytování, vydání ubytovacího příkazu a zápis do HUMPO. Zároveň informovat krajský úřad o tom, že budete ukončovat poskytování ubytovacích kapacit k zajištění bezplatného ubytování. Osoby, kterým uplynula doba 150 dnů od vydání dočasné ochrany, případně nejsou zranitelné, na přeubytování nárok nemají a ubytovatel je oprávněn tyto osoby vystěhovat bez náhradního ubytování.
 2. Informovat min 30 dní předem ubytované osoby o termínu ukončení ubytování. K tomu využijte informace, které jsou v českém a ukrajinském jazyce. Tyto informace je nutné včas a prokazatelně umístit ve vhodném prostoru ubytovacího zařízení a seznámit s nimi ubytované osoby.
 3. Zapsat den odchodu z ubytování do evidence HUMPO, „ubytován DO“.
 4. Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na MV – odbor azylové a migrační politiky na adresu Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice.  Doporučujeme zaslat „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem oznámení posílat nelze, pouze v případě zaručeného elektronického podpisu. Možností je zajít osobně na pracoviště MV – OAMP. Ukončení ubytování pro osoby s dočasnou ochranou je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizineckého informačního systému (CIS) a následně do databáze Registru osob (ROB). Je to pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci. 
 5. Pokud již ubytovací kapacity nebudete poskytovat, je povinnost ubytovatele poslat na krajský úřad písemnou žádost o výmaz ubytovacího zařízení z evidence HUMPO. Stačí e-mail. Tento výmaz bude proveden do 15 dnů od doručení Vaší žádosti.

 

08.03.2024 Webmaster