Začíná příprava třetího kola kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. 1. 2019 třetí výzvu pro kraje na získání prostředků v rámci dalšího kola kotlíkových dotací. Jihočeský kraj tak má znovu možnost získat více než 300 mil. Kč na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Stejně jako v předchozích dvou kolech má Jihočeský kraj nárok na třetí nejvyšší částku v porovnání s ostatními kraji (více finančních prostředků získá pouze Moravskoslezský kraj následovaný Středočeským krajem). 

 ?Podmínky 3. kola kotlíkových dotací budou obdobné jako v 2. kole, nově ale budou ve 3. kole z podpory zcela vyřazeny veškeré kotle spalující uhlí. Dotaci tak bude možné získat jen na kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový kondenzační kotel,? vysvětlil radní pro veřejné zakázky Antonín Krák s tím, že beze změn zůstává výše dotace, která bude stejná jako v předchozím kole. Bonus ve výši 7 500 Kč pak opět obdrží majitelé rodinných domů ve vymezených prioritních obcích.

Zahájení příjmu žádostí v rámci 3. kola kotlíkových dotací se v Jihočeském kraji předpokládá v září, nebo v říjnu 2019. Příjem žádostí bude probíhat stejně jako v předchozích dvou kolech výhradně elektronicky s následným povinným doručením listinného výtisku včetně příloh. O dotaci si mohou požádat vlastníci rodinných domů v celém Jihočeském kraji.

V 1. kole kotlíkových dotací, které bylo otevřeno pro podávání žádostí od poloviny ledna 2016 do konce března 2016, bylo realizováno celkem 2 657 výměn zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Celková dotace na tyto kotle přesáhla 301 mil. Kč. Dotaci v 1. kole nakonec získali všichni žadatelé, kteří svou žádost správně podali a správně vyúčtovali. Největší zájem byl v 1. kole o kombinované kotle uhlí/biomasa (31 %), dále o tepelná čerpadla (26 %) a o kotle na biomasu (19 %). Nejnižší zájem zaznamenaly kotle na uhlí (12 %) a plynové kondenzační kotle (12 %).

V rámci 2. kola kotlíkových dotací byl příjem žádostí zahájen 30. 10. 2017 a ukončen 9. 3. 2018. V současné době probíhá kontrola doručených závěrečných vyúčtování a proplácení dotací. Celkem bylo ve 2. kole správně podáno a schváleno radou kraje 3 340 žádostí, disponibilní částka na výměnu zastaralých kotlů ve 2. kole ve výši 294 mil. Kč však vystačí na proplacení cca 2 760 žádostí (konečný počet uspokojených žádostí bude záviset na finální výši úspor v již realizovaných žádostech). Žádosti, které byly z důvodu nedostatku finančních prostředků zařazeny do zásobníku a nakonec nebudou moci být financovány, možné vzhledem k ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. automaticky přesunout do 3. kola a žadatelé si budou muset podat žádost znovu. Jihočeský kraj sice usiloval o navýšení finanční částky pro 2. kolo tak, aby mohly být všechny správně podané žádosti proplaceny, Ministerstvo životního prostředí však vzhledem k nastavení podmínek 2. výzvy této žádosti nevyhovělo. 

Co se struktury nových zdrojů tepla týče, je v 2. kole největší zájem o tepelná čerpadla (49 %), dále o automatické kombinované kotle uhlí/biomasa (18 %) a o kondenzační plynové kotle (18 %). Nejnižší zájem vykazují kotle na biomasu (15 %). Kotle čistě na uhlí nejsou v 2. kole již podporovány.

V rámci 2. kola vyřešil Jihočeský kraj ve prospěch žadatelů také situaci související s uvedením chybného údaje o emisní třídě na výrobním štítku určitých typů kotlů ATMOS, kdy byla na výrobním štítku uvedena nesprávně emisní třída 1, i když dané typy kotlů mají ve skutečnosti emisní třídu 3 a získání kotlíkové dotace na jejich výměnu tak není možné. Protože byla tato skutečnost zjištěna až po podání a schválení příslušných žádostí o kotlíkovou dotaci na výměnu daných kotlů ATMOS radou kraje a žadatelé neměli možnost chybu na výrobním štítku samostatně rozpoznat, rozhodlo zastupitelstvo kraje na podzim 2018 o financování těchto žádostí z rozpočtu Jihočeského kraje. Celkově tedy bude 32 žadatelům, kterých se problém s výrobním štítkem u kotlů ATMOS dotkl a kteří by v této fázi měli nárok na získání kotlíkové dotace v rámci své úspěšně podané a původně schválené žádosti, vyplacena v průběhu jara 2019 po doložení požadovaného závěrečného vyúčtování částka v souhrnné výši 3,5 mil. Kč. 

 

17.01.2019 Bc. David Hocke