Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Staňte se první oceněnou společností přátelskou k zaměstnávání osob 55+

Zaměstnat či nezaměstnat lidi starší 55 let řeší řada společností nejen v České republice, ale i celé Evropě. Tyto protichůdné otázky diskutovali odborníci s veřejností 6. června na kulatém stole. Cílem bylo nejen rozvinout otázku kolem zaměstnávání starších osob a jejich potenciálu do budoucna, ale také konfrontovat možnosti společností a samotných osob 55+. Současně byla na kulatém stole vyhlášena soutěž o ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“, která má téma zaměstnávání těchto osob ještě více podpořit.

Soutěž k získání ocenění vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň ve spolupráci s Jihočeským paktem zaměstnanosti, jehož nositelem je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů. Ti také připravili kulatý stůl s názvem „Zaměstnávání 55+“, který zahájila diskuze o podpoře zaměstnávání osob starších padesáti pěti let. Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, uvádí: „Stále častěji se hovoří o postupném odchodu do důchodu s cílem, aby starší pracovníci zůstávali na trhu práce co nejdéle. Společnosti mohou tuto věkovou skupinu podpořit například zkrácenými úvazky, dočasnou prací či sdíleným místem. Naopak zaměstnavatelé mohou využít podpory například v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na tak zvané společensky účelné pracovní místo.“ 

„V rámci předpokládané predikce sociodemografického vývoje je důležité věnovat se právě zaměstnávání starších pracovníků, kteří budou patřit v budoucnu mezi tzv. hlavní hráče na trhu práce. Pokud se nepodaří v dohledné době zvýšit zaměstnanost osob starších padesáti pěti let, může to mít za následek velké zvýšení ekonomicky závislých osob,“ dodává Alena Bártíková, koordinátorka projektu  Implementace politiky stárnutí pro Jihočeský kraj z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další témata, která se prolínala celou akcí, byla vyzdvižení pozitiv zaměstnávání starších pracovníků, odbourávání předsudků ze strany zaměstnavatelů vůči zaměstnávání starších pracovníků a důraz na mezigenerační dialog ve společnosti. Blanka Beníšková, ze vzdělávací společnosti Educo Prosperity, mimo jiné zmínila, že se stále u svých klientů setkává s věkovou diskriminací při výběru pracovníků: „Mnoho zaměstnavatelů si neuvědomuje pozitiva v zaměstnávání této věkové skupiny. Tito lidé mají nedocenitelné jak profesní, tak i životní zkušenosti, bývají velmi loajální k firmě, jsou zodpovědnější a váží si projevené důvěry,“ zmínila Blanka Beníšková. Jana Barešová, HR Business partner senior z České pojišťovny při své prezentaci příkladů dobré praxe v rámci přizpůsobení pracovních podmínek těmto osobám zdůraznila, že pro udržitelnost firmy je důležitá věková rozmanitost, kde, každá věková kategorie má své nezastupitelné místo a vzájemně se doplňuje.

Jako reakce na tuto problematiku byla na kulatém stole vyhlášena soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+“ s cílem nejen ohodnotit společnosti, které v současné době přikládají důraz na zaměstnávání této věkové skupiny a vytvářejí jim pozitivní pracovní podmínky, ale také motivovat další zaměstnavatele či šířit informace o této problematice a odstranit předsudky, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.

Do soutěže o získání tohoto ocenění se mohou přihlásit jak podnikatelské subjekty, tak i neziskové organizace či státní a veřejná správa, které mají podnikatelskou historii nejméně 1 rok a mají sídlo či pobočku společnosti na území Jihočeského kraje. Podmínky a pravidla soutěže jsou zveřejněna na stránkách www.jcpakt.cz/, https://www.jsrlz.cz/, seniorivkrajich.mpsv.cz/ či na Sociálním portále Jihočeského kraje socialniportal.kraj-jihocesky.cz/.

Kontakt: 
Ing. Michaela Fouňouvá | odborný konzultant
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.
e-mail: founova@jhk.cz 
tel.: +420 602 454 395

Leták ke stažení - Společnost přátelská 55+Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. byla založena s cílem zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivit, které budou v souladu s potřebami Jihočeského regionu. Zabývá se řešením konkrétních projektů, především v oblasti spolupráce škol a zaměstnavatelů, věnuje se samotnému vzdělávání, ale také odborné činnosti, například při přípravě predikcí potřeb trhu práce. Společnost i díky svému propojení na další partnery v regionu pravidelně provádí monitoring potřeb v oblasti rozvoje lidských zdrojů v regionu. Iniciuje nové regionální aktivity a podporuje jejich realizaci, kterými jsou např. podpora kariérového poradenství a odborného vzdělávání v Jihočeském kraji. 

Od roku 2016 je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce. Mezi jeho strategické priority patří Flexibilní trh práce, Vytváření kvalifikačních předpokladů pro vyšší zaměstnanost, Podpora podnikání a Podpora sociálních inovací a rovných příležitostí.

St, 26.06.2019 - 08:04 Bc. David Hocke