Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Rezervace

Názorné video s informacemi, jak celý systém funguje

KRED - Odbor kancelář ředitele
Konzultace ke stížnostem

Podávání stížností

OPZU - Odbor právní a krajský živnostenský úřad
Agendy pracoviště Czech POINT + Ověřování shody kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

ověřování shody listin, ověřování pravosti podpisů, agenda Czechpoint (např. výpisy z evidence Rejstříku trestů, autorizovaná konverze a další)
 

Konzultace k právu shromažďovacímu

konzultace ke shromažďovacímu právu

Matriky - žádosti o udělení státního občanství

žádosti o udělení státního občanství

Matriky - potvrzení ze sbírky listin

potvrzení ze sbírky listin

OREG - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů

konzultace ohledně rozsahu pořízené změny

OZZL - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Agenda CITES

přeregistrace živočichů, aktualizace fotografií
v případě přeregistrace nutno přinést:

  • originál registračního listu,
  • potvrzení o udělené výjimce ze zákazu komerčních činností (příp. darovací smlouvu),

v případě aktualizace fotografie nutno přinést:

  • barevnou fotografii exempláře o rozměru 10x15 cm

Agenda horního zákona

konzultace k závaznému stanovisku ke stavbě v chráněném ložiskovém území

Agenda LPIS

Vymezení nadstavbových titulů AEKO na TTP, vydávání souhlasných stanovisek OOP

EIA

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Geologické práce

Žádost o vydání vyjádření k projektu vrtných prací

Odpadové hospodářství

konzultace k provozu zařízení k nakládání s odpady

Ochrana ovzduší

konzultace k podání žádostí o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby zdroje a povolení provozu zdroje, konzultace ke stanovení poplatku

Ochrana přírody a krajiny

konzultace k výjimkám rorýsů a netopýrů při zateplování objektů

Ochrana zemědělského půdního fondu

konzultace k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení přesahuje-li trasa území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností, konzultace k návrhům tras celostátních drah, pozemních komunikací nepřesahují-li území kraje, konzultace k ukončování rekultivací

Stanoviska NATURA 2000

Žádosti o vydání stanoviska 45i, projednání záměrů, konzultace

Vodní hospodářství

Agenda Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje (zpracování změn, proces schvalování, vydávání stanovisek o souladu)

Vyhlašování zvláště chráněných území

Konzultace k vyhlašovaným ZCHÚ, nahlížení do dokumentace, podání a projednání námitek

Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace (podání žádosti, konzultace)

OSMT - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Konzultace k dotačním pragramům z oblasti sportu a práce s mládeží

Konzultace k dotačním pragramům z oblasti sportu a práce s mládeží

Uznávání zahraničního vzdělání

Poplatek za nostrifikaci dokladů je 1000Kč.

OZDR - Odbor zdravotnictví
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Vyberte si zaměstnance dle okresu dle místa poskytování zdr. služeb (ne dle pobytu)

Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů České Budějovice, Strakonice a zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - Ing. Lenka Krejčová


Okresy Jindřichův Hradec, Prachatice a Tábor – Bc. Zuzana Nápravník, DiS.


Okresy Český Krumlov a Písek – Mgr. Linda Opolcerová

ODSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní úřad

Projednání žádostí, konzultace k agendě finanční způsobilosti, eurolicence, osvědčení řidiče, OZ

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Okres ČB, ORP Soběslav - Benešová,

okres ČK, JH, ST - Lancíková,

okres PI, PT, ORP TA - Ryšánková

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Odvolací řízení

Odvolací řízení

Povolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy

Povolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace

Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Povolování nadměrných přeprav a jízdy a pracovních strojů

Povolování nadměrných přeprav a jízdy a pracovních strojů

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Stavební a územní řízení

Stavební a územní řízení

Udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

Podání a projednání žádosti o udělení výjimky - Počet vozidel žadatele

OKPP - Odbor kultury a památkové péče
Programové dotace - kultura

Podání a projednání žádosti o dotaci

OEZI - Odbor evropských záležitostí
Kotlíková dotace - konzultace

Pokud již máte žádost o kotlíkovou dotaci podanou, objednejte se prosím výhradně k administrátorovi, který Vaši žádost vyřizuje.

V případě obecných dotazů se můžete obrátit na jakéhokoli administrátora, resp. využít informační linku 386720323 nebo e-mailovou adresu kotliky@kraj-jihocesky.cz.

OSOV - Odbor sociálních věcí
Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb - konzultace k žádostem

Konzultace k podávání žádostí o účelovou dotaci MPSV

Krajský dotační program - sociální služby - konzultace k žádostem

Konzultace k podávání žádostí o Krajský dotační program

Plánování a síť sociálních služeb - konzultace

Konzultace k podávání žádostí o zařazení do sítě

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Podání a projednání žádosti o udělení pověření k výkonu SPOD