Přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko oslavila 20 let od svého založení

Zvyšování cen energie, stabilita dodávek a energetické úspory, to jsou témata, která v současné době zaujímají první místa ve sledovanosti a čtenosti v médiích. Zástupci Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko se 30. listopadu sešli v Trhových Svinech, aby si vyměnili informace a své zkušenosti s tím, jak jednotlivé země řeší současnou energetickou situaci, jaká opatření se zavádějí a s jakým účinkem a jaké jsou možnosti a cesty k efektivnějšímu využívání energie a zvýšenému využívání domácích obnovitelných zdrojů.

Tyto dva sousední regiony si zakládají na dobrém sousedství a přátelství, což podporuje i společně vytvořený Pracovní program 2021-2025, který v červnu loňského roku v Linci podepsali hejtman Jihočeské kraje Martin Kuba a hejtman Horního Rakouska Thomas Stelzer. V tomto programu si Jihočeský kraj a Horní Rakousko mimo jiné stanovily, že budou podporovat bezpečnou a trvale udržitelnou výrobu energie a zásobování energiemi s cílem posílit společný hospodářský prostor. Chtějí pokračovat v energetickém dialogu ve smyslu otevřené a transparentní diskuze, a to prostřednictvím přeshraniční pracovní skupiny Energie a pokračováním činnosti spolku a poradenského střediska Energy Centre České Budějovice (ECČB).

Tato přeshraniční pracovní skupina Energie funguje již od roku 2002 a schází se každý půlrok, vždy jednou na území Jihočeského kraje a jednou v Horním Rakousku. Dne 30. listopadu se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny, tentokrát v Trhových Svinech. Starosta města, Ing. David Štojdl, účastníky zasedání osobně uvítal a uvedl, že Trhové Sviny své tepelné hospodářství řeší velmi účelně a ekologicky. Velká část města je zásobována teplem z místní teplárny, které se vyrábí čistě z biomasy. Teplárna vyrábí i elektřinu, kterou dodává do sítě. Před pěti lety zde byl instalován účinný elektrofiltr, který významně snížil emise.

Ačkoliv to nebylo úplně jednoduché, podařilo se Jihočeskému kraji zajistit energie na příští rok pro všech více než 200 příspěvkových organizací, které spravuje,“ uvedl vedoucí pracovní skupiny za Jihočeský kraj, vedoucí odboru regionálního rozvoje arch. Petr Hornát. Účastníci zasedání se zabývali srovnáním cen energie a paliva ve svých regionech, zastropováním cen elektřiny a zemního plynu, smysluplností a funkčností dotačních titulů a problematikou výroby elektřiny pomocí fotovoltaických systémů (kde zřizovat nové fotovoltaické systémy, agrovoltaika, památková ochrana budov versus fotovoltaika apod.).

Vedoucí pracovní skupiny za Horní Rakousko, dvorní rada Walter Wöss z Úřadu hornorakouské vlády uvedl, že nyní si více než kdy jindy můžeme uvědomit, že cena energie, kterou za energii dodavatelům platíme, reprezentuje její hodnotu, a čím jsou energie dražší, tím více nad každou kilowatthodinou přemýšlíme a zvažujeme, jak efektivně energii využívat, popř. ji ušetřit.

Na závěr zasedání si účastníci prohlédli teplárnu v Trhových Svinech, kde je provedl její jednatel Ondřej Kolář.
Díky zasedání pracovní skupiny Energie došlo k dalšímu upevnění vzájemného porozumění současné energetické situaci a rozšíření poznatků v oblasti hospodárného využívání dostupných zdrojů energie a využívání obnovitelných zdrojů.

06.12.2022 Bc. David Hocke