Nebezpečí vzniku požárů na území Jihočeského kraje je zatím na nízkém stupni

V současné době je s výhledem na následující dva dny vydána pro celou Českou republiku výstraha ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) na nebezpečí požárů. Konkrétně nízký stupeň nebezpečí. Na jeho základě je doporučováno nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. 

Český hydrometeorologický ústav zároveň doporučuje řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány. Jedná se například o vodoprávní úřady obcí, které mohou v rámci úsporného hospodaření s vodou zakázat odběr pitné vody nebo povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků či napouštění nádrží a bazénů na území obce. Je tedy dobré sledovat i webové stránky, popřípadě facebookový profil vaší obce.


V případě zhoršení situace může být vydáno Rozhodnutí hejtmanky s přijetím opatření ke snížení vzniku požárů a vydán, mimo jiné, i zákaz rozdělávání ohňů. O vydání Rozhodnutí hejtmanky budou občané informováni cestou sdělovacích prostředků, na úředních deskách kraje a obcí i na webu Jihočeského kraje. 

Zákaz rozdělávání ohňů, jako jedno z opatření v případě období sucha, je spojen s vydáním rozhodnutí hejtmanky kraje, kterým je vyhlašováno období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Rozhodnutí hejtmanky je vydáváno na základě Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016 ze dne 21. dubna 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je vázáno na vydání výstrahy ČHMÚ na nebezpečí požárů vysoký nebo extrémně vysoký stupeň nebezpečí nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje hejtmance kraje. Návrh vychází z následujících skutečností:

  • zohlednění klimatických podmínek (slunečno, déšť, ale i vítr), 
  • podmínky půdní vlhkosti, 
  • reálně vzniklé požáry v přírodním prostředí včetně jejich rozsahu a počtu nasazených sil a prostředků jednotek požární ochrany.
     
08.07.2019 Bc. David Hocke