Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Finanční způsobilost, odborná způsobilost a eurolicence

Návod na postup při vyřizování žádostí - silniční doprava

Pro dopravce - návod na postup při vyřizování žádostí

Jak získat živnostenské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy nákladní nebo osobní (koncesi)

V případě, že chce budoucí dopravce provozovat dopravu malými vozidly, tj. vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 
- nepřesahující 2,5 t určenými k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní doprava 
- nepřesahující 3,5 t určenými k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována vnitrostátní doprava  
nebo osobními vozidly pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče:

 1. Požádá o tuto koncesi živnostenský úřad.
 2. Nahlásí příslušnému dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich SPZ, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst osob vč. řidiče, tovární značku a obchodní označení.
 3. Vydá-li živnostenský úřad dopravci koncesi před vydáním IČO, je nutné požádat po přidělení IČO na živnostenském úřadu o nový výpis ze živnostenského rejstříku.
 4. Poté, co dopravce obdrží koncesi, vybaví její kopií každé provozované vozidlo.
 5. V případě osobní dopravy je potřeba nahlásit vozidlo i na příslušném dopravním úřadu obce s rozšířenou působností, kde mu bude zároveň vydán průkaz řidiče.

V případě, že chce budoucí dopravce provozovat dopravu velkými vozidly

 1. Složí zkoušku odborné způsobilosti pro příslušný druh dopravy nebo si zajistí odpovědného zástupce, který je držitelem osvědčení. *
 2. Prokáže na příslušném dopravním úřadu finanční způsobilost.
 3. Požádá živnostenský úřad o koncesi. Jak přílohu žádosti předloží osvědčení o odborné způsobilosti (bod 1), potvrzení o prokázání finanční způsobilosti (bod 2), usazení v členském státě ES. Živnostenský úřad může požadovat ještě další doklady.
 4. Vydá-li živnostenský úřad dopravci koncesi před vydáním IČO, je nutné požádat po přidělení IČO na živnostenském úřadu o nový výpis ze živnostenského rejstříku.
 5. Poté, co dopravce obdrží koncesi obsahující IČO, vybaví kopií koncese každé provozované vozidlo.


JAK ZÍSKAT LICENCI ES (EUROLICENCI) A OPISY

Eurolicence je povolení k mezinárodní přepravě zvířat nebo věcí a osob velkými vozidly do států ES. Vydává se na jméno dopravce a je nepřenosná. 
Eurolicence zůstává v sídle dopravce, její ověřené opisy (vydá dopravní úřad k eurolicenci) je potřeba mít ve vozidlech


1. O eurolicenci může požádat dopravce, který má platné živnostenské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy nákladní nebo osobní.
2. Dopravní úřad vydá maximálně takový počet opisů eurolicence, který odpovídá počtu vozidel, na něž dopravce prokázal finanční způsobilost.
3. Eurolicence bude vydána na základě žádosti, zaplacení správního poplatku a předložení platného živnostenského oprávnění (výpis ze ŽR vč. IČ).

Podrobný postup:
a) podat vyplněnou žádost
b) uhradit správní poplatek 
- hotově: vyzvednout si na odboru dopravy platební příkaz a s tímto dojít do pokladny zaplatit poplatek
- převodem na účet: na základě žádosti bude sděleno bankovní spojení, po převodu poplatku na účet KÚ bude dopravci eurolicence zaslána poštou do vlastních rukou 
c) po předložení plné moci k vyzvednutí eurolicence bude tato vydána žadateli.
 
4. Pokud dopravce nemá vozidla nebo je nenahlásil dopravnímu úřadu, není možné, aby mu byla eurolicence vydána. Taktéž nebude vydána žadateli, který ještě nemá pravomocné rozhodnutí o udělení koncese.

5. V případě ztráty, zničení nebo odcizení opisu eurolicence bude na základě žádosti, čestného prohlášení o ztrátě (zničení, odcizení) a zaplacení správního poplatku vydán nový opis.

V případě, že dopravce zaměstnává řidiče ze třetích států, tj. ze států mimo členy ES, je potřeba, aby tito byli držiteli osvědčení řidiče.

Finanční způsobilost dopravců

Prokázání finanční způsobilosti dopravců

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, od 21.2. 2022 nově také vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, jimiž je provozovaná mezinárodní doprava)

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

 • podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok.
 • žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Způsoby prokazování FZ:

Pokud je dopravce účetní jednotkou, tj. vede účetnictví, předloží:

 • A/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou auditorem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu auditora do seznamu auditorů podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech; nebo
 • B/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. daňovým poradcem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb.; nebo
 • C/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. účetní/m, k tomu prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku dokládající předmět podnikání účetního poradce (činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence); nebo
 • D/ pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám (např. pojištění finanční způsobilosti, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací + doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy; nebo
 • E/ bankovní záruku, uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací;

 
Splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ je možné nahradit ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude opatřena účetní závěrka. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede: a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá, b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje, c) místo a datum ověření, d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.
 
Pokud není dopravce účetní jednotkou, tj. vede daňovou evidenci, předloží:

 • A/ přiznání k dani z příjmu fyzických osob, respektive jeho Přílohu č. 1; jež bude ověřena „jinou řádně oprávněnou osobou“; nebo
 • B/ pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám (např. pojištění finanční způsobilosti, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací + doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy; nebo
 • C/ bankovní záruku, sjednanou na dobu kalendářního roku, nebo hospodářského roku nebo s automatickou prolongací.

Pro splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ bude kopie daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede: a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá, b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje, c) místo a datum ověření, d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.
 
Výpočet finanční způsobilosti

Účetní závěrka – pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet vlastního kapitálu a rezerv.
Daňová evidence - pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet řádků 1 – 6 tabulky D.
 
Termín prokázání FZ:

 • podnikatel je povinen prokázat nejpozději do 31. 8. kalendářního roku.

Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu. 

Finanční způsobilost na první vozidlo o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR. Na první vozidlo o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny činí 1.800 EUR, na každé další vozidlo 900 EUR

Na rok 2023 je stanovena částka na 1 vozidlo nad 3,5 t ve výši 220 743 Kč a na každé další 122 635 Kč. Na 1 vozidlo nad 2,5 t ve výši 44 148 Kč a na každé další vozidlo 22 074 Kč.
 

Odborná způsobilost dopravců

Informace ke zkouškám odborné způsobilosti v dopravě

Přihláška on-line k vyplnění zde. Tímto přihlášením jste automaticky pozváni ke zkoušce.

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice jako dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky, podle místa obvyklého bydliště žadatele, vyhlašuje řádné termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2023:

3.1., 7.2., 7.3., 11.4., 2.5., 6.6., 11.7., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2023 od 8.00 hodin v počítačové učebně Krajského úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové 1824/8, České Budějovice (budova D,  č. dveří 1.10 - přízemí).

Ke zkoušce je nutné dostavit se alespoň 15 minut před jejím začátkem ke vchodu do budovy D, kde si uchazeče o zkoušky vyzvedne členka zkušební komise (tj. v 7:45). Poté se už do budovy nedostanete. 

Vyplnění přihlášky věnujte, prosím, maximální pozornost. Akceptovat je možné pouze přihlášky s řádně vyplněnými údaji.

Pokud jste se přihlásili ke zkoušce a nemůžete se dostavit, oznamte, prosím, tuto skutečnost na e-mail: ceperova@kraj-jihocesky.cz nebo na telefonní číslo 386 720 521, aby se mohli ke zkoušce přihlásit další uchazeči.

Každý žadatel se může přihlásit ke složení zkoušky z vybraného druhu dopravy pouze v jednom termínu.

Postup skládání zkoušky, hodnocení zkoušky a opakování zkoušky řeší vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Zkoušky skládají žadatelé elektronicky (na počítači). Před zahájením zkoušky se žadatel prokáže dokladem totožnosti.

Otázky a vzorové zadání případových studií pro zkoušku stanoví Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz).

Zkušební testy a případové studie najdete ZDE

Krajský úřad na zkoušky nepřipravuje ani neposkytuje studijní materiály. Pouze zajišťuje provedení zkoušky a následné vydání osvědčení.

Zkouška nepodléhá poplatku. Vydání osvědčení o úspěšném složení zkoušky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000 Kč.

POZOR! ZKOUŠKY SE KONAJÍ V BUDOVĚ D, ulice Boženy Němcové čp. 1824/8, České Budějovice, viz foto.

Budova D

Žádost o vydání osvědčení (výměna osvědčení, vydaných před 4.12.2011)

Eurolicence, osvědčení řidiče

VYDÁVÁNÍ LICENCE SPOLEČENSTVÍ - „EUROLICENCE"

V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. č. 1072/2009 a novelou zákona č. 111/1994 Sb. upozorňujeme na následující změny:

 • Eurolicenci jsou povinni mít dopravci, kteří provozují mezinárodní nákladní dopravu velkými vozidly.
 • Eurolicence je vydávána na dobu 10 let. Současně dopravní úřad vydá opis eurolicence pro každé velké vozidlo, pro které dopravce prokázal finanční způsobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu.
 • Pokud dopravce přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do jednoho měsíce ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.
 • Za vydání eurolicence je stanoven dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 1000 Kč, za vydání opisu eurolicence 200 Kč.

Eurolicence vydané před platností nařízení zůstávají v platnosti po dobu, která je na nich uvedena.

Žádost o vydání Povolení Společenství (Eurolicence) dle § 33a, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Žádost eurolicence/opisy

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ ŘIDIČE

O osvědčení řidiče je povinen požádat dopravce, jenž je držitelem eurolicence a zamýšlí využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem.

Osvědčení řidiče pozbývá platnosti uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, a povinen je odevzdat dopravnímu úřadu. 

Za vydání osvědčení řidiče je stanoven dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 500 Kč, za vydání opisu osvědčení 500 Kč.

Žádost o vydání Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby podle licence Společenství dle § 33b zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Žádost osvědčení řidiče

Od 1. 10. 2020 je nutné jako přílohu žádosti doložit:

 • Cestovní doklad řidiče
 • Doklad prokazující oprávnění řidiče k pobytu na území České republiky
 • Doklad prokazující oprávnění řidiče k výkonu práce území České republiky
 • Pracovní smlouvu řidiče
 • Doklad prokazující sociální pojištění řidiče (doklad OSSZ o přidělení čísla sociálního pojištění)
 • Řidičský průkaz (obsahující harmonizovaný kód 95(DD.MM.RR), tj.do kdy platí profesní způsobilost řidiče
 • Průkaz profesní způsobilosti řidiče (pokud ŘP neobsahuje harmonizovaný kód)
Řidičský průkaz – str. 2 s vyznačením harmonizovaného kódu
  Řidičský průkaz – str. 2 s vyznačením harmonizovaného kódu