Jihočeský kraj přivítal zástupce paktů zaměstnanosti z celé České republiky

V úterý 4. června 2019 přivítal Jihočeský kraj zástupce 14 teritoriálních paktů zaměstnanosti působících v rámci celé České republiky, které mají za cíl síťování organizací, sdílení informací a zkušeností z oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Řečníci představili témata zabývající se flexibilními formami zaměstnávání, podporou podnikání a celoživotním vzděláváním v jihočeském regionu, rozebírala se také podpora kariérového poradenství na školách nebo výstupy monitoringu a predikce trhu práce. Na závěr zazněla i diskuze k rozvoji a příležitostem paktů po roce 2020.

„Pakty zaměstnanosti jsou smluvně dohodnutá regionální partnerství, jejichž cílem je přispět ke zlepšení postavení trhu práce v jednotlivých regionech,“ sdělil Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, a uvedl, že první z českých paktů zaměstnanosti vznikl již v roce 2010 v Moravskoslezském kraji a postupně se tato partnerství rozšířila i do dalších regionů. Zdeněk Dvořák také nastínil důležitost propojování subjektů na trhu práce tak, aby měli žáci středních škol možnost získat praktické zkušenosti přímo v podnicích budoucích zaměstnavatelů. „V současnosti Jihočeský kraj podporuje spolupráci vzdělávacích institucí a firem pomocí dotačních programů, a to formou podpory technického vzdělávání, stipendijních příspěvků pro žáky vybraných, technicky zaměřených učebních oborů, či zvyšováním kvality vybavení škol, kterým jsou například poskytovány učební pomůcky zaměřené na polytechnické vzdělávání,“ uvedla na začátku setkání Lucie Reitingerová za Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje. Kromě toho se v regionu jižních Čech pořádají různé oborové i mezioborové soutěže, exkurze žáků do provozu podniků či technicky zaměřené kroužky, které žáky motivují k dalšímu studiu v málopočetných, ale pro trh práce velmi důležitých oborech. 

Jedním z hlavních témat celého dne byla problematika flexibilního zaměstnávání, které by mohlo pomoci s nesouladem vysoké nabídky pracovních míst ze strany zaměstnavatelů, která převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Jak ale uvedl Vladimír Brablec z Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích: „Nezaměstnanost v Jihočeském kraji a obecně v Česku patří v Evropské unii k té nejnižší. Okresy Jindřichův Hradec, České Budějovice, Prachatice a Písek jsou dokonce pod 2 %,“ komentoval nejnovější data Vladimír Brablec.

Často zmiňovaným pojmem bylo i kariérové poradenství, které se díky realizaci projektu „Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ začalo rozvíjet na úrovni základního a středního školství díky Asistenčnímu centru Impuls pro kariéru a praxi při Jihočeské hospodářské komoře.

Přítomné účastníky také zaujaly soutěže, které se v Jihočeském kraji organizují. Nově se připravuje soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“, která letos poprvé ocení firmy, věnující se problematice zaměstnávají osob starších 55 let, a pomůže uchazečům udržet se na trhu práce. Jak uvedla Alena Bártíková z Ministerstva práce a sociálních věcí: „V roce 2017 bylo evidováno přes 1,8 milionu lidí nad 65 let, v roce 2030 je predikováno již 2,5 milionu lidí v tomto věku. Je proto mít na paměti, že lidé starší 55 let budou nedílnou součástí trhu práce a je třeba, aby se tomu zaměstnavatelé i celý trh práce přizpůsobili. Právě soutěž by mohla k těmto změnám zaměstnavatele motivovat,“ zmínila Alena Bártíková. Pro začínající podnikatele letos opět proběhla také startupová soutěž JIHOCZECH, jejíž druhý ročník ověřil, že obdobné soutěže mají velký význam, především pro samotné účastníky. 

Dalšími tématy byly například veletrhy práce a vzdělávání dospělých v regionu jižních Čech, hostům také byly představeny výstupy monitoringu trhu práce zjišťované v rámci projektu Predikce trhu práce – KOMPAS. Na závěr účastníci diskutovali o dalším rozvoji a příležitostech teritoriálních paktů po roce 2020.
 

07.06.2019 Bc. David Hocke