Jihočeské domácnosti s nižšími příjmy mohou čerpat dalších 131,5 milionů v novém kole kotlíkových dotací 

Rada Jihočeského kraje vyhlásila výzvu nového dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“. Nízkopříjmové domácnosti z Jihočeského kraje tak budou moci znovu podávat žádosti o dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 a 5, za tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním. „Dotaci již nelze získat na pořízení nového plynového kondenzačního kotle a stejně jako v předchozích letech ani na jakýkoli nový kotel spalující uhlí. Celková částka na výměnu zastaralých kotlů činí 131,5 milionu Kč. V případě vyššího zájmu Jihočechů bude kraj usilovat o navýšení finančních prostředků tak, aby mohl uspokojit všechny žadatele,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro krajské dotace Pavel Hroch s tím, že i letos bude možné požádat si také o vyplacení zálohy až do výše 60 % dotace.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby vlastnící rodinný dům, bytovou jednotku v bytovém domě nebo stavbu pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji, kde se k vytápění používá (či před výměnou zdroje tepla po 1. 1. 2021 používal) zastaralý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. „Základní podmínkou je, že žadatelé musejí nemovitost vlastnit a musejí v ní trvale bydlet. Požádat o dotaci mohou dále jen domácnosti splňující stanovené kritérium nízkopříjmovosti, tedy domácnosti tvořené výhradně starobními důchodci nebo osobami pobírajícími invalidní důchod 3. stupně, resp. domácnosti, v nichž žadatel nebo člen jeho domácnosti od 1. 1. 2022 pobíral alespoň po určitou dobu příspěvek na bydlení. Ostatní mohou o kotlíkovou dotaci požádat v programu Nová zelená úsporám,“ upřesnil Hroch. 

Pro získání dotace musí žadatelé v první fázi podat elektronickou žádost. „Poté je nutné do 20 pracovních dnů doručit k elektronicky podané žádosti povinnou dokumentaci, a to buď v listinné podobě na podatelnu Jihočeského kraje, nebo datovou schránkou. Pro případ dotazů funguje speciální mailbox kotliky@kraj-jihocesky.cz a také informační linka s číslem 386 720 323, kde vám naše kolegyně a kolegové z Krajského úřadu Jihočeského kraje rádi a ochotně poradí se vším, co budete potřebovat,“ uzavřel Hroch. 

Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti o kotlíkovou dotaci budou od 26. května 2023 zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II.

Od 29. května do 14. června 2023 budou probíhat v jihočeských okresních městech semináře pro žadatele, informace o přesném datu a místě konání seminářů jsou uvedeny na webu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

S přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci pomohou stejně jako v loňském roce bezplatně pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje. Kontaktní osoby z jednotlivých MAS naleznete zde.


Jak a kdy podat žádost:

  • Elektronické žádosti bude možné podávat od 26. června 2023 od 17 hod. (dle zákona musí být časová prodleva mezi vyhlášením výzvy dotačního programu a spuštěním příjmu žádostí min. 30 dnů). 
  • Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. srpna 2024 ve 24 hod. 
  • Elektronické žádosti budou podávány přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje (viz https://pz.kraj-jihocesky.gov.cz ), přičemž po podání elektronického formuláře bude každé žádosti přiřazeno pořadové číslo dle času podání. Pro podání elektronické žádosti je připraven podrobný písemný návod, který žadatelé najdou v dokumentaci k vyhlášené výzvě. 
  • Po podání elektronické žádostí je nutné doručit do 20 pracovních dnů na Krajský úřad Jihočeského kraje povinnou dokumentaci. Výčet povinných příloh a vzory formulářů jsou ke stažení na webových stránkách https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II.

Nízkopříjmové domácnosti:

  • Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  • Domácnosti, v nichž žadatel, nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu). 

Maximální dotační sazby pro jednotlivé nové zdroje tepla jsou: 

  • 95 % způsobilých výdajů, max. 180 000 Kč, v případě pořízení tepelného čerpadla,
  • 95 % způsobilých výdajů, max. 130 000 Kč, v případě pořízení kotle na biomasu s automatickým či ručním přikládáním. 

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla zaregistrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí nebo zdroje splňující požadavky na ekodesign dle příslušných evropských nařízení.

Výdaje na výměnu zastaralého kotle jsou uznatelné od 1. 1. 2021.
 

26.05.2023 Bc. David Hocke