Dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb pro rok 2022 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením č. 369/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022 v celkové výši 311,5 mil. Kč. Jedním ze schválených dotačních programů je i program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb pro rok 2022.

Cílem dotačního programu bude zajistit celoroční provoz ordinace lékařské pohotovostní služby (LPS) prostřednictvím lékařů se specializovanou způsobilostí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností mimo správní obvod obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem, a vytvořit tak síť lékařských pohotovostních služeb, které by doplňovaly základní síť pohotovostí provozovanou jihočeskými nemocnicemi. Alokace tohoto dotačního programu činí 5,1 mil. Kč a užití finančních prostředků se bude řídit pravidly dotačního programu, žádostí o poskytnutí dotace a také ustanoveními veřejnoprávní smlouvy. 

Podmínkami dotačního programu bude poskytovat LPS jako službu nevýjezdovou a sloučenou, tedy zajistit provoz společné ordinace pro dospělé a pro děti a dorost, dále dodržet časový rozsah ordinace LPS, a to vždy alespoň 4 hodiny nepřetržitého provozu ve všední dny a alespoň 10 hodin nepřetržitého provozu o sobotách, nedělích a svátcích. Počet poskytovatelů zdravotních služeb tvořících tzv. doplňkovou síť lékařských pohotovostí, resp. žadatelů o dotaci, bude odvislý od schopnosti a způsobilosti provozovat lékařskou pohotovostní službu. V praxi to znamená mít udělené oprávnění k poskytování tohoto typu zdravotní péče, dále mít zajištěny prostory pro ordinaci, technické a přístrojové vybavení ordinace, a především pak nasmlouvané lékaře, kteří budou ochotni tyto pohotovostní služby sloužit. 

Bližší informace o dotačních programech (termíny vyhlašování výzev, či podávání žádostí) jsou k dispozici na webu Jihočeského kraje. Po projednání pravidel dotačního programu radou kraje dne 25. 11. 2021 bude znám celý harmonogram přípravy a realizace. Požadavky pro předkládání žádostí doznaly oproti minulosti změny. Žádost o dotaci u tohoto dotačního programu se bude nově podávat pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jihočeského kraje Portál občana. A další změnou je povinnost plynoucí ze zákona o evidenci skutečných majitelů, kdy od žadatele o dotaci bude vyžadována kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z Evidence skutečných majitelů. Půjde o jednu z povinných příloh žádosti o dotaci, proto by si ho žadatelé měli včas zajistit. 

V případě jakýchkoliv dotazů je možné obrátit se na administrátora příslušného dotačního programu z Odboru evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje.
 

08.11.2021 Bc. David Hocke