Díky financím z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika vznikl projekt na získávání paliva ze sinic

Geneticky upravené vodní řasy, známé jako sinice, mohou produkovat škrob a etanol, které by mohly v budoucnu sloužit jako uhlíkově neutrální palivo. Na výzkumu se díky programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika podílejí česká a rakouská vědecká pracoviště. 

Hlavním cílem projektu ALGENETICS bylo vybudovat pevnou platformu, a to Česko-rakouské centrum řasových biotechnologií, pro společný výzkum v oblasti získávání cenných látek z řasové biomasy, kde obě pracoviště uplatní své znalosti a zkušenosti.

Spolupracujícími subjekty byly dvě významné regionální výzkumné a vzdělávací instituce, FH OÖ Forschung & Entwicklung GmbH se sídlem ve Welsu v regionu Horní Rakousko a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – Centrum Algatech se sídlem v Třeboni v jižních Čechách.

Cílem výzkumu bylo využití sinic (kmene Synechocystis sp. PCC 6803) jako buněčné „továrny“ na cenné látky. Projekt byl specificky zaměřen na konstrukci geneticky upravených sinic pro produkci energeticky bohatých sloučenin – škrobu a bioetanolu –, které sinice přirozeně netvoří. Tato technologie je v zemích partnerů projektu zcela inovativní. Glykogen (přirozená zásobní látka sinic), škrob a etanol pak mohou být využity jako uhlíkově neutrální energetické zdroje pro další využití při výrobě paliv nebo dalších chemických látek, a to způsobem, který nekonkuruje potravinářským plodinám. 

Partneři projektu 

Rakouský tým z FH OÖ Forschung & Entwicklung GmbH má odborné znalosti v molekulární biologii a zabývá se rovněž mutagenezí mikroorganismů, což může přispět k produkci širokého spektra cenných látek. Český tým z Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra Algatech má dlouholeté zkušenosti ze studia fotosyntézy a pěstování mikrořas, od laboratorního až po průmyslové měřítko, pro produkci biomasy obsahující různé bioaktivní látky.

Celkové výdaje projektu: 869 488 €
Dotace z EFRR: 739 065 € 

 

Dosažené výsledky a výstupy projektu

  • Založení společného Česko-rakouského centra řasových biotechnologií mezi Fachhochschule ve Welsu v Horním Rakousku a Centrem Algatech v Třeboni v jižních Čechách.
  • Sbírka několika desítek transformantů sinice Synechocystis, které produkují požadované sloučeniny – bioetanol, glykogen nebo škrob. 
  • Standardní operační postupy pro mutagenezi a kultivaci transformantů Synechocystis a následné zpracování biomasy.
  • Závěrečná souhrnná zpráva v češtině a němčině pro veřejnost a také podrobná zpráva v angličtině pro mezinárodní vědeckou komunitu. 

Výsledky projektu byly prezentovány formou roll-upů i plakátových sdělení a ústních prezentací na seminářích, národních a mezinárodních setkáních, konferencích a kongresech.

Součástí projektu byly rovněž odborné semináře pro vědeckou obec a studenty (např. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích).

Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí v prosinci 2019 ve Welsu, které se zúčastnila řada zájemců o řasy z různých institucí z Rakouska a České republiky. Na konferenci byly představeny nejnovější výsledky projektu a relevantní výzkum ostatních kolegů.

Přínos pro přeshraniční spolupráci

Dvě regionální instituce navázaly úzkou vědeckou spolupráci v oblasti řasových biotechnologií. Biotechnologie a její rozvoj jsou v souladu s Regionální inovační strategií Jihočeského kraje (RIS) i s hornorakouským programem Innovatives Oberösterreich 2020, část energie: obnovitelné zdroje energie /odpadní toky/ a biogenní procesy, využívané pro produkty s přidanou hodnotou nebo při energetickém použití biomasy. Obě partnerská pracoviště zahájila prostřednictvím projektu pravidelnou spolupráci v oblasti biotechnologií pro udržitelný rozvoj a výměnu vědomostí mezi výzkumnými pracovníky, lektory a studenty. V současné době připravují další společné výzkumy. Projekt byl zcela inovativní, žádné jiné výzkumné skupiny v obou regionech nepracují v oblasti produkce cenných vysokoenergetických látek ze sinic. 
 

12.05.2020 Bc. David Hocke