Text na řeč

Rada kraje

 

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Složení Rady Jihočeského kraje

Uvolnění členové rady:

Mgr. Ivana Stráská


Mgr. Ivana Stráská (ČSSD), hejtmanka Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zastupování a reprezentace kraje
- zdravotnictví
- nemocnice
- LPS a ZZS
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce, 
- vnější vztahy, poskytování informací dle zák. č. 106, vyřizování stížností na činnost samosprávy
- tiskové oddělení
- cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, marketing kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

 

Kontakt na asistentku:

Iveta Kůzlová, tel. 386 720 493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz


JUDr. Josef Knot, MBA


JUDr. Josef Knot, MBA (PRO JČ), 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje
- příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů
- správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních společností 
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
- podpora hospodářsky slabých oblastí
- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

 

Kontakt na asistentku:

Ing. Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz


Pavel Hroch

Pavel Hroch (Jihočeši 2012), náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
- problematika jihočeského venkova
- agenda MAS
- dotace kraje vč. POV
- kultura a kulturní dědictví
- památková péče
- řízení zřizovaných organizací v rezortu
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

 

Kontakt na asistentku:

Marie Dolénková, tel. 386 720 459, e-mail: dolenkova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. Zdeněk Dvořák

Mgr. Zdeněk Dvořák (KDU-ČSL), náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- sociální věci, komunitní plánování sociálních služeb
- národnostní menšiny
- školství
- řešení otázek zaměstnanosti
- podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
- celoživotní vzdělávání
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence


Kontakt na asistentku:

Markéta Remtová, tel. 386 720 482, e-mail: remtovam@kraj-jihocesky.cz


Mgr. Jaromír Novák

Mgr. Jaromír Novák (ČSSD), náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- finance a ekonomika
- majetek kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

 

Kontakt na asistentku:

Bc. Zuzana Zavázalová, tel. 386 720 561, e-mail: zavazalova@kraj-jihocesky.cz


Mgr. Bc. Antonín Krák

Mgr. Bc. Antonín Krák (ČSSD) - uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- veřejné zakázky
- správa matice příslibů 
- administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU
- řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU
- rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ)
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence


Kontakt na asistentku:

Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462, e-mail: dupalova@kraj-jihocesky.cz


Bc. Jiří Švec

Bc. Jiří Švec (PRO JČ), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- doprava a dopravní obslužnost
- správa komunikací
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

 

Kontakt na asistentku:

Miroslava Bodláková, tel. 386 720 463, e-mail: bodlakova@kraj-jihocesky.cz


Neuvolnění členové rady:

Ing. Miroslav Joch (ČSSD)

Ing. Miroslav Joch

Ing. Ivo Moravec (PRO JČ)

Ivo Moravec

Ing. Pavel Pavel (Jihočeši 2012)

Pavel Pavel

Pavel Talíř (KDU-ČSL)

Pavel Talíř

 

Pravomoci Rady Jihočeského kraje

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno:

a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
b) stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
c) na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné,
d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje,
h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě,
j) rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
k) vydávat nařízení kraje,
l) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady,
m) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem,
n) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Rada rozhoduje o těchto právních jednáních kraje:

a) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
b) o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 200 000 Kč,
c) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč,
d) o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
e) o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
f) o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi nebo krajskému úřadu zcela nebo zčásti rozhodování podle odstavce 3.

Schůze rady jsou neveřejné, o jejich průběhu se pořizuje zápis, který je uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Pravomoc rady vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích.

Rada Jihočeského kraje má 11 členů.

Schůze a dokumenty Rady Jihočeského kraje