Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Ředitel Krajského úřadu

Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje


řídí Krajský úřad v souladu s § 69 zákona o krajích č. 129/2000 Sb. v platném znění.

Zejména:

  • zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva a rady a dalších úkolů stanovených zákony
  • za plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti je zodpovědný hejtmanovi
  • podává ministerstvu návrhy na pozastavení vyhlášek a nařízení obcí nebo jejich jednotlivých ustanovení
  • plní funkci zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu,
  • je nadřízeným všech zaměstnanců krajského úřadu a kontroluje jejich činnosti
  • vydává vnitřní předpisy krajského úřadu a předpisy s působností v Jihočeském kraji po schválení radou či zastupitelstvem
  • je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje
  • zúčastňuje se zasedání rady a zastupitelstva s poradním hlasem
  • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. V době výkonu funkce ředitele nesmí být poslancem, senátorem ani členem zastupitelstva územního samosprávného celku.

Kontakty:

JUDr. Lukáš Glaser - ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje.

pracoviště: 3010, hlavní budova KÚ 

telefon: 386 720 466

e-mail: glaser@kraj-jihocesky.cz