Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obsluľnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru. Projekt byl realizován od září roku 2009 do listopadu roku 2010. Projekt byl rozdělen na část analytickou a návrhovou. V rámci analytické části byly provedeny rozsáhlé dopravně inľenýrské průzkumy, byla provedena analýza stavebně a dopravně-technického stavu silniční sítě, a také dopravně bezpečnostní analýza nehodových lokalit. Hodnocení silniční sítě bylo provedeno formou multikriteriální analýzy. Podkladem multikriteriální analýzy byly výstupy z analytické části. Výstupem tohoto hodnocení bylo stanovení úseků s vysokou, střední a nízkou prioritou. Na základě hodnocení silniční sítě byla následně navrľena konkrétní opatření jak investičního, tak i neinvestičního (opravy) charakteru na úsecích silniční sítě a rovněľ byly stanoveny priority těchto opatření. Na hodnocené síti byly tedy stanoveny priority opatření jednak dle platné územně plánovací dokumentace a zároveň byly navrľeny další (chybějící) opatření u kterých byla stanovena taktéľ priorita realizace. Pro přehlednost a názornost propojení všech opatření na území kraje byla zároveň identifikována opatření jejichľ investorem není Jihočeský kraj - opatření na nadřazené silniční síti (silnice ve správě ŘSD ČR) a opatření jiných investorů (opatření v souvislosti s výstavbou NJZ). Na základě výstupů projektu Koncepce byla stanovena předpokládaná finanční náročnost navrľených opatření v jednotlivých časových horizontech a zároveň bylo vyčísleno čerpání těchto finančních prostředků v jednotlivých časových obdobích, které dle zadání projektu byly stanoveny do 7 let, 7 - 15 let a časový horizont nad 15 let.

Návrhová část

 Optimalizace sítě JCK - Návrhová část

Páteřní a základní síť

 Páteřní a základní síť - stav

 Páteřní a základní síť - výhled

Kapacita komunikací

 Kapacitni posouzeni napojení měst na dopravní síť

 Kapacity komunikací UKD

Bezpečnostní analýza

 Dopravně nebezpečná mista a bodové dopravní závady

Hodnoceni silniční sítě

 Hodnoceni silniční sítě

Návrh investičních a neinvestičních opatření

 Návrh změn kategorií silnic

 Návrh změn oproti UPD a PS

 Návrh investičních opatření

 Návrh oprav

 Neinvestiční opatření II. třídy vyhovující stav

 Neinvestiční opatření II. třídy nevyhovující stav

 Neinvestiční opatření III. tridy vyhovující stav

 Neinvestiční opatření III. třídy nevyhovující stav

 Neinvestiční opatření III. třídy havarijni stav

Obce s rozšířenou působností

 ORP Blatná

 ORP České Budějovice

 ORP Český Krumlov

 ORP Dačice

 ORP Jindřichův Hradec

 ORP Kaplice

 ORP Milevsko

 ORP Písek

 ORP Prachatice

 ORP Soběslav

 ORP Strakonice

 ORP Tábor

 ORP Třeboň

 ORP Trhové Sviny

 ORP Tyn n Vltavou

 ORP Vimperk

 ORP Vodňany