Text na řeč

Krajský investiční fond

Charakteristika:

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje byl dne 17. 12. 2020 zřízen Krajský investiční fond. Cílem tohoto zcela nového krajského fondu je pomoci obcím a městům při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. Jako příklad akce, na jejíž financování je fond zřízen, lze uvést výstavbu nové mateřské školy s financováním třetinových podílů ze strany obce, státu a kraje.

Vyloučeno je financování akcí, které svým předmětem spadají pod některý z již vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje.

Pro rok 2021 je zatím ve fondu připraveno 200 mil. Kč, o které se mohou ucházet obce a města Jihočeského kraje na základě připravených investičních projektů na svém území. Z fondu lze přitom obci nebo městu poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 % celkových nákladů investiční akce, maximálně však do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje. Naopak vítáno je spolufinancování ze státního rozpočtu či z prostředků evropských fondů.

Pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace budou podle Statutu fondu posuzována zejména tato kritéria:

  1. perspektiva dalšího rozvoje obce/města,
  2. počet potencionálních uživatelů mezi obyvateli,
  3. podpora rozvoje obce/města z jiných finančních zdrojů (např. z prostředků EU nebo z dotací státního rozpočtu či od jiných subjektů),
  4. výše spolufinancování ze zdrojů obce/města,
  5. celková technická připravenost akce (jsou již zpracovány projektové dokumentace a podklady pro územní řízení, stavební řízení apod.),
  6. časový harmonogram realizace akce.

Podání žádosti bude probíhat výhradně elektronicky včetně dokládání všech příloh. O výběru žádostí a akcí k podpoře bude průběžně rozhodováno v příslušných orgánech kraje v závislosti na počtu přijatých žádostí a s ohledem na harmonogramy realizace předložených investičních akcí. Konečné rozhodnutí je vyhrazeno Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Soubory ke zpracování žádostí:

Statut fondu

Vzor smlouvy

Příručka pro publicitu

Návod na vyplnění

Podání žádosti

Žádost o platbu

Závěrečná zpráva

Vyhodnocení žádostí přijatých do 31. 3. 2021 - 1. kolo,

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č. 168/2021*ZK-7 na jednání Zastupitelstva kraje dne 20. 5. 2021.

Usnesení ZK ze dne 20_5_2021

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK

Podle usnesení ZK byla rozpočtová alokace pro rok 2021 v 1. kole vyčerpána. O dalších žádostech bude rozhodnuto po případném navýšení alokace, o kterém budeme informovat.

Vyhodnocení žádostí přijatých do 31. 7. 2021 - 2. kolo,

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č. 299/2021/ZK-10 na jednání Zastupitelstva kraje dne 9. 9. 2021.

Usnesení ZK ze dne 9_9_2021

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK 2_kolo

 


Kontakt:

Ing. Petra Prantlová, tel. 386720246, email: prantlova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Stanislav Bůžek tel.: 386720251