Krajský investiční fond

Charakteristika:

Cílem Krajského investičního fondu je pomoci obcím při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. Jako příklad akce, na jejíž financování je fond zřízen, lze uvést výstavbu nové mateřské školy s financováním třetinových podílů ze strany obce, státu a kraje.

Obcí se rozumí územní samosprávné celky ve vztahu k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), tzn. obce, městyse, města, statutární města a dobrovolné svazky obcí.

Odkaz na mapu

Vyloučeno je financování akcí, které svým předmětem spadají pod některý z již vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje.

 V souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2024 je ve fondu připraveno 250 mil. Kč, o které se mohou ucházet obce Jihočeského kraje na spolufinancování připravených investičních projektů na svém území. Z fondu lze přitom obci poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 % celkových nákladů investiční akce, maximálně však do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje. Naopak vítáno je spolufinancování ze státního rozpočtu či z prostředků evropských fondů. Je preferováno efektivní užití dotace v daném rozpočtovém roce, což předpokládá a vyžaduje jednoznačnou připravenost jejich samotné realizační fáze.

V případě dobrovolných svazků obcí je čerpání prostředků fondu možné výhradně na podporu investičních akcí ve prospěch právnických osob zřízených dle § 124 až 140 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace budou podle aktualizovaného Statutu fondu posuzována zejména tato kritéria:

 1. perspektiva dalšího rozvoje obce,
 2. počet potencionálních uživatelů mezi obyvateli,
 3. podpora rozvoje obce z jiných finančních zdrojů (např. z prostředků EU nebo z dotací státního rozpočtu či od jiných subjektů),
 4. výše spolufinancování ze zdrojů obce,
 5. čerpání dotace v daném rozpočtovém roce,
 6. umístnění obce v hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje.

Podání žádosti bude probíhat výhradně elektronicky včetně dokládání všech příloh. Žádosti o poskytnutí dotace eviduje administrátor, který je postupuje speciální komisi fondu k vyhodnocení. Konečné rozhodnutí je vyhrazeno Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Výzva pro rok 2024:

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 414/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 bylo schváleno zveřejnění výzvy podávání žádostí do Krajského investičního fondu na rok 2024 s harmonogramem:

 1. zveřejnění výzvy 15. 12. 2023
 2. příjem žádostí 15. 1. – 19. 2. 2024 do 16:00 hod.
 3. projednání v hodnotící komisi 18. 3. 2024
 4. projednání v radě kraje 11. 4. 2024
 5. schválení příjemců zastupitelstvem kraje 25. 4. 2024

Soubory ke zpracování žádostí:

Podání žádosti

Statut fondu

Vzor smlouvy

Příručka pro publicitu

Závěrečná zpráva - návod

Žádost o platbu - vzor

Vyúčtování - vzor

Vyhodnocení žádostí přijatých do 19. 2. 2024 - 1. výzva:

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č. 146/2024/ZK-33 na jednání Zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2024

Usnesení ZK ze dne 25_4_2024

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK

Podle usnesení ZK byla rozpočtová alokace pro rok 2024 v 1. výzvě vyčerpána.

Historie:

Výzva pro rok 2023

Výzva pro rok 2022

Výzva pro rok 2021

 


Kontakt:

Ing. Petra Prantlová, tel. 386720246, email: prantlova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Stanislav Bůžek tel.: 386720251