Krajský investiční fond

Charakteristika:

Cílem Krajského investičního fondu je pomoci obcím a městům při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. Jako příklad akce, na jejíž financování je fond zřízen, lze uvést výstavbu nové mateřské školy s financováním třetinových podílů ze strany obce, státu a kraje.

Odkaz na mapu

Vyloučeno je financování akcí, které svým předmětem spadají pod některý z již vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje.

 V souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2023 je ve fondu připraveno 230 mil. Kč, o které se mohou ucházet obce a města Jihočeského kraje na spolufinancování připravených investičních projektů na svém území. Z fondu lze přitom obci nebo městu poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 % celkových nákladů investiční akce, maximálně však do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje. Naopak vítáno je spolufinancování ze státního rozpočtu či z prostředků evropských fondů. Nově je preferováno efektivní užití dotace v daném rozpočtovém roce, což předpokládá a vyžaduje jednoznačnou připravenost jejich samotné realizační fáze.

Pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace budou podle aktualizovaného Statutu fondu posuzována zejména tato kritéria:

 1. perspektiva dalšího rozvoje obce/města,
 2. počet potencionálních uživatelů mezi obyvateli,
 3. podpora rozvoje obce/města z jiných finančních zdrojů (např. z prostředků EU nebo z dotací státního rozpočtu či od jiných subjektů),
 4. výše spolufinancování ze zdrojů obce/města,
 5. čerpání dotace v daném rozpočtovém roce,
 6. umístnění obce v hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje.

Podání žádosti bude probíhat výhradně elektronicky včetně dokládání všech příloh. Žádosti o poskytnutí dotace eviduje administrátor, který je postupuje speciální komisi fondu k vyhodnocení. Konečné rozhodnutí je vyhrazeno Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Výzva pro rok 2023:

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 397/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 bylo schváleno zveřejnění výzvy podávání žádostí do Krajského investičního fondu na rok 2023 s harmonogramem:

 1. vyhlášení výzvy 16. 12. 2022
 2. příjem žádostí 17. 1. – 13. 2. 2023 do 16:00 hod.
 3. projednání v hodnotící komisi 27. 2. 2023
 4. projednání v radě kraje 9. 3. 2023
 5. schválení příjemců zastupitelstvem kraje 23. 3. 2023

Vyhodnocení žádostí přijatých do 13. 2. 2023 - 1.výzva

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č.55/2023/ZK-25 na jednání Zastupitelstva kraje dne 23. 3. 2023

Usnesení ZK ze dne 23_3_2023

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK

Podle usnesení ZK byla rozpočtová alokace pro rok 2023 v 1. výzvě vyčerpána.

Soubory ke zpracování žádostí:

Podání žádosti

Statut fondu

Vzor smlouvy

Příručka pro publicitu

Žádost o platbu - Závěrečná zpráva

Historie:

Výzva pro rok 2022

Výzva pro rok 2021

 


Kontakt:

Ing. Petra Prantlová, tel. 386720246, email: prantlova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Stanislav Bůžek tel.: 386720251