Text na řeč

Hejtmanka

Hejtmanka Jihočeského kraje

Mgr. Ivana Stráská

Mgr. Ivana Stráská

telefon: 386 720 492, 386 720 493

e-mail: hejtmanka@kraj-jihocesky.cz


Pravomoci hejtmanky Jihočeského kraje


Pravomoci hejtmana/hejtmanky vymezuje zákon č.129/ 2000 Sb., o krajích.

Hejtman/ka zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, může hejtman/ka provést jen po jejich předchozím schválení.

Hejtmana/nku a náměstky hejtmana/nky volí zastupitelstvo z řad svých členů. Hejtman/ka a náměstci hejtmana/nky musí být občany České republiky. Odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu. Rada může ukládat úkoly hejtmanovi/nce jen v rozsahu své působnosti.

Hejtman/ka

  1. spolu s náměstkem hejtmana/nky podepisuje právní předpisy kraje,
  2. po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele KÚ v souladu se zvláštním zákonem,
  3. stanoví plat řediteli KÚ podle zvláštních předpisů a ukládá mu úkoly,
  4. na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány,
  5. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok,
  6. zajišťuje ochranu utajovaných skutečností,
  7. odpovídá za informování občanů o činnosti kraje,
  8. vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu/ji svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon,
  9. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a řediteli.

Hejtman/ka svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podpisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.

Hejtman/ka pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

Další úkoly v samostatné a přenesené působnosti mu/jí ukládají usnesení rady a zastupitelstva a vyplývají ze zákona ( zřizuje krizový štáb kraje, schvaluje krizový plán, řídí a kontroluje přípravná opatření a činnost k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, na úrovni kraje organizuje IZS).

Zákon 239/ 2000 Sb., o integrovaném systému
Zákon 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon 241/ 2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.


Životopis hejtmanky Jihočeského kraje

Ivana Stráská (* 21. června 1952) je česká politička, od roku 2017 třetí hejtmanka Jihočeského kraje a první žena v této funkci.

Osobní a profesní život

Vystudovala obor český jazyk-dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Do roku 1998 působila jako učitelka a pak zástupkyně ředitele II. Základní školy v Milevsku. Od roku 1994 je živnostnicí.

V letech 1998 až 2006 byla starostkou Milevska. Je členkou ČSSD.

V krajských volbách v roce 2004 byla z šestého místa kandidátní listiny ČSSD zvolena zastupitelkou Jihočeského kraje. Mandát obhájila i ve volbách v letech 2008, 2012 a 2016, kdy ve všech třech případech kandidovala z druhého místa listiny ČSSD.

V roce 2008 se stala náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly pro oblast sociální, zdravotní a národnostních menšin. V roce 2012 se stala 1. náměstkyní hejtmana pro stejné oblasti a navíc pro oblast nemocnic a záchranné služby. Od roku 2009 působí jako předsedkyně dozorčí rady Jihočeských nemocnic a členka dozorčí rady Nemocnice Dačice.

Od krajských voleb v roce 2004 je uváděna jako členka ČSSD. V letech 2012 - 2013 působila jako stínová ministryně práce a sociálních věcí ČSSD. V lednu 2014 se o ní poté, co se vzdal nominace Petr Krčál, uvažovalo jako o ministryni práce a sociálních věcí ve vznikající vládě Bohuslava Sobotky a také jako o hejtmance Jihočeského kraje v případě, že by se hejtman Jiří Zimola rozhodl zůstat poslancem. Dne 3. listopadu 2016 byla zvolena náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví včetně záchranné služby.

Je vdaná, má jednoho syna. Mluví rusky a francouzsky.