Text na řeč

Realizované projekty

Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu


Projekt „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“

 

IROP + MMR

 

Dne 31.12.2017 končí realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Klíčovou aktivitou je pořízení simulačních modelů pro vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality přednemocniční neodkladné péče, dovedností a odborných znalostí zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje včetně pracovníků ostatních základních složek integrovaného záchranného systému. Pro praktickou výuku a odbornou přípravu byly nakoupeny moderní pacientské simulátory velice věrně napodobující anatomii a fyziologii člověka především u vlastností důležitých pro nácvik moderních nejen resuscitačních technik. 

Pořízeny byly pacientské trenažéry pro nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělých. Pro porodnický trénink byl zakoupen porodnický simulátor Sim Mom včetně novorozence, který imituje průběh porodu. Je určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence i v nestandartních situacích s možností simulace celého spektra možných porodních komplikací.  Celotělový model pacienta SimMan, který bude používán pro nácvik dovedností pro přednemocniční péči s programovatelnými reakcemi na všechny zásahy záchranářů. Simulátor umožňuje nastavit všechny základní životní funkce i řadu různých patologických stavů, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Dokáže hovořit, napodobit řadu klinických příznaků vedoucích k diagnostickému rozhodnutí a strategii léčby, v rámci které lze činit úkony, na něž model reaguje jako skutečný pacient. 

Realizovaný projekt „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“ svou klíčovou aktivitou přispěje k upevnění standartních dovedností používaných v přednemocniční neodkladné péči, ale i v přípravě na nestandartní situace, se kterými se mohou zasahující složky integrovaného zdravotnického systému v přednemocniční péči setkat.

Název projektu: Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/16_035/0003163
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Doba realizace projektu: 01.09.2016 - 31.12.2017
Operační program: Integrovaného regionálního operačního programu
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


 

Zahájení realizace projektu „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003163
Doba realizace: 01.09.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Jihočeský kraj zahájil realizaci projektu s názvem „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje". Projekt je financovaný z Integrovaného regionální operačního programu se spoluúčastí Jihočeského kraje.

Cílem projektu je zkvalitnění a posílení vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje pro rozvoj odborných znalostí a nácvik praktických dovedností vedoucích ke zvyšování kvality při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jedná se o nákup technického a technologického vybavení zejména simulačních modelů, výukového SW a výcvikových a školících pomůcek. Pro medicínskou výuku a nácvik dovedností bude pořízen model pacienta s možností naprogramování různých patologických stavů a klinických příznaků nemoci, na němž si zdravotníci mohou vyzkoušet nácvik jednotlivých výkonů a vyšetření. Jiným pořizovaným modelem bude porodnický simulátor včetně modelu novorozence určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence a to i v nestandardních situacích např. v situacích, kdy je účastníkem dopravní nehody těhotná žena.

Vybavení nakoupené v rámci projektu podpoří modernizaci vzdělávacího střediska, které plní důležitou funkci při zajištění úkolů zdravotnické záchranné služby v oblasti vzdělávání zdravotníků, ale i příslušníků složek IZS, čímž přispívá k profesnímu rozvoji pracovníků v činnostech souvisejících s poskytováním zdravotní péče a první pomocí. Pravidelný výcvik složek IZS na moderních simulačních technologiích vede k zmírnění následků a snižování negativních jevů záchranných a likvidačních prací konaných při řešení mimořádné události na území Jihočeského kraje.

Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj

Projekt realizovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020


Interreg logo
 
Název projektu: Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj


Zkrácený název projektu: Healthacross for future
Registrační číslo projektu: ATCZ125
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.05.2017 - 30.09.2020
Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 107 692 EUR

 Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb. Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedním Jihočeském kraji využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitostí k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu, zde konkrétně oblast České Velenice - Gmünd, optimálně využívat zdravotní služby na obou stranách státních hranic. 

Cílem projektu Healthacross for future je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi regiony Dolní Rakousko- Jihočeský kraj.  Dlouhodobým cílem projektu je sladit služby příslušných systémů zdravotní péče, čímž bude umožněn rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranice a bude možné přispět k optimálnímu využití nabízející se příhraniční zdravotní infrastruktury.

Naplnění cílů projektu má být dosaženo mimo jiné realizací přeshraničního poskytování zdravotní péče pacientům, konkrétně rozšíření přeshraniční spolupráce a stávajících zdravotních služeb o přeshraniční lůžkovou péči, která bude poskytnuta českým pacientům na Zemské klinice Gmünd. Další aktivitou je výměna zkušeností odborníků z různých oddělení v oblasti zdravotnictví. Za tímto účelem je plánována realizace výměnných pobytů různých profesních skupin s cílem vypracovat příklady dobré praxe. Dílčím výstupem projektu je také ověření možnosti výměny zdravotních výkonů a podmínek, za kterých by bylo možné výměnu zdravotních výkonů realizovat při zohlednění možností zdravotních pojišťoven.

Projekt navazuje na dva přeshraniční projekty „Healthacross“ a „Healthacross in Practice“ realizované v programovém období 2007-2013, v jejichž rámci byl ověřován základní potenciál pro poskytování přeshraniční zdravotní péče.

Internetová adresa projektu: https://www.at-cz.eu/healthacross-for-future.  

Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Projekt realizovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020


logo

Název projektu: Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Registrační číslo projektu: ATCZ22
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.04.2016 - 31.12.2021


Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb nemocnic a spolupráce při zajištění akutní zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb.

Partnery Jihočeského kraje při realizaci projektu jsou Jihomoravský kraj a Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedních českých krajích – Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji – využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní  služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitosti k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu optimálně využívat zdravotnické služby na obou stranách státních hranic.  

V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce bude podpořena přeshraniční harmonizace zdravotnických záchranných služeb. Tento projektový záměr výrazně přispěje k zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Díky propojení zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb bude možné společně disponovat vozidly záchranných služeb.

Aby bylo v budoucnu možné společně disponovat vozidlem, které může na místo události dorazit nejrychleji, bez ohledu na jeho „státní příslušnost“, bude v rámci projektu provedena technická úprava, která propojí zdravotnická operační střediska v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Díky tomuto technickému řešení budou dostupné prostředky záchranných služeb na obou stranách hranice viditelné pro zdravotnická operační střediska a bude zaručeno vyslání prostředku, který může na místo dorazit nejrychleji.

Tento přístup přispěje k uspokojení potřeb místních obyvatel a zajištění rychle dostupné a vysoce kvalitní zdravotní péče v blízkosti místa jejich bydliště, neboť pomůže zkrátit dojezdové časy vozidel ZZS, což může být obzvláště důležité v akutních případech nebo u chronicky nemocných osob.

Výstupy přeshraniční kooperace v akutních případech zlepší spolupráci okamžitě, nadřazeným cílem projektu je však praktická spolupráce regionů Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj ve zdravotnictví a vytvoření kooperačních struktur pro podporu trvale udržitelné spolupráce mezi Dolním Rakouskem a českými regiony.
Další informace o projektu naleznete ZDE.

Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky

Projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ je realizovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


IROP + MMR

 

Identifikační číslo: 117D03C000273
Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001084
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 19. výzva – TECHNIKA PRO IZS
Prioritní osa: PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: IP 5 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Specifický cíl: SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


Cílem projektu je nákup moderní techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako základní složku Integrovaného záchranného systému k zajištění připravenosti ZZS JčK v exponovaných územích Jihočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 

Na území Jihočeského kraje se projevují rizika vyplývající ze změn klimatu (sucho, větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy) a nová rizika vyplývající z činnosti člověka (havárie způsobené lidským faktorem, sociální nepokoje, terorismus apod.), na které je třeba být ze strany Jihočeského kraje a ZZS JčK připraveni a být schopni poskytovat přednemocniční neodkladnou péči i v takovýchto situacích.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je základní složkou Integrovaného záchranného systému společně s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR, a jako taková musí být připravena na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatel Jihočeského kraje.

Pořízená technika a vybavení budou sloužit ke snížení negativních jevů mimořádné události, ke zvýšení kvality záchranných prací a snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí definovaných pro exponovaná území Jihočeského kraje.

Žádost o podporu byla Jihočeským krajem podána v roce 2016. Žádost vyhověla hodnocení, nicméně pro velký zájem v této výzvě se dostala pouze mezi náhradní projekty. V září 2020 došlo k uvolnění finančních prostředků pro náhradní projekty a pro projekt Jihočeského kraje „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ byly vydány Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. První část dotace obdržel Jihočeský kraj v červenci 2021, a to za uznatelné výdaje v letech 2016-2018, kdy bylo pořízeno 5 ks sanitních automobilů se zvýšenou dostupností včetně přístrojů k jejich vybavení – 5 ks transportních defibrilátorů, 5 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž a 5 ks transportních ventilátorů. V současné době jsou uzavřeny smlouvy na pořízení zbývajícího počtu automobilů vč. přístrojů a očekává se plnění z těchto smluv.