Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Pravidla provozu Krajského úřadu Jihočeského kraje platná od 10. 9. 2020

Z důvodu obecně se zhoršující epidemiologické situace, s ohledem na výskyt pozitivně testovaných osob na Covid-19 na krajském úřadu a podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN  

ředitel krajského úřadu po dohodě s hejtmankou kraje stanoví:  

1/    Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání uvedeného opatření všem osobám ve všech vnitřních prostorech staveb krajského úřadu. Zákaz se nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby (čl. 2 písm. n) cit. opatření). Zákaz se dále nevztahuje na děti do dvou let věku (čl. 2 písm. a) cit. opatření), na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu (čl. 2 písm. i) cit. opatření) a na zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů ve vnitřních prostorech staveb krajského úřadu (čl. 2 písm. t) cit. opatření).

2/    Vedoucí pracovníci úřadu a jeho zaměstnanci budou při výkonu pracovních činností postupovat v rámci reálných možností krajského úřadu podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. září 2020 č. 909 o doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19.

3/    Je nutné omezit osobní jednání mezi pracovníky jednotlivých organizačních celků krajského úřadu, pokud je to možné, a nahradit tato jednání komunikací cestou e-mailů, telefonátů a také videokonferencemi.

4/    Vedoucí pracovníci oprávnění vysílat zaměstnance úřadu na pracovní cesty budou bedlivě posuzovat jejich účelnost a potřebnost pro plnění úkolů veřejné správy.

5/    Uskutečnění vzdělávacích a obecně prospěšných akcí typu seminářů, konferencí a školení pořádaných v prostorách úřadu jak krajským úřadem, tak pořádaných cizími subjekty, bude povoleno pouze v případech hodných zvláštního zřetele při dodržení hygienických opatření – zejména je nutné zabránit shlukování osob a dodržet minimálně dvoumetrové odstupy. Dále je potřebné zvážit nutnost podávání občerstvení při těchto akcích.   

6/    Pokud bude kdokoliv ze zaměstnanců úřadu pociťovat příznaky uvedeného onemocnění, měl by o svém stavu bezodkladně informovat svého praktického lékaře a dohodnout s ním další postup. V takovém případě by neměl chodit do zaměstnání až do vyjasnění svého zdravotního stavu by měl využít institutu Sick Day nebo dovolenou, později zřejmě nahrazených pracovní neschopností či karanténou.

7/    Dále se zaměstnancům krajského úřadu ukládá: 

▪    využívat oddělovací bariéry 
▪    dodržovat minimálně dvoumetrové odstupy osob 
▪    zabránit shlukování osob 
▪    rozmístit stojany pro dezinfekci rukou 
▪    provádět dezinfekce podlahových ploch, klik, dveří, zábradlí, tlačítek výtahů, desek stolů, sdílených psacích potřeb atd. 

8/    Hygienické zásady platí i při konzumaci jídel v závodní jídelně. 
 

Štítky