Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-7/2021 ze dne 20.05.2021

Pozvánka včetně programu jednání Návrhy (podkladové materiály) Usnesení Zápis (včetně příloh usnesení) Hlasování Zvukové záznamy Audiovizuální záznamy Živé audiovizuální vysílání

Audiovizuální záznamyZpracování osobních údajů zastupitelů, úředníků krajského úřadu, třetích osob z řad veřejnosti, které na zasedání vystupují, i těch, jichž se projednávané body týkají, je zákonné dle GDPR, čl. 6, písm. c, e, f. Osobní údaje všech osob přítomných a aktivně vystupujících na zasedání, zachycené v záznamu, lze zveřejnit (při respektování práva na ochranu osobnosti), avšak maximálně v rozsahu určeném zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě. Osobní údaje třetích osob, které zaznějí při projednávání jednotlivých bodů, se anonymizují. Zveřejňování těchto záznamů slouží zejména k přesnému a úplnému informování veřejnosti o činnosti kraje a naplnění principu transparentnosti veřejné správy. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Ochrana osobních údajůZpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz