Text na řeč

Odbor veřejných zakázek a investic

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Odbor veřejných zakázek a investic:

 • sestavuje rozpočet OVZI na kalendářní rok jako celek, včetně komentářů a spolupracuje s ekonomickým odborem
 • zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení OVZI
 • průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s OVZI, vypracovává reporty o cash flow rozpočtu
 • předkládá návrhy rozpočtových změn za OVZI ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OVZI
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu OVZI, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem OVZI a následné proplácení veškerých faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
 • spolupracuje s ostatními organizačními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
 • organizuje jednání související s činností celého odboru
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
 • zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru
 • koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru
 • zajišťuje tématický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a Krajského úřadu pro potřeby odboru
 • zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ
 • vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům.
 • zajišťuje spisovou službu na OVZI
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
 • koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečnostech
 • koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje při tom s OPVV
 • vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení a na odboru je koordinátorem při mimořádných situacích
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály vydané těmito orgány
 • sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
 • poskytuje metodickou podporu příslušným jednotlivým odborům KÚ při zpracování návrhů a zadání projektů a v součinnosti s nimi zpracovává souhrnný přehled zadání projektů k projednání orgánům JčK s ohledem na požadavky příslušného programu
 • spolupodílí se na zavedení řídícího a hodnotícího systému potřebného pro řízení a hodnocení průběhu realizace projektů a zajišťuje výměnu dat mezi příslušnými orgány
 • zajišťuje metodickou a odbornou podporu přípravy a řízení projektů PPP
 • zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
 • zajišťuje monitorování velkých projektu, součinnost při kontrolách a publicitu realizovaných projektů
 • zajišťuje podporu a marketing velkých projektů ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ, , či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
 • ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
 • zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou, realizací, financováním, závěrečným vyhodnocením velkých projektů (zejména předprojektová, projektová příprava, společně s úsekem veřejných zakázek a investic zajišťuje výběrová řízení na dodavatele, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ, orgány státní správy a samosprávy, investory (např. Řídící orgány příslušných programů, Úřadem regionální rady, atd.)na zajištění financování velkých projektů, spolupracuje s příslušným jednotlivým odborem KÚ na realizaci projektu, předkládá samostatně či ve spolupráci s příslušným odvětvovým odborem závěrečné zprávy pro poskytovatel prostředků, atd.)
 • aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd.


Oddělení realizace veřejných zakázek

 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje přípravu, organizaci a realizaci zadávacích řízení pro veřejné zakázky Jihočeského kraje a jeho příspěvkových/zakládaných organizací
 • zajišťuje zpracování a pravidelnou aktualizaci směrnice SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeský krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi 
 • metodicky řídí ostatní odbory KÚ a příspěvkové organizace v oblasti veřejných zakázek, na vyžádání zabezpečuje komplexní poradenský a organizační servis při zadávání veřejných zakázek
 • řeší ve spolupráci s odborem legislativy nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky
 • zajišťuje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace veřejných zakázek kraje v určeném rozsahu
 • zabezpečuje evidenci a archivaci dokumentace veřejných zakázek


Oddělení realizace investic a přípravy projektů

 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti investic a velké údržby majetku kraje
 • zabezpečuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stanovených investic a akcí velké údržby, které jsou v rámci rozpočtu kraje v působnosti investičního odboru pro jednotlivé oblasti, pro jednotlivé odbory KÚ Jihočeského kraje a jeho příspěvkové/zakládané organizace
 • prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování uzavřených smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investičních akcí a akcí velké údržby
 • zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnost v rámci své působnosti
 • zajišťuje rozbory hospodaření v oblasti investiční výstavby a velké údržby v rámci své působnosti
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u akcí zajišťovaných investičním odborem
 • na základě předložených požadavků zpracovává a aktualizuje v součinnosti se svodnými odbory plán investic a velké údržby, provádí technické posouzení investičních záměrů
 • na vyžádání poskytuje nebo zajišťuje technickou pomoc při posuzování záležitostí z oblasti investic a velké údržby
 • zajišťuje příslušné podklady a evidenci u akcí realizovaných za účasti finančních prostředků státního rozpočtu (Isprofin) v oblastech, které jsou v působnosti investičního odboru
 • zpracovává příslušné podklady pro žádosti do dotačních titulů z fondů rozpočtu ČR, EU, atd. a zajišťuje veškerou agendu spojenou s dotačním řízením, vypořádáním, kontrolou,
 • zajišťuje podklady a zpracovává návrh ročního investičního plánu Jihočeského kraje a dlouhodobý investiční výhled
 • zabezpečuje přípravu, realizaci, vyhodnocení a zaúčtování veřejných zakázek, které jsou v rozpočtu v působnosti investičního odboru
 • metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti investic
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Odbor veřejných zakázek a investic:

 • je gestorem uplatňování zákona o informacích na odboru.
 • archivace příslušných materiálů

Oddělení realizace veřejných zakázek

 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve spolupráci s ekonomickým odborem
 • provádí kontrolní činnost v příspěvkových organizacích a u obcí

Oddělení realizace investic a přípravy projektů

 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve spolupráci s ekonomickým odborem 
 • provádí kontrolní činnost v příspěvkových organizacích a u obcí

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu
loga mmr

PROJEKTY V REALIZACI

Mosty do 70. výzvy

Okružní křižovatka - Vimperk - Fišerka

P 10 G

P 10 H

P 11 A

P 11 D


 

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

Okružní křižovatka Husinec - Běleč

Okružní křižovatka Vimperk

Švehlův most v Táboře

Most Vlastiboř

P 10 A

P 10 B

P 10 C II

P 10 D II

P 10 E II

P 10 F

Němčice


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Liláková