Text na řeč

Odbor kancelář hejtmanky

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Úsek vedoucího odboru

 • plní všechny úkoly související s výkonem funkce hejtmanky a dalších uvolněných členů rady kraje (RK)
 • organizuje pracovní program, připravuje hejtmance a uvolněným členům rady denní rozvrhy jejich práce, organizuje a zajišťuje pracovní jednání a schůzky vč. zápisů z jednání dle pokynů,
 • podílí se na organizaci a zajištění pracovních a společenských akcí, a to i mimo budovu krajského úřadu
 • vyřizuje příchozí a odchozí korespondenci podle pokynů, přiděluje korespondenci příslušným odborům a oddělením k vyřízení, zajišťuje práce spojené s vedením spisové služby GINIS
 • sleduje a zabezpečuje plnění úkolů hejtmanky a členů rady uložených RK a zastupitelstvem kraje (ZK)
 • vede listinnou a elektronickou evidenci plných mocí vydaných hejtmankou a přijatých plných mocí
 • připravuje podklady pro agendu záštit
 • zajišťuje komunikaci s Asociací krajů ČR, případně dalšími orgány veřejné správy a vede agendy s tím spojené
 • vyřizuje pozvánky a provádí předběžná jednání podle pokynů
 • organizuje porady hejtmanky a dalších členů rady, vč. zápisů, zajišťuje pro ně podklady
 • zajišťuje podpis hejtmanky, jeho zástupce nebo pověřených členů rady na dokumentech, smlouvách schválených RK a ZK a jiných písemnostech
 • eviduje, ukládá a provádí skartaci písemností podle spisového a skartačního řádu
 • zajišťuje dary hejtmanky v rámci prezentace kraje, vede jejich evidenci
 • organizuje a zajišťuje pracovní cesty, cestovní příkazy a odpovídá za jejich předkládání vč. všech náležitostí ekonomickému odboru
 • zajišťuje pohoštění pro jednání
 • připravuje podklady pro jednání RK a ZK
 • zabezpečuje osobní přepravu hejtmanky a další činnosti související s provozem vyčleněného vozidla.
 • připravuje podklady pro vyúčtování nákladů na provoz svěřeného vozidla uvolněných členů rady kraje.

 

Oddělení organizační

 • zodpovídá za komplexní zajištění zasedání ZK a schůzí RK včetně výjezdních (organizace, příprava podkladů podle platné vnitřní normy a jednacích řádů, soustředění podkladových materiálů, příprava návrhu programu, vyhotovení zápisů, výpisů usnesení, evidence usnesení, archivace podkladů dle spisového řádu v tištěné a také v elektronické podobě, rozesílání podle jednacího řádu a vnitřních norem)
 • zabezpečuje zveřejňování zápisů, usnesení a pokladových materiálů týkajících se jednání RK a ZK na internetu a intranetu
 • zabezpečuje zpracování, distribuci a archivaci zápisů z valných hromad obchodních společností kraje
 • připravuje podkladové materiály pro jednání RK a ZK - pravidelně: zprávu o činnosti rady, zprávu o plnění usnesení, zprávu o vyřizování dotazů a připomínek, záštity s finančním příspěvkem a další
 • vede veškerou správu financí odboru, zajišťuje hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu, zabezpečuje zpracování rozpočtu v příslušných odpovědných místech (pro zastupitele a pro odbor kancelář hejtmanky) a čerpání rozpočtu vč. kontroly hospodárnosti, připravuje podklady pro provádění rozpočtových opatření
 • provádí evidenci a financování veškerých individuálních dotací z rozpočtu KHEJ, financování a proplácení dotací z Ministerstva vnitra
 • vede evidenci smluv za odbor kancelář hejtmanky a zabezpečuje jejich anonymizaci a zveřejňování
 • připravuje podklady pro zpracování střednědobého rozpočtového výhledu
 • provádí konzultace a připomínkování obsahu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva
 • vede agendu Fondu zastupitelů JK
 • zajišťuje pro veřejnost a členy zastupitelstva k nahlédnutí zápis o průběhu ZK, usnesení RK, a výpisy přijatých usnesení, apod.
 • koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva, vyžaduje si k tomu příslušné podklady
 • organizuje další jednání dle pokynu hejtmanky (např. jednání Rady AKČR)
 • zabezpečuje agendu odměn a dalších peněžitých plnění členů zastupitelstva a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, zpracovává příslušné podklady pro jejich výplatu, spolupracuje s personálním oddělením kanceláře ředitele a s ekonomickým odborem
 • zpracovává zásady a směrnice kraje v oblasti odměňování a dalších peněžitých plnění zastupitelům
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic, statutů a dalších norem schválených RK a ZK, zajišťuje jejich vydávání v platném znění, zveřejnění na internetu a intranetu
 • zabezpečuje agendu vydávání věstníku kraje - evidenci vydaných částek, předtiskovou kontrolu podkladů, tisk, distribuci a vyúčtování předplatitelům
 • zabezpečuje agendu přísedících krajského soudu
 • odpovídá za vedení aktuálního seznamu členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí
 • zabezpečuje nastupování náhradníků na uprázdněný mandát v ZK, v průběhu volebního období kontroluje na základě údajů sdělených zastupiteli slučitelnost jejich funkce,
 • zabezpečuje zpracování a projednání návrhů jednacích řádů orgánů kraje a návrhů jejich změn
 • vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva kraje, eviduje úkoly uložené zastupitelstvem a radou kraje, sleduje a kontroluje podle pokynů hejtmanky a rady plnění usnesení rady a zastupitelstva kraje, vyžaduje si k tomu příslušné podklady
 • podílí se na organizační přípravě návrhu na složení výborů ZK a komisí RK, soustřeďuje a předkládá radě návrhy na jmenování a odvolání předsedů a členů výborů a komisí
 • koordinuje činnost tajemníků výborů ZK a komisí RK
 • vede evidenci členů komisí RK a výborů ZK
 • metodicky řídí zaměstnance zpracovávající usnesení v elektronické aplikaci iUsnesení, navrhuje inovace v aplikaci, zajišťuje školení ve spolupráci s odborem informatiky
 • zajišťuje informační servis pro členy zastupitelstva kraje, vytváří podmínky pro činnost zastupitelských klubů
 • shromažďuje písemnosti určené zastupitelstvu a radě kraje, jejich orgánům nebo jejich členům; zajišťuje jejich předání adresátovi
 • sleduje e-klep v oblastech zákonných norem, které se týkají činností kanceláře hejtmanky, a připravuje připomínky
 • zajišťuje občerstvení pro zasedání RK a ZK

 

Oddělení krizového řízení

 • zabezpečuje bezpečnost u orgánů Jihočeského kraje Jihočeského kraje, zajišťuje činnost "Bezpečnostní komise"
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti související s bezpečnostní politikou KÚ s ohledem na negativní jevy v činnosti či provozu úřadu, zabezpečuje činnosti a úkony související s vyhodnocováním, přípravou a zajišťováním nezbytných opatření ke zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací,
 • zpracovává plán akceschopnosti krajského úřadu, organizuje nácviky vedoucí ke zdokonalení znalostí a činností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a řešení mimořádných událostí nebo krizových situací v rámci krajského úřadu,
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací a ochranu zvláštních skutečností, vedení, ukládání a skartaci těchto písemností, stanovuje a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi,
 • plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací,
 • zajišťuje a organizuje činnosti spojené s ochranou osob a ostrahou budov KÚ a vykonává dohled nad režimem vstupu a pohybu osob v objektech,
 • zajišťuje ochranu uživatelů a osob nacházejících se v areálech KÚ,
 • zajišťuje, administruje a kontroluje poskytování a čerpání dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalším dobrovolným sdružením a organizacím s humanitárním zaměřením na činnost a akce,
 • vede administraci dotačních programů - stanovuje pravidla dotačních programů, provádí kontrolu dodržování SM/107/ZK.

 

Oddělení informací a styku s veřejností

Hlavní úkoly:

 • vytváření komplexních mediálních projektů a koncepcí mediální politiky kraje pro tištěná i elektronická média včetně stanovení jejich odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce, a to i pro oblast zahraničních vztahů kraje a stálého zastoupení Jihočeského kraje v sídle EU
 • koordinace poskytování výstupních informací o činnosti kraje a všech jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti celostátním i regionálním sdělovacím prostředkům i občanům kraje
 • naplňování jednotné koncepce prezentace Jihočeského kraje a Krajského úřadu JK
 • pořizování a vedení fotoarchivu a fotodokumentace z činnosti samosprávy Jihočeského kraje i organizačních složek Krajského úřadu JK
 • obsahová příprava a organizační zajišťování pravidelných tiskových konferencí funkcionářů orgánů kraje se zástupci hromadných sdělovacích prostředků
 • spolupráce s co nejširším okruhem sdělovacích prostředků a médií, poskytování aktuálních informací o výsledcích práce všech orgánů kraje formou rozesílaných tiskových zpráv
 • zabezpečování pravidelného monitoringu tisku a zpravodajství ČTK pro potřeby orgánů kraje a vedení úřadu
 • zajišťování neprodlených odpovědí na dotazy, vznesené sdělovacími prostředky
 • poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; vedení evidence a zpracování výroční zprávy o poskytnutých informacích za příslušný rok
 • podíl na přípravě a realizaci informačních a propagačních kampaní Jihočeského kraje
 • zpracování návrhů vnitřních předpisů kraje v oblasti poskytování informací

 

V oblasti elektronických médií:

koncepční práce při využití webových technologií k celosvětově dostupným prezentacím kraje na registrovaných doménách, zejména:

 • zpracování a aktualizace koncepcí komplexního zajištění webových informačních služeb, jejich odborného a věcného obsahu
 • příprava koncepcí rozšiřování existujících webových stránek integrací nových technických a technologických možností v oblasti elektronických komunikačních služeb včetně využití zvuku a videa
 • celková koordinace zveřejňovaných informačních výstupů z jednotlivých organizačních útvarů kraje
 • zajištění souladu webových informačních služeb s ustanoveními příslušných legislativních norem, vnitřních norem kraje a krajského úřadu včetně jejich přístupnosti (distribuce) pro všechny skupiny uživatelů včetně handicapovaných
 • příprava grafického a funkčního řešení subsystémů pro zveřejňování informací na doménách 3. řádu, zpracování projektů interních aplikací pro jednotlivé odbory KÚ k on-line zveřejňování informací na webových stránkách
 • koordinace jednotné grafické úpravy a jednotné hierarchické struktury stránek www.kraj-jihocesky.cz
 • aktualizace a rozšiřování informačního obsahu webových stránek na základě podkladů, dodaných jednotlivými útvary

 

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce

 • připravuje a konzultuje s hejtmankou i vedením kraje operativně strategii zapojení kraje do aktivit přeshraniční spolupráce, informuje vedení kraje o relevantním dění a událostech zejména v nejbližších partnerských regionech kraje a pečuje o pozitivní image kraje u zahraničních partnerů
 • organizuje a zajišťuje vnější a zahraniční pracovní cesty hejtmanky, členů rady a zastupitelstva kraje, ředitele a příp. dalších zaměstnanců krajského úřadu
 • zajišťuje přijímání zahraničních návštěv hejtmanky, vedením kraje a připravuje pro to nezbytné podklady
 • asistuje v potřebném rozsahu při organizačním zajišťování akcí jiných útvarů JK s mezinárodní dimenzí
 • zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby pro operativní potřebu
 • zajišťuje veškerou agendu spolupráce s partnerskými regiony kraje v zahraničí a vede k tomu potřebnou evidenci
 • vede a navazuje spolupráci se zahraničními subjekty působícími v ČR, které jsou pro zahraniční spolupráci kraje významné (zahraniční velvyslanectví v ČR, instituce jako Alliance Française, Goethe institut, Britské centrum a další).
 • administruje individuální dotace
 • spolupracuje podle potřeby s institucemi a sdruženími se sídlem v partnerských regionech v zahraničí, se kterými se kraj podílí na organizaci společných akcí, nebo na podpoře společných záměrů (např. hospodářské komory v DR, HR, DB, Euroregion Mülviertel, Euroregion Bayerischer Wald, Euroregion Silva Nortica, Evropský region Dunaj -Vltava, atd.
 • vede agendu zapojení kraje do mezinárodních organizací
 • zajišťuje veškerou činnost související s provozem informačního stánku EU ve vestibulu KÚ JK; samostatně i ve spolupráci s partnery zajišťuje pro odbornou i nejširší veřejnost akce, semináře a setkání orientovaná na informování o EU a agendách s funkcí EU souvisejících
 • připravuje koncepci rozvoje vnějších a zahraničních styků kraje, vede o tom korespondenci

 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Marketing:

 • zajišťuje zpracování marketingové koncepce kraje, její aktualizaci a implementaci
 • sestavuje návrh částí rozpočtu kraje v oblasti marketingu, PR a propagace, spravuje ve své kapitole přidělené prostředky
 • průzkum přání, potřeb, požadavků a očekávání občanů, podnikatelů, zaměstnavatelů a dalších cílových skupin ve vztahu k činnostem zajišťovaných krajem ke zlepšování kvality poskytovaných produktů
 • správa manuálu logotypu JK, rozhodování o užívání znaku kraje a logotypu
 • vytváření a implementace corporate identity a design JK a KÚ
 • stanovení jednotné grafické podoby všech tiskových materiálů kraje, merkantilní a internetových stránek JK, reklamních předmětů a darů
 • vytváření ročního plánu marketingových opatření JK
 • správa a aktualizace image brožur JK
 • pořizování propagačních předmětů Jihočeského kraje a propagační předměty pro oblast cestovního ruchu a tištěné propagační materiály
 • metodické vedení a koordinace agendy marketingu zřizovaných a zakládaných organizací
 • provádění mediálních marketingových kampaní dle pokynů hejtmanky nebo schválených ročních plánů marketingových opatření JK
 • produkce veškerých reklamních předmětů s výjimkou tištěných reklamních brožur zhotovených v rámci ročních plánů marketingových opatření odbory OKPC a OREG k jejich vydání a grafické podobě však uděluje souhlas před jejich vydáním
 • produkce (včetně organizace a zajištění) marketingových a image akcí kraje na základě ročního plánu nebo pokynů hejtmanky
 • tvorba marketingových produktů a produkce v rámci eventmarketingu
 • spolupráce s podnikateli při tvorbě produktů pod značkou Jihočeská kvalita, Chutná hezky. Jihočesky! a dalších
 • provádění analýzy a monitoringu negativních vlivů - kampaní poškozujících opatření JK v oblasti marketingu a PR - navrhuje samosprávě opatření k eliminaci jejich vlivů


Cestovní ruch:

 • provádí analýzy rozvoje odvětví cestovního ruchu v kraji
 • zpracovává koncepci rozvoje cestovního ruchu na území kraje a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu, koordinuje její územní dopady a vymezuje hlavní územní problémy a priority, dozoruje a provádí implementaci strategie na podporu CR
 • zabezpečuje úkoly související s funkcí zřizovatele příspěvkové organizace v oblasti cestovního ruchu (JCCR) - metodické vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu
 • tvorba produktové nabídky v oblasti cestovního ruchu dle aktuálních trendů a poptávky
 • tvorba či spolupráce na projektech zaměřených na cestovní ruch JK
 • distribuce propagačních materiálů pro infocentra
 • pro rozhodování orgánů kraje koordinuje vytváření krajských zdrojů pro financování rozvoje cestovního ruchu v kraji
 • administruje individuální dotace na podporu cestovního ruchu v JK
 • vykonává poradenskou činnost pro orgány obcí v oblasti cestovního ruchu a pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu
 • spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Českou centrálou cestovního ruchu - agentura CzechTourism, s podnikatelskou a neziskovou sférou, s rozvojovými agenturami a s orgány památkové péče a ochrany přírody v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu v kraji
 • připravuje a realizuje prezentaci kraje na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu
 • příprava návrhu ročního plánu marketingové podpory cestovního ruchu pro hejtmanku JK a pro jednání v RK (seznam akcí a opatření)
 • zadávání zakázek na podporu cestovního ruchu a sledování jejich plnění
 • pomoc při vývoji označení "Jihočeská kvalita" (koordinace za JčK spolupráci s HK atd.), Chutná hezky. Jihočesky! a dalších
 • vydávání tištěných propagační materiálů
 • koordinace za JK činností při certifikaci výrobků a služeb pod značkou Jihočeská kvalita
 • sledování úrovně webu pro cestovní ruch 
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení krizového řízení

 • podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky,
 • připravuje koncepci a zajišťuje připravenost kraje na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění metodické a kontrolní činnosti v této oblasti,
 • zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje,
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO,
 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími správními úřady kraje a poskytuje jim metodickou pomoc,
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací,
 • vykonává činnosti pro zajištění vládního utajovaného spojení,
 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území kraje, zpracovává podklady do krizového plánu kraje,
 • zpracovává a aktualizuje Plán nezbytných dodávek,
 • podílí se na přípravě a realizaci regulačních opatření,
 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových a mimořádných situací včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci,
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady kraje a její součinnost s Bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami obcí, plní funkci sekretariátu bezpečnostní rady kraje
 • organizuje činnosti krizové štábu kraje a pracoviště krizového řízení kraje,
 • zvyšuje odbornou připravenost účastí na seminářích, kurzech a dalších aktivitách spojených s činností oddělení,
 • zajišťuje podle pokynů hejtmanky a ředitele úřadu další výkon činností a působností daných zákony o zajišťování obrany, o rozsahu branné povinnosti, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o hasičském záchranném sboru, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy.

 

Oddělení informací a styku s veřejností

 • plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rozdělení působností odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (OZZL) a oddělení krizového řízení (OKŘ) v oblasti zákona č.353/1999 Sb. (o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými ChLaP) a v oblasti zákona č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému).

Rozdělení působností - soubor ke stažení

Tiskové oddělení - kontakty

Odborem zveřejňované informace

Krizové řízení

Krizové řízení je zaměřeno na realizaci a požadavky ke zpracování dokumentace připravenosti na řešení krizových situací. Krizová připravenost v sobě vedle havarijní připravenosti zahrnuje i plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti (sem patří např. i hrozba terorismu), dále eliminace negativních dopadů ekonomických rizik (surovinové krize - např. nedostatek potravin, pitné vody, ropy a ropných produktů) včetně ohrožení finančních a devizových trhů, řešení epidemií spojených s ohrožením zdraví obyvatel, nákazy hospodářských zvířat apod. V těchto oblastech se prolínají působnosti mnoha dalších resortů.

ilustrační obrázek

 

 

Základní informace
Krizové řízení lze rozdělit do těchto základních oblastí:

 • oblast bezpečnostních rad, krizových štábů (bezpečnostní rada kraje, krizový štáb kraje, bezpečnostní rada určené obce, krizový štáb určené obce, krizový štáb obce která nezřizuje bezpečnostní radu) 
 • oblast krizových stavů 
 • oblast pro řešení nevojenských krizových situací 
 • oblast pro řešení vojenských krizových situací - obranné plánování 
 • oblast hospodářských opatření pro krizové stavy 
 • oblast havarijního plánování 
 • ochrana utajovaných skutečností - zvláštní skutečnosti, ochrana osobních údajů 
 • pravidla základní hygieny po záplavách 

Přejít na stránky krizového řízení

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020

obrázek koncepce rozvoje cestovního ruchuCestovní ruch je v Jihočeském kraji již dlouhodoběji vnímán jako významný ekonomický rozvojový faktor. Jihočeský kraj je považován za jeden z turisticky nejatraktivnějších regionů ČR. Tuto pozici by měl Jihočeský kraj do budoucna nejen udržet, ale také výrazně posílit.

K tomu má kraj velmi dobré předpoklady. Jeho atraktivita je dána polohou, přírodním bohatstvím, četnými kulturními a historickými památkami a obecně vhodnými podmínkami pro rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky a rodinné dovolené spojené se zážitky.

Navštivte jižní Čechy!

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020

Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2019 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2018 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2017 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2016 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2015 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2014 naleznete ZDE


Kontaktní osoba: Pavla Poppová, tel.: 386 720 128

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů KHEJ

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Odkazy na užitečné internetové stránky

Internetové stránky, doporučované odborem kancelář hejtmana jako zdroj informací.
 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Generální ředitelství HZS ČR

Krajská hygienická stanice Č.Budějovice

Český hydrometeorologický ústav

Vzory smluv

Vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace (RK)

Vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace (ZK)

Vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace do 10 tis. Kč (RK) - záštity

Vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace nad 10 tis. Kč (RK) - záštity 

Vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace do 10 tis. Kč (ZK) - záštity

Vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace nad 10 tis. Kč (ZK) - záštity

Formuláře a tiskopisy ke stažení

Žádosti o informace:

Formulář žádosti o informace (lze podat písemně i elektronicky)

Jihočeská Kuchtička 2019/2020

Milé dámy, slečny, paní, ale i pánové kuchaři!

Budeme rádi, pokud nám pomůžete podpořit regionální potraviny i regionální producenty z Jihočeského kraje. Myslíme si, že u nás doma na jihu nejenom, že pěstujeme, chováme, ale i produkujeme potraviny špičkové kvality. Pojďme je tedy využívat a servírovat našim budoucím generacím, našim dětem!

Soutěž Jihočeská Kuchtička je pořádána na podporu regionálních výrobců, regionálních potravin. Její pilotní ročník (2018/2019) byl spuštěn v září 2018. O výsledcích jsme vás informovali ZDE. Nyní je před námi druhý ročník – 2019/2020.

Soutěže se může zúčastnit každý kolektiv školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, odst. 1, která se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v rámci obce, městyse nebo města do 2000 obyvatel.

Z prvního ročníku vyšel vítězně kolektiv jídelny ZŠ a MŠ Dříteň (zleva: vedoucí školní jídelny Petra Šímová, ředitelka Blanka Vlasáková a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská), který si za svou snahu o zdravé a lokální stravování odnesl 100 tisíc korun.
Z prvního ročníku vyšel vítězně kolektiv jídelny ZŠ a MŠ Dříteň (zleva: vedoucí školní jídelny Petra Šímová, ředitelka Blanka Vlasáková a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská), který si za svou snahu o zdravé a lokální stravování odnesl 100 tisíc korun.

 

Kompletní pravidla:

 1. Pořadatel Soutěže. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, DIČ: CZ70890650, (dále jen „Pořadatel“ nebo „Jihočeský kraj“), pořádá tuto soutěž, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2020 (dále jen „Doba soutěže“). 
 3. Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každý kolektiv školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, odst. 1, která se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v rámci obce, městyse nebo města do 2000 obyvatel (dále jen „Soutěžící“).
 4. Princip soutěže. Principem soutěže je v Době soutěže co nejvíce nakupovat a dále používat regionální potraviny od dodavatelů  majících sídlo, odštěpný závod, anebo výrobní prostory na území Jihočeského kraje. Počítají se pouze suroviny/potraviny vyprodukované na území Jihočeského kraje (tj. potravina musí nejméně z poloviny být vyrobena ze surovin vyprodukovaných na území Jihočeského kraje, případně pocházet z výrobny nacházející se na území Jihočeského kraje). Například: maso a masné výrobky, vč. uzenin, pečivo, brambory, hrách, čočka, cizrna a další luštěniny, zelenina, mléko a mléčné výrobky, mouka, ovoce, ovocné výrobky atd. Soutěžící, kteří se do soutěže zapojí, poté doloží čestným prohlášením procentuální zastoupení takovýchto potravin. Počítá se procento z celkového objemu vynaložených peněžních prostředků za nákup potravin. Např. Kuchyně xyz čestně prohlašuje, že v období od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2020 v celkovém objemu vynaložených peněžních prostředků xyz Kč nakoupila potraviny od regionálních výrobců a dodavatelů v množství xx Kč, což procentuálně z celkového objemu dělá 44,16 %. Celkové číslo bude v prohlášení uvedeno a zaokrouhleno na dvě desetinná místa. Součástí prohlášení bude identifikační číslo, adresa, kontaktní osoba. Podání čestných prohlášení bude probíhat v době od 1. 6. 2020 do 8. 6. 2020. Forma podání bude písemná na adresu Oddělení marketingu a cestovního ruchu, Kancelář hejtmanky, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. V rámci hodnocení si pořadatel může vyžádat skeny, kopie faktur, delší procentuální vyčíslení (např. 44,1687 %) za odebrané regionální potraviny. Účastník musí být schopen doložit např. označením příslušné potraviny na faktuře nebo účtence, že jde o potravinu (výrobek) z Jihočeského kraje. Pokud není možno doložit jednoznačně, že potravina (výrobek) je z Jihočeského kraje, nesmí být do soutěže zahrnuta.  V případě pochybností je posouzení, zda je potravina regionální, na Pořadateli.
 5. Harmonogram soutěže. Soutěž bude probíhat v Době soutěže, tedy v době od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2020. Podání čestných prohlášení bude probíhat v době od 1. 6. 2020 do 8. 6. 2020. Hodnocení došlých prohlášení bude probíhat od 10. 6. 2020 do 16. 6. 2020. Vyhlášení výsledků a odměnění třech nejlepších bude probíhat od 18. 6. 2019 do 25. 6. 2020.
 6. Hodnocení a hodnotící komise. Hodnocení bude probíhat na základě došlých čestných prohlášení s procentuálním vyjádřením zakoupených regionálních potravin z celkového objemu peněz vynaložených na nákup potravin pro vaření jídel. Odměněni budou tři soutěžící, kteří budou nejvíce využívat regionální potraviny od dodavatelů z území Jihočeského kraje. Počítají se pouze potraviny vyrobené a zakoupené na území Jihočeského kraje. Ten soutěžící, který bude mít největší procentuální zastoupení, získává první místo (dále jen „Výherce“). Druhý v pořadí druhé místo (dále jen „Výherce“). Třetí v pořadí třetí místo (dále jen „Výherce“). V případě shody bude hodnoceno dle dalších míst za desetinou čárkou. O hodnocení bude proveden písemný zápis a v hodnotící komisi zasednou: Hejtman/ka Jihočeského kraje, dva zástupci KS NS MAS ČR Jihočeského kraje, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu a referent marketingu z oddělení marketingu a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje.
 7. Výhra. Finanční odměna v podobě peněz (korun českých) převedených na sdělený účet. 1. místo (100 000,- Kč); 2. místo (60 000,- Kč); 3. místo (40 000,- Kč), a to na základě následně uzavřené darovací smlouvy. 
 8. Výherce bere na vědomí, že výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. Veškeré tyto dopady jdou na vrub výherce.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 21 dnů od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele. 
 11. Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel má právo tuto soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny

V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2019

Máte dotaz, něco vám není jasné, potřebujete poradit?
Pište: gruntorad@kraj-jihocesky.cz
Volejte: 386 720 495

Jihočeská kuchtička - plakát