Text na řeč

Informace o postupu ohledně osobních ochranných prostředků pro zdravotníky!!!

Osobní ochranné prostředky – informace pro poskytovatele zdravotních služeb ke dni 19.03.2020

PŘEHLED O DODÁVKÁCH OOP PRO JIHOČESKÝ KRAJ

Další dodávka osobních ochranných prostředků je z MZ avizovaná na konec tohoto týdne. Budete včas informováni!!!

Jihočeský kraj se snaží i vlastní aktivitou získat OOP. Přesný termín dodání do Jihočeského kraje bude upřesněn.  

V případě dodávky je připravena distribuce jednotlivým  poskytovatelům zdravotních služeb prostřednictvím HZS JčK v sídle jednotlivých okresních měst Jihočeského kraje. 
O zahájení distribuce budete včas informováni!!!
 


DOTAZNÍK

Dotazník byl ukončen k 19. 3. 2020 k 18.00 hod.

Z důvodu, že v registru zdravotnických pracovníků, nejsou uvedeni všichni poskytovatelé zdravotních služeb poskytující zdravotní služby na území JčK a z důvodu rizika, že bude někdo opomenut provádíme kontrolu i pomocí tohoto dotazníku. V případě, že dotazník nevyplníte, budeme postupovat dle dostupných údajů z dostupných registrů.

V tuto chvíli nám není znám objem respirátorů, které na Jihočeský kraj obdržíme, ani nevíme kdy bude distribuce ze strany MZ ČR na Jihočeský kraj provedena.  Respirátory budou následně rozděleny dle priorizace stanovené MZ ČR. 

Sledujte prosím webové stránky!!!

Vzhledem k počtu poskytovatelů v Jihočeském kraji není možné komunikovat prostřednictvím e-mailů či telefonů. Rovněž není možné si objednávat požadavky na OOP dle potřeb jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. Jihočeský kraj je limitován počtem obdržených OOP a prioritami stanovenými MZ. 

Způsob distribuce, místa pro odběr OOP a další důležité pokyny budou sděleny na těchto webových stránkách. 

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, dne 11.03.2020 jsme obdrželi přípis od ministra zdravotnictví týkající se osobních ochranných prostředků. Níže uvedený text vychází z obsahu sdělení pana ministra a řeší problematiku zásobení a distribuce osobních ochranných prostředků v Jihočeském kraji. 

Přečtěte prosím pečlivě a nadále sledujte naše webové stránky, které vždy po obdržení nových informací budeme aktualizovat!


Informace pro poskytovatele zdravotních služeb – OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve dnech 9. až 12. 3. 2020 centrálně nakupuje respirátory třídy FFP2 a FFP3 podle normy EN 143:2001+A1:2009 a obdobné od všech výrobců a dodavatelů, kteří těmito osobními ochrannými prostředky disponují a jsou připraveni je prodat České republice.
 
Ministerstvo zajistí centrální nákup respirátorů a jejich distribuci do stanovených odběrných míst. Na území každého kraje bude stanoveno 1 centrální odběrné místo.
 
Veškerý nakoupený objem bude přerozdělen tak, že 25 % nakoupeného objemu zůstane v dispozici Ministerstva zdravotnictví, které zajistí cílenou distribuci do míst, za které zůstává odpovědné přímo Ministerstvo zdravotnictví. Zbylých 75 % nakoupeného objemu bude plně přerozděleno mezi všechny jednotlivé kraje (a hl. m. Prahu) a to podle algoritmu, který zohledňuje počet zdravotnických pracovníků v příslušném kraji dle údajů ÚZIS (kraj s dvojnásobným počtem zdravotnických pracovníků dostane dvojnásobný objem respirátorů apod.). Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že to není nejdokonalejší algoritmus, ale považuje jej za relativně spravedlivý a jednoduchý.
 
Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že ve čtvrtek 12.03.2020 bude schopno na kontaktní místa všech krajů zaslat informaci, kolik každý kraj dostane v pátek či v sobotu do příslušného odběrného místa.
 
Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy, orgán ochrany veřejného zdraví a zřizovatel některých zdravotnických zařízení a orgánů s celostátním či regionálním významem bude odpovídat za dodávky určeného počtu pouze následujícím subjektům:

 • Kraje (krajské úřady),
 • Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví poskytující zdravotní služby (např. fakultní nemocnice, specializované nemocnice),
 • Infekční oddělení/kliniky všech nemocnic v ČR bez ohledu na zřizovatele (pouze potřeby daného oddělení/kliniky, ne ostatních částí nemocnic),
 • Zdravotnická zařízení zřízená Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti (pouze zdravotnická zařízení, ne jiné složky),
 • Poskytovatelé sociálních služeb zřízených pouze přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • Státní zdravotní ústav a Vojenský zdravotní ústav,
 • Zdravotní ústavy (Ostrava, Ústí nad Labem),
 • Krajské hygienické stanice,
 • Síť laboratoří vyšetřujících přímým průkazem původce COVID-19.
   

Zbylé poskytovatele zdravotních a sociálních služeb bude potřebnými respirátory zajišťovat příslušný kraj, na jehož území poskytuje poskytovatel zdravotní nebo sociální služby. V tomto ohledu Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby kraje zajistily zásobování poskytovatelům v následující kaskádě priorit:

 1.     7 % zdravotnickým záchranným službám,
 2.     38 % krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení): akutní péče, následná péče + pobytové sociální služby,
 3.     12,5 % praktickým lékařům a PLDD (tito poskytovatelé budou nad rámec respirátorů dodaných z centrálního nákupu   MZ zásobeni ještě paralelně z daru společnosti PPF/Sotio), 
 4.     14 % stomatologům, 
 5.     21,5 % ambulantním specialistům, 
 6.     7 % lékárníkům.

 
Jihočeský kraj poté, kdy protokolárně převezme dodávku respirátorů, je bude přerozdělovat (určením, aby si poskytovatelé sami respirátory v odběrném místě vyzvedli) a to v souladu se svým krizovým plánem a výše uvedenou kaskádou priorit. 
 
Jihočeský kraj zveřejní na svých webových stránkách kontaktní místo pro poskytovatele, které bude odpovídat za další přerozdělení ostatním poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb a dalším subjektům.
 
Respirátory třídy FFP2 a FFP3, které centrálně nakupuje stát skrze MZ, budou předávány bezplatně. Respirátory třídy FFP3 nelze v současnosti koupit od žádného dodavatele, neboť v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020 je může nakoupit pouze stát. Přímý prodej poskytovatelům zdravotních i sociálních služeb jakož i jiným subjektům je dočasně zakázán. Prodej respirátorů třídy FFP2 není nijak omezen. Mohou si je koupit všichni zájemci, byť v současné době je jejich nabídka omezena kvůli nízkým skladovým zásobám a exportním omezením v sousedních zemích. Stejně tak MZ nezakazuje ani nijak nereguluje prodej roušek (ústenek). Výrobci i distributoři je mohou volně dodávat jakýmkoliv odběratelům. Ačkoliv i u tohoto zboží jsou skladové zásoby momentálně minimální, podle dosavadních informací předpokládáme postupné navyšování dodávek roušek na český trh od dalších týdnů.
 
Pacientům, kteří to z hlediska svého zdravotního stavu potřebují (např. u imunosuprimovaných a onkologických pacientů), poskytne roušku či respirátor příslušný poskytovatel zdravotních služeb, v jehož péči je pacient léčen s danou diagnózou – nejedná se o prodej ani výdej, nýbrž o vybavení pacienta v rámci poskytování zdravotní péče.
 
Ministerstvo zdravotnictví je v úzkém kontaktu s výrobci a dodavateli roušek, respirátorů, dezinfekce a dalších osobních ochranných pomůcek, jakož i dodavateli léčiv, zdravotnických prostředků i přístrojů. Průběžně monitoruje potřeby zdravotnických zařízení i stav dodávek na trh, aby včas odhalilo nastalý či hrozící plošný nedostatek a vyjednávalo dodávky ze zahraničí či naskladňování do skladových zásob výrobců, velkodistributorů nebo páteřních nemocnic.


INFORMACE BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT – NUTNO SLEDOVAT!!!

Štítky