Text na řeč

Občané se zdravotním postižením

Kde je možné získat širší informace při řešení životních situací a podpoře plnohodnotného života spoluobčanů se zdravotním postižením

Nový Sociální portál Jihočeského kraje - http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/.

sociální portál jčk

 

Tato rubrika obsahuje informace pro spoluobčany se zdravotním postižením. Především zde najdete plánek bezbariérového přístupu do budov Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je umístěn také na úvodní stránce našeho webu. V seznamu internetových stránek, určených jako zdroje informací jsou odkazy na stránky některých orgánů a organizací, které se problematikou zabývají a dále i na specializované informační servery.

Od roku 2017 jsou na obou budovách krajského úřadu k dispozici tablety vybavené on-line tlumočením do českého znakového jazyka.

Internetové stránky, určené problematice občanů s postižením

Adresy specializovaných internetových stránek, které obsahují informace, důležité pro spoluobčany s postižením.
 

Stránky MPSV - sekce pro zdravotně postižené

Národní rada zdravotně postižených ČR

Informační systém pro zdravotně postižené

Poradenský a informační server pro osoby se specifickými potřebami

Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Můžeš - noviny o důstojnosti pro každého

Občanské sdružení "Bez bariér"

Centrum paraple

Liga za práva vozíčkářů

Český Krumlov bez bariér - průvodce

Bezplatné služby pro zrakově postižené

MPSV - registr poskytovatelů sociálních služeb

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 393/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 schválilo Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017, který navazuje na Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016. Plné znění Akčního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017 naleznete zde

 Akční KPVP 2017 finální

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016, který se opírá o Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 schválen vládou dne 29. 3. 2010 a o Metodickou pomůcku při tvorbě nových Krajských plánů vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením, kterou zpracovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v červnu 2010. Na základě těchto dokumentů zahrnuje krajský plán Jihočeského kraje nejen oblast sociální, ale také běžné oblasti života, jako je vzdělávání, zaměstnávání, doprava, kultura, sport, volný čas, bydlení, přístup k informacím či přístupnost prostředí. Jedná se o široce pojatý dokument, a proto se na jeho zpracování podíleli odborníci z různých oborů.

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016


Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

V souvislosti s plněním cílů a opatření Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016, schváleném Zastupitelstvem Jihočeského kraje v červnu 2013, byl zpracován přehled půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v Jihočeském kraji. Údaje o jednotlivých organizacích jsou aktuální k březnu 2017.

Připomínky k obsahu, upřesnění a doplnění údajů zasílejte na email: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

 Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ke stažení

 Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ke stažení


Pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. června 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tento strategický dokument obsahuje cíle a opatření v různých tematických oblastech, dotýkajících se života spoluobčanů se zdravotním postižením v kraji. Za účelem vyhodnocování a aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením byla dne 4. 12. 2013 sestavena pracovní skupiny působící při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje. Z důvodu změn ve složení pracovní skupiny v průběhu roku 2015 byl Statut pracovní skupiny pro záležitosti osob se zdravotním postižením upraven a schválen v listopadu 2015 - viz platné znění dokumentu.

 Statut PS ke stažení

Euroklíč v Jihočeském kraji

Osoby se zdravotním postižením mohou získat zdarma EUROKLÍČ, a tak se aktivně zapojit do projektu Euroklíč v Jihočeském kraji, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pod záštitou Ministerstva dopravy ČR za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Podrobnější informace - viz příloha.

Informace pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS nebo autismus)

Porucha autistického spektra je "neviditelným" handicapem. Lidé vypadají na první pohled zdravě. Hlavní deficit osob s PAS je v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci.
Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, jejíž přesná příčina zatím není známa. Současné studie poukazují na to, že se pravděpodobně jedná o kombinaci několika příčin, především genetických faktorů, různých infekčních onemocnění nebo chemických procesů v mozku. Poruchy autistického spektra se řadí mezi celoživotní znevýhodnění, které se v průběhu života vyvíjí. Prognózu jedince značně ovlivňuje jeho míra symptomatiky, mentální úroveň, specifický přístup ve výchově a vzdělání a přidružené poruchy (např. poruchy řeči, poruchy pozornosti a aktivity, poruchy chování).

Organizace v Jihočeském kraji, které poskytují pomoc a podporu osobám s PAS a jejich rodinám:

Komunikace s osobami s poruchou autistického spektra
V roce 2016 byl na tiskové konferenci Úřadu vlády České republiky v poslanecké sněmovně za účasti zástupce MPSV a dalších resortů představen Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra. Tisková zpráva z konference je dostupná v níže přiloženém souboru, stejně jako jednotlivé dokumenty - Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS.

Materiály z tiskové konference Úřadu vlády České republiky:

 Tisková zpráva

 KS - Informační leták

 KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

 KS - Klíč pro komunikaci krátká verze

 KS - Desatero komunikace s pacienty s PAS

 KS - Průkaz osoby s PAS